Goudsche Courant, zondag 9 mei 1869

1869 merkelijk lagere prijzen varkens en biggen waren weinig aangevoerd en werden tot hooge prijzen vlug verkocht Kaas aangevoerd 35 partijen ƒ 2S a ƒ 30 Boter ƒ 1 a ƒ 1 10 buegëelijkj stand Donderdag 13 Mei W 743 GOUDSCHE COURANT GOUDA Geboren 4 Mei Willem ouders J de Graijl en A de Rooij 6 Jühannes Adrianas ouders A Dekker en E de Laüge Beroardas ouders C Kalmeijer en J van Loon Hendrik ouders H Blok en D Luijnenburg 7 Cornelia ouders J H de Bruin en M E Kromme OvEKLEBEN 5 Mei C Boot 17 d C H Verbij 5 w £ vaa Maaren buisvr van P Blok 4 j J C Veenendaal 10 m 6 W de Graaf 60 J E Bieshaar 17 m GtnvwD 5 Mei C N Bosman en C Melkert J Grottendieek en J Kuis G van Gogh en J de Wilde G Jue en J C ïan der Ree P Janssen en C van Leenwen W vau Leeawen en C van Leeuwen J Kleisma ea E A de Jong 7 T A O de Ridder en A A Dijïhoora i g ar r 11 = Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 j Voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming ontvangen bij het overlijden onzer geliefde eenige dochter betuigen wij onzen opregten dank A C C03IJNGoLDi L J M COSIJX 9 Mei 1869 v Lt i XT STAD GOUDA STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ DE NIEUWE J J J J J J AAXVANGENDE 10 MEI 1869 Van GOUDA naar AMSTEEDAM MAANDAG s morgens ten DRIE URE Overige dagen VIER URE Van AMSTERDAM naar GOUDA DAGELIJKS s namid ten TWEE URE ZONDAG buiten dienst GOUDA Bolnerk AMSTEEDAM Binnen Amstel bij de Achtergracht De D irectie ÏEilEENiGilVG Openbare Verkooping ten overstaan van de Notarissen MOLENAAR te Zttid Waddin eeeii en MOXTIJN te Gouda de veiling op DONDERDAG 27 MEI 1869 de toewijzing op DONDERDAG 3 JÜNIJ 1869 beide s namiddags 1 ure in het logement V s Zalm aan de Markt te Gouda van Eene BOUWMANSWONING te £ roek E n 10 en aanbehooren benevens mim 28 Bunders uitmuntend WEI HOOI BOUW en WARMOEZIERSLAND gelegen in den Zuidplaspolder van Schieland onder Broek en ZuidWaddinxtxen in percelen Breeder bij billetten omschreven Te aanvaarden De bouwmanswoning 15 Augustus 1669 de bonwlanden met het ontblooten der schoof de weilanden 25 December 1869 en tet warmoeziersland 1 December 1869 Betaling der kooppenningen 29 Julij I 1869 Informatica ten kantoren van genoemde N otarissen Brieven franco De naar voorschrift van den koninkl Geheimen Hofraad en UniversiteitsPro fessor Dr HarleSS te BonH gefabriceerde Stollwerck sche Borst Bonbons zijn tegen 30 cent per pakje echt te verkrijgen te Gouda bij den Apoth J W BOERS en te Schoon iote i bij A WOLFF de eer bevelen tot het meubelen enz Ingeval men ook zelf iets dergelijks zou willen reinigen zijn de middelen per kan of per halve kan met gebruiksaanwijzing bij mij verkrijgbaar gesteld Belanghebbenden gelieven zich alsdan te adresseren per brief onder het motto SECRET bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Van de dipste geheimhowding ia mea verzekerd eijn Boekdrukkeiii san BRI KM4n v in Bjtkiiop Kfgthebber u teru GoiüA 4 Mei l56a i aar Puitschl iiid C II W Miillerte Hamburg gthebbenu kunnen deze brieven tegen betaling der port bekomen door middel van bet postkantoor Ie GonJa De directeur voornoemd KOETSVELD M A E K T B E R 1 G T E N Grouda Mei Bij weinig handel bleven de prijzen V weinig ongeveer ais in de vorige week Roode KI Rogge ƒ 7 Paardeboonen tl en tragen handel bij 25iarige m 1 iel P ROZESTRATE Y A E T iN WERKHOOVEX GoiDi S Mei l sü9 RE Tinve Poolsche per 2400 kilo 295 1 300 300 Zecuwsche per mud ƒ U OO a ƒ 9 Sj a S OO Gerst 5 60 i 7 25 Haver korte ƒ 3 40 a ƒ 4 lange A lo a ƒ 3 90 Boekweit Frausohe per 2100 kilo 21 5 Tl ƒ 21S Xoordbr ƒ 2 55 a ƒ 200 Bruine boonen ƒ 9 00 i 11 00 Mtte ƒ 12 00 a 15 50 ƒ 6 90 a ƒ 7 S5 Duiveboonen ƒ 8 50 ii ƒ 9 75 De veemarkt met weinig aanvoer Getrouwd É L rj A A i B i 7 r Alb O DE RIDDER Fz DIJXHOOEX Mei 1S69 ï De ondergeteekeudeu betuigen bij deze hunnen hartelijken dank aan ailen die bij gelegenheid van hun huwelijk deelneming en belangstelling hebben betoond M A HOOGEXDIJK EoTTEEDiM G IIOOOEXDIJK 8 Mei lSü9 IIbbfst Voor de vele blijken van deelneming bij het smartelijk uiteinde van haar echtgenoot ontvangen betuigt de ondergeteekende ook namens hare kinderen haren opregten dank De Wed = J KRAMERS Jz Gou ji Mei l i9 ScuoLTEN Openbare Verkooping op MA VXDAG 10 MEI 1869 des morgens ten 9 ure en volgende dagen in het huis bewoond gewrest door Mej BitiEDÉ aan den Kleiweg wijk E n 24 te Ootida van eene groofe partij gemaakt en ongemaakt KIXDEIi OEn MAXÜKACTÜBEX G EE V BAXD SAUEÏ BRODERIES AGRKMEXT WOLLEX en GEBREIDE GOEÜEREX OVERHEMDEN KBAGEX MAXCHETTEX enz verder van een netten INBOEDEL bestaande in draagbare MEUBELEN en HUISRAAD Bedden en Beddengoed Vloerkleeden Karpetten Gordijnen Spiegels Schilderijen Koper Tin Blik IJzeren Aardewerk enz Xadere informatien bij de Votarissen MOXIIJX of KIST te Gouda TE KOOP voor ISO zijnde V der koopprijs in zeer smaakvolle kast ruim 7 octaaf van een beroemden maker Men wordt verzocht zich te adresseren aan den Uitgever dezer Courant onder letter K E Het hol worden der Tanden en het zich vormen van Tandsteen Dea WelEd Zeer Gel Heer den Heer Itr Vopp Het mij door een goeden vriend aanbevolene en het van n Mijnheer den Dr afkomstige ANATHEE INMÜNDWAS SER hetwelk mijne vrouw en ik gebruiken tegen bet hol worden der tanden en het zich telkens zetten van tandsteen en meer bijzonder ik om het gedurig bloeden van mijn tandvleesch te doen ophouden en den tabaksreuk uit den mond weg te nemen blijft werkelijk het beste middel tegen deze ongesteldheden Ik kan derhalve niet nalaten u voor de uitvinding daarvan te bedanken en te wenschen dat het schier overal bekend worde opdat menige lijder worde geholpen en gij zelf het welverdiende loon voor uwe moeite vinden moogt Weenen get Graaf TATTENBACH Te verkrijgen te Gonda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippeieijn C Cblaaowe porceleinwinkel te s Hage bij J L F C Snabilié apoth te Levden bij E Noordijk te Utrecht bij F Alteua apoth te Amsterdam bij F van WinJheim C verkoophuis te Oudewater bij T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff OnfeilbaaTMÏddeT TEGEN WANDGEDIERTE zuiveren van Gevestigd als Dcputhouder van bovengenoemd middel der Gebrs L J teb HALL te Ouderkerh ajd T Jssel heb ik mij door deze gelegenheid aan te pandtn Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gescliiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ngezouden zijn öuttenlttnïr Londen 9 Mei De mayor v in Cork geeft den strijd tegen het gouvernement niet op Integendeel De Globe toch verzekert dat hij zich kandidaat zal stellen om Youghiil in het parlement te vertegenwoordigen Men onderstelt dat zijne zegepraal zeker is Dingsdig aanstaande zal O Sullivan waarschijnlijk geroepen worden om zich tegenover het Lagerhuis te doen verantwoorden 10 Mei Lord Clarendon de diplomaten ontvangende gaf zijne overtuiging te kennen dat het engelschamerikaanschgeschil eene vriendschappelijke oplossing zal erlangen U Mei In de zitting vau het lagerhuis heeft Gladstone aangekondigd dat de mayor van Cork O Sullivan zijne demissie heeft ingediend en de regering de O Sullivan Disability ffBill zal intrekken maar dat de regering voor t oogenblik allevervolging slechts zal verdagen omdat t mogelijk is dat O Sullivan herkozen wordt t Huis heeft zich hiermede vereenigd Parijs 9 Mei De democratische partij alhier heeft thans hare definitieve lijst van kandidaten voor de kiesdistricten der Seine vastgesteld Slechts drie der liberale afgevaardigden zijn behouden Thiers Pelletan en Jules Simon De overige afgetreden afgevaardigden zelfs Jules Favre en Gamier Pages zullen door andere kandidaten worden vervangen Op de lijst komen o a Gambetta Easpail en Eochefort voor Uit Spanje wordt gemeld dat de minister besloten heeft om aan de Cortes de benoeming van een regentschap voor te stellen ten einde beter weerstand te kunnen bieden aan de woelingen der Isabellisten en Carlisten De heer Jean Dollfus chef van het huis Dollfus Miegen Cie te Mulhausen bestrijdt in een door de dagbladenopenbaar gemaakten brief de opgaven welke door den heer Thiers onlangs in het wetgevend ligchaam zijn medegedeeld ten betüoge dat de katoen industrie in de oostelijke departementen ten gevolge der met Engeland en Zwitserland aangegane handelsverdragen in een kvvijnenden toestand verkeert De heer Dollfus tracht integendeel aan te toonen dat de genoemde verdragen in die departementen eene grootere vraagnaar handen heeft doen ontstaan en dat vreemde mededingingde fransche nijverheid in den tegenwoordigen stand van zaken geenszins kan schaden 10 Mei Het officieel orgaan bevat een bulletin waaringezegd wordt dat de rede die de keizer te Chartres heeft gehouden een loyaal beroep is op het gezond verstand en destandvastigheid van alle weidenkenden tegen oproerige hartstogten en revolntionnaire gezindheid en dat die rede tevensis een waarborg van den liberalen geest waardoor het gouvernement zich bij voortduring zal laten leiden Van den franschen consul te Livorno is te Marseille berigt ontvangen dat de paketboot Abatucci in den nacht van 7 dezer nabij Calvi door eene noorweegsche brik is aangevaren met het gevolg dat er van de bemanning en de passagiers 49 personen zijn omgekomen Onder anderen zijn de intendantgeneraal Caucbois de kommandant Ferrari met familie de beidete Marseille gevestigde consuls generaal van Rome en België alsook vele zouaven verdronken Te Rome is op de nitnoodiging aan de schismatieke geestelijkheid gerigt om bet concilie te komen bijwonen nog geen gunstig antwoord ontvangen zelfs niet uit Turkije waar de regering toch gaarne zou zien dat de Christenen terugkeerden tol het roomsche kerkgenootschap omdat de intrigues van Rusland te Kc istantinopel dan minder gevaarlijk zonden zijn Italië heeft de 6 millioen intrest nog niet naar Rome gezonden en houdt zich aan de verklaring dat zij van de rente der pauselijke schnldbrieven welke voor haar rekening zijn gekomen evenzeer belasting heffen zal als van de italiaansche coupons Koningin Isabella intrigeert nog steeds om haar verlo De prijs der Advertentier van één tot es regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters w orden berekend naap plaatsruimte ren kroon terag te krijgen maar laat tevens in de kerk van Chaillot missen lezen tot cxpiatie van de anti k itholieke denkbeelden die ia de cortes worden verdedigd Zij woont die missen bij met haar geheele hofhouding De heer Duruy heeft heden bij de prijsuitdeeling derpolyteolmische associatie een speech gehouden Als gewoonlijkontbrak het hem niet aan veelheid van woorden Ook kon hijnatuurlijk niet nalaten om al was t maar van ter zijde ietste zeggen over de verkiezingen Hij verklaarde dat hetkeizerlijk bewind vast besloten was en tevens voorzigtig trachtteonze instellingen en zijne daden met het algemeen stemregt inovereenstemming te brengen Onder de restauratie kon meetot bet pays legal niet behooren tenzij men eene quitautie vanden ontvanger vertoonde Maar onder het keizerlijk bewindbehoort geheel Frankrijk tot het pays legal Het was dus ookniet dan natuurlijk dat eerst dit bewind aan het volk aan demenigte dacht Vroeger zeide men wilt gij burger zijn zorgdan dat gij rijk wordt Maar nu geeft de keizer het schoonewoord Laten wij de ziel van t volk omhoog heffen aanzijne bewindslieden tot leus aan de sociale bedrijvigheid totbegiiibel De heer Ernest Renan die zich gelijk bekend is inhet district Meaux verkiesbaar heeft gesteld tot lid van hetwetgevend ligchaam vat in ijne aan de kiezers gerigte circulaire zijne staalkundige geloofsbelijdenis zamen in de volgendevier punten Geene revolutie geen oorlog vooruitgang vrijheid Bij de ontwikkeling dezer punten doet hij zich kennenals een tegenstander vau den uitpultenden gewapenden vredeen van de bezetting van het pauselijk grondgebied door fran che troepen Wil de paus zegt hij een wereldlijk vorstzijn hij handhave zich dan even als ieder ander souverein door een verdrag met zijue onderdanen en door eene in zijnestaten geworven krijgsmagt Het gaat niet aan dat wij jaarlijks millioenen uitgeven en jaarlijks dnizende soldaten uitzenden om eene vreemde mogendheid te ondersteunen Onderde vrijheden welke hij wenscht behoort in het verschiet eeneschiding tusschen kerk en staat Het laat zich aanzien dat de houding der katholiekegeestelijkheid vrij wat invloed zal hebben op de algemeene verkiezingen De kardinaal aartsbisschop van Chambéry heeft ilegeestelijken van zijne diocese aangeraden aan eiken kiezer diehem mogt komen raadplegen de herkieziug der twee vorigeafgevaardigden van het departement van Savoye fdie beidentot de ministeriele meerderheid behoordeuj aan te bevelen Debisschop van Montpellier klaagt in eene aanschrijving aau degeestelijken zijner diocese dat de geestelijL eid lastig wordtgevaUen met aanzoeken om ondersteuning voor de officiëlecandidaten hij meent de geestelijken hunnen invloed dien zijaan de kerk ontleenen ook uitsluitend voor de zaak der godsdienst behooren aan te wenden zonder zich te laten leidendoor invloed buiten de kerk De bisschop van Bayonue ver angt dat de geestelijken hunnen b rgerpligt vervullen doorde bevordering der verkiezing van conservatieve en vaderlandslievende mannen van onafhankelijken verzoenenden en godsdienstigen geest zulke mannen ziet hij in de drie candidaten welke in zijn departement van regeringswege worden aanbevolen vooral in den heer Chesnelong die in het wetgevendligchaam tot de warmste voorstanders der wereldlijke magtvan den h stoel behoorde Brussel lO Mei De Indépendance deelt een telegram mede uit Londen van den 9 waarin gemeld wordt dat het engelsohe gouvernement het washingtonsohe kabinet officieus heeft geinformeerd dat het geneigd was om alle eischen van amerikaansche burgers voortspruitende uit den jongsten burgeroorlog aan een scheidsregterlijke uitspraak te onderwerpen De heer Bara zal voorloopig aanblijveu als minister Berlijn 9 Mei De beijersche particularisten anders gezegd de patriotten hebben hun programma voor de aanstaande verkiezingen voor den landdag openbaar gemaakt Zij verlangen 1 handhaving van de souvereiniteit der kroon en van de on