Goudsche Courant, zondag 16 mei 1869

1S69 Zondag 16 Mei ü 744 plaats waar gtcn markt gehouden wordt ieder veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of 1 dag subsid gevangenisstraf 9 A B wegens het laten losloopen van een hem toebehoorenden kwaaüaardigen hond veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of 1 dag siibsid gevangenisstraf 10 P C wegers het zonder vrijstelling van den Burgemeester aanwezig hebben van bezoekers in zijne tappery te Gouda in de maand Februarij na middernacht en voor s morgens 6 nre zonder dien bezoekers voor middernacht te hebben aangezegd om te vertrekken en zulks bij herhaling veroordeeld to t eene geldboete van ƒ 20 of 6 dagen subsid gevangenisstraf 11 W S 12 A V G wegens het laten losloopen van een hond op den openbaren weg te Gouda zonder dat die hond van korf was voorzien nadat hec gebod daartoe door Burgemeester en Wethouders was gepubliceerd veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of 1 dag subsid gevangenisstraf 13 P N v egens het niakeu van nachtelijke bewegingen of burengeruchten tot verstoring van de rust der inwoners veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 5 50 of ren dag subsid gevangenisstraf Bovendien allen in de kosten van den processe des noods invorderbaar bij lijfsdwang B U 11 G E E L IJ K E S ï A N D GOUDSCHE COURAIirT De directeur van het postkantoor te Gouda brengt ter kennis van belanghebbenden dat 10 van af heden verkrijgbaar zijn gesteld P f 11 nt ter franlering van drukwerken hoofdzakelijk voor 3 y et k Cf meer bovendien vel drie gedrukte vt site kaartjes enz 20 door de gewijzigde dienst van den centraal spoorweg de laatst busligting voor de 2e verzending J f f lan s d en spoorweg alsmede voor Ovenjssel 11 = Groningen en Fritsland gedurende de zomerdienst plaats heeftien 10 25 s morgens 30 dat de laatste busligting voor Amsterdam en oordHolland gedurende de zomerdien i des avonds ten 8 ure geschiedt De directeur voornoemd Gouda 10 Mei 1S69 KOETSVELD Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeicig D n 60 K A N T O X G E R E G T te GOUD Bij vonnissen van ii Maart 1S69 zijn 1 B J V 2 M D huisvr GOUDA W illeni ouders M G Bloemendaal en M M Derck van K S S M de G huisvr van A K 4 M C S huisvr van T v D 50 G H A J S 6 M S huisvr van L H 7 K G en S M B wegens het schrobben van de straat te Gouda zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders op eene Gebop vX 9 Mei o sen lil Johannes Thomas ouders G Giavestcijn en M J van der fooi 0 rRL niN 9 Mei H Ilogenorst ü4 j M G Ketel 6 m W Prins 3 j 10 E Stohïijk 2 d P A au den Heuvel 4 m J fcparcaaij 71 J ADVERTENTIEN j Voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming ontvangen bij het overlijden onzer geliefde eenige dochter betuigen wij onzen opregtcn dank A C COSIJN GocDA L J M COSIJN 9 Mei 1S69 v Leem PAKHDISKNEGHT GEVRAAGD VOOR Zuid HoUandsclie KAxiS In eene plaats nabij iisterdajii vraagt men om dadelijk in dieusi ie treden Een JONG ONGEHUWD PERSOON bek Mam tot pakhuisknecht voor 2uid lIoliaiidsclie KAAS en BOTER Brieven fra iio met opgaaf waar vroeger werkz iara onder letter W aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkoopiii V i V HOUT EN AFBRAAK op VEIJDAG 14 MEI 1869 des voormiddags ten 10 ure op de pleinen van den Heer G A OU DIJK eer t aan de Nieuwe Haven wijk J n 218 te Gouda en daarna aao den Bleekerssingel aldaar Des morgens vóór de verkooping te zien STAD 600DA STOOMBOOT MAATSC HAPPIJ DE VEBEEMGIVG mnw pwm AANVANGENDE 10 MEI IS69 Van GOUDA naar AMSTERDAM MAANDAG 3 morgens ten DRIE UEE Overige dagen VIEE URE Van AMSTERDAM naar GOUDA DAGELIJKS s iiamid ten TWEE URE ZON DA f buiten dienst GOUDA Bolwerk AMSTERDAM Binnen Amstel bij de Achtergracht De Directie tihmerliedeF gevraagd Adres in persoon of met franco brieven bij J MULDEE Timmerman en Molenmaker te Gouda De Ocdergeteekende verzoekt zijne begunstigers beleefdelijk wanneer zij met hem handel willen drijven cp onderstaande woonplaats wel te willen letten daar het hem dezer dagen gebleken is dat zijne zuster hem in de negotie schade veroorzaakt Gouda F T SCHAELEMAN 12 Mei lSfi9 Vogelemanrj Wijk M n 91 DE OUD CARTAGENA S BEaGPLANTE OLIE is een zeker onfeilbaar middel tot behoud van het Hoofdhaar het fraaiste sieraad hetwelk ons gegeven is het conserveert de kleur en verlevendigt de Haarwortels zoodat de gebruikers gewaarborgd zijn tegen ontijdige grijsheid en kaalhoofdigheid Alle schadelijke bestanddeelen zooals de Metaalen Kwikzoufen zijn er met zorg uit verwijderd gehouden zoodat het aan allen die hun hoofdhaar op prijs stellen met vertrouwen aanbevolen wordt Hetzelve is a 60 cents per fleschjeverkrijgbaar aai het Hoofd Depot te Delft bij A BREEÏVELT A n en verder bijMej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLEE Rotterdam Westewagestraat A BEIJNAED Oostpoort C WILHELMUS te Woerden A PEIKS Zeoenhuisen W BAEES GorincJiem J J GE0ENHU1ZEN utrecht F L VA DETH Dordrecht En meer bekende depots in ons Eijk Raflerstoomboot rf Mtfsscl Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens B j uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Retourkaarten Bock ru kerij van BRINKMAN Peze Ooorant Ter3chijnt des Donderdi s ea Zondags Ia de Stad geuchiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie mjtandea 18 2 fran cop post ƒ 2 25 Adverteatien vaa 1 6 regeU tot des middags ten 12 aie grootere moeten vi r 10 ure ingezonden zijo Van den 1 Julij a s af zal deze Courant ter helft vergroot driemaal in de week uitkomen en wel op ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de stad geschiedt de uitgave DIN GS DAG DONDERDAG en ZA IURDAG avond De prijs zal dan voortaan zijn per drie maanden f 1 75 franco per post 3 Gouda 15 Mei De brutale mayor van Cork heeft zich onttrokken aan de verdediging zijner onzinnige smaadredcnen door zijne betrekking nedor te leggen En het ministerie heeft den tegen hem voorgestelden maatregel verdaagd niet ingetrokken daar men nog altijd zijne herkiezing ducht De ophefSng der lersche staatskerk is door het lagerhnis uitgesproken het volk heeft rustig toegezien en is ongevoelig gebleven voor alle anti papistische oprnijing Hieruit blijkt dat ook het engelsche vo k het eeuvvenheugend onregt den Ieren aangedaan erkent Mag men dan nu niet van het hooge huis van de eersten des lands verwachten dat zij de oogen openen zullen voor billijkheid en onbetwistbaar regt Als de kerkelijke zaak geregeld is blijft er nog genoeg te doen voor het mishandelde land eer de vaste grondslagen zijn gelegd van vrede en voorspoed Frankrijk is geheel in beweging door de naderende verkiezingen Veel geschreeuw en weinig wol De regering is nog altijd het veld meeste de onkundige meni te heeft de overhand op den beschaifdcn stand de kanaidatsn der regering zullen de stemmen verkrijgen van den slaafscheu grooten hoop Alleen te Parijs is de regering de beweging niet meester daar is de onderlinge strijd der partijen daar is nog de eenige levensvonk van het sluimerende Frackrijk In Italië zal een gedeeltelijk vernieuwd ministerie optreden het is de vrncht van een compromis tiissohen twee staatspartijen Zelden leveren zoodanige schikkingen goede uitkomsten en vooral ontbreekt aan zulke combinatien de taaije levenskracht Italië kan ponder Eome nooit komen tot ware zelfstandigheid rust is onmogelijk en het arme land put zich uit in afmattende woelingen Oostenrijk gaat vooruit op den weg der hervorming maar kan evenmin tot rustigen vooruitgang komen door de strijdige inzigten der verschillende nationaliteiten Noord Duitschland is rustig onder Jen schranderen hofmeijer toch gloeit ook daar het vuur onder de asch maar in ZuidDuitschland is gemis a n eensgezindheid de oorzaak van magteloosheid Spanje is genaderd tot de groote beslissing over den regeringsvorm Wat vroeger vast scheen te staan en duidelijk te zijn is nu onzeker en duister Al besluiten de cortes tot den monarohalen regeringsvorm dan is de koning nog niet gevonden en die de hand uitstrekt naar de kroon zal veel moeten orenvinnen eer hij rustig gezeteld is op den troon De herschepping van een lang verdrukt volk is niet het werk van enkele maanden en een wijze koning wordt wel niet licht gevonden maar vooral niet onder hen die dwaas genoeg zijn om in de gegeven omstandigheden den spaanschen troon te begeeren Ook wij zijn genaderd tot het tijdstip der kiesbeweging Bij de grootste helft 38 der aftredende vertegenwoordigers moeten 5 nieuwe eden gekozen worden De hoofdkwestie is op dit oogenbiik het behoud der volkssohool Pe instelling die wij als het schoonste sieraad beschouwen van ons vaderland wordt bedreigd door nltramontanen en orthodoxen wier gemoedelijke bezwaren onder de schaduw der beginsellooze conservatieve modderaara zich ontwikkeld hebben tot een dreigende magt Doch De prijs der Advertentien van één tot les regels met inbegrip van het zegel is 80 Ceat voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatbraimte het bisschoppelijke anathema heeft als een donderslag uit een onbewolkten hemel de slapers wakker geschud Begroeten calvinistische drijvers met luid gejuich het ultramontaansche halpleger duizenden en tienduizenden schrikken terug van het sluipend gevaar Nederland kent het juk der kerkelijke overheerscbing en het walgt van de slavernij waaronder net vroeger bukte Het is even warsch van Rome als van Géuève ot Dordrecht De geestesvrijheid die ons erfdeel geworden is kunnen wij nimmer opgeven Meer dan zestig jaren geniet Nederland de zegeningen van een onzijdig verdraagzaam onderwijs Wij zullen de staatsscholen niet verruilen voor sectescholen kweeksters van onverdraagzaamheid en huichelarij Het geldt nu geen onbegrepen regeringstheor en geen verwarde oost iudische vraagstukken het geldt het algemeen belang een vraagstuk waarover elk bevoegd is te oordeelen Indien de meerderheid des volks de school moedwillig stelde onder de magt van de hiërarchie dan beging Nederland een zelfmoord Wat maakt het wezen uit en het leven van Nederland indien wij on e vrijheid missen en wat is burgervrgbeid als wij priesterknechten worden De tijd van dominelen i voorbij het volk outvake tot krachtigen zin en beschame da vernachiing van hen die ons de oude ketenen nog eens willen aanleggen 6uttcnlanlt Loaden 12 Mei De voltooijmg van den spoorweg welke den allantischen oceaan met de Stille Zuidzee verbindt geeft de Times aanleiding om te wijzen op het belang ran dit reusachtige werk lietïvelk nog meer verdient Ie n orden bewonderd dan de grootsche onderneming der doorgraving van de landengte van Suez Het blad verwacht schitterende uitkomsten van de e onderneming elke in belrekivciijk korten tijd is tot stand gebragt namelijk in een tijdsverloop van drie jaren In de theologische kringen in Engeland is de aandacht zeer gevestigd op een onlangs door den rabbijn Adler in het licht gegeven bundel leerredenen welker hoofdstrekking is om te betoogen dat de historische roeping van christendom en mohammedanismus bestaat in de wegbereiding van den koning Messias door de verbreiding in de heideuwereld van de leer van het bestaan van een éénigen God Onlangs is door den baron Lionel von Rothschild te Londen de eerste steen gelegd voor eene nieuwe synagoge bij elke gelegenheid hij met groote voldoening gewezen heeft op het gestadig toenemen van het aantal Israëlieten te Londen en op het belangrijk gewigt hetwelk door hen op intellectueel bandels en staatkundig gebied in de schaal wordt gelegd 13 Mei In de zit ing van het hoogerhuis heeft de heer Otway verklaard dat het gouvernement een antwoord T n de spaansche regering heeft ontvangen waarbij zij weigert om de Tornadokwestie door eene speciale regtbank te doen behandelen De Times bevatte dezer dagen een brief van haren correspondent te Philadelphia dd 23 April houdende dat eenigeda en geleden door vele aanzienlijke mannen in de Vereenigde staten eene beweging was begonnen welke zioh ten doelstelt het stelsel van vrijen handel daar te lande in te voeren Ten gevolge van eene groote bijeenkomst te Bosto gchoodeuis eene permanente vereeniging gevormd onder d naam ran Reformleague In de bedoelde bijeenkomst is he jeginsel vanvrijen handel bepleit en tevens de wenschelijkheid betoogd om den handwerksman door het ontlasten van grondstoffen te bevoordeelen j 14 Mei De discussie in het lagerhuis over de derde lezing van de bill tot afschaffing der staatskerk in Ierland il bepaald op 31 mei Het budget is in het geheel door het la gerhuis aangenomen De zitting der beide huizen 13 verdaagd tut 27 dezer j i j Parijs 12 Mei Sedert onheugelijke tijden verkeerde de