Goudsche Courant, zondag 16 mei 1869

3lNNEN EN 3uiTENLANDSCHE BoEKHANDEL VAN j Bi ii T K Dv diAJisr GOUDA LANGE T l E N D E W E G D n 60 If Bockrn en ® ijdfcliriftrn mxAm binnen dm hortót mogelijkcn lijd gflcrcrd rcromnmndecrt zich roor tegen zeer bill ij ke prijzen Heeft mede voorhanden ALLE SOORTEN van BESTE ZWARTESGHRIJFINKT ALIZARIN SCHREIB und COPIER DINTE KAISER VICTORIA DINTE ANILIN SCHREIB COPIER DINTE TEHEX ZEER LAGE I KIJZE N In alle Binnen en Uuifenlandsche COl RA TE worden dadelijk opgeTOnden waarvoor ét n afschrift voldoende is 3öiicrtcnticn De ondergeteekenden betuigen bij ileze hnnnen harlelijken dank aan allen i couel binnen als buiten de stad die ter gelegenheid van liun VIJF EN T l TIO JARIfiE ECIIXVEREEXIGLVG hun hartelijke deelneming en opregie belangstelling hebben betoond P EOZESTRATEX A E TiN WERKIIOOVEX GoCBA 15 Mei 1S69 De Heer en Mevrouw H G IIOEFHAMER betuigen bij deze hunnen nel i gemeenden dank voor de vele be ijzen i van belangstelling b j gelegenheid van hun huwelijk ondervonden Gouda 15 Mei li6 J VERÏÜI SD M J OGIER in Effeclen naar de TURFMARKT H 2 2 7 tiimerliedeF gevraagd Adres in persoon of met ranco brieven bij J MULDER Timmerman en Molenmaker te Gouda De ondergeteekcnde geeft bij deze kennis aan zijne geachie Begunstigers dat hij zijn KOFFIJIIÜIS en STALLING heeft verk ht aan den Heer J DIEPENHORST die de zaak van af 15 Mei op denzelfden voet zal voon etten dank zeggende voor het genoten vertrouuen dat ik sedert 19 jaren in die zaak heb mogen ondervinden mijn opvolger ivelttilleud aanbevelende Ook mijnen Begunstigers als HUIS en EIJTUIG SLHILDEK GLAZENMAKER enz zeg ik bij deze mijnen liartelijken dank voor bet verlronnen mij sedert 22 jaren zoo ruimschoots geschonken terwijl ik hun beloof van nu af met onverdeelden ijver in dat vak werkzaam te blijven verzoekende mij dat vertrouwen te blijven schenken terwijl ik van mijn kant zal trachten het waardig te blijven Werkplaats Peperstraat wijk K 241 Woning Bogen wijk O 135 GoLDA UEi i dw dienaar 15 MeilS69 J ROST De ondergeteekcnde door ai ukoop eigenaar geworden zijnde van hel Koffijh uis en de Uitspanning genaamd het GROOT SCHIPPERSIIUIS alhier beveelt zich minzaam bij zi ne Begunstigers aan en hoopt tevens door eene goede en prompte bediening zich dat vertrouwen waardi te maken hetwelk zijn voorganger de Heer BOST sedert zoovele jaren ruimschoots heeft mogen ond rvinden Gouda UEd dw dienaar 15 Mei 1869 j DIEPENHORST Oi enl are Verliooping len overstaan van de Notarissen MOLENAAR te Zuid jradJim reeii en MONTIJN te Gouda ue veiling op DONDERDAG 27 MEI 18U9 de toewijzing op DONDERDAG 3 JUNIJ 1869 beide s namiddags 1 ure in het iogemcnt De Zalm aan de Markt te Gouda van Eene BOÜWMANSWOWING te Broek E n lU en aanbehooren benevens ruim 28 Bunders uitmuntend WEI HOOI BOUW en WARJIOEZIERSL A ND gelegen in den Zuidplaspolder van Üchitland onder Broek en ZuidIt add mxtecii in percelen Breeder bij billetten omschreven Te aanvaarden De bouwmanswoning 15 Augustus lb 9 de bouwlanden met het outblooten der schoof de eilanden 25 December 1SC9 en het warraoeziers and 1 December 1S69 lietaling der kooppenningen 29 Julij 1869 Informatiun ten kantoren van genoemde Notarissen Brieven franco VERVOLO 4X DE Openbare Verliooping ten huize van Mej BRIEDÉ Kleiweg wijk E n 24 te Gouda op WOENSDAG 19 MEI ltt39 en volgende dagen aan te vangen des voormiddags ten 9 ure van eene groote sortering DAMAST TAFELGOEI SERVETii FEIÏELS allerlei KINDERGOED waaronder fraaije DOOPJURKEN MUTSJES enz SEPIIISWOL KRAGEN MANCHETTEN glacé HANDSCHOENEN enz verder staande en draagbare MEUBELEN BEDDEN en BEDDENGOED VLOEEKLEEDEN KOPERTIN TINGLAS GLASen AARDEWERK en ander HUISRAAD GOUDEN en ZILVEREN voorwerpen ent enz Alles te zien op DINGSDAG 18 MEI 1869 van 9 12 en 2 4 uur URBANDS PELEV BEREID VOLGENS HET aloude en oorspronkelijk Recept Zij zijn een onfeilbaar middel voor GAL SLIJM en MAAG ONGESTELDHEDEN SLECHTE SPIJSVERTERING zij versterken het gestel verdrijven de HUIDUITSLAGEN verwekken EETLUST zuiveren het BLOED verdrijven HOOFDPIJN enz enz Ieder wordt gewaarschnwd om op te letten de ECHTE te koopen Heele doozen 1 50 halve doozen 0 75 knart doozcn ƒ 0 37 Zij die de echte en van OUdS baroenide verlangen halen dezelve bq de onderstaande Heeren Ie Gouda J C ZELDENRIJK Markt s Grozmhage i van ROGGEN ia Droo gerijen Westninde 26 Dordrecht i KRIM Jr Zoon JAC MARKUS Botterdaw S J G WULFF C J W SNABILLÉ A SCHIPPEBEYN Vlaardingen Van dee KOP Vtreclt ï P VAN DEN BERGU Ieder wordt gewaarschuwd Toor de vele namaaksels het getal moet op ds doosjes geschreven zijn en de letters G C S in het lak gedrukt Het merk aU bereid zijnde volgens het aloude oorspronkelijke voorschrift Men wachte zieh voor vele andere soorten die onder denzelfden naam verkocht worden LET JTEL Het depot der echte UrbanBS Pillen zoo vele jaren met roem bekend is alleen bij J C ZELDENRIJK Markt verkrijgbaar bij niemand anders te Gouda Bockdrulkerij van A BRINKMAN 1869 w y45 Donderdag 20 Mei GODDSCHfOÖÜRANT Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de aitgsve des avondd te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Uitgave van A BRINKMAN lange Tündetoeg D n 60 De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip vao het zege is 80 Cent veer eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsraimte onrustbarendeo toestand naar de ouderlijke woning moest vervoeren Dat misbruik der magt heeft de bevolking aanleiding gegeven tot eenige betreurenswaardige represailles Een inspecteur der stads politie is door verbitterde lieden zeer gevaarlijk gewond Op den Boulevard St Germain hebben studenten met flesschen en glazen naar de politie beambten gesmeten Naar mate de verkiezingen naderen neemt het aantal kandidaten in de parijsche districten toe Over t geheel zijn er nu 36 in sommige districten zijn er zes of zeven De Peuple deelt heden avond mede dat zijn voornaamste redactenr de heer Terme zich ook kandidaat stelt en wel ten behoeve der conservatieven in het eerste district waar de heeren Gambetta Carnot en André Fasquet reeds kandidaat zijn Hij heeft zich moeten haasten cm deze verklaring nog binnen den door de wet bepaalden lijd af te leggen en heet dus te regt een kandidaat in extremis 16 Mei Naar aanleiding van de wanordelijkheden IeParijs verklaart de Patrie dat men zich niet te veel verontrusten moet over deze koortsachtige aandoeningen welke bovendien tot eene kleine minderheid beperkt blijven I e France zegt dat men van het regt van vergaderingzelf afstand moet doen wanneer men deze buitensporigheden metdoor de vingers kan zien Engeland het mudelland van vrijheiden politieke redelijkheid is n et kalmer noch gematigder opzijne meetings en tooneelen van geweld en tumulten ontbrekendaar niet De Temps wijst bovendien op de amerikaansche en belgi hc véikie ingeri v r r het ook noj al levendig toegaat enherhaalt zijn wensch dat de liberalen zich kalm gedragen Het Journal des Débats noemt onruststokers de ergstevijanden der vrijheid de beste bondgenooten van alle despotenen reactionnairen Dit blad merkt tevens op dat in 1863 demeerderheid te Parijs tot de liberale oppositie behoorde Nuschijnt naar de vergaderingen Ie oordeeleu een groot gedeeltetot de radicale oppositie te neigen Maar vraagt het blad wie zegt ons hoe de groole meerderheid die t huis bleef vande e vergaderingen gezind is Het feit dat de administratiehun geen officiële candidaten voorstelt bewijst dat zij zekerniet meer regeringsgezind geworden zijn Maar in hoever deelen zij de socialistische begrippen r Het blad hoopt dat deliberalen diegenen niet zullen terugstooten die weleer de otSciele kandidaten hebben gesteund maar thans geen door hengewenscht persoon in het strijdperk ziende treden zich aan deliberalen willen aansluiten om ten minste de zegepraal der radicale oppositie te voorkomen 18 Mei Gisteren zijn de laatste kiesvergaderingen kalm afgeloopen Brussel is Mei in de kamer van afgevaardigden heeft de heer Fière Orban verklaard dat de ministerraad erkend had dat het ontslag van den heer Bara de moeijelijkheden zou laten bestaan De beer Bara zou zich du voegen naar het geheele kabinei dct t door den senaat geamendeerde ontwerp van wet op den lijfsdwang zal d enen opdat de kamer kunne doen weten of bare opinie dezelfde is gcl n Madrid is Mei De heer Orense heeftin de tiiiJ r der cortes ter gunste eener federative republiek gesproken Zijne rede duurde drie nren De heer Ulloa heeft nil naam der commissie het denkbeeld tot oprigting eener republiek bestreden Men verzekert dat de partij van Alphonsus ijverig in deweer is om Serrano tot de aanvaarding van een regentschap tebewegen De voorstanders der liberale unie komen hiertegen op 16 Mei Een amendement om de kwestie betreffende denregeringsvorm en de keus ran het hoofd des staats door eenevolksstemming te doen beslissen is door de eortes verworpenmet 156 tegen 73 stemmen 18 Mei In de zitting der cortes heeft de heer Süvela namens de commissie in antwoord aan den repnblikeinsehea afgevaardigde Sereclara verklaard dat de vestiging eener spaanscïie republiek tot ernstige verwikkelingen zou leiden zoowel in het binnenland als met het buitenland Hij bezwoer de re Van den 1 Julij a s af zal deze Courant ter helft vergroot driemaal in de week uitkomen en wel op ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de stad geschiedt de uitgave DINGSDAG DONDERDAG en ZATURDAG avond De prijs zal dan voortaan zijn per drie maanden 1 75 franco per post 2 öuttenlanïr Londsn 17 Mei In eene dezer dagen gehouden vergadering der kon maatschappij voor aardrijkskunde is mededeeling gedaan van een schrijven van den heer Lamont meldende dat hij in een op eigen kosten uitgerust stoomjagt eenen togt tot onderzoek der noordpool zeeën had ondernomen hij geloofde niet aan het bestaan eener opene pool zee noch aan de mogelijkheid om de noordpool te bereiken doch hij hoopte 200 mijlen verder dan iemand vóür hem de pool te zullen naderen In het huis der gemeenten is weder eene poging gedaan om misbruik van sterken drank door verbods bepalingen vau de overheid te stuiten maar het daartoe strekkende ontwerp van den heer Lawson is met eene meerderheid van 106 stemmen verworpen Het werd ook van de zijde der regering bestreden op grond dat het onmogelijk was de menschen bij de wet deugdzaam en matig te maken en d t het a s ds meerderheid niet vrijstond haren wil in maatschappelijke ja huisel ke en op zich srlven geoorloofde zaken op te dringen aan de minderheid De minister van binnenl zaken zeide dat onderwijs en beschaving het beste middel waren tegen on matigheid maar dat de werking van dat zedelijke middel zon kannen worden bevorderd door doelmatige bepalingen op de kroegen tapperijen en slijterijen en dat hij eene hiertoe betrekkelijke voordragt in het volgende zittingjaar hoopte in te dienen Men schrijft uit Rio Janeiro dd 23 april dat een supplementoir crediet geopend is voor het ministerie van marine en oorlog De president Grant heeft de nieuwe verkiezingen in Virginie geregeld naar de nieuwe constitutie vastgesteld op 6 julij Parijs 13 Mei Het Journal Officiel deelt mede dat de prefect van politie naar aanleiding der manifestatien van de laatste dagen heeft verboden om op den openbaren weg in de nabijheid van eenig lokaal waarin kiesvergadering word gehouden stil te staan Gisterenavond heerschteer op de kiesvergaderingen algemeene rust na elf ure bevonden zich eenige groepen op verschillende punten in den omtrek van de place de la Bastille De politie agenten dreven hen uiteen eene bende welke de place royale overging heeft een gedeelte van het ijzeren hek dat den tnin omringde omver gerukt Daarna werd de orde op geen enkel punt verstoord De minister heeft de prefecten bij circulaire aanbevolen tiitvoering te geven aan art 8 der kieswet volgens hetwelk de kiesvergaderingen in de laatste vijf dagen voor de stemming niet meer mogen plaats hebben als ook aan art 13 waarbij aan de prefecten het regt wordt toegekend tot verdaging van elke vergadering die van zoodanigen aard is dat zij aanleiding kan geven tot verstoring der openbare rnst Indien men de offioieuse bladen geloofde dan zou men I denken dat er een oproer te Parijs voor de deur staat NogI thans kan men verzekeren dat het hier over dag zeer rustig is en dat do manifestatien welke s nachts in de kiezersveri gaderingen en hare nabijheid plaats grijpen zeker van geen ge volg zouden zijn wanneer de politie anders te werk gmg Men vertelt dat de zoon van Jules Simon een twintigjarige en zeer bedaarde jongeling gisteren onverhoeds door de agenten is aangevallen en mishi ndeld zoodat men hem in een