Goudsche Courant, donderdag 20 mei 1869

publ kn nen in de rergidcring der codes 7iüing e bl jven houileii anneer een mo nrchale regeringsvorm ordt vastgesuld Willen zy dit met dan kan Inruit een burgeroor og ontstaan De heer Qiozaga heeft den sproker met die rode ge uk gewen cht Een gedeelte vin de leden der libenle unie blijft zich knchtig verzetten tegen het denkbeeld van eeii regentschap Lissabon is Me De kamer v n afgev ligden heeft a in de regering de gevrngde indemniteitsbiU verleend ue oppositie heeft verklnrd zich i in stemming te zullen onthouden en hire grieven bij de discus ieu over de financiën kenbaar te zuilen malen Florence H Mei Membre i heeft zich overhel ministerieel prognmma verklaard het is gebaseerd op orde vrijheid en vooruitging Het programma zal in discussie komen tegelijk raet Ie idmiaistratieve financiële nellen StOCkllOlm 15 Mei De koning vin Zueden heeft heden m ldag de zitting van den rijk dig gesloten lu de troonrede uordt tevredenheid betuigd over ile ntrkzaamhcden en voora omdit de rijksdag zich geneigd heeft betoond om eene niau ere aansluiting vm Zn eden aan Noornegen totstmd te brengen Voorts nordt gecon titeerd dit eene uitbrcidii g van de godsdienst vrijheid aai een naaunkeurig onderzoek zal orden onder vorpeu 6tnnenlflni GOl D 19 Mei De eerste kamer 15 tot hervatting barer werkzaamhedenbijecngeoepen tegen morgen 20 dezer Men schrijft ons uit Moordrecht dd 14 mei Hedenwerd alhier eene vcrgulering gehouden v in de afd Vloordrechten Gondcnk der libenle kiesvereei iging voor het kiesdistrictCioudi tot het rnstsie cii vin een liui houdelijk reglement hetamvulleii vm het bestuur en ile opimkmg eener voordragtvan t ee kinduliien der afdeeling voor de ainstunde verkiezing van leden der tneede kimer Het reglement nerd gewijzigd en langenomen en tot lid v in het bestuur benoemd deheer J den Doorcn van Rooj n zoodat het thans definitief iszamenge teld en bestaat uit de heeren mr C van Vollenhoven voorzilter G B Lalicsan onder voorzitter mr P JSnel secretaris J V vin Bochove penningmeester en J denDooren van Koojen lid Op de Iijst vm nee kaïidijilennerden geplaatst bij meeiderheid van stemmen tegen uen heermr H J van der Heim de heeren J Bosscha jr en dr M P Lmdo De kandidituur dezer heeren zal m de algemeenevergadering oen dig i s te Gouda te houden wordenbesproken Wij vernemen uit Boskoop dat aldaar zaturdag 13 opgerigt eene afdeeling van de liberale kiesvereeniging te Gouda dezelfden avond zijn 34 leden tot deze verv eniging toegetredenen den volgenden d ig nog eenige zoodat deze afdeeling reedsmeer dan 40 leden telt tot de notabelste ingezetenen der gemeenlc behoorende Tot leden van het bestuur zijn verkozende heeren V koster Mz J fh van der Chijs en J van Groo Jz Nair vvij vernemen heeft Je afdeeling Capelle en Krimpen a d IJssel der liberale kiesvereeniging voor het kiesdistrictGoudi tot kandiduen dier afdeeling voor de aanstaande verkiezing van leden der tneede kamer gesteld de hh G A vanHouvvreniuge nethouder en hoogheemraad van Schielmd teMoordrecht en dr M P Lmdo inspecteur van het luger onderwijs in Zuid Holland Te Leiden i eene vergidering gehouden van liberalekiezers ten geiale van inG zoowel uit Leiden als nit de boitendi tricten en is by meerderheid van stemmen besloten dekandidatuur voor de tweede kamer in dat district op tedrigenaan den tieer mr H 4 eeb aldaar indien deze zich dekandidituur Int welgevillen De algemeene kiesvereeniging Vryheid en Orde te Deventer heeft met ilgeraeene stemmen op vier na tot kandidaatgekozen voor het lidmaatschap der tneede kamer het aftredend id mr G Dumbar De kiesvereeniging u rond wettige vrgheid en vooruitgang te Vt insehoten heeft met algemeene steramen als kandidaat voor de tneede kamer gekozen dr W J A Jonckbloet aftredend lid LI Za urdag had te L treeht de vergadering plaats vande algemeene conservatieve kiesvereeniging Hoofdzakclykhad de vergadering ten doel I et stellen vin kandidaten voorde tweede kamer by de aanstaande verMeziugen Er erd bepaald dat vele der aitvallende leden zouden h orden aanbevolen Evenwel stelde men o a reeds nn voor Leeuwarden d n heer Alberda voor Dokkum den hew v Schwarzenberg toe Hohenlandsberg voor Deventer mr Vos de V ael voor ninek v d Oye te s Hige voor Dordrecht den oud min mr Umtgeus voor Hoorn lor s Jacob voor Arasterdam den oudmiu FeU Kycken ea den oud res Klevn van de Poli voor Tiel de ond ministers Hasselman en v lynden v Sandenburg voor Breda den oud min Luyben voor Middelburg dcd ou min Tets van Goudriaan Kaar mea aan het Utrechts Dagblad mededeelt zal deheer mr de Brauw een manifest rigten tot de kiezers in dithoofdkiesdistrict om de redenen te ontvouwen d e hem genoopt hebben zich tegen de bestaande schoolwet te verklaren 9 Lands middelen hebbeu over de vier eerste maandenvan 1869 opgebragt ƒ 25 278 929 17Vs zijude 2 318 118 56 meer dan in dat tydvak van 1868 I3e raming bedroeg ƒ 23 577 118 32 In het kiesdistrict Boermond heeft zich de heer mr P L de Lom de Berg ond lid der kamer kandidaat gesle d Vanconservatieve zyde stelt de heer J H Arnoldts zich in datdistrict kandidaat De kiesvereeniging Eendragt maakt Mag te Breda heeft met 40 van de 43 stemmen het aftredend kamerlid mr Hollmgerus Pypers tot haren kandidaat geproclameerd De anti ievolutionaire kiesvereeniging Vaderland en Oranje te leiden heeft tot kandidaat gesteld jhr mr J VV van Loon te Amsterdam De kiesvereeniging de Eendragt te Amersfoort heeft eencandiddtengro opgemaakt bestaande uit de heeren mrs J K baron van Goltsiein H Verloren van Themaat en ï C baronvan Lynden van bandenburg uit dit driemaal wordt later de candid lit gekozen Ie s Gravenhage zal op ziturdag 22 mei in het lokaalder leesinrigting 11 de oude inolstrnt geopend nordeu de 27 jaarlyksche vergadering der afd Zuid Ilollind vm het ned ondervvyzers genootschap De vergadering zal worden geleiddoor den heer J P Goedhart hoofd onderwyzer te Dordrecht Men schryft uit Lev den Gisteien werd m het gebouw van de maatschappy tot nut van t algemeen eene buitengewone algemeene vergadering van de leden van het alhier gevestigde Uitkeerings en Kansfonds gehouden In deze vergader ng bragt de in de algemeene vergaderiug van 30 Maart 11 benoemde commissie haar rapport uit De commissie had bevonden dat de door den heer Folkers gedane aantygingen allen grond misten dat de finantien van het fonds in orde waren en de administratie in goede handen was Het concept reglement echter achtte zy met aannemelyk en daar het zeker vvfs dat de tegen het fonds verwekle agitatie daaraan veel naüeel had toegebragt adviseerde zy tot ontbinding van het bestaande en te gelyk tot oprigtiog van een nieuw fonds De voorziüer der vergadering de directeur Eollandet verklaarde daa op dat directeuren zich met het praeidvies der commissie wat de dissolutie en liquidatie van het fonds betrof wel konden vereenigen en bragt dit punt in stemming De uitslag der stemming was dat het met 936 tegen 4 stemmen aangenomen en alzoo tot de ontbinding van het fonds besloten werd Ten gevolge van dit besluit ging men overeenkomstig het by artikel 38 van het reglement bepaalde over tot de verkiezing van drie arbiters en werden als zoodanig gekozen de heeren mr A J ynstroom alhier J C van der Lee van Amsterdam en P Venker alhier Uit Meppel meldt men Door een aantal schippers is thans ten vyfden male een adres aan de netgeveude magt opgezonden naanu gesproken wordt van misleiding tegenover den heer Thorbecke tydens deze minister was zouder welke genoemde staatsman zeker nimmer zyne toestemming zou gegeven hebben om in het Meppeler Diep ryksvaarvater een siuitboom door de dreutsehe kaïiaalmaatschappy te doen plaatsen Adressanten dringen op een bepaald onderzoek by de tweede kamer ain Men schr jft uit Dordrecht dd 15 Mei jl In het belangder scheepvaart en het reizend publiek hieronder vooral demarktbezoekers uit naburige gemeenten welke gebruik makeovan de stoombooten van Middelharnis Nieaw Beyerlaud enOnd Beyerlaud is het dringend noodzakelyk dat door de regering de stoornis jn de vaart nordt neggenomen daar deverzending dag aan dag zoo zeer toeneemt dat het vaarwaterde Oude Maas op de hoogte der gemeente Groole Lindt spoedig geheel onbrn kbaar zal zyn Behalve andere vaartuigen heeft de stoomboot de Oude Maas voorleden vrydag 5 a 6 uren in het midden der vaart gelegen eer de reis kon vervolgd uoidcn zantschap te 3 Gravenhage of aan de nederlandsohe regering zijn derhalve voor geene gunstige beschikking vatbaar en zullen mitsdien buiten gevolg blyven 7 a f toen meldt hebben onder de ooftboomen de perzikken goed gebloeid maar is de vruchtzetting overal zeer gering Het hout zou ten gevolge van den zachten winter waardoor de groei niet werd belemmerd te krachteloos zyn geworden om vruchten te voeden Men berigt uit Nunspeet Schoon de aanhoudende oosten en noordenwinden hoogst onaangeaaam zyn staan de vruchten in deze streken over bet algemeen goed vooral belooft het grasgewas bgzonder goed te zyn Thans is men druk bezig met het uitzaayen der boekweit Dat hier telkens naar eene milde regenvlaag verlangd r dt zal ieder begrypen die de veluwsche zanastreken kent Eindelyk zyn meer uitvoerige berigten omtrent de ongeregeldheden op Java ontvangen en hoewel de oorzaak nog metbepaald kan norden opgegeven is het toch genoegzaam gebleken dat de politiek zoonel als de godsdienst aan die beweging vreemd as en deze meer a c u nraakoefeningvan de bevolking tegen baar landheer een Chinees moet beBchound worden Op het eerste berigt der ongeregeldhedenbegaf zich de adsistent resident mr E B J C de Ku pfrmet eenig politie personeel van Meester Cornelis naar Tamboen by Bekassi en hoenel de schout aldaar F J B Mayer enanderen er op aandrongen om militaire hulp in te roepen besloot de adsisteni resident zich naar de oproerlingen te begeven om hen tot bun pligt terug te brengen De bende bestonduit ongeveer 170 man met pieken en zwaarden gewapend vuurwapenen had Jen zy niet Toen de adsistent resident bespeurde dat zyn sommdl e m den nind werd geslagen vuurdehy en een paar anderen die van generen voorzien waren opdeu troep waardoor enkelen gewond en gedood werden Daardoor was de woede opgenekl en de adsislent resident de schouten andere politie beamblen nerden om het leven gebragt Tienpersonen hebben het leven verloren Spoedig werden nu militairen afgezonden de muitelingcn werden omsingeld en 163 werden ontwapend en deu volgenden dag onder geleide vancavalerie naar Batavia gezonden De voornaamste hoofden ofaanleggers schynen evennel nog niet gevat te zyn en volgensde laatste berigten moet men ook in het Buitenzorgsche nogongerust zyn £ r zyn militairen heen gezonden en er is aanzegging gedaan aan europesche familien om zich naar MeesterCornelis te begeven Algemeen worden de spoed en de kracht vraarmede het plaatselyk bestuur van Batavia zoowel als datvan Buitenzorg in vereeniging met de militaire magt m dezegehandeld heeft geroemd en mag bet zeker daaraan nordentoegeschreven dat de opstand geen grootere uitbreiding verkregen heef Inlusschen he i t deze gebeurtenis op Java eenpynlyken ind uk gemaakt In een schryven van een zeer geachte hand uit Batavia van 5 april wordt aan het Utrecht cheDagblad geschreven Hp is te hopen dat eindelyk de oogender Hollanders zullen opengaan en aan dat lamme en tevenskunstige bestuur zonder karak er zonder energie een einde wordegemaakt God geve dit POLITIE Aan het politie bureau is gedeponeerd een zilveren lucifersdoosje in deze gemeente gevonden Rcgthebbende moet zich ter terugbekoming aanmelden by den heer comm van politie Gemengde Berigten Men klaagt in Sleeswijk Holstein over de steeds toenemende lanilver huizing uit die gencEten De panjzenaars zijn zeer koortsig en woelig door de aanstaande verkiezingen Het eerste keizerrijk telde 8000 gedecoreerden het tweede is reeds gekomen tot 102 819 België verhengt zich m 80000 ridders De Bussen beletten Turkije over te gaan tot de invoer ng der gelijkstelling van al de ingezetenen Men wil te Madrid opngten een monument voor de vrijwording van het geweten m Spanje In het zuiden van China vertoonen zich de teekeuen van ge weldigen afkeer van alle vreemdelingen Mazzini heeft Zwitserland ver laten en bevindt zich weer te Londen Het garnizoen te Kossno in Paraguay is overvallen door 2Ö00 Brazilianen De aNieowe Groninger wordt met 1 jnlij Het Noorden N Groninger Lit Haastrecht meldt men van 10 gevallen van longziekte Graat van Bismarck heeft twee zonen naar de hoogc school van Olford gezonden De werkstaking te Preston is geëindigd zonder dat de wevers hooger loon verkregen De onderkoning van Egjpte komt in jnny Parys bezoeken De kleine verhooging van drie vierde penning op een kwart goed bier zal aan de bondskas 1 400 000 thaler opbrengen Op meow zal een gedeelte ia tnrksche troepen Candia verlaten De politie te Panjs veroorzaakt door haren ijver veel onrust en woeling De timmerlieden te Berlijn gaan weder jan het werk ten gevolge der gedeeltelijke inwilliging hunner eischen Men verwacht in Spanje de benoeming van een regent schap Tc Cork weet men geen opvolger te v nden voor den major O SuUwan De pauselijke regering zal de Ualiaansche korting op de coupons ander halt miUioen aanvullen De nieuwe amerikaansehe gezant komt naar Londen met vredelieveni mstructiea Lobeck Eremen en Hamburg hebbeu in den bondsraad alleen tegen het ontwerp van wisselregt irestemd Varia A Californie bezit tegenwoordig reeds 30 miHioen wynstokken Men schat den wyn daar by den afgeloopen oogst verzameld op 15 millioen flesschen bovendien trok men er nog éen millioen üesschen brandewyn In 1839 bezorgde de engelsche post 76 inillioen brieven m 1863 bedroeg dit getal 642 roillioen Het postwezen levert in Pruisen een wiost vaü twee milIioen en de gebeele ontvangst bedraagt 12 millioen thaler Men rekent het aantal brieven door de verschillende volken in 1866 geschreven voor Engeland 24 millioen Zwitserland 15 De vereenigde staten 13 Pruisen 19 Frankryk 8 België 6 Beyeren 6 Oostenryk 2 j Rusland l j millioen Zouden die opgaven niet kunnen dienen om by benadering de meerdere of mindere beschaving te kunnen bepalen Is dit het geval dan ziet het er met de groote natie niet voordeel ig uit Aan het hoofdpostkantoor te Londen worden dagelyks gemiddeld 300 000 brieven ontvangen en verzonden De verzending geschiedt tneemaal daags des morgens en des avonds len 9 ure Ten 6 ure norden de bussen gesloten Het stempelen en sorteren duurt tot 8 ure dan worden de postkarr n beladen en vertrekken naar de verschillende spoorwegstations Hot engelsche parlement heeft niet zonder oppositie een wetsvoorstel aangenomen wairby ieder die op zekere tyden des jaars zeevogels in de nabyheid der kust doodt met zware straf wordt bedreigd Die wet is gemaakt op verzoek der zeevarenden die door die vogels diknyls voor schipbreuk behoed worden als zy door mist te digt naar de kust afjryven Het geschreeuw der vogels maakt hen met het hun dreigende gevaar bekend In Dresden heeft de politie onlangs alle zangvogels die op de markt ten verkoop werden aangeboden in vrybeid gesteld omdat men in Duitschlmd meer en meer van het groote nnt van die vogels voor deu landbouw overtLigd wordt Ook in Friesland hebben de gedeputeerde staten by circulaire de gemeentebesturen uitgenooi igd voor het behoud der vogelnesten zorg te drigen Hoelang zal het nog duren voor de landbouwers leeren inzien du zy op hun luid geen grootere vrienden hebben dm juist die vogels wier nesten altyd aan de baldadigheid ten Joel strekken Volpens de berekeningen van een statistikus sterven m Engeland jaarlyks 50 000 menschen aan het overmatig gebruik van sterken drank Onder die slagtoffers zyn 12 000 vrounen In Duilschland is het getil slagtoffers jiarlyks 40 000 in Rusland 10 000 in Frankryk slechts 1500 Amerika komt in dat opzigt met Duilschland overeen Het voorbeeld van den heer Peabodv heeft navolging gevonden De heer A T Stenart te New York heeft namelyk zes millioen dollars beschikbaar gesteii voor liefdadige doeleinden In de eerste plaats zullen er twee groote hotels worden gebouwd het eene om te dienen tot verblyfplaats voor ongehuwde handnerkslieden het andere voor ougehnwde vrouwen die door handenarbeid in hun onderhoud voorzien Ie Burgos bad zich het gerucht verbreid dat een schilder bezig nas een portret van don Carlos in ouinklyk ornaat ten voete uit levensgroot te schilderen Waarschynlyk was dit een bestelling van den pretendent De poiitie nordt gewaarschuwd dringt het atel er binnen en vindt de schildery zoo goed als afgewerkt Alleen het gelaat was nog met ingevuld De schilder had maar nilleu zorgen de eerste te zyn die een levensgroot portret van den eventueel te kiezen koning zou gereed hebben Ingezonden MIJ HEEB DS Eedactebe Ik ben zoo rry uw blad als navorsoher voor het navolgende te misbruiken Alhier vragen verbaasde gezichten elkander at of het toch waar is dat de heer de Brauw een brief aan de kiezersvereeDiging Koning en Vaderland gericht heeft met de betuiging dat hy volstrekt geene gneven tegen de bestaande schoolwet betreffende de card nale punten heeft Ook moet Harmeien r eds pal staan door een afschrift haar geworden t Is mogelyk dat ik een ontzaglyk dwaas figuur sla door aan zoo iets oiivvaarschynlyks te gelooven doch t kan cok een parleroenta re bokkesprong zyn Hoe t zy ik vraag inlichting van elk die ze my geven wil en verzoek acte van mijne verklating dat ik beu een BÜITENMAN en wel een MOORDENAAR