Goudsche Courant, zondag 23 mei 1869

K N T o E K E 1 IE GOUD A Bij vonnissen van 31 Maart 1869 zijn 1 C L 20 J F 3 VV H en H H 4 0 O wegens het baggeren van slib in de rivier den IJssel op een minderen afstand dan 20 ellen rivierwaarts uit de voorlijn van een zelling zonder vergunning van Gedeputeerde Slaten dezer provincie ieder veroordeeld tot eene geldboete vaii ƒ 50 of zeven dagen subsid gevangenisstraf 50 ff E negens gelijke overtreding tweemaal begaan veroordeeld tot twee geldboeten van f 50 elk of zeven dagen subsid gevangenisstraf voor elke boete fio C L wegens het belemmeren van den openbaren weg te Gouda door daarop ronder noodzaak een onaangespannen vrachtwagen beladen met boomen te plaatsen waardoor de veiligheid van den doortogt verminderd werd veroordeeld tot Pene geldboete van ƒ 2 50 of een dag subsid gevangenisstraf 7 L G vegens het spelen met geld op deu openbaren weg te Gouda veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of een dag snbsid gevangenisstraf 8 F S wegens gelijke overtreding doch bij herhaling 1869 Zondag 23 Mei W 7 46 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Heden overleed alhier in den OLderdom van zeventig jaren mijne geliefde Zuster JoH sN i Counelu Gabku C C GABRIJ GoiD t IS Mei 1869 Openbare Willige Verkooping VAN EEN BUIS EN ERF alsmede Twee Perceelen WEI ot BOUWLAND I Bliande en gelegen in den Zuidplmpolder binnen de gemeente van Moordrecht De Veiling op Donderdag 27 Mei 1869 De Afslag 3 Junij beiden des namiddags ten 1 uur in het Logement de Zalm op de Markt te Gouda Nadere informatie ijn te bekomen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Zuid ffaJdinTveen OOUDA IEMAND bekcd met administratie en boekhouden biedt zich als zoodanig aan voor eenige ureu daags of wei voor heele of halve dagen nader te bepalen Belanghebbenden vervoegen zich roet franco brieven onder letter B bij den Uitgever dezer In een Banket en Koekbnkkerij alhier wordt gevraagd een 2 BEDIENDE of aankomend JONGELUNG Adres met franco brieven onder letter Il aan bet bureau dezer Courant DIENSTBODE gevraagd Er wordt gevraagd in een burger gezin eene DIENSTBODE als MEID ALLEEN tegen goed loon om zoo mogelijk dadelijk in dienst te treden Adres onJer letter M of liefst in persoon bij den uitgerei dezer Courant veroordeeld tot eene geldboete van 2 of twee dagen subsidgevangenisstraf 9 A S W huisvr van N F K wegens het sobrobben der straat te Goada zonder vergunning van Burgemeester en rordtld aTs = eeho uden word BUHGESLIJKE STAND GOUDA Geboees 14 Mei Pieternella Jacoba onders A J de Reus en J de Koning Sebastiaan ouders G Lakerveld en J van der Steen 15 Klasma Maria ouders T N Joosten en M A van Kersbergen Johannes Gerardus ouders J van Klaveren en M J van der Steen Maria Margarctha onders J van der Sluis en J M de Groot Jacoba ouders A IJselsteijn en C de Jong 17 Pieternella Maria ouders G de Jong en M Sprnijt 18 Hendricus Nicolaas oudeis G van Soest en A Prinsenberg OVEEiEDEN 13 Mei C de Bruin 17 ra 15 A van den Bergh wed J BerhJD 62 j T Kriek 11 m 16 A van Maaren 73 j 17 E van der Hoeven 7 ra 18 P Kroon 3 m ADVERTENTIEN De internationale lurij van de laatste Wereldtentoonstelling te Parijs beeft aan de firma PranZ StollWerCk te Kenlen wegens de uit3tekende kwaliteit van hare Stoom Chocoladen de prijsmedaille toegekend De meest courante soorten dezer met bekende Chocoladen zijn te verkrijgen bij J J Voorspoedig bevallen van een zoon C J D PRINCE DE Jong Gmda 17 Mei 1869 VAV DEK S A NDEN Banketbakker op de Markt te Gouda Er wordt gevraagd tegen Augustus TWilD goed kunnende werken en met de wasch omgaan tegen GOED LOON en VEEL VERVAL Men adressere zich in persoon of met fraifo brieven onder letter K bij den Uitgever dezer Courant In een druk gezin builen Gouda wordt gevraagd om dadelijk in dienst te treden eene ekwame MEID of weduwe zonder kinderen gewoon te koken en huiswerk te verrigten Loon naar bekwaamheid Adres in persoon of met franco brieven bij den uitgever dezer Courant Dr Cliantonielanus OOGE ATER nu De schuldeischera in het faillisaeme nt van DATJE EIJMERS huisvrouw van JOHANNES GODEFEIDUS BRIEDÉ Handelaarster in Kindergoed te Gouda worden nogmaals opgeroepen om op Dingsdag 25 Mei 1869 des namiddags ten twee ure in het Geregtsgebouw aan het Haagsohe Veer te Rotterdain hunne vorderingen Ie doen verifiëren Mr KIST Onfeilbaar Middel TEGEN WAND6EDIERTE Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle 00gen te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsighei I bloedroode en druipende oogen elke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespant n zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer en die welke bij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrijgbaar a 60 Cts per flacon bij T A G VAN DETH Oovda J BEUZEMAKEE Ledden J H KELLER w wagenstr Rotterdam H V D GRIENDT Leuvenhaven H V D GRIENDT Gouds weg Mej L A SCUOUTENS SCHLÜTEE Oostmolenatrnat J J GROENHUIZEN C Utrecht en meer bekende Depots in on s rijk Gevestigd als Dépóthouder van bovengenoemd middel der Gebrs L J tek HALL te Ouderkerk a d IJimel heb ik de eer mij door deze gelegenheid aan te bevelen tot het zuiveren van panden meubelen enz Ingeval men ook zelf iets dergelijks zou willen reinigen zijn de middelen per kan of per halve kan met gebruiksaanwijzing bij mij verkrijgbaar gesteld Belanghebbenden gelieven zich alsdan te adresseren per brief onder het motto SECKET bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Van de itipste geheimhouding kan wen verzekerd zijn Kaderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgena 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens 6V2 nnr Van Rotterdam op gelyke dagen s namiddags 2 uren Zcndag s avonds 5 aren Dagelijks Betourkaarten Boekdrukkerij ran A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de nitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p pos t ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regela tot des middags ten 12 ure grootere moeten vtór 10 ure ingezonden zijn HOOFDKIESDISTRICT GOUDA Tot kandidaat voor het lidmaatschap der tweede kamer van de Siaten Generaal is gesteld door de liberale kiesvereeniging J BOS SCHA Jr Goada 22 Mei Het spaansohe draqia is genaderd tot hat tweede bedrijf De republikeinsche partij is in de minderheid gebleven Dit is gebleken bij de stemming in de cortes De bondgenootschappelijke republiek is evenzeer verworpen als de eene en ondeelbare En hediin vernemen wij dat de vertegenwoordigers van hel spnansche volk met 214 tegen 71 stemmen den constitutioneel monarchalen vorm gekozen hebben De zaak was reeds beslist door de aanneming van art 31 waarbij aan het hoofd van den staat het ragt is verleend om des nooils de constitutie tijdelijk buiten werking te stellen Maar de vernieuwde instelling van het koninklijk gezag en een koning te bezitten zijn twee afzonderlijke zaken De Spanjaarden hebben zich sedert september a p goed gehouden hoewel de overspannen ingenomenheid met die revolutie door een en ander voorval wel eenigzios is getemperd Zou men zich meer en beter mogen beloven van een vreemden Torst welligt een onervaren vreemdeling De stormen eener democratische republiek waren misschien weldadiger voor het eeuwenlang onderdrukte Spanje daa de kabalen v b eeoe kraob telooze monarchie Ondanks de ijverige pogingen der fransche politie zijn de Parijzenaars vrij rustig gebleven Alles heeft zich bepaald bij onbeduidende oploopen en schermutzelingen Alles is volkomen rustig nu de kiesvergaderingen gesloten zijn Van 18 23 mei moeten de Franschen zieh nu bedenken over de uit te brengen stem en de brochures bestuderen die de regering ronddeelt De parijsche ongeregeldheden worden door de regeringsbladen zoo breed mogelijk uitgemeten om geheel het land te doen terugschrikken van het spook der roode republiek Anders mogt het volk haken naar het einde der despotieke regering die in de laatste zes jaren niet eens glorie aanbragt De Krim oorlog was schitterend Solferino was een mirakel van moed en roem en de mexicaansohe expeditie beloofde een wereldheerschappij Maar hoe is het blad sedert gekeerd Eusland sterk en ongebogen Italië tot vijand geworden en Mexico tot schade en schande En welke vrachten droegen de laatste jaren bet waren jaren van vrede maar de wapening eet het budget op De opoffering van den ouden bondgenoot Denemarken heeft Pruisen niet belet zijne heerschzuchtige plannen te verwezentlijken en Frankrijk is werkeloos toeschouwer gebleven bij Sadowa De groote natie staat alleen door allen gewantrouwd Italië is afkeerig Oostenrijk krachteloos Rusland ongezind en de glorie taant der ijdele Franschen Zij worden bet spel zat en worden met moeite rustig gehouden onder den druk dien zij slechts knnnen vergeten onder de volle teugen van de glorie der verderfelijke krijgsoverwinuingen Onze kiesbeweging is begonnen De kans schijnt den liberalen veel gunstiger te staan dan voor eenige maanden Het is geen eigen verdienste maar onverdiende gunst De aansluiting der orthodoxe partij bij de ultramontanen verwekt walging en deze laatsten hebben het spel bedorven door zich zelven te ontmaskeren De zoogenoemde conservatieveu de vermomde liberalen volgens Groen willen niet medewerken tot vernietiging der volkssohool zij hebben dit nooit bedoeld en in zoo ver zij niet geheel verblind zijn door partijzucht ontwijken zij de gemeenschap der fanatieken Ons district gaat goed vóór door het stellen van een kandidaat van heldere en vaste overtuiging wien De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte niemand echter kan beschuldigen van blinde partijzucht Dit is het nieuwe bloed dat wij behoeven Dit is geen naukelmoedig man die beult met elke partij en in het nijpend levensgevaar zich tot onmogelijk dienstbetoon zal verpiigten dat oude bloed is waarlijk bedorven Maar zij die zoo onstuimig schreeuwden om nieuw bloed met het doel om de edelste voorstanders onzer vrije instellingen te vervangen door bekrompen behouders hebben nu zonderling genoeg ontdekt dat het echte nieuwe bloed te vinden is bij uitgediende ministers en bevelen met onbeschaamde kaken aan wat slechts dt n partijstrijd moet vereeuwigen öuttenlunïJ Londen 19 Mei De Philadelphia correspondent van den londenschen Times bevestigt dat men in Engeland ten onregle heeft gemeend dat in Samners rede de eiscben van het gouvernement waren vervat en beweert ook dat Motley in last heeft om zijner ijds de iaak onaangeroerd te laten en zegt voorts dat bet amerikaansche gouvernement met bedaardheid wil handelen Engeland geenzins wensoht te beleedigen doch het regt van Amerika standvastig te handhaven wanneer de zaak weder san de orde zal zijn De Times bevat een artikel waarin het aan de engelsche zendelingen den raad geeft hunne propaganda in Spanje op verstandiger wijze voort te zetten dan zij tot nu toe deden Hunne slecht overdachte pogingen konden de overwinning der godienslige vrijheid in Spanje wel eens geheel doen mislukken Geen volk is zoo uaijverig op vreemde inmenging in bunue zaken als de Spanjaarden niets zal wü schijnlijk de godsdienstige beweging weiio lo So t te nlaats heeft zoo volkomen stuiten als de tegenwoordige invasie van catecbiseermeesters en colporteurs die uit Gibraltar het land binnendringen gewapend mei bijbels en protestantsche tractaatjes Indien de roomsche godsdienst in Italië en Spanje moet vallen geeft niets aanleiding tot de onderstelling dat zij door engelsch protestantisme zal worden opgevolgd In elk geval is de poging om het engelsche protestantisme te verspreiden door de regtstreeksehe inmenging van jdelinggenootschappen bijzonder geschikt om haar doel volkomen te missen Zelfs in lerl md was de goede uitslag van deze wijze van bekeering meer dan twijfelachtig maar in Spanje zou hare mislukking onvermijdelijk en misschien noodlottig zijn Spanje zegt de Timet ontv aakt tot het bewustzijn welke de ware reden van zijn verval en ontaarding is sinds de dagen der hervorming het land begint te ontdekken dat zelfs zijn financieel crediet in zekere mate afhankelijk is van zijne kerkelijke staatkunde Dit Vruchtbare denkbeeld behoort men te laten ontkiemen Al neemt de godsdienstige beweging daaraan verbonden ook niet juist de rigting welke wij het meest wenschtlijk achlen toch heeft zij grootere kans om blijvende gevolgen te hebben dan indien wij ons in deze beweging mengen Als protestanten moeten wij godsdienstvrijheid als de eerste en hoofdvoorwaarde beschouwen van godsdienstige waarheid Uit Nieuw Zeeland wordt onder dagteekening van den 12den maart aan de Times gemeld dat de stand van zaken aldaar dagelijks verergerde De opstand der Maoris had zich zoozeer uitgebreid dat men dien gelijktijdig ie verschillende deelen van het eiland moest bestrijden Te Kooti het eenigen tijd geleden aan de oostkust overwonnen stamhoofd had zich weder vertoond en scheen niets van zijnen invloed bij zijne aanhangers verloren te hebben De volgelingen van Tito Kowaru maakten bij voortduring de westkust onveilig en men was er nog niet ingeslaagd hunne schuilplaats te ontdekken Te Taranaki was op den 12den febr op kleiner schaal het moordtooueel van Poverly Baai herhaald en acht Europeanen waren vermoord Parijs 19 Mei Men zegt dat de regering goede verwachtingen koestert aangaande den afloop der verkiezingen Zij