Goudsche Courant, zondag 23 mei 1869

rekent = tell g op da herl ez og vin den heer Ollme W loepig heeft zn no e paar kind daten wit voorui gesebo n Da heereo Terme en Deni re komen met h J 1 uuren eer t regt voor den lag nu S f Jf j Da liiisie moet van l l heer Thiers in het 2 district eci 4e siemmeu rooven Lissabon is Mei Het miPi terie stelt financiële maatregelen Jü elke gter nieuw sN een ormen en foo en leels slecl t = be=t lan in verhoog ugtr vm be=tiaude belastingen Deze VOO te len ijn door de kamer met met vresigdebegroet Een berigt uit ad ld verzekert dat het plan v aeen re eiili cliapler re T ierlie öinnenlanö GOLDA 2 Mei ftoensdig jl is alhier de al cmeene vergidenng gehouden der 1 berde kiesvcreenigmg vuur dit hoofdkiesdialrict tot verkiezing v m een k ndidiit our het lidmaatschap van de tweede kamer der stalen gcnenai De opkomst der leden 120 = zeer aanzienlijk en getuigde vin verhoogde beUng eHing die vroeger te zeer ontbrak Oi d r dit gelal bevonden zich 92 kiezers Bi het bestuur uas lugekomeu het reoulnat der afjeelingsvergaileni gen en bleek daaruit dat voorgesteld werden de volgende kindidateu J Bosscha jr Gratenlage E t Buchncr Amêierdam I r Buj Ltyii n W 1 c evers Devnoni s G avenhage R 1 li Hin Ltrecid tl van hoütteuingei MjordrecM 1 Knoop Jlertogtnloich 1 l Lu do jracenhage De e lg=t erd iclitervolgens besproaeu en het voor en legen uitvoerig toegelicht tn erD=lig overKogen De geheele disoussi nerd open eu kalm gevoerd en de uitslag de stemming viirain 12 kiezers deel namen as dat de heer mr J ïosseh i jr inspecteur v ui bet middelbaar onderwjs s Gra i nhnge geprochmeerd werd tot kandidaat üer kiesvereeniging met stemmen Pe eerste k imer heeft donderdag avond hare nerk aamheden hervat De van de tweede k imer ontvingen els oul crpeu zijn naar de afdeelingen verzon len Op den 19 naei lb09 is lu eene verg idering van Inirnlanilen vau den polder Nootdorn nabu i Mi j = oor ios emming tot geconimilleerd Ingeland benoemd de heer ï i H Bcellaird Ie fjraveuhige oud lid der provincialestalen vnn Zuid Holland voor het hoofdkiesdistiict Gouda Men leest in h t lolk blad Men ate zich niet misleiden door het sirenengezang hetgeen de eiencalen thans doen hooren dat zij het zoo kttaid niet meenen met onze gonduet en ons openbaar onJernijs nu ZIJ zien dat hun drijvtn hen in een zeer geïsoleerde positie bij de s embos zal plaatsen De zuivere r k cleric ileT zijn vijanden van het liberalisme vijsinden van onze grondwet vijanden van ons openbaar ondernys Met hen sluite men geene coalitie of unie M n zj slechts regtvaardig tegenover de regten hun uoor de grondwet geschonken maar waarvan zij thans zoo weinig edelmoedig gebruik maken Tie s Llr tounnt zegt o a De conservatieven be ïeren m hun oud prograim dit zn = teeds illes over hebbenvoor vaderund n koning hij doen bij gelegenheid vin hetstellen van de lolgei ie lerkie in en de vraag of dat nujuist liefde voor nderi ind en honing is als de conserv ilieve minnen die ziwb opgeworpen hebben om edI r uld te red lennu juist il K it oud minis er IS c udid i t stellen Zoowel doorlibera u als conser alie en i oi It dit tOi h afgikeurd har hetstellig moet uitloopen op ei n bep nlj en ouvermijdelijke portefe iillt j icht en v air oor geen gene iiig te veririjgen is dandoor de kamer alleen uit o id ininisters simen te s ellen alauanneer de Tienigte eigeiibtlingzoeker elkander zoodo endeneutral iseeren Het ieidsch Dagblad de kanduhtuur Lesprekende vanden heer mr H V Neeb zegt Wij juichen deze kandidatuur zeer toe De heer Neeb is een man van erkende lerdiensten en m groote bekwaamheid De algen eene ach ing die hij m het geheele district geniet verdi nt hij ten volle daar hij lemind is van karakter wiens eerlijkheid en goede trouw zijn beproefd reemd aan partijzucht 18 hij een voorstander der libe ile beginselen die en dit mag vooral in aanmerking komen onze bestaande volks school ongeschonden wi handhaven Jlen schrijft uit Antwerpen Een in het fransoh geschreven digfalid te dezer stede uitkomende zegt het volgende Uij vernemen met genoegen dit de afschaffing van het dagbladzegel in Nederland ge gk men verwachten kon ten gevolge a hebben dat aan de aederlanJsche pers eene aanzienlijke ui breiding zal worden gegeven Vele dagbladen zullen hun formaat aanmerkelijk vergrooten VVij zien in den wijzen maatregel door ds nederlanljche regering in overeenstemming met de wetgevende kamers genomen het middel om de gemeenschap met de noordsche naburen gemakkelijker te maken De nederlandsche dagbladen zullen met meer gem ik tot ons komen en de belgisi he bladen zullen meer gezocht worden in Nf derland Het tal de beste wijze jn om drukke ep vriendschappelijke betrekkingen aan te kncopen tusscbeu twee natiën die door zoo vc banden verbon len zijn Men mag er bijvoegen dut het meer doordringen der ne derlaudsche dcgbladen in dit land den Eeigen gelegenheid zal geven om zich wat beter op de hoogte te stel en der nederlandsche aangelegenheden waarin zy dikwijls groote oner varen held a n den dag legg2n Gemengde Bcrigten oor de hoogere burgerschool te Schiedam is eeo sub idie verleend van f oOOO In het oostelijk kwartier van Londea staat men nog altijdbloot aan brutaU aanvall n op de penbare strait Het ratxicaansche collates hee t met algemeene £ emmen op twee na de republiek CubaerUnJ feedcjt 12 mei zijn te Paigs 149 personen wegens oehngtogevangen genom n en m acht dagen slechts enkelen ontslagen Pfischeep timmciliedcn te Arasterdam gnan zachtkens weder aan het wek Tl Pesth al men dtn i i ister aa ünaucien interpelleren over dp onregtvaai 1 behstiug op dagbladen en advertentieu Den i mei I860 was de JU het groin m ingeland 4i sh 9 pence per quarter egen 7i pence op 1 mei IbPS naj enuLg 18 minder In Nieuw Brj s wijh kan een man oO acres bouwland beft omeu doo tien dagen te werkenaan de straatwegen itïinneo ko t zal het metrieke stelsel ingevoerdwolden in Turkije Prof En aid ia met eene groote meerderheid binr emdtot 1 d van den rijkeraTd De onderkoning van jpte n zondag jluit Alciandrie Ttr rokken om uh over It ilie en Dmischlaud nanr Parijste be cven Ic Sutherland waren gedurende de maand mei ongeveerIbO personen bezig met poud j r vei dat echter met neer dan pcu goeddaggeld oplevert 3n de 4000 panjscbe kiezers he jvu noog fns eeatiende dL vergideni gen bijgewoond Het en elsche clipperschip Bluet Jaeket t op de hoOr te an de Kaap de Goede Hoop verbrand van de 77 pTsouen ain boord worden nog 35 man allen va de equipage vermist Men wil te Antwerpen een b ug leggen over de Schelde Inli lp e IJl I juderd daizeud debUantcn of slijters van sterke dranken Dl kcuei an Ku lud is ongesteld sedert hij eenige weken geleden metzijn open rjtnig tenen de leuning vin een brug door de wild gewordenpaarJtn vstrd geslingerd De keizer van Oostenrijk heeft de nieuweschool vet gesanctioneerd Te Marseille hebben arrestatieu plaats gehadom het zHitcn dei Marseillaise In oord duuschlaid wil men de spjorw cgkaartjes belasten Te M Iboarne beerscb door gebrek aaa wtter groote steifte onder het v Ie Hoorn k de zuidelijke vleugel van het hais van correctie vtrbi ind Men dutht nog altijd iq bpaoje dat 1 run heerschzuchtige voornemens loestert ïngezonden Verkie iingshrieven 1 jlijiihter of Redacteur Ik hen c n oud vreedznm Large man Ik ben met oorlog uchtig en stel mij Jiet f arne op den voorg ond Mijn bloed is met de j iren al nat minier snel gi n vloeien ik word zoo heel gaun Biet meer warm en ijdc heid kwelt mij minder din in laijn jonge dagen ond ik het toen wel aardig eens voorop te ginn eu een lans met iemand te breken thans houd iij vin kalmte en rust en hat bet st ij Igewoel voor jongere hoofden en armen over die er beter tegen kunnen Mant zie lijnheer de Kedacteui ik geloof wezenlijk dat ik gedoemd ben om nu in den strijd den warmen verkiezingsstnjd die ophindtn is het eerst de wapens aan te gorden en vooram te staan m net gelid om oor alarm te slaac het teeken te gevn tot den aanvil Ik zie er el t gen op maar het kan nel anders ik hiat leugen en bedrog ik moet daartegen HiarschuHen Ziehier wat er van de zaak is Gisteren ben ik naar de kies vergadering op de Boelekade geweest wint ge moet weten Mijnheer de Redacteur dat ik veel belang stel in de tegenwoordige politiek omdat mea de opei bare scho en zoo ainvalt waar ik in mijn jeugd zooveel goeds en schoons geleerd heb waaraan ik alles te danken heb wat ik m de wereld ben geworden waar my de eerste beginselen van dei gd en eoede zeden zijn ingeprent die my myn geheele leve i door ten veihgen gids hebben verstrekt Ja mijnheer aan mijn ouden vromen dorpsschoolmeester heb ik het te danken dat ik met God en met eere grijs ben geworden en een gerust geweten heb beho den En nu zeggen ze dat S openbare school goddeloos is Mynheer als ik dat hoor dan word ik weer w irm alsof ik jong was en dan zou ik die iasterairs die de kroon van Nederland het pronkjuweel der natie zoo aanranden wel eens duchtij de w nrheid inUeii zeggen Nu dan ik bad Jaar ain de Boelekads een eandidsat voor de 2 kamer kamer helpen kiezei die heel erg ge prezen werd om zijne kuLJ en braafheid Ur Bosscha uit den Haag Die leer wil ei en als ijn vaarr de oud Miu ster Bosscha de openbare school die zooveel nui slicht en die alle volken ons benyden verdedigen zoolang hg adem heef om te spreken Hg wil dat ieders kraeh en vry ojtwikkelen dat lederen burger een zoo ruim mogehjk veld won geopend en dat men alleen in de belangen en de vrye handelingen er burgers ingrgpe waar het openbaar wsizyn dit duidelijk eisch Hy wil lu de Oost niets wat den arbeid verlamt of den ar beider verlaagt omdat bruine meoscHen toch ook menschen zyn n t zoo goet als wj en roet het oog op Imlische toestander wil hj langzame nuttige hervormingen lu lig joot mceder lind en kolomen beide Vindt L dat met mooi Mynheer de Eeddcleur Ik ging naar hui heel bly dat zulk een knap eerlyk en geacht man van wien allen zooveel goe is vertelden ons in ue 2 = kamer wilde ver genwoordigen en daarvoc wel gne betrekking woj orgeven die hy zoo eervol ve vult Ik dicht zoo Wat zal de tegenparty die onze schoi n oo onchrislelyk vindt nu cp dien m n te zeggen hebeen Ze kunnen niet andera zegge dan dat e het niet met hem eens zyn en dan krygen e een pleizierige verkiezn g We zullen zien wie de mecsl aanhanger en geestverwanten heeft AI gii heer J Bosscha Jr die onze scholen goed of Mynheer de Brauw die zt slecht vindt Ziet ge Mynheer de Redacteur ik droomde van wat men zoo in de politiek een atnjd oier legmaelen noemt Mynheer Bosscha 13 een fat oenhjk n an die overal gezien is die aderland en Koning dient er liefheeft mar mets op te zeggen valt wat men bg verkiezingen zoo al op den breiden lug der can didnten schnift eu Ma ir deenyk werd ik tel jrgesteld mynheer de Redactenr Nog geen 24 uren later had ik al van twee zyden een praatje gehoord dat uitgevoncen schgnt om dour leugen en bedrog het igenlyke punt van verschil te ontwgken Men vertelde my in gemoedelyken ernst en met bedenkeiyk hoofdschudden schrik niet M uheer Dr Bosscha is l een ongodsdienstig man i itheist 2 een republikein 3 een voorstander van de annexatie a in Pruisen I My iheer een republikein die annexatie bg Pruisen wil om zich te laten Bumarcken een ongodsdienstig man de anuer zei een aliei l zjn troost zoekende by Koning Wilheiro die zoo go Isdienstig is en zeker zulke nare menseben met kan uit tain Als ik niet boos werd om zu ke verzinsels dan ze ik om den onzin moeten lachen Pe menschen dib dat uitvinden en verspreiden hebben zeker i ooit op eeii openbare school gegaan want dan hadden zg misschien wel eens als schryfexeropel gehad de spreuk van Seneca Tenue est raendacium pellucet si diligenter inspexeris met de ver aling van vader Cats De lengen is dun sg schgnt deur als se wel besier wort Maar op de zoogenoemde Christelgk nationale scuool kunnen ze toch el geleerd hebben Gij en suit geen valsch getiiigenis geven uwen naaste Ziet ge Mynheer de Redacteur ik geloof dat die pmfjes afkomstig z jn van het con=ervitieve hor dkmrtier want Gouwenaars zyn te eerlyk en voor il e verstandig om zulke on nDige elkaar weersprekende beweringen uit hun duim te zuigen Ib dienst want ik ben bg den Tiendaagochen veldtogt geweest Mynheer en heb van den Koning het Jletaleu Kruis in dienst heb ik geleerd wat een comigne is en nu houd ik het er stellig voor dat het vertellen van die pnatjes een consigne is van de hoofden der tegenparty die het gemis an begin selen voelen en eerlyken stryd niet aandurven Het zou mg Diet verwonderen of binnen kort roert het üighlad de groote Turksche trom om burgers en buitenlui met die gselgke leelyke groote woorden kippevel te lilen krggen van den Heer Dr J Bosscha Jr en ze zoo te dryven onderde beschermende vleugelen van den onovertreffelgken de Brauw die de Goudsche kiezers om zich heen wil verzamelen als een hen hare kiekens Maar men is nu gewaarschuwd Kiezers past op uw neuzen Ik heb myn plicht gedaan laat u niet verschalken Ik achtte deze zaak van genoeg bt 2 om ze U te schry▼en ▼ Men moet weten wat er gaande is n t zulke rondsluipende onwaarheden kunnen veel kwaad doen lie goi de Lafontaine zegt L homme est de glacé aux vérités Il est de feu pour les mensonges Nu hoop ik maar dat de verdere vrrkiezingsstryd eerlyk en royaal gestreden zal worden ieder voet by stuk houdende op bet terrein van begin eleu en met grypende naar het slyk van laster en onwaarheid Mocht ik tgd en lust hebben en U wat ruimte over voor myn geschryf dan hoop ik dat drie aan elkander dubbele narrenpik dat men den Heer Bosscha aangetrokken heeft eeos van naderbg te bekgken en dan kan hoop ik blyken wat m het algemeen van de Dagblad polemiek geldt De loin c est quelque chose et de pres ce n est rien GoDDA 2Q Mei 186 9 VERAX Verdaclitmakiiigspolitiek Er is stryd op bandeu De wapens worjen gescherpt en het plan de campagne van wecrszjden vastgesie J Hevig zal die stryd zyn en alle eerlijke middelen moeten bedacht worden om den vijand zooveel mogelgk afbreuk e doen Tol die m ddelen rekenen wy zich naauwkeurig op de hoogte te stellen van de taktick onzer ugen ioiide s willen Wj die iret goed gevolg het uoofd bieden Ik heb vooral op het oog het sjsteem van verdachtmaKing dat in de laatste j ren onde onze fonservaiieve overburen zulk et reeks van getrouwe aanhangers begint e vinlen Let eens op of dat bg de ophanden zynde ve kia iugen van die zgde met in ruime mate in toepassing zal worden gebragt it het i dat sjsicera f c hier nige instellingen 4Jy dt liberaien is 9 eigenbelang Waarom is Ihorbecke oppo nt Ljuier kusscuzucht Waarom wi Fransen van de P tie vrgen arbe d op Java Hg heeft d ar uitgestrekte be aiingen en kan dan den javaan oeler exploiteren Zgn mannen als van der Linden Dumbar Olivier Dam van Delden en Dullert geschikte en bekwame leden der kimer Och neen t zyn onbeduidende wezens maar ze worden gekozen omd t he sUifsche volgelingen zjn van den grooten meester Thorbecke Heeft de liberale party t behng van t videiland op he oog of stuurt zg cus willens en weteus op den ifgrund aan t Liatate Zyn de liberilen getrouwe onderd men en beminnen zg t huis van Ora ije Ver e an daar zg chroomen met te riken aan de prerogatiever der kroon t 7jii vermomde republieLeinen Lait Thorbecke en zyne volgelingen mi ocg i m en de roode mutsZil ons hoofdtooisel of de guillotine on voorl ind zyn Eirapzalige politiek Wel ee 1 bewgs van oumagt indienmen iiroe de toevlugt moet nemen Miir zacht ire zouden on n v gan 1 te ligt gi in teiieu eu wg konden Iit on der geviar doen re het niet dil hj er met voor terugdeinst om zich te verbinden iu t michlige hulptroepen die hoe ook m menig op ieiit tegen hem over t nndc tocli gei ceg met bem ge ffleen hebben om hem somt j U van ük si te Iviinnen zgn mair d e hy ook even spoedig weer verlaat als zij belang dit vor lert En nu zullen wy die vr nden die er thans belang bg heb ben zich bg ons ai 1 te s t iien nu de cl ricalen t hun wat te bemauwd miken met opeiie armen ontvangen Lr zyn er die zoo denken De disciisg e over dt kandidaten in de laatste vergidenng onzer kiesvereenig ng levert daarvoor het bewys Maar wy zeggen neen duizendmaal neen Geeu monsterverbond met eameleuntische polif i Onze party zal er met zwakker do r zyn W y zullen geen gevaar loopen verr den te worden Uoor die wy onze vrienden waanden Nooit den broederkos gedrukt op de lippen nog bezvvnngerd door den adem van bet Jezuitisme Sooit Ja dan als die partg van allen verl len door tegeispoed gelouterd afwykt van den weg dien zg thans heeft ingeslagen Als zg afstand gedaan heeft van hare rampzalige politiek door het Dagblad uitgevonden en sedert door zoovele overigens brave en kundige mannen gevoigd die van verdachtmaking MAEKTBERIGTEX Goucl£l 20 Mei Tarwe bragt ruim vorige prgzen op ds overige artikelen onveranderd De aanvoer ter veemarkt was vrg aanzieolgk De handel was wel iels minder levendig gelyk dit mede het gevalwas met den handel in virkens en biggen Kaas aangevoerd 61 pirtyen ƒ 28 a 30 Goeboter ƒ 115 a ƒ 1 25 Weiboter 1 04 a 1 14 BUBGEKLIJKE STA D GOUDA GüBOEEN 17 Mei JaD ouders C J C Prinee en C J D de Jong 18 Wilhelmina Debora ouders J Sprjiyt en H Okkers Salmina aders J Gompers n L Sanders 20 Leonardus Jacobus opdeps J van Stavel en C C Philip Johannes onders J de Hoop en D van Es Johannes Theodoras ouders J Dongelmans en A E Sandmann 22 GI H1WD 19 Mei r Hoosbeek en S F van Gclder n P van Leeuwen en A van der Starre