Goudsche Courant, donderdag 27 mei 1869

flS09 W 748 Zondag 30 Mei kleinood wij zullen veiliger weg inslaan en onze stem geven aan een kandidaat van wien wij zeker weten dat TiiJ pa zal staan in den strijd voor de goede zaak Een Kiezer lol Terkhri g utteon ontvalt u ia de orthodoxen d e volle verlclarmg eonser atie n bg den GOUDSCHECOURAJÏT BÜEGEELIJKE ST AND beeiiinen in te zien j k 1 3 Zijn geleid en velen die uit aangeboren flaanwhmd de eoniervatieven mede liepen deinzen terug nu he it te loopen op de vernietiging der volksschool d e der be ste nieerderheid dierbaar is i r h i l ip U brief zal niemand overtn gen en n e al of t he zin zal nog een8 geheel afhangen van de vyanden van het openbaar onderwijs Wij vrienden en voorstanders van dat met dreist GOUDA Gefoeen 23 Mei Barbara CornelU oaders A van Wijk en P E Vniik Neeltie ouders A Hornes en C H Kolstet OvEKLEDEN 21 Mei W v Wijk 82 j J M Zleleman 9 m 23 C Grébe ö j J B Donk 5 j 24 M J van der Steen huisvr van J van Klaveren 30 j Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 R R iiitsl gcpriv en eerste Amer en Eng gepatent ANATHERIN ISONDWATER PRAKTISEREND TANDMEESTEE TE WEENEN BOGNEBSTEAAT 2 Dit vooi trcfTelijk preparaat heeft zich sedert de 16 jaren van zijn bestaan verbreiding en roera zelfs ook buiten Europa verworven Deazelfs aanwending w een noorhehoediitiddel tegen alle Tandp ijn hoe ook genaamd tegen alle ziekten aan de teedere deelen van den Mond tegen holle Tanden ligt bloedend ziek Tandvleesch en Scheurluik Het loU de sliJM op loaardoor de aaiikalking verhinderd wordt verfrischt den smaak in den Mond en verdrijft daardoor ten eenenmale den onaangeimnien reuk die door kunstof holle tanden door spijzen of tahakrooken ontstaat Daar dit Mondwater de Tanden eu deelen van d n Mond op geeneriei wijze aantast of daarop bijtend werkt ben ijst het ook als bestendig zuiveringsmiddel van den Mond de voortreffelijkste diensten en bewaart al de deelen daarvan in volkomen gezondheid en frischheid tot in hoogen ouderdom Attesten van voorname geneeskundige autoriteiten hebben zijne onschadelijkheid en aanbevelenswaarJigheid erkend en het wordt door vele beroemde Artsen voorgeschreven Plombeersel waarmede men zelf holle Tanden kan plomberen prijs ƒ 2 6e Anatherin Tandsmeersel prijs ƒ 1 50 Plantaardig Tandpoeder prijs S rents Verkrijgbaar te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn C blaauwe porseleinwinkel te s Hage bij J L F C Snabilié apoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bij T van Windheim C verkoophnis te Ouden ater bij f J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff i TDCVtcïiüen Heden overleed mijn geliefde jongste zoon ABIE in den ouderdom v nn 23 jaren en 8 maanden na een langdurig doch geduldig lijden Allen die den jongeling gekend hebben zullen beseffen wat ik zijne moeder broeders en familie in hem verliezen Gouda J BEAKEL as Mei 1S69 uit aller naam De ondergeteekende erkentelijk voer de vele blijken van belangstelling ondervonden gedurende zijne ziekte betuigt daarvoor bij deze aan allen die daartoe hebben bijgedragen zijnen hartelijkeu dank F IIEEJI VN Fz GocDA 23 Mei 1 B9 Gouice C 157 De Heer en Mevrouw DE EIDDEE I 1JXH00EN betuigen door deze mede namens wederzijdsche betrekkingen hunnen hartelijkeu dank voor de vele bewijzen van deelneming bij de voltrekking van hun huwelijk ondervonden OüDETTATEK 26 Mei 1869 OPENBARE VEIJWILLIGB VERKOOPING ten overstaan van den Notaris G J SPEUIJT residerende Ie Ouderkerk aid ƒ op iVOENSD G den 2 Junij iS69 en zoo uoodig ook op VRIJDAG en ZATUEDAG den 4 eu ï Junij daaraanvolgende telkens Ie beginnen des voormiddags ten 9 ure aan het sterfhuis van Jlojufvrouw de wed C PUTS te Goude rak van een aanzienlijken zeer net onderhouden INBOEDEL bestaande o a in een KABINET SECRETAIEE CHIFFONIÈRE BUEEAUS LINNENen andere KASTEN CANAPES EET SPEEL PENANT WASCH en BEDDETAFELS STOELEN LEDEKANTEN en BEHANGSEL SPIEGELS SCHILDERIJEN PENDULES BEDDEN en toebehooren DEKENS BEDLINNENTAFELGOED PORCELEIKENen andere ONTBIJT EET en THEESERVIESEN AAEDE GLAS TIN VEELAKT en KOPERWEEK VLOERKIEEDEN enz enz Alles te bezigtigen op MAANDAG den 31 MEI en DINGSDAG den 1 JUNIJ 1869 van das voormiddaga 10 lot des namiddags i ure Nadere infor atieu ten kantore van genoemdeD Notaris Op voordeelige voorvearden worden gevraagd lof 2 BODEN voor eene oliede NSOERL A EEZEKEBINGBANK Adreg met frsnco brieven onder letters N V B bij de Erven N BEINKM VN OoBthsven alhier Openbare Verkooptng op DONDERDAG 10 JUNIJ 1869 des Middags ten twaalf Ure ia het Koffijhuis Harmonie aan de Markt te Gouda ten overstaan van Notaris J G BROUVVEE NIJHOFF te Haastrecht van een WMELHDISJRVE aan den Kleiiceg wijk E n 24 te Gouda bevattende het Huis een ruimen netten Winkel met Wlnkelopstand en bijbehooren drie Kamers Keuken Zolder en verdere gemakken Breeder bij Biljetten omschreven en informatien bij voorn Notaris BEOUWEK NIJHOFF en bij Notaris mr KIST te Gouda COMMISSAEISSEN der ceconomisohe Soepuitdeeling alhier hebben de eer aan de Inschrijvers kennis te geven dat de Rekening en Verantwoording over het afgeloopen wintersaizoen van af heden gedurende 14 dagen ter visie ligt ten huize van den Secretaris des middags van 12 tot 2 ure Nog deelen zij mede dat gedurende dezen winter door hen nagenoeg 29 000 portiën soep zijn uitgereikt W J FOETUIJN DEOOGLEEVEE roorz N H DE KA NTER SecretarU Gouda 20 Mei 1869 In een dmk gezin buiten Gouda y orAi gevraagd om dadelijk in dienst te treden eene bekwame MEID of wednwe zonder kinderen gewoon te koken eu huiswerk te verrigten Loon naar bekwaamheid Adres in persoon of met r co brieven bij den nitgever dezer Courant Boekdrukkerij van A BRINKMAN VERHUISD naar de Zevenstra it G 13 L E MOiVASCH die bij vernieuwing beleefdelijk zich aanbeveelt bij zijns Begunstigers tot het maken repareren en verknopen van al e soorten van HOROLOGIEN KLOKKEN en PENDULES en al wat verder tot het vak behoort tevens kan men zich abonneren voor het opwinden van PENDULES enz Prof PERGRER D AlIOlT Il A A R E X T R A C T Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een h iarmiddel geheel eenig in zijne zamenstelling geheel afwijkend van alle andere tot nug toe uitgevondene baarmiddelen Dit extract vereenigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zijn het verfrischt en verheldert daartoe dezelve hondt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet de wortel vast zoozelfs dat de reeds veronderde en verflensde haren weder langzamerhand opklenren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit HaarExtract bniten alle andere haarolie of pomade welke altijd met vet of olie verbonden zijn is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zHn die wel voor het oogenblik eenige glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vnil en het dns dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met eene volledige gebruiksaanwijzing a 40 ets per flacon verkrijgbaar bij T A G VAN DETH Gouda Mej de Wed BOSMAN J J GEOENHÜIZEN C Vtrecht Gez TAATS Deze Courant verscmnt des Donderdag en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Be pnjt p r drie maanden is 2 franco p poat 2 35 Adverteutien vau 1 5 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Van den 1 Julij a s af zal deze Courant ter helft vergroot driemaal in de week uitkomen en wel op ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de stad geschiedt de uitgave DINGSDAG DONDERDAG en ZA IÜRDAG avond De prijs zal dan voortaan zijn per drie maanden 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van de GemeenteGouda gezien Art 328 der Wet van den 29 Jnnij 1851 Staatsblad n 85 regelende de zamenstelling inrigting en bevoegdheid der Gemeentebesturen brengen ter kennis van deIngezetenen dat de termijnen voor de vorderingen ten lastevan het Rijk bij de Wet bepaald of te bepalen op die ten lasteder Gemeente van toepassing zijn en dat mitsdien alle zoodanige verorderingen over de Dienst van 1868 vóór of uiterlijk op den 30 Junij aanstaande behaoren te worden ingediend Gouda den 25 Mei 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVERPORTOIJN V BERGEN IJZENDOOHN Gooda 29 Mei Gelijk stellig was te voorzien heeft de fransche regering by de verkiezingen eene afdoende meerderheid behouden Zij kan zich dan ook op de overwinning beroemen maar die zegepraal is toch van bedenkelijken aard Parijs heeft steeds beslissenden invloed uitgeoefend op bet lot van geheel Frankrijk Parijs nu had vroeger reeds mannen gekozen van de oppositie het was eene oppositie die uitbreiding van regten en de voltooijing van de instellingen des keizerrijks beoogde Ollivier Thiers Jules Favre Carnot Gamier Pages enz een klein aantal begaafde en edele strijders die verbetering wenschten door vreedzame hervorming Maar de overgroote meerderheid der parijsche kiezers heeft het nu anders begrepen zij geven den moed op zij wanhopen aan de mogelijkheid der hervorming en kiezen mannen wier toeleg omwenteling is De nieuw gekozenen en de herstemmingen laten geen twijfel en de verkiezingen in de departementen getuigen van den zelfden geest ofschoon de overwinning daar meestal aan de regering bleef Het is onmogelijk dat men op den zelfden weg voortga zonder het geheele gebouw te zien instorten Aan het keizerrijk is bij het begin een dunr van achttien jaren toegezegd en wil het dien fatalen termijn te boven komen dan zal het belangrijke concessien moeten doen Parijs heeft zich buitengewoon rustig gehouden maar in verschillende deelen des lands zijn meer of min ernstige woelingen voorgekomen die stof geven tot nadenken Napoleon kan onmogelijk de verschijnselen miskennen van den veranderden zin des volks maar bet is onzeker of hij den goeden weg zal inslaan om het dreigend kwaad te voorkomen De enkele democraten die in het wetgevend ligohaam zijn gekozen zullen geen invloed oefenen op de b 3loiten der meerderheid maar zooveel te meer op de gezindheid des volks daar bniten Frankrijk gaat ongetwijfeld nieuwe beroeringen te gemoet Veel verwondering is gewekt door het feit dat een vierde gedeelte der cortes zich verklaarde voor den republikeinsohen regeringsvorm De republikeinen zijn eene hardnekkige partij die steeds in energie uitmunten boven de bekrompen monarchalen De zaak is nog niet afs edaan al heeft men een nieu De prijs der Advertentien van één tot les regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent vo r eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte wen kandidaat den portugeeschen prins die eene dochter van Montpensier ter vroQw zou bekomen Den spaanschen koning wacht eene moeijelijke taak De Engelsehen wachte op de beslissing van het hoogerhnis ia de zaak der ierscbe kerk De tegenstanders van den maatregel vermoeijen zich in vergaderingen en agitatieu met geringe hoop op gunstige uitkomst De alabama knestie zal rusten tot nader en ten slotte afloopen met een sisser maar bet is een middel tot steeds herhaalde onrust De Dnitschers pruttelen tegen de voorgestelde nieuwe belastingen Geld moet er zijn en al de breedsprakige bedenkingen der diepzinnige Germanen kunnen bet deficit niet aanvullen Toch staat het den Oostenrijkers niet fraai zich te verheffen op hnn geringer tetoH Zij schenden hunne verpliglingen en verzinken onder de enorme schuld en bovendien hebben zij in het verzet en de woelingen der clericalen een gevaarlijker kanker dan een geldelijk tekort Onze kiesbeweging is in vollen gang Het is de oude vertooning Men beweegt zich bij ons steeds op hetzelfde terrein Het zijn de oude namen en vooral de oude ministers die op den voorgrond gesteld worden De conservatieven hebben zoo geschreeuwd om nieuw bloed en nu komen ze zoo ellendig voor den dag met mislukte grootheden Die partij is in zonderlinge houding geraakt Zonder innerlijke overtuiging mst hunne kracht op de flaauwheid eener onkundige menigte en op den steun der achterlijke anti revolutionnairen Daardoor verkeeren zij nu in dreigend doodsgevaar De verkiezing heeft thans meer dan ooit een bepaald doel de handhaving der neutrale volksschool De liberalen staan tegenover de confessionelen die de school willen terugbrengen onder bet kerkgezag Die eerst onmerkbare beweging aangekweekt en bevorderd door de intrigante conservatieven is een magt geworden zij wil niet lauger gaan aan de hand der vrienden die hen voor eigen rekening exploiteerden En nu dreigt hun vernietiging De overgroote meerderheid wil het behoud der school de bedrogenen ontwijken de gemeenschap die heult roet orthodoxen en nltramontanen Dit is de ware oorzaak van den ijver dien wij in ons district zien ontwaken Alle vrienden van licht en ontwikkeling vereenigen zich om zamen te werken tot behoud der school Zij kannen den man niet kiezen die het teeken gaf tot den aanval in een wetsontwerp dat door niemand verdedigd in treurige verlatenheid zwijgend ten grave ging Moge hij het nu al op een anderen boeg wenden en zich voorgeven een handhaver te zijn der openbare school het zal hem weinig balen woorden gelden niet waar daden anders getuigen Onze verkiezing zal eene opentlijke ongeveinsde demonstratie zijn voor de krachtige handhaving der staatsschool zooals die rust op de grondwet des lands öuttenlttnïr Londen 21 Mei Bij het lagerhuis zal dezer dagen een crediet worden aangevraagd om ter eere van de nagedachtaais van lord Palmerston in de West Minster abdij een standbeeld op te rigten De mijnwerkers nit de Denabg Maim Collery hebben den arbeid gestaakt omdat de eigenaars eene wijziging wilden brengen in de manier van betaling hetgeen men als een vermindering van loon beschouwde Deze mijnwerkers zijn geene unionisten nogtans hebben zij op de Union een beroep gedaan om financiële hulp te erlangen De timmerlieden te Liverpool hebben ook den arbeid gestaakt Zij verlangen dat de werkuren verminderd en de loonen verhoogd zullen worden Parijs 38 Mei Het aantal gekozen en herkozen kandidaten der oppositie bedraagt 28 27 Mei De gouvernementele bladen bevestigen dat r in de provincie serince wanordeH kheden hebben plaats gehad