Goudsche Courant, donderdag 3 juni 1869

1869 Donderdag 3 Junij te Kotterdam II Molenaar te Stolwijk H van Geijl W Kgkeyorsel te Utrecht J J Lirins wed J Bloem te Wassenaar 2 stuks Fieier Jaarsen te Zerenhnizen afirezonden van Boskoop aan C de Heer te Willeskop afgezonden van Moordreclt aan Elisabeth van Ginnike te Iteeuwijk R Bouwman te afgezonden van Waddingmeen aan de Kiewit te Amsterdam Regthebbenden kunnen deïe brieven tegen betaling der port if rngbekomen door middel van het postkantoor te Gouda Gouda De directeur voornoemd iC Mei 18fi9 KOETSVELD kilo 195 ƒ 210 Noordbr 250 a ƒ 260 Bruine boonen 9 00 a ƒ 11 00 Witte U OO a U OO Paardeboonen 6 90 a 7 50 Duiveboouen 7 00 a 8 26 Ter veemarkt was de aanvoer gering maar de handelving Varkens en biggen abmede ret s schapen en lammerengezocht Kaas aangevoerd 79 partjjen 28 a 30 Goeboter 1 30 i f 1 40 Wsiboter 1 10 a 1 30 BUEGEBLUKE STAND W 749 GOÜDSCHECOURAUT GOUDA GüBosEN 25 Mei Johanna ouders G Sluijter eo U van Tliet 27 Ponlus Jobaanes ouders D P van der Pauw en M C van Grimbergen 28 Maartje ouders C G van Dijk en £ Lammers OVEELEDEH 26 Mei A Brakel 23 j 27 H Tuilo wed A Boruwer 80 j Gehuwd 26 Mei H Scheer en W Zuijdveld C Zuijdveld en M van der Pauw G H de Jong en K Sonsbeek 27 J H Gnirrep en A Annaars Uitgave van A BRINKMAN lan e Tiendeweg D nO 60 MAKKTBEBIGTEN Gouda 27 Mei Bij tamelijken omzet bragten tarwe en lOgge hooger prijzen op de andere artikelen onveranderd Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 300 a 310 Boode KI J 315 Zeenwsche per mud ƒ 9 00 a 10 35 Eogge ƒ 7 a ƒ 8 10 Gerst ƒ 5 40 a 7 35 Haver korte ƒ 3 60 a ƒ 4 40 lange ƒ 3 25 a ƒ 3 90 Boekweit Fransche per 2100 J Heden overleed te Delft mijn waarde zoon MAARTEN in den ouderdom van 49 jaren en 4 maanden J IJPELAAB GocDA 27 Mei 1869 Heden overleed in den onderdom van ruim 24 jaren Mejufvrouw RIKA TUK tweede dochter van den heer LEE JDEET TUK te Aunlerdam i C BE VOOYS GocDA 28 Mei 1869 De ondergeteekendea betuigen door deze hunren bartelijken dank voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bij den toestand bun te beurt gevallen A M SCHOUTEN P SCHOUTEN DEK Baabs Gouda 29 Mei 1369 D LIBERALE KIESVEEEENIGING roor het Hoofdkiesdistriet Gouda heeft in hare vergadering van 19 Mei 1869 tot Kandidaat voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld den Heer J BOSSCHAJr te s GRAVENHAGE Het HooFDBEsmua A A G VanITEUSON ie Gouda ooni i u a Ondfirvrz Penoingm II Schoonhoven n II II Bodegraven Rietveld II ff oerden II Il BoskoopII Moordrecht L M vanKOOTEN F C ïan zeulen H blanken Dz H A BOECKJ T COCXA KNIJFF Hz P C KNIJFFMr A M PAEEAUA KOSTER Mz G B LALLEMAN Mr C V VOLLENHOVEN te D LUUTEN Mz Lekkerkerk K N MOLENAAR Waddinxveen F MIJNLIEFF Jz te Krimpen ajd Uael J H V SANTEN Krimpenajd Lek Dr W A TEEWOGT AmmeratU L A DB VBEÜGT Stolwijk Dr P DE WILDE Seeuunjk Mr J FOETÜIJN DEOOGLEEVEE te Oeuda Secretaris Sociëteit Oos Geaoegen De DIRECTIE berigt dat bij OngunStig weder de aangekondigde SOIREE MUSICALE op ZONDAG den 30 MEI geen doorgang zal hebben maar alsdan zal plaau hebben op ZONDAG den 6 = JUNIJ a s Namens Commissarissen van de Sociëteit uOnf Genoegen T GOED EWAAGEN Secr Openbare Verkooping te GOUDA Op MAANDAG den 7 JUNIJ 1869 des voormiddags ten elf ure in bet logement De Paaüw aan de Markt van eenige HUIZEN en ERVEN en een TUIN allen staande en liggende te Gouda en wel een HUIS en EEF aan het Non nenwater Wyk O Nf 5 twee HUIZEN en EEVEN aan den Eaam Wijk O N 17 en 85 twee ia de Hontesteeg O N 163 en 164 vier in de Vkmingstraat O N 320 321 354 en 355 een aan het Verlorenkost O N 495 twee in de Lazarussteeg O N 541 en 542 een in de Vuilsteeg H N 140 en drie in de Kappenaarsteeg G N 14 15 eo 16 eo een TUIN met TUINHUIS in de Kluizenaarskade E N 110 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETUIJN DBOOGLEE VEB te Gouda Openbare Vrijwülige Verkooping van Hooigras om in dit Saisoen te hooijen uitmnnteod te Veld staande op de landen van de Erven van den heer JAN VISSER in den Zuidplaspolder onder de gemeente ZuidIFad dinxveen en Broek op de polder nummers 192 193 123 201 en 202 in sectie D te zamen groot 12 Bunders Zullende in perceelen afgenummerd zijn en een bg uitstek goede MESTVAALT op ZATUBDAG 5 JUNIJ 1869 des Voormiddags ten 11 Uar aan de Bouwmanswoning bewoond door de Gebroeders VISSEE ia den Zuidplaspolder onder Broek E n 10 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van NotorU A N MOLENAAR te Zuidtfaddinxveen Mejufvrouw van ZANEN Wachterairaat Terlangt eene burger DIENSTBODE P G als MEID ALLEEN tegen Augustus of eerder Adres friaeo of in persoon Berigt van Inzet De navolgende GOEDEREN gelegen in den Zuidplaspolder onder Moordrecht op den 27 MEI 1869 te Gouda ten overstaan van den Notaris MOLENAAR residerende te Zuid addinxneen gereild N 1 Een HUIS c a met mim 2 Bunders land ingezet op 1500 daarna verhoogd met 200 zamen 1700 N 2 Euim 1 Bunder land ingezet op 760 luUen op DONDERDAG den 3 JUNIJ 1869 des middags ten 12 ure in het logement De Zalm te Gouda worden afgeslagen FABRIEK en MAGAZUN VAN MARMEREN Schoorsteenmantels De groot toorraad in verschillende MODELLEN worden tot verminderde prijzen opgeruimd Adres Hofplein 384 Motterdam F J KOOLEN VEEHUISD naar de Zevenstraat Q 13 L E MOIVASCH die bij vernieuwing beleefdelijk zioh aanbeveelt bij zijne Begunstigers tot het maken repareren en verkoopen van alle soorten van HOEOLOGIEN KLOKKEN en PENDULES en al wat verder tot het vak behoort tevens kan men zich abonneren voor het opwinden van PENDULES enz Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en JHngsdag smor gens 6 nren de overige werkdagen s mor gens 7 uren Zondag s morgensöVj uur Van Rotterdam op gelijke dagen s tL middags 2 uren Zondag s avonds 5 ur Dagelijks Betouriaarien Boekdrukkerij van A BRT KM t Deze Courant verechijnt des Donderdags ea Zondags In de Stad geschiedt de v tgave des a onds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentlen van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn HOOFDKIESDISTRICT GOUDA = 3E3 Tot kandidaat voor het lidmaatschap der tweede kamer van de Staten Generaal is gesteld door de liberale kiesvereuniging J BOSSCHA Jr INPPFCTEÜE VAN HET MIDDELBAAB ONDERWIJS TË s GRAVENHAGE NATIONALE MILITIE Afkondiging BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda doen te weten dat ingevolge art 138 der wet op de Nationale Militie van den 19 Augustus 1861 Staatsblad n 72 de inspectie der verlofgangers voor de gemeente Gouda is bepaald op Maandag den 14 Junij 1869 des morgens ten 10 ure Dat daaraan behooren deel te nemen de verlofgangers der Nationale Militie van de ligtingen 1865 1866 1867 en 1868 voor zoover zij vóór den l April 11 in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld daaronder ook begrepen dezulken die tot eene andere Gemeente behooren doch thans in deze Gemeente woonachtig ziju welke verlofgangers op voorschreven dag en uur zioh behooren te bevinden op de Stadstimmerwerf aan de Turfmarkt alhier Wordende hun voorts medegedeeld a dat zij volgens art 140 der genoemde Wet ter inspectie behooren te verschijnen in uniform gekleed en voorzien van de Kleedingen Uitrustingstukken hun bij het vertrek met verlof medegegeven van hunne Zakboekjes en van hunne Verlofpassen h dat zij volgens art 130 dier Wet worden geaoht onder de wapenen te zijn niet alleen gedurende den tijd dien het bedoelde onderzoek duurt maar in het algemeen wanneer zij in uniform zijn gekleed zoodat zij die ongeregeldheden als anderszins plegen hij het gaan naar de plaats voor het onderzoek bepaald gedurende het onderzoek en bij het naar huis keeren te dier zake zullen worden gestraft volgens het crimineel Wetboek en het Reglement van Krijgstucht voor het krijgsvolk te lande bij genoemd art 130 toepasselijk verklaard c dat hij die door ziekte niet kan verschijnen een attestvan een Geneesheer of Heelmeester aoor den Burgemeestergeviseerd moet overleggen en d dat dsgeue welke zonder vergunning absent is volgeusde Wet met arrest zal worden gestraft Gedaan te Goddji den 28 Mei 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOGLEEVEB FOBTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Kennisgeving 1 s ssajt De VOOBZITTER van den Baad der gemeente Gouda brengt ter openbare kennis dat aan de kiezers in deze gemeente zijn toegezonden de Oproepingsbrieveu en Stembiljetten tot het benoemen van een lid van de tweede kamer der StatenGeneraal en dat wanneer eenig kiezer zijn stembriefje verloren heeft of er geen mcgt hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanvangen op den 8 e junij aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vijf ure De prijs der Advertentien van één tot iet regels met inbegrip van het zegel is 80 Centj voor eiken regel daarbo en 10 Cent liiiitengew üue letters w orden berekend naar plaatbi uinite dat het Stembriefje schriftelijk ingevuld door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden j dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der hoofdplaatsen van het hoofd en van het Onderkiesdistrict voorzien is mag worden gebruikt dat de in hel Briefje in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewszen dat het Briefje uiet onderteekend mag zijn en geene andare briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht Gouda den 1 Junij 1869 De Voorzitter voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda doen te weten dat naar aanleiding vftn het besluit van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland dd 5 Januarij 1869 n 64 dit jaar lot den Herijk der Lengte en luhoudsmaten vnn drooge en natte waren en Gewigten binnen deze Gemeente zal worden gevaceerd in de maanden Junij en Julij van des vooemiddags 9 tot des namiddags 3 ure op de volgende dagen Voor de Medicinale Gewigten den 7 en den 14 Junij Voor de GouJsmids Gewigten den 21 en den 2 Jonij Voor de Koperen en IJzeren Gewigten de Inhoudsmaten van Drooge en Natte Waven alsmede voor de Lengtematen Voor wijk A van 8 Junij tot 11 Junij H B II 15 u tl 18 tt J tt 22 n tt 35 de wijken D en E n 29 t If 2 Julij F G en H tl 5 Julij II 9 n ff I K en L II 12 ft tl 16 r M N en 0 If 19 If II 23 II P Q en R If 26 If II 30 Dat volgens Koninklijk besluit van 5 Februarij 1827 n 153 de Medicinaal Grein Gewigten en de Korrels van het Goud en ZUversmidsgewigt allean znllen worden nagezien en onderzocht doch met geijkt of van een stempel voorzien Voorts brengen Burgemeester en Wethouders ter kennis dat de Arrondissements IJkers verpligt zijn den Herijk te wfigeren van alle Maten en Gewigten welke niet volgens de bestaande voorschriften zijn vervaardigd of die de vereischte lengte gewigt of inhoud niet hebben alsmede af te wijzen de lengtematen op welke eenige teekenen of merken de oude maat aanduidende zigtbaar zijn terwijl zij niet te min zijn geregtigd het genoon ijkloon daarvoor te vorderen alsmede dat zij de bevoegdheid hebben om volgens het koninklijk besluit van den 20 Januarij 1861 Staatsblad n 4 de hun aangeboden gewigten welke te ligt worden bevonden of beschadigd zijn te repareren en te justeren en daarvoor het bij voornoemd besluit bepaalde loon te vorderen wanneer hun door de ijkpligtigen niet wordt te kennen gegeven dat zij zulks elders willen doen verrigten Wordende dien ten gevolge de daarbij belanghebbende Ingezetenen uitgenoodigd om zich op de boven bepaalde dagen met hunne Matsn en Gewigten behoorlijk schoon gemaakt tevervgegen op de Turfmarkt wijk H n 45 aan het Lokaalvoor den Herqk bestemd en alzoo voor te komen de onaangename gevolgen die bij verzuim daarvan voor hen zondenontstaan Gouda den 1 Junij 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemdDe Secretaris De Burgemeester DBOOGLEEVEB EO RTUIJN v BERGEN IJZENDOORN öuttenlonïi Londen si Mei De werkstakingen beginnen in Amerika meer en meer voorstanders te krijgen De patroon hebben evenwel een middel gevonden om de strikes in hun eigen