Goudsche Courant, zondag 6 juni 1869

1S69 Zondag 6 Junij W 7 0 GOÜDSCHE COÜKAJSrr Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 htfcrtcnthn Heden overleed in den ouderdom van ruim twee en tachtig jaren Mevrouw de Wed ALETTA ELISABETH tan LIER geboren tan HANSBEEK GoCDA 1 Junij 1869 Heden overleed in den onderdom T an 7 5 jiar onze geliefde Moeder en Bfhuwdmoeder Mejufvrouw MATII 4 BOS r eduwe van den Heer DIBK VAS deb l OOET vVADriXXTEEX I VAX HEB POOET 2 Junij 1869 IJit aller naam leiiiffe en alt enieene keunisgeting Voor de vele bewijzen van belangstelling ons bij de herinnering onzerVEEKTIGJARIGE ECHTVEREEXIGIjS G geschonken betuigen wij ook namens onze kinderen onzen welmeeuendendank C KNA P en Echtgenoot Gouda 3 Junij 1S69 Liberale Kiesvcrecnigiiig Afdeeling Golda Het BESTUUR beveelt aan voor de yerkiezing op 8 JUNI a s J BOSSCHA Jr Inspecteur bij het Middelbaar Onderwijs te s HA GE L M VAN KOOTEX Voorzitter C L AVALTIIEE Ondervoorzitter D LULIüS VAN GOOR Eenniugmeester K JONKER Dr C A TEBBENHOrP P GOEDEWAAGEN H W F BONTE Secretaris Doordrongen van de overtuiging dat de verkiezing van 8 JUNI a s van het grootste gewicht is en dat handhaving noodzakelijk is van het tegenwoordige ministerie hetwelk bet Openbaar onderwijs verdedigt waar Ënantien en in het algemeen de groote belangen der natie in goede handen zijn noodigen de ondergetee kenden geen leden van eenige kies rereeniging Zijllde hunne medekiezers uit op S Juni a e te stemmen op J BOSSCHA Jr Een man die ons uitmuntend volksonderwijs zal verdedigen de Regeering steunen en alzoo nieuwe verwarring zal helpen voorkomen die het gevolg zou zijn van de verkiezing van tegenstanders der tegenwoordige Kegeering GocBA 2 Juni 1869 W POST DROST C WOUT C S TAX VLIET C LAFEBER A JONKER KIEZERS De ondergeteekenden inwoners der gemeente GoCDA voorstanders van het gemengd openbaar onderwijs en overtuigd dat door de Wet de vrijheid van het bijzonder onderwijs voldoende is verzekerd noodigen ü uit uwe stem uit te brengen op J BOSSCHA l Bij deze hoogst belangrijke verkiezing achten zij het hun plicht U op te wekken tot getrouwe opkomst aan de stembus opdat niet de toeleg gelukke Nederland van zijn schoonste sieraad het Openbaar Onderwijs te berooven De Regeering die vrijheid op elk gebied voorstaat verdient uwe ondersteuning GotDA 2 Juni 1869 G C VAN MB WANT L SCHÜILENBURG T HOOUENBOO U P M MONTIJN J D RIJK C LUNENBURG M H KLUITMAN V REUHL K MARS J L TERWEN H W KRAMERS H J W HUBEE Dr N H DV KANTEE Dr A EOMEIJN D H LUNENBURG Ds VA HINLOOPEN LABBEBTON Mr H J KRANENBURG T DEAIJEE M SPEÜIJT T ÏA N VEEUMINGEN Dz Dr W JULIUS G G DBOOGLEEVEE FOETUIJN G J STEENS ZIJNEN Dr D TERPSTRA VAN DEB DOES A B VAN LEER Ds J N SCHELÏEMA W VAN ELüEN J A VAN DES STEUE H F ROLL W WEENINK De Ondergeteakende door aankoop uit den boedel van Mejufvrouw D BEIEDÉ eeue zeer schoone collectie Goederen voorhanden hebbende als zeer fijn gemaakt Kiudergoed Doopjurken Onderkleedjes Mutsjes Blondes Garen Band Linnen üiemet wollen en zijden Dasjes FluweeL Agrement Knoopen en Knoopjes SaphirWol Koord enz enz heeft dezelve ten zijnen huize Gmm C n 75 zeer net gecUleerd en hoopt met een bezoek van de Dames vereerd te worden Met de meeste hoogachting heeft hij de eer te zijn VEd Bk Dienaar M A TRIJBITS De LIBERALE KIESYEREENIGIN6 voor het Hoofdkiesdistrict Gouda heeft in hare vergadering van 19 Mei 1869 tot Kandidaat voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld den Heer J BOSSCHAJr te s GRAVENHAGE Het HOOFDBESTDUB A A G vanITERSON te Goada Xoon tX L M vanKOOTEN Ondervrz F C VAN ZEULEN Penningm H BLANKEN Dz SchoonJmven H A BOECK J T COCX Bodegraven A KNIJFF Hz Rietveld P C KNIJFF fToerden Mr A M PAEEAU A KOSTEE Mz Boskoop G B LALLEMAN Moordrecht Mr C V VOLLENHOVEN te D LUIJTEN Mz Lekkerkerh A N MOLENAAR Waddinxveen P MIJNLIEFF Jz te Krimpen ajd IJsael J H V SANTEN Krimpen aid Lek Dr W A TERWOGÏ Atnmerstol L A BE VREUGT Stohmjk Dr P DE WILDE Eeeumjk Mr J FOETüiJN DBOOGLEEVEE te Gouda Secretaris De GOBDEEEN in den Zuidplaspolder van Schieland onder Broek en Zuid Wad dinxveen op den 27 MEI 1869 te Gouda ten overstaan van de Notarissen Montijn en Molenaab gei eild zijn ingezet als volgt Onder BROEK N 1 Eene BOUWMANSWONING met 3 B 10 E 80 E op ƒ 5500 N 2 8 B 10 B 80 E op 3000 N 3 3 B 10 R 80 E op 3000 N 4 3 B 10 E 50 S op 2600 N 5 3 B 16 E 10 E op 2900 N 6 3 B 10 E 50 E op 2900 N 7 3 B 11 E 10 E op 3950 N 8 3 B 09 E 10 E op 2800 Onder ZUID WADDINXVEEN N 9 3 B 13 R 30 E op 3000 N 10 Een WABMOEZIEESTÜIN Dnder Broe t groot 25 B 50E op 43Q Te zamen op ƒ 30Ü80 en zullen DONDERDAG den 3 JUNIJ 1869 s namiddags 1 ure in DE ZaWJ te Gouda worden afgeslagen Sociëteit RÉUNIE te GOUDA ZATUEDAG den 5 JUNIJ 1869 des avonds ten 8 Ure Groot Concert VOCAAL en INSTRUMENTAAL TE GEVEN DOOR HET Concert Personeel onder directie van den Heer MET MEDETVEEKING VAK HM Dnbbel MANNENKWABTET en OPE RETTEGEZELSCHAP van de HoogduiUohe Opera van BOTTERDAM Het geheels Gezelschap bestaat nit 36 der beroemste duitsche en franscbe Artisten ENTREE 49 CENTS Blfl i ruWern van h BRI V fA jDeze Courant veracliijut des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uHgave des avonds te voren I p prijs per drie maanden is franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 uxe grootere moeten vóó 10 ure ingezonden zijn Bij deze Courant behoort een blad bevattende het Verslag van den Raad enz Gouda 5 Junij De herstemmingen voor het fransche wetgevende ligehaam Tiouden de belangstelling in hooge mate gaande omdat de kans bestaat dat de oppositie nog aanzienlijk versterkt zou kunnen worden door eene gunstige uitkomst Thiers en J Favre moeten nog altijd herkozen worden De kiesvereenigingen zijn nu zeer rustig afgeloopen Over de bijeenroeping der kamer verkeert men iu het onzekere of nu onmiddelijk of eerst in november Het onderzoek naar de geldigheid der nieuwe keuzen KOU de dadelijke bijeenroeping eischen maar de overweging van de wijziging in de gevolgde regerings rigting kon uitstel wettigen Heeft de iersche kerkbill zijne afdoening in het lagerhuis verkregen men wacht dat de lords den strijd niet zuilen opvatten tegen deu uitgedrukten vvensch der bevolking en een goed gelaat zullen toonen bij het slikken van den bitteren pil De nieuwe amerik gezant Motley heeft zich in zeer vredeiievenden zin uitgelaten en een zeer guustigen indruk gemaakt De spaanschfc oortes hebben de constitutie geteekend Ook de meeste repnblikienen hebben dit gedaan Dit is een loffelijk feit zij onderwerpen zich aan de wettige meerderheid Zoo vrij elk staatsburger is eene eigen overtuiging voor te staan zoozeer is hij verpligt de wet des lands ti eerbiedigen het is ongerijmd te eiscben dat men dien vorm vim regering als den besten huidige die toevallig de meerderheid voor zich heeft en de meening te koesteren dat hij die deze overtuiging mist geen goed en vaderlandslievend burger zou kunnen zijn Die constitutie is het zwakke kind eener zieke moeder en de koning die men by meerderheid decreteerde is nog ver te zoeken De noordduitsche rijksdag verwerpt de voorgestelde belastingen en dat niet alleen omdat men de ontwerpen ondoelmatig acht maar omdat men niet gelooft in het werkelijk bestaan der tekorten en meent dat de gelden bestemd waren voor geheime militaire uitgaven De verkiezingsstrijd heeft een hoogst onaangenaam karakter Men kon beter verwacht hebben nu de kwestie zoo eenvoudig was gesteld De vraag is voc of tegen de staatsschool gemengde of secte School Dit geschil ligt onder het bereik an alle kiezers wy zijn opgeleid in de volksschool wij weten wat onze scholen waren onder het bestuur van de hervormde kerk toen de maatschappij tot Nut van t Algemeen de verwaarloosde taak opvatte wij kunnen dus berekenen waar men ons nu heenleiden wil Maar de groote meerderheid van het nederlandsche volk wil het oude priestergezag niet terugnemen of medeloopen aan den leiband van achterblijvende prot stantsche voorgangers die hun beginsel verloochenen Wij willen de ▼ olksschool behoudens de vrijheid om de aangebodene gave te versmaden en voor zich zelven te zorgen Maar er is misleiding door spraakverwarring De liberalen willen de handhaving der volkssch y de r iievoIutionnairen bedoelen de vernietiging der volksschool die slechts bij uitzondering zou bestaan en de bijzondere school als regel Dat is een eerlijke en open strijd En de conservatieven zij staan buiten de kwestie zij be ver n de volksschool te willen handhaven en tevens de sectescbool met teedere liefde te koesteren tot ontwikkeling Zij zullen den wolf opsluiten bij het lam en zullen zeer treurig zijn als het lam tegen verwachting opgegeten is door den fanatiekeu wolf Professor Vreede de zuilenman prijst ons mr de Brauw aau als liberaal en schoolman De Tijd doet hetzelfde Joch omdat hij in de Brauw een dood vijand der volksschool ziet Dit eene zij ons genoeg van den man met twee aangezigten die ons paait met beloften en de tc enpartii dient met mHp De prijs der Adverteutien van één tot ïfli regels met inbcÉrrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daafbovtn 10 Cent Buitengewone letters orden berekend naar plaatsruimte kraohteu Wij willen open voorstaud r iedigen onverholen tegenstand maar wij verfoeijen de dut ge praktijken van madderaars on middenmannen die iets anders zoeken dan den bloei des vaderlands door ontwikkeling des volks in kennis en dengd tot het eerbiedigen der waarheid in de betrachting der liefde öuttenlttnïï Londen 2 Junij De voordragt der rr jering tot opheffing Tan den jcrschen tak der anglicaansche staatskerk is verleden maandag door het huis der gemeenten definitief aangenomen met eene meerderheid van 111 stemmen Daaraan giag eene langdurige discussie vooraf welke met warmte werd gevoerd hoewelzij geene nieuwe gronden of gezigtspunten kon opleveren Nadat verscheiden leden vóór of tegen de voordragt hadden gesproken nam de heer Disraeli het woord om de bedenkingen der oppositie zamen te vatten en in vollen nadruk te doen gelden De rede van den leider der opposite werd dadelijk door den ministerpresident Gladstone beantwoord Deze deed vooral uitkomen dat de heer Disraeli geheel onzeker had gelaten wat hij zelf ten aanzien der iersche kerk zou willen doen en dat de oppositie hoewel erkennende dat de gesteldheid dier kerk volstrekt verandering behoefde onderling geheel oneens waa over de vraag wat er voor de iersche kerk gedaan zou moeten worde Verder zeide de heer Gladstone dat hij niet had geklaagd toen het huis der lords ten vorigen jare eene stap deed om de opheffing der iersche staatskerk tegen te houden maar thans veitrouwde by lat het buis der lords zou inzien wat bet iiau den nadrukkelijk uitgesproken wil der natie en tevens aan eigen duurzaam belang schuldig is binnenland GOUDA 5 Jnnij Wij vernemen gelijk ook blijkt nit de achterstaandeaankondiging dat de kiezersvereeniging De Gbondwet alhier den heer J Bosscha jr gesteld heeft als kandidaat voorhet lidmaatschap der tweede kamer Bij beschikking van den minister van binnenl zaken isaan Zeilmaker en Cie te Harlingen tot wederopzegging vergunning verleend voor eene stoombootdienst tot vervoer vanreizigers goederen en vee tnsschen Harlingen en Amsterdam Gemengde Berigten In de laatste week van mei hebben te Liverpool 7S0O pereonen de reis ondernomen naar Noord Amerika Te Madrid is een wapendepot ontdekt De japaoscbe mikado heeft eene aanzienlijke scheepsmagt if gezonden tegen de oproerliogeu te Hakodadi Op den 17 nor a s zal onder feestelijke plegtighedeo onthnld worden het monnment voor 1813 De berigten uit New Ydrk melden dat in Teias de vijandelijkheden weder zijn uitgebroken met de indianen In Andaluzie is eene carliatische proclamatie verspreid waarin de bedreigde godsdienst de leuze is Tan den opstand De rtRappel zegt bet keizerrijk is de onwetendheid omdat men waar het onderwijs slecbt is stemt voor de keizerlijke kandidaten Het laatste gedeelte n den fraoschen trauBatlantischen telegraafkabel is thana gelegd De maire van Lormont Gironde heeft zijn ontslag ingediend omdat hij de iD tfuctien ten aanzien der verkiezing niet wil uitvoeren De exkoning Vdu Xapels heeft Rome met zyne vrouw verlaten en is te Genèvf In de republiek St Domiogo is de generaal Cabral opgestaan tegen den president Baez De generaal Caballero de Rodas n ter vei vanging van Dolce benoemd tot kspt teingeneraai van Cnba Ingezonden Medekiezers nog enkele dagen en wij worden weder naar de stembus geroepen het is onze pligl daaraan gehoor te geven thans meer dan ooit staat een gemeenschappelijk belaag op