Goudsche Courant, zondag 6 juni 1869

ADVERTENTIEN Ondertrouwd F H A WOLFF van Schoonhoven en H A QUINTEENE Gouda 3 Junij 1869 Receptie 6 Junij Dépót van Theeën De ondergeteekende heeft de eer bij dezete berigten dat bij hem steeds voorhandenzijn differente soorten van de alom gouatigbekende Thee van de Heeren J J STERCKen Z te Amsterdam ir pakjes van 5 onsen 2V2 ons beste GEÜISTHEB a ƒ 1 05 per 5 ons in pakjes jan 1 Ned S enVs Ned E Nadere Prijscouranten aanhuis te bekomen Zevenstraat wijk G n 10 GoiD isr g J C G DUTTTH eeo i boven het begrip van het algemeen liggen nu is zulks niet het jreval wij allen kennen het motief der beweging het U Ie onderwijs kweslie het geldt alleen de vraag JfUt gij Je hijzumkre x wltm ooi ran s Rijkswege gesubaidiferd hebbenj Vw ja of nee op deze vraag moet ualnurlij gelegen zijn lu de verwachting die gij op de toekomst stelt al onze nandelingen toch heijben een doel wal we wenschen te bereiken Wij mogen dus vrij aannemen dat zij die op de gesielJe vraag ja airt oordcn v ui die gesubsidieerde bijzondere scholen een zekere verwachting hebbe en raadplegen we omtrent die verwachtingen diii Heer Groen en zijne geestverwanten dan is het luidel jk dit meu het oog heeft op dogmatisch christelijk oiideruijs Maar denken wij eens na kan men redelijker wijze verwachten dat de bijzondere school de bewaarplaats zal zijn van zuivere dogmatische godsJienst leerstelliiigen Xaar onze bescheidene meening neen Is er ooit een tijd geweest waarin meer verdeeldheid in de godsdienst heerschte dan tegenwoordig Wanneer op een dorp of in een stad een predikant gekozen moet worden hoe moeijelijk is het dan niet een regtzinnig leeraar Ie vinden een leeraar die aan al de verschillende opinien voldoet dat is schier onmogelijk en wanneer nu schoolmeesters ook godsdienst onderwijs moeten geven wat zal dan daarvan het gevolg zijn t Wij willen niet beweren dat er ziju zullen die dit of dat dogma zullen huichelen om aan bet hoofd eener school geplaatst te worden neen wij sleileu dat zij allen eerlijke menschen zijn doch wat niet te beletten is en door geen magt ter wereld kau worden f ggenomeii elk beeft zijne bijzondere meeningen eii die hebben ook de onderwijzers eu die meeningen nu zij zullen zich als woekerplanieii om het vaste godsdienst stelsel heen slingeren en in hare doodclijke omarming het dogma zelf vcrmüur len Nog iets de theologie is een cak een ttudie en zij zelfs die daarin grijs geworden zijn verstaan elkander niet en mogen wij dan zooveel zerJieteus maar ook zoovee duisters tevens aan ongewasschen handen toevertrouwen Keen onmogelijk wij laten buiten rekening de verwijdering de afkeer die er tusschen broeders van betzelfde land zou geboren worden de enorme kosten die een zoodanig subsidiestelsel zou eischen en die gewis bij ons tegenwoordig belastingstelsel alweer het zwaarst op den middenstand zou drukkeu dat alles tellen wij voor dit oogenblik niet maar bet is onze heilige O ertuigiüg dat de bijzondere eu wel voornamelijk de Beet chool nooit kan geven wat men van haar verwacht integendeel de bestaande godsdienst partijen zonden nog honderdvoudig worden vermcenferd en een rijken oogst leveren aan de vrijdenkers van onzen tijd Liten onze kinderen dus op de openbare gemengde school leereo wat zij voor linn maatschappelijk bestaan behoeven gods dienstonderwijs dat geveu onze pastoors en domiue s dat is kttmu roeping Onze kiuderen groeijen met elkander op en laereo elkander spelende liefhebben opdat wanneer later de een zijne schreden naar Kome en de ander naar Geuève richt er ten minste een sprank in hunne harten overblijft van dat waaraan de groote meester de zijnen erkent namelijk de liefde In die overtuiging zullen ij stemmen J BOSSCHA Jr en noodigen onze medekiezers tot het doen van dezelfde keuzeuit Een Kiezer Leidek 3 Juni 1869 Mijnheer de Redacteur Ken mijner vrienden in bet kiesdistrict Gouda heelt mij inlichtingen aangaande Dr J Bosscha jr gevraagd mag ik nu in uw geacht blad een plaatsje voor mijn ant voord verzoeken dan kunnen ook nog andere bcl mgsiellenden het desverkiezende lezen Ik heb den heer Bosscha reeds gekend toen hij nog student was Hij woonde in mijne buurt en ik had altijd schik in den ijverigen jongelin i die zoo degelijk werkte en zoo braaf en ingetogen leefde Hij was een van de knapste academieburgers men hoorde zijn naam met onderscheiding noemen en ieder hield zich overtuigd dat Bosscha eene schoone toekomst te gemoet ging Toen hij zijne studiën volbragt had kreeg hij dadelijk een scboonen werkkring aan het natuurkundig kabinet In deze betrekkii verwierf hij zich door zijne minzaamheid zijne veelomvattende kennis en practische ervaring de achting van allen die roet hem in aanraking kwamen Maar Bosscha wilde meer doen hij wilde zijne talenten dienstbaar maken aan de ontwikkeling van den kleinen burgerman Op vriendelijken aandrang der Bestuurders werd hij onderwijzer in de natuurkunde aan de hier bestaande ambachtsschool Onder de jeugdige ambachtslieden was hij even goed op zijne plaats als onder studenten en professoren Nog hoort men van het uitnemend onderw ijs van Bosscha onder hen spreken Een poosi later r M rha i li i iirjp ipurT i n lii t dist rif t Leiden Hij vatte deze nieuwe taak toch aan met al de energic hem eigen Des avonds stond zijne benoeming in de Staatscourant den volgenden morgen bracht hij reeds geheel in eene der lagere scholen door met de meeste belaagsteUing alles gadeslaande ea onderzoekende Ongelukkigerwijze kon hij deze betrekking niet lang waarnemen Hg werd kort na zijne benoeming als hoogleeraar naar Breda beroepen Later bij de invoering van de wet op het middelbaar onderwijs werd hij inspecteur Ziedaar in korte woorden wat ik van den hr Bosscha weet Gij vraagt mij of gij liem met gerustheid stemmen moogt Met volle gerustheid antwoord ik er ja op Knapper degelijker man zult gij moeilijk vinden Uw district mag trotseh op hem wezen Wordt hij gekozen dan zal hij een van de tieraden der kamer wezen niet alleen door zijne talenten maar ook door zijn karakter Gij wilt ook iets van zijne godsdienstige richting weten Gij vergt veel van mij meer dan ik heb Ik ben een vijand van geloofs onderzoek dit alleen weet ik Bostcha is een braaf ernstig gemoedelijk man die een voorstander is van onbeperkte vrijheid in het godsdienstige niet alleen voor zich zelven maar ook voor anderen In verdere beschonwingen treed ik niet ik wil alleen eindigen met den wensch dat Bosscha en zijne geestverwanten het winnen mogen opdat rust en vrede liefde en verdraagzaamheitl in ons felbewogen dierbaar vaderland wederkeeren KEN LEIDENAAR Mijnheer de Redacteur Ik neem de vrijheid een plaatsje voor bet onderstaande ia uw blad te vragen Ik meen namelijk te moeten protesteren tegen eene uitdrukking voorkomende in eeu roudgebragt aanbevelinga billet van Jhr Mr W M de Brauw Er staat daar r Zij de voorstanders der beginselen van wijlen de Grondwet enz zij zullen waarschijnlijk niet weten wat de Brauw gedaan heeft voor deu spoorweg Gouda sGra venhage voor Gonda s sluisgelden voor de Gouwe voor de belangen van den IJssel r oor Oudemater straten enz Hoewel nu de Brauw s oandidatuur door deze letteren niet willende tegenwerken verlang ik echter dat geene onwaarheden worden gebezigd om dezelve te bevorderen De Brauw heeft mor Oudewater s straten niots gedaan om de eenvoudige reden dat noch zijne hulp noch die van eeoig ander hetzij hooger of lager geplaatst persoon is gevraagd de vernieuwing der straten te Oudewater die pi m 40 mille heeft gekost is alleen tot stand gekomen door de wilskracht van deu gemeenteraad ondersteund door de ingezetenen terwijl het nu wel den schijn zoude krijgen als of zij die grootendeels cadeau hadden Alleen de wensch dat slechts eerlijke of ware feiten teraanbeveling worden opgegeven is oorzaak van deze opmerking 4 Junij 69 Een lid van het Bestuur van Oudewater MAEKTBEIIIGÏEX Gouda 3 Jnnij Bij goeden omzet werden vooral voor tarwe en rogge merkelijk booger prijzen bedongen ïarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 330 a ƒ 335 Eoode KI 325 Zeeuwsohe per mud ƒ 9 50 a ƒ 11 25 Eogge ƒ 7 60 a ƒ 8 55 Gerst 5 75 a 7 20 Haver korte 3 60 a 4 75 lange ƒ 3 25 a ƒ 3 90 Boekweit Fransche per 2400 kilo ƒ 215 a ƒ 225 Noordbr 255 a 265 Bruine boonen ƒ 9 00 a Il OO Witte ƒ 11 00 a ƒ 15 00 Paardeboonen ƒ 6 90 a ƒ 7 50 üuiveboonen ƒ 7 00 a ƒ 8 25 De aanvoer ter veemarkt was vrij aanzienlijk die totenorm hooge prijzen werd verkocht Vette schapen waren zeergezocht doeh de lammeren waren moeijelijk te pliuitsen Magere varkens en biggen weinig aangevoerd eu ook was de vraaggering De handel in paarden zeer levendig Kaas aangevoerd 67 partijen ƒ 28 a ƒ 30 Goeboter ƒ 1 16 a ƒ 1 26 Weiboter ƒ 0 96 a ƒ 1 06 BUBGEELIJKE STAND GOUDA Gebokes 1 Jonij Johaanes Lucas ouders W Kuis en W Heerkens HcDdricus Wilhelmus ouders P Kwant en E Smeekens 2 Willem Coroelis ouders C de Koninü e J W PriDce 3 Philippns oudejs P den Hertog en J M T Kotster 4 Johannes onders G J Grendel eu A Louwerier OviiiLhDEs 1 Junij A E van Henebeek wed A van Lier 82 j M Tan Dijk 3 d 2 J Goddijn wed D van der Slaareu 76 j 3 E van der Noot huisvr ïan D Sitton 59 j GiuuwD a Junij A van Ameijdie en P J Kruisheer t de J m Bevallen van een Zoon J C KAPÏIJN EooT WoEBDEN 31 Mei 1869 KIEZERS De ondergeteekenden inwoners der gemeente Gouda voorstanders van het gemengd openbaar onderwijs en overtuigd dat door de Wet de vrijheid van het bijzonder onderwijs voldoende is verzekerd noodigen U uit uwe stem uit te brengen op J BOSSCHA i Bij deze hoogst belangrijke verkiezing achten zij het hun plicht U op te wekken tot getrouwe opkomst aan de stembns opdat niet de toeleg gelukke Nederland van z D schoonste sieraad het OpenbaAT Onderwijs te berooven De Eegeering die vrijheid op elk gebied voorstaat verdient uwe ondersteuning GoDDA 2 Juui 1869 G C VAN i EB WANT L SCHUILENBURG T HOOGENBOOM P M MONTIJN J D BUK C LUNENBUEG M H KLUITMAN W EEUHL K MAES J L TEBWEN H W KEAMEES H J W HÜBEB Dr K H BE KANTEE Dr A EOMEIJN D H LUNENBUEG Ds VAN HINLOOPEN LABBBÉTON Mr H J KEANENBUKG T DEAIJEE M SPEUIJT T VAN VBEUMINGEN Dz Dr W JULIUS G C FOETÜIJN DEOOGLEEVEB G J STEENS FIJNEN Dr D TEEPSTEA VAN DEB DOES A B VAK LEEE Ds J N SCHELTEMA W VAN ELDEN J A TAN DEE STEUE H F ROLL De Kiesvereeniging DE GRONDWET te Gouda heeft tot KANDID AT voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal gekozen den Heer mê itiiiSA te s Gravenhage DE KIEZERSVËR£EI IIGIIV KONING EN VADERLAND in het Hoofdloesdistrict Gouda heeft voor de verkiezing van EEN LID van de Tweede Kamer der St ATEN GEKEBAAL welke zal plaats hebbeu op DiUgSdag 8 JUUij 6 k tot haren Candidaat benoemd en beveelt als zoodanig aan den Heer JEHR IR W M DE BRAUW te s H A G E GOUDA 3 JUNI 1869 Vreest God Eert den Koning Bij de aanstaande Verkiezing voor EEN LID dek TWEEDE KAMEB op DINGSDAG 8 JUNIJ wordt als Candidaat dringend aanbevolen de Heer m mm 9 91 i9iwi OPENBARE SCHOLEN De PLAATSELIJKE Si HOO L COMMISSI E te Gauda brengt ter algemeene kennisse dat op WOENSDAG den 9 JUNIJ 1869 inschrijving zal worden gehouden voor de Kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan de Ojienhare Jongejufvrmticenschool de Mollandsche BurgerscTiool voor Joftgens en die voor Meisjes de Tusschenuchool voor mimermogeiiden of aan de Slads Arineti ea Bewaarschool beuevens aan de openbare Scholen verbonden Avondschool De inschrijfing zal plaats hebben op bovengemelden dag des namiddags te vijf uren in de respective SchooUocalen Voor de Openbare Jongejufvrouwenschool en de Burgerschool voor meisjes en jongen zal het bij genoegzame plaatsruimte in de Scholen voldoende zijn wanneer door de belanghebbende Ouders of Voogden schriftelijk of mcndeling de wensoh ter plaatsing hunner kinderen wordt te kennen gegeven Voor de zoodanigen die hunne Kinderen of Pupillen wenschen te zien opgenomen aan de Stads Tusschenschool wordt verlangd eene verklaring afgegeven door Heeren Wijkmeesters dat zij in star t van mmvermogendheid verkeeren terwgl zij die hunne Kinderen aan de Armenschool verlangen toegelaten te zien worden nitgenoodigd in hun belang de bewijzen mede te brengen dat zij bedeeling ontvangen in lk geval hunne plaatsing aan geene bedenking ouderhevig is Alle Kinderen aan de openbare Scholen opgenomen moeten bij huune komst ter Schole voorzien zijn van een bewijs vaa wel afge oopen vaccine of doorgestane Kinderziekte kinderen op inschrijving GOÜDA 1 Junij 1869 Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene de Scholen meer zullen worden toegelaten vóór de volgende Namens de Plaatselijke School Commissie J B PEETEES Secretaris De Kiesvereenigiug V TïTn eU REGT in zoo ver zij ressorteert onder GOUDA beveelt ten ernstigste de kiezers aan voor een Lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal deu Heer n J OENEUFVILLE te Amsterdam Namens de Kiesvereenigiug V E IJHEID en EEGT C VAN DAM Voorsitter H STELING fi fr fnr