Goudsche Courant, zondag 6 juni 1869

Behoort bij de GOVDSCBE COVRAJMT van XOXDAG den 6 JVMIJ 1869 N 7 0 ys IJS K4i Daar ik vernomen heb dat eenige Kiezers voornemens zijn bij de aanstaande verkitziug han stem op mij uit te brengen veroorloo ik mij hen drhgend te verzoeken hierin hunne krachten te vereenigen met ilie der overige vrijzinnige kiezers welke den uitstekenden Candidaat der liberale Kitsvcreeniging Dr J J30SSCHA Jr ondersteunen sHir E 2 Juni 1S69 LINDO J5 21 Hofleveranciers berigten hunnen geuerden Begunstigers en Stadgenooten dat bij hec van af heden verkrijgbaar is BUW GEKEISTALLISEEE0 alsmede VANILLE CITBOENIJS enz Aan de opgegeven orders zal met den meesten spoed en naauwkenrigheid voldaan worden met deze toezegging bevelen zij zich bij voortduring voor alles wat tot het vak behoort aan Openbare Verkooping te GOUDA Op MAANDAG den 7 JÜNIJ 1869 des voormiddags ten elf ure in het logement De Paauvv aan de Markt van eenige HUIZEN en ERVEN en een Liberale RieSVereeniging tuin allen staande en Uggendete Gouda en wel een HUIS en EEF aan het Non De LIBEE AL KIESVEREENIGl HC vcor het Hoofdkiesdistriet Goiida heeft in bare vergadering van 9 Mei 1SG9 tol Kandidaat voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld den Heer J BOSSCHAJr te s GRAVEXIIAGE Het HooFüBESTiuu A A G VAN IfEESOX te Gouda Voorzin L M VAX KOOTEN F C VAN ZEULENH BLVNKEN 1 H A BOECKJ T COCXA KKIJFF Hz P C KNiJFPMr A M PAKEAUA KOSTER Mz G B LALLEMANMr C V VOLLENHOVEN te D LVIJÏEN ilz 1 Ltlkerkerk A N iIOLE VAAR JFaddiux sen F MIJKLIEFF Jz te Kritiijienald IJasel J H V SANTEN Krinifm ajd Lek Dr W A TEEUOGT Ai mentol li A DE VRELüT Slohiijk Dr P PE WILDE Rtemnjk Mr J FORTUIJN DEOOÜLEEVER ie Gouda Secretaris Faillissement D ORIEDÉ Doordrongen van de overtuiging dat de verkiezing van 8 JUNI a s vau het grootste gewicht is en dat handhaving nood akelijk is van hel tegenwoordige ministerie hetwelk het openbaar onderwijs verdedigt waar finantim en in het algemeen ïle gropte belangen der natie in goede handen zijn noodigcn de ondergetee kendeu geon leden van eenige kies vereeniging zijnde hunne medekiezers uit op S Juni a s te stemmen op J BOSSCHAJr C WOUT Jamipad C LAFEBEE Een man die ons uitmuntend volksondernijs zal verdedigen de Regeering steunen en alzoo nieuwe verwarring zal helpen voorkomen die het gevolg zou zijn vau de verkiezing van tegenstanders der tegenwoordige Kegeering Gouda 2 Juni 1809 W POST DROST C S VAN VLIET I Ondervrz penniiigm ScTioonliown A JONKER Afdeeling Golda II Bodegraofn I Sietveld jyonden fr II Boskoop II Moordrecht de Het BESTUUR beveelt aan voor verkiezing op 8 JUNI a s J BOSSCHA Jr Inspecteur bij het Middelbaar Onderwijs te s HAG E L M V VS KOOTEN Voorzitter C L VVALTHEK Ondervoorzitter D LULIüS vas GOOE Penningmeester K JONKEE Dr C A TEBBENHOFE P GOEDEWAAGEN H W E BONTE Secretaris Openbare Verkooping Al degeen die nog iets verschuldigd is aan of goederen onder zich heeft ter bezigtiging herstelling of onder welken anderen naam of titel ook aan hem toevertrouwd ea behoorende tot den boedel van de gefailleerde D BRIEDÉ vroeger wonende te Gouda wordt ook iu zijn eigen belang uitgenoodigd om daarvan zeer spoedig betaling opgaaf en teruggaaf te doen aan Jen ondergeteekenden Curator ia het illissement Mr KIST GocDi 5 Juaij 1300 Mevrouw B O M E U N vraagt ten raedigste een NOODHULP of op DONDERDAG 10 JUNIJ 1869 des Middags ten twaalf Ure in het Koffijhuis HABMONiE aan de Markt te Gouda ten overstaan van Notaris J G BEOUVVEE NIJHOFF te üamtrecht van een zeer gunstig gelegen W00i en VVIXRELHUIS aan den Kleixeg wijk E u 24 te Gouda bevattende een ruimen netten WinLel met winkelopstand en bijbehooren drie Kamers Keuken Zolder en allerlei gemakken Informatien bij voorn Notaris BEOUWEK NIJHOFF en bij Notaris mr KIST te Gouda iTi ma Allen die nog iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Heer Doetor van WAAS voorfaeen geneesheer te Moordrecht worden verzocht binnen acht dagen daarvan opgave of betaling te doen aan den ondergeteekenden HUISWERK kunnende verrifcif ea een BÜHGEK POT kunnende koken tegen Moobdbecht Mr P J EL I Iht ti nn br pven HOOG LOON uenwater Wijk O N 5 twee HUIZEN en ERVEN aan den Saam Wijk O N 17 en 85 twee in de Hontesteeg O N 163 en 164 vier in de Vlamingstrsat O N 320 821 3ï4 en 355 een aan het Verlorenkost O N 495 twee in de Lazarussteeg O N 541 e 542 een in de Vuilsteeg H N 140 en drie in de Ksp peuaarsteeg G N 14 15 en 16 en eeu TUIN met TUINHUIS in de Kluizenaarskade E N 110 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notari W J FOETÜIJN DEOOGLEEVEK te Gouda Bij vonnis van de arr Begtbank te Rotterdam dd 2 Junij jl is JAN HOGEWEG Banketen Koekbakker Suikerballenmaker en Winkelier wonende te Gauda verklaart in staat van faillissement ingegaan 1 Junij jl Tot Begtercommis saris is benoemd de Edel Achtb Heer M J J LOKE regter in gemelde Begtbank en tot Curator M H J KEANENBUEG te Gouda De Scbuldeischert worden opgeroepen om te verschijnen op WOENSD IG 18 Junij des namiddags ten Een Ure in bet Geregtsgebouw aan het Saaggclie Veer te Sotterdam ten einde hunne schuldvorderingen te doen verifiëren De Curator iu voorn faillissement M H J KBANENBÜEG G ouda 5 Junij 1869 Raderstoomboot d tJlssel Van GrOUda Maandag en Dingsdag smorgens 8 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens 6I 2 uur Van Botterdam op gelijke dagen s namiddagc 2 uren Zondag s avonds 5 oren Dagelijks Betaurkaarten VEKGADEKING van den GEMEE TEUAAD Yrijöag 4 Junij Tegenwoordig de hh van Bergeu IJzeadooru vrx ri£itter en al de overige leden behalve de beer Peeters De Dotulea der vorige vergadering nordeD geleien en nadat de heer Seatinger eenige bedenkiogen had gemaakt io stemiuing gebragt en met 13 tegen 1 stem goedgekeurd Ingekomen eene dispoaitie van hh gedeput staten waarbij herinnerd wordt de bepaling tot het inzenden der gemeenterekeniug biuneo 4 eken inform een dispositie van dezelfde tot goedkeuring au afstand van grond aao de hh Bokhoven Spamaaij en audercu inform eene dispositie van dezelfde tot goedkeuring van de plaatselijke directe belasting inform eene missive van den inspectenr van het middelbaar onderwijs die het Henschelijk acht dat eenige geschikte jongelieden de tentoonstelling bezoeken van den handwerksstand en dat het gemeente bestuur hen voor zoover noodig daartoe ia staat stelle deze missive is gesteld in handen der commissie van middelbaar onderwijs die daarop üllezlus gunstig heeft gerapporteerd m voorstelt een twaalftal der verdienstelijkste jongelieden onder geleide derwaarts te zenden waarvan de kosten ƒ 70 niet zullen te boven gaan De voorz stelt voor dit adres ter visie neder te leg n doch op voorstel van den hr Rentinger wordt besloten het dadelijK in discnssie te brengen De hr Bnchner meent dat de zaak weinig goeds zal opleveren daar die tentoonstelling weinig zal beteekeoen en dat de kosten te hoog berekend zijn en men gebruik zou kunnen maken van de stoomboot De voorzitter en de hh V Gennep en Reutinger kunnen zich vereenigen met het voorstel dat in stemming gebragt eenparig wordt aangenomen eene missive van het israelitisch armbestuur inzendende de rekening over 1868 gesteld in handen van de hh Braggaar Kist en Lnyten eeue missive van het burg armbestuur met gelijke inzending verzoekende tevens üm vast te stellen eoe bepaalde toelage voor vunr licht euz in handen gesUld van dezelfde commissie ftordt gelezen het rapport van de commissie over de godshuizen dat strekt ter goedkeuring van de rekeningen de voorzitter der commissie dank betuigende stelt voor dit advies ter visie te leggen waartoe Imsloten wordt Hetzelfde besluit wordt genomen ten aanzien van het rapport der commissie tot het nazien der rekening van den sehnttersraad Overgaande tot de orde van dtn dag komc in discussie een voorstel lot het boawen van eene beweegbare brug aan den klenveg B en W met de commissie van fabricage en in overeenstemming met het vastgestelde met Rijnland zijn verpligt tot het leggen ve eene nieuwe brog van 18 el opening stellen vjor het legden van eene beweegbare brug met twee openingen die l egroot wordt op ƒ 30 è 3 000 Waartoe Rijnland aangeboden heeft bij te dragen ƒ 15700 Wordt ter tafel gebragt een afteekening van de geprojecteerde brug De hr Droogleever vindt de teekening wel fraai maar meent dat eeneraste voldoende zoude zijn ook op grond dat het de passage te veel kan belemmeren voorts dat men weder een brugwachter zou noodig hebben en dat een open brug meer onderhoud vereischt en eindelijk dat de somte hoog is De hr Reutinger is thans voor de verbouwing der brug waartegen hij TToeger heeft geadviseerd vooral ook omdat de brug over de giacht aan den fluweelen singel alsdan wel zal moeten volgen De hr Remj vindt geen bezwaar in deze verandering en meent dat de eigendorameii aau den singel in waarde zuUen verbeteren De heer van Gennep is tr sterk voor De heer Luyten ziet er weinig voordeel in en vraagt wat een vaste brag zal kosten De voorz verklaart dat die kosten op 20 24000 vi orden begroot Na eenige verdere discussie wordt bet voorstel in omvraag gebragt en aangenomen met 12 stemmen tegen 2 die van de heeren Luyten en Droogleever Een voorstel tot af en overschrijving van resten het betreft eene som van ƒ 80 voor de burgeravondscbool en wordt goedgekeurd Een voorstel om in afwachting der benoeming van een directeur der zwemscbool den tijdelijken directeur voorloopig met het onderwijs te belasten wordt eveneena goedgek ord en de benoeming in de volgende vergadering aan de orde gesteld Een adres van bewoners van óe boelekade om die te verlichten voorzien van 31 onderteekeringen wordt in discessie gebragt het advies van de commissie van fabricage luidt om een nieuwen lantaren aan te brengen en een bestaanden te verplaatsen De heer Bnchner meent dat het vooreerst nog niet noodig is De heer Reutinger is meer ingenomen met het voorstel De heer van Straaten ia er zeer voor en meent dat de eigenaara of bewoners dan ook wel den grond zullen afstaan tot verbreeding der straat De heer Kist zoude dit betreuren en meent dat de billijkheid vordert om die aan de eigenaars te laten Daarna wordt het voorstel aangenomen njet algemeene stemmen Ben adres van K Treur om den grond onder AljAea vroeger aan den heer de Kanter in erfpacht uitgegeven in gebruik te mogen hebben de grond is groot 29 vierk ellen en wordt tegen 10 gegeven in erfpacht het verzoek wordt toegestaan Een adres van den groeten kerkeraad der Evang lathersche gemeente om subsidie ter vernieuning van den voorgevel der kerk B en W constateren dat er verschil bestaat tusschen deze aanvrage en eene vroegere van kerkrentroeesters en dat de gevel reeds vroeger even bouwvallig was als na de verlaging der straat en erkennen de opgeworpen bezwaren niet weshalve zij voorstellen afwijzend daarop te beschikken De heer Bnchner ondersteunt krachtig dit laat te voorstel en meent dat het oogeraden is snbsidien te verkenen aan kerken en kerkgebouwen Een adres Fan F J Endenburg om vergunning tot het l gen na teertonnen op het veerstal ter zijde van deu volmolen B en W stellen voor hem toetekennen 12 ceutiares vierh ellen voor 5 centen per centiare in het jaar dat algemeen wordt goedgekend 8 Een adres van den commissaris van püUtie om verhooging zijner jaarwedde B en W stellen voor om aan Z M te verzoeken djn tractement te verhoogen met ƒ 00 en alzoo te brengen op ƒ 1500 De heer Lujten vraagt of de aangevoerde beweegredenen bet daglicht niet mogen zien De voorzitter meent dat dit ziet op het ageataebap eeocr ierensvenckering door iija voorganger rLargenomen De heer Rentinger vraagt of de werkzaamheden rerzwaard rijn ea zegt dat de traktementen boog noeg z n en dat men zoo er verhoo ging noodig was met de mindere ambtenaren moest beginnen dat de commissaris lid der beide sociëteiten is dat de opvolging der verarde ningeu slecht wordt gesurveilleerd en maakt voorts vele aanmerkingea op verschillende pnnten van politie en stelt eindelijk voor te wachten met eenig besluit te nemen tot dat de annexatie der bnitengemeenten heeft plaats gehad De heer Droogleever is tegen de Terho ng omdat Aete partiele in strijd zou zijn met de billijkheid tegenover zoo vele andere ambte aren De heer van Gennep zal stemmen voor de verhooging ea roemt den ijver van den commissaris De voorzitter is in den regel tegen verhooging van traktemeDt maar is in dit geval gunstig gestemd voor uitzondenog De heer Kist meent dat de aanvraag wat vroeg komt en vrenscbt te wachten tot na de regeling tier annexatie De heer Viroly merkt aan dat de annexatie nog wachten moet op indiening en dat de zaak dus n lang zou kunnen uitgesteld blgves De heer Luiten noemt voorbeelden op en beklaagt zich over de handelwijze van den commissaris De heer van Straaten wil beginnen met de verhooging der agenten In stemming gebragt wordt het voorstel van B en W aangenomen met 9 tegen 5 stemmen van de hh Luyteo Droogleever Rentinger Kist en van Straaten Een voorstel tot wijziging der verordening op den invoer van ter markt gebragt vee het betreft de intrekking van het voorschrift om het vee te keuren bij het inkomen langs den kleiweg en dit te doen geschieden op de markt Het voorstel wordt goedgekeurd Tot leden van het stembureau bij de verkiezing op 8 junij worden benoemd de bh Kist en Braggaar en tot plaatsvervangers de hh Prince en van Straaten De voorzitter deelt der vergadering mede dat door hem verlof is aangevraagd om voor eenigen tijd de stad te verlaten Op eene vraag van den heer Reutinger gewijzigd door den heer Ki t wordt de uitvoering toegestaan zonder resumtie behalve het verhandelde betreffende het adres van dt n commissaris van politie Hierna eindigt de vergadering UITTREKSEL uit het verslag omtrent den toestand der gemeente Gouda gedurende het jaar 1868 Ter bevordering van den gezondheidstoestand werd nitvoerinj gegeven aan bet besluit van den gemeenteraad om allengs de zijlen te overdekken en in riolen te veranderen Ter verbetering van bet drinkwater is niets gedaan Voor het zuiveren der grachten werd zorg gedragen en ook naanwlettend toezigt gehouden op bet reinfaouden der straatgoten riolen en urinoirs De gezondheidstoestand was gedarende bet gebeele jaar bijzonder gunstig en de sterfte betrekkelijk gering Op de burgerlijke begraafplaats werden Legraven 491 lijken waarvan 10 kosteloos op de israeiitiscbe begraafplaats werden 4 lijken ter aarde besteld Het St Catharina gasthuis beantwoordt nog altijd niet aan de eischen van een doelmatig ziekenhuis De vereeniging van kostkoopers en bestedelingen in hetzelfde gesticht met zieken be mert de behoorlijke verpleging der laatsten terwijl bovendien de mimte voor de hoisvesting van een zoo talrijk personeel onvoldoende is Op 1 januarij 1868 werden 10 mannen ea 11 vrouwen verpleegd In den loop van het jaar werden 44 mannen en 29 vrouwen ter verplegiug opgenomen Overleden zijn 9 mannen en 7 vrouwen ontslagen 36 mannen en 20 TroDwej zoodat op het einde des jaais nog 9 manoeu ea 13 vrouwen verpleegd werden De nieuwe regeling van de geneeskundige dienst beantwoordde aan de verwachting In de stads apotheek werden 17 107 recepten geieea gemaakt zijnde 2453 minder dan in het vorige jaar Volgens ontvangen opgaven was het getal vaccinatien enrevaccinatien 249 De levensmiddelen die gekeurd worden zqn vleeecii en vach Afgekeurd werden 1 rund 2 schapen en 440 B vlcesch be