Goudsche Courant, zondag 6 juni 1869

1869 Donderdag 10 JuniJ ü 7S1 Het getal leerlingen op da latijnsohe school was 11 Curatoren gewagen met lof van den gang en de werking van het onderwijs De kosten der school beliepen ƒ 3210 02 het miuerval bedroeg ƒ 637 50 De inuzieksihool werd begonnen met 61 leerlingen 36 jongens en 25 meisjes waarvan 9 kosteloos onderwijs ontvingen De instrnmentaalschool werd door 6 leerlingen bezocht De ijver en vorderingen der leerlingen waren voldoende De kosten der muziekschool beliepen ƒ 1032 94 Aan schoolgeld werd betaald ƒ 146 50 Volgens het verslag van het burgerlijk armbestuur is in het getal der bedeelde personen bijna geen verandering gekomen het bedrag der bedeeling was echter iets hooger dan in het vorige jaar De instellingen door of van wege de gemeente beheerd waren het burgerlijk armbestuur het vereenigd wees en aalmoezeniershuis het bestedelinghuis voor kinderen het gastof ziekenhuis en het oude vrouwenhuis Het israelitisoh armbestuur dat tevens het oude mannen en vrouwenhuis voor Israeliten bestuurt ontvangt subsidie Gedurende dit jaar werden onafgebroken ondersteund 109 huisgezinnen en 139 afzonderlijk levende personen tijdelijk 144 huisgezinnen en 1190 personen In het dienstjaar 1867 bedroegen de ontvangsten dier instellingen ƒ 51836 97 en de uitgaven ƒ 46795 40 De bijdrage uit de gemeente kas was ƒ 2 65 Het getal elders armlastigen hier bedeeld was 388 het getal hier armlastig die elders ondersteund werden was 193 Werkverschaffing tot leniging van armoede geschiedt door twee bijzondere instellingen de werkinrigting tot wering der bedelarij sa 3t genootschap tot hulpbetoon aan eer ijke en vlijtige armoede Het kapitaal der bank van leening was op ultimo december 1868 64050 865 het getal panden 16684 ter waarde van ƒ 49545 65 In den loop van het jaar werden beleend 89037 panden gelost 91811 en verkocht 1567 panden In de spaarkas werd door 754 personen de som van ƒ 6827 90 ingebragt uitbetaald werd ƒ 7052 45 De landbouw in deze gemeente is van weinig belang De huurwaarde van land is gemiddeld 80 per bunder De hier gevestigde afdeeling van de hollandsche maatschappij van landbouw telt 135 leden De bloemisterij neemt in belangrijkheid toe De toestand van den veestapel was zeer gunstig Gedurende dit jaar werden ter markt gebragt 136 paarden 7327 runderen 5814 kalveren 4600 schapen 2025 lammeren 1546 varkens 8189 biggen 49050 S boter en 7290Ü0 S kaas hierbij is niet in rekening gebragt wat zonder ter markt te komen regtstreeks naar de pakhuizen vervoerd werd Bij de verkiezing van 4 leden voor de kamer van koophandel kwamen slechts 22 van de 379 kiezers op De aanvoer op de vier groote kaasmarkten was iets grooter dan in het vorige jaar Het getal bezoekers der wekelijksclie markten was vrij aanzienlijk De toestand van den handel in het algemeen en van de winkelnering in het bijzonder geven reden tot tevredenheid De buitenlandsohe handel bestond voornamelijk in kaas boter garens pijpen stearine en stearine kaarsen Hij was tamelijk levendig Er zijn 5 scheepstimmerwerven in de gemeente vijf schepen werden opgezet vier liepen te water 79 schepen van tien tonnen en meer te zamen 1905 tonnen metende behooren hier te huis De aanlegplaats voor stoombooten en het daaraan verbonden commissariaat verschaffen aan handel en verkeer een groot gerief Daarvan wordt meer en meer gebruik gemaakt GOÜDSCHECOURAUT Uitgave van A BRINKMAN Lauffe Tiendeweg t 1 n 60 Vervolg hierna De pomie is zamengesteld X emen S T insnpptear twee agenten 1 l laasc ürie agenic er hufea nachtwaker Het gearag der politiebeambten geeft rehet algemefn reden tot tevredenheid f Er kkmen dertien gevallen voor van diefstal ophgt ng of mifbmrvTn vertronwen De waarde van het ontvreemde be 7Zf C 18 1 politie overtredingen werden gecon uT rd ïegen 207 personen werd dit jaar vervolging ingeneld waarvan niemand erd vrijgesproken Tn dit jaar bleef de gemeente voor brand en andere buiten ewore rampen bewaard D = u ia veiiich ing geschiedt door 246 S slan arens Het aan leel der gemeente in de ligtiug tL II waarvan er naald op 41 ingeschreven waren 106 personen waarva om rcrschÜlende redenen werden vrijgesteld Ingelijfd zijn iiS lotelmgen 3 nnrnme verwisselaars en 5 plaatsvervangers De dienstdoende schutterij is van twee op dne eompagniengebragt De sterkte bedraagt 501 manschappen waarvan 89 antiei en 2i 2 iu reserve De weerbaarhci s vereeniging Bnrgerpligt telde b j het begin des jaars 42 begunstigers en 70 werkende leden bij het einde 39 begunstigers en 62 neri ende leden In hei getal kerkelijke gemeenten en in dat der dienstdoenda leeraren is geen verandering gekomen Het la er onderwijs verheugt zich over het algemeen in een ewenschte deelneming Het te vroeg verlaten der school door de leerlinren werkt echter hier even als overal ongnnstig De openbare scholen zijn de armenschool de tusschenschool de burgerschool voor jongens de burgerschool voor meisjes ende iongejufvrouweuschool Alle zijn scholen voor meer uitgebreid onderwijs Avondscholen zijn verbonden aan de armenschool de ti olieuschool en de burgerschool voor jongens Aandie scholen zijn 4 hoofdonderwijzers 1 hoofdonderwijzeresse U hnlpoudenujzers 6 hulponderwijzeressen 11 mannelijke en 4 vrouwelijke kaeekelingen benevens onderwijzers voor hetteekenen en de gjmnastiek en twee onderwijzeressen voor devrouwelijke handwerken noc lïet gemiddeld getal leerlingen was op de armenschool Mb jongens en 22S mtisjes op de tusschenschool 164 jongens en 108 meisjes op de burgerschool voor jongens 163 jongens op Ue voor neisjes 112 meisjes en op de jongejufvrouwenschcol 97 meisjes Van de avondscholen maakten op 15 jan 175 jongens en 44 meisjes gebruik op 15 oct 177 jongens en Ö3 meisjes 32 jongens en 26 meisjes van buiten de gemeente bezüchten een der scholen Alleen het onderwijs op de arm nschool was kosteloos De schooUokalen zijn goed ingerigt en bevielen zich in voldoenden toestand De hulpmiddelen laten eiulg of niets te wenschen over De kosten van het lager onderwijs i cbben bedragen ƒ 21 183 78 aan schoolgeld werd geheven ƒ 7760 35 Op 31 dec 1S68 bestonden in de gemeente drie bijzondere scholen voor gewoon en 1 voor meer uitgebreid lager onderwijs Aan die scholen zijn 2 hoofdonderwijzers 2 hoofdonder vij7eressen 2 hulponderwijzers 2 hulponderwijzeressen en drie kweekeling en Het getal leerlingen uit deze gemeente op de bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs was gemido ld 96 jongens en 214 meisjes voor meer uitgebreid lager onderwijs 8 jongens en 26 meisjes De school voor jongens is opgeheven Gemiddeld maakten 20 jongens en 17 meisjes buiten de emeente gebruik van dit onderwijs 79 leerlingen ontvingen op die scholen kosteloos onderrigt De zondagschool wordt vooral door volwassenen bezocht Het onderwij wordt gegeven door een hoofdonderwijzer en 2 hnlponderwijzers Het getal leerlingen bedroeg 53 28 mannelijke en 25 vrouwelijke Dr zijn drie bewaarscholen 1 openbare en 2 bijzondere Het onderwijzend persnnepl bestaat uit 3 hoofdonderwijzeressen 4 hulponderwijzeressen en 9 kweekelingen Het getal leerlingen was op de openbare 129 jongens en 12 meisjes op de bijzondere 145 jongens en 146 meisjes Aan de openbare tusschenschool zijn rijks normaallessen verbonden Het getal kweekelingen bedroeg 26 het getal onderwijzers 7 De openbare burger avondschool verkeert in bloeijenden toestand De school werd gedurende den winter door omstreeks 100 gedurende den zomer door 25 a 30 leerlingen bezocht 4 leerlingen ontvingen bij het einde van den cursus het bij de wet bepaalde getuigschrift De kosten van het onderwijs beliepen 2586 915 het schoolgeld bedroeg ƒ 125 75 De rijks hoogere burgerschool telde 87 leerlingen 5 leerlingen ontvingen het getuigschrift van goed volbragte stndie Het onderwijs op de gymnastiek school geeft reden tot tevredenheid De zwemschool werd eedurende den zomer drnk bezocht De Bece Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Pc prijs per drie maanden 18 2 franco p post 2 2 5 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere uiucteu vóór 10 ure ingezonden zijn buitenland Londen 6 Junij Bij den hertog van Marlborough heeft eene talrijke vergadering van conservatieve leden van het hoogerhuis plaats gehad Met eene groote meerderheid waaronder zieh bevonden graaf Derby de lords Cairns Harrowby Ellenborough en Bedesdale eu de hertogen van Marlborough en Buthland werd besloten tot eene verklaring ter gunste der verwerping van de bill betreffende de staatskerk iu Ierland Paiijs 7 Junij Thiers is verkozen met 15 912 stemmen iv lnclr vofkreeg er 9762 en D Aitoa 5741 Tcirj gckuuu net 15 729 stemmen Cochiu verkreeg er 13 537 Favre gekozen met 18 350 stemmen tegen 14 761 op Ëochefort Gamier Pages gekozen met 19 474 stemmen tegen 14 771 op Baspail Ten gevolge van manifestatien zijn een 40tal personen gearresteerd Gekozen zijn te Marseille Gambetta met eene groote meerderheid tegen de L sseps te Souaan ds kandidaat der oppositie Uesseaux tegen den officieleu kandidaat Fouier Quertier in het dep du Nord de kandidaat der oppositie Bouduiu Ie Nantes de officiële kandidaat Gaudin tegen den democraat Guépin 8 Junij De uitslag van 53 verkiezingen is bekend gekozen 33 onaf bankelijkeofoppositiecandidaten tegen 35 officiële De France zegt dat de regering iu bet wetgevend ligchaam eene compacte meerderheid zal hebben van 213 leden De tiersparti en de onaf hankelyke partij zullen er 42 en deradicalen 35 leden tellen 2oewal alfaier ab Xe Bordaanz n id i Itcbben gatoKa avond manifestatien en oproerige zaaenscholingen plaats gehad die met geweld bedwongen zya en die vele arrestatien tengevolge hadden Brussel 7 Junij Men berekent dat de werkstaking te Seraing aan werkloonen in de ijzerfobriek van de maatscbappy f Cockerill heeft doen verloren gaan de som van 19 788 fr en in de kolenmijnen derzelfde maatschappij 20 073 fr Het staken van den arbeid heeft aldus aan de werklieden an slechts ééne enkele inrigting meer dan 39 000 fr gekost alleen wegens verlies van werkloonen zonder nog de buitengewone uitgaven te rekenen die hun daardoor zijn veroorzaakt De i erkiieden der ijzerfabriek ten getale van 700 zgnde zoo i daardoor gemiddeld berekend vo r ieder werkman eene schade teweeg gebragt Tan 26 ft 84 et Florence 7 Junij Te Bologna is de heer Ceneri verkozen als afgevaardigde met 649 stemmen De hr Min ghetti erlangde 564 atemmeo Te Crema werd de heer Griffini verkozen met 423 stemmen tegenover Cantn die 25 J stemmen Tïrkreeg I e minister van oorlog heeft zijn ontwerp betreffende de nieuwe leger organisatie bij de kamer ingediend Daarin is bepaald dat het leger buiten de reserve op den voet van oorlog 560 00r man sterk zal zijn Tot de aationale garde zullen alle weerbare mannen behooren die van de actieve dienst z c vrijgesteld en den aderdom van 55 jaren niet hebben bereikt De diensttgd der soldaten varieert van 12 tot IS jaren naar gelang van zekere indeeling en van het wapen waarbij zg geplaatst zijn terwijl de actieve dienst 4 5 of 6 jaren is Den overigen diensttijd brengen zg of met verlof of onder de reserve door De plaatsvervanging wordt afgeschaft Ten einde het voor het budget van oorlog vastgestelde cijfer van 140 millioec frs niet te overschrijden zal het leger in vredestgd niet meer dan 173 000 man bedragen binnenland GOUDA Jnny Ter verkiezing van een lid der stateg generaal waren alhier ingekomen 2417 stemmen waaronder 9 niet geldige dus was de volstrekte meerderheid 1300 De prijs der Advertentien van één tot zei regels met inbegrip van het zegel ia 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengevi ooe letters worden berekend na plaatiraifflte Be heer J Bosscha jr verkreeg 1066 stemmen jhr mr W U de Brauw 1122 voorts bekwam de hr mr J de NeafviUe 205 stemmen en enige andere personen vijf stemmen zoodat eene herstemming tusschen beide eerstgenoemde heeren moet plaats hebben Als een bewijs van de belangstelling die er bij de verkiezingen betoond is deelt men ons uit Moordrecht mede dataldaar van de 5 kiezers 31 gestemd hebben Te Botterdam waren uitgebragt 1610 geldige stemmen Herkozen zijn de hh W A Virulij Verbrugge met 1127 enF W C Blom met 1119 stemmen ie lieijden berstemmmg tusschen de hh mr H A Neeben F H baron Taets van Amerongen Te Utrecht herkozen de heer mr E dn Marchie vaaVoorthuyseo Te Dordrecht herkozen de heer mr P Blmisé vaaOndAlblas Te Delft herkozen de heer J L Nieralrasz 2 M heeft benoemd tot plaatsvervangend kantonregterte UUIegersberg mr P D Kleij adv te Capelle a d IJssei Wij zijn in staat gesteld om de volgende mededeelingente doen aangaande de hulpbank alhier in 1868 bij wgze vaaproefneming opgerigt door het departement Giooda der maat schappij ftot Nut van t Algemeen met bet doel om voorschotten te geven aan gunstig bekende personen die ze voorbet uitoefenen of voortzetten van hun bedrijf aanvragen Hetdepartement stelt zijn besluit betreffende het voortbestaan derinrigting afhankelijk van zijne bevinding of voor Gouda eene fcalpbaiik 1 ban niet zal blijken ip eene beboefla te voonieB na het einde van het ioopende jaar is dat betlnit Ie wachten Sedert 6 junij 1868 houdt de balpbank wekelijks zitting Tot den 5 dezer is aan 12 aanvragen gevolg gegeven van 10 1 van 29 1 van ƒ 30 i van 40 3 50 4 100 1 200 Enkele andere aanvragen konden niet worden ingewilligd omdat de borgen niet aan al de vereisebten konden voidoeB De sommen werden verkregen op voorwaarde van aflossiaf ia 9 18 27 of 36 wekelgksche termijnen en bijbetaling van reitte bedragende per week ten honderd De aflossingen hadden geregeld plaats enkele geldnemers bespaarden zich rente door vervroegde teragbetaling vaa asa deel der aan de bcnk verschuldigde som Bg deze gegevens in aanmerking nemende dat zij die gelden bi de bttlpbauk hebben aangevraagd bare nuttige strekking erkennen hopen wij dat het departement te zijner tijd aanleiding zat vinden om deze inrigting op den duur te vestigen Gelijk uit de achterstaande advertentie blijkt is een jmUteer geopend over de rivier de Lek tusschen de gemeenten Bergambacht en Streefkerk Door dit Bergstoepsche Pontveerwordt voorzien in eene lang gevoelde behoefte aan betere coomnnicatie tusschen de dorpen in den Alblasserwaard en dievan den Krimpenerwaard in bet algemeen en Gouda in hetbijzonder eu zeer zeker zal men hier daarvan spoedig gunstigegevolgen zien door toenemend marktbezoek De inrigting verdient alle aanprijzing daar de dienst geschiedt met nieawevaartoigen en tegen matigen prijs De arrondissements regtbank te s Hage heeft maandagop de kiagten ingediend door de beeren Ising en van Liertegen act Dagblad 10 den heer Ising zijn eisch wegens hoon en laster ontzegd en hem veroordeeld in de kosten van bet geding 2 den heer de la Vieter als drnkker van het Dagblad veroordeeld in eene boete van f 100 wegens hoon den heer van Lier aangedaan in het ifi vaa het Dagblad van 2S fébruarii jl en tot betaling van 150 aan daa heer van Lier ter vergoeding van de schade hem in gseden naam enz aangedaan voorts in de kosten van het geding hovendien magtiging verleend aan den heer vaa Lier om 2 exemplareu Tas dit vonnis ten koste van den bekl te doen aanplakkan Door de f 5ciale oommissie in wier banden ie voor