Goudsche Courant, donderdag 10 juni 1869

stellen bij de laatste synode ïan de uede 1 herformde kerk in eïoiiden tot eene verbeterde uitvoering vun art 53 van het nl re loment gesteld waren is bij de synodale commissie rauport uitgebragt De commissie acht het geoorloofd tijdig en enschelijk dat iri de wijze der uitoefenin v ui het stemregt verandering wordt gebragt Uitgaande van de meeiiiDg dat i e ervaring genoegïaam had doen zien dat volgens de tegesEwcordige kiesuet velen ter stembu kolnen die aU onbevoegd tot oo rJeelen moesten bescliomvd woidfM is door de npporterende commissie een geldelijke census voorgedragen als de enig afdoende maatregel die in vergplijUng van andere djur Je min te bezn ren gedrukt werd om onbevoegden ie weren In ona cheidelijk verband hiermede staat haar 2 = voordel om in alle gemeenten de nieuwe wiJ7e van verkiezing verpli tend te maken eu in 1S71 de mngtiging v m den kerkeraad om zich zelven te verkiezen en aan te vnllen als ia lijnregten strijd met het beginsel van art 23 Ie doen ophouden Xa ernstige breede discussien over dit zeker niet nieuwe maar Iceh altijd teedere onderwerp werd besloten aan de synode de invoering van eeuen geldelijken census voor te dragen van f 1 3 n iar gelang zulks door het prov kerkbestuur op voordrast v in het cla siLaal bestuur voor iedere geineeiilc ui worden vastüesteUI Zij die bewij en kunnen dat zij in den kerkel iken om lag of door buur van ccne of meer zitplaatsen in de kerk of wei door beiden eeiie tot het vastgeslelde bedrag evenreilige som betalen zijn van die heffing vrijgesteld Het provenu dier heffing wordt gestort in de kas der diaconie De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten de behandeling van het door curatoren van het alhcniEan illnstre bij borg en weth ingediende ontwerp tot reorganisatie vanhet onderwijs iu godgeleerdheid regtsgeleerdheid en letterenaan het athenteBm nit te stellen tot dat over het ontwerp vauwet op het booger onderwij zal zijn beslist Onlangs is gemeld dat de ondernemer van het EoyalAlfred Theatre te Londen eene afzonderlijke zaal hadden beschikbaar gesteld waar zuigelingen welke het hunne moeders niet mogelijk was alleen te huis te laten gedurende de voorstelling werden bewaard en verzorgd De ondernemers hebben echter de zaak moeten opgeven omdat eene aanmerkelijke ophooping vrn zuigelingen ontstaan wa doordien vele moeders wel han znigelingen bij den aanvang der voorstelling aan de hoede der verzorgsters toevertroawden doeh ze nadat ze was afgeloopen uiet afhaalden Gemengde Berigten Te Jfelili in Wallis heeft een bloedig oproer plaats gehad onder de mijuwerkers De vriJBiUigers der vrijieid op Cuba liebben Dtilce afgebet De oostenrijkschc begrootiog voor oorlüg lo 18 0 is vijf laillioeu hooger daa iu 1869 De uU lag der verkiezingeo m Griekeiilaod ü teg ün de politiek vao het vorigt kabinet De fransche gexant in China heeft eeo slag iu het aangelicht betomen Vrijdag is lirussel geilluniinef rd over de geboorte van een zoon an den graaf vau Maaaderen Ftii eng dame nuse Garrett heeft bet doctoraal examen voor de raedit jneu ea de chirurgie op schitterende wijze afgelegd De bisschop ion Küdiger te Ijiu i dpoc de politie gehaald om te vecschijntn voor de rejitbank De onderkoning van Egjpte betoont velleiteiten van ewaiicip ttie hij il ïan vasal souvereiu worden De eng reiziger Po ell die in Ahyssinie een jagtpartij had ondernomen is door da inboorlingen met vronw Icinderen en bedienden UITTREKSEL uit bet verslag omtrent den toestand der gemeente Gonda gedixrende het jaar 1868 Slot In het verslag van de kamer van Koophandel en fabrieken komt o a bet r f p v rr 1 p ï a iclel in vr werpcn in fabrieken in deze gemeente vervaardigd nam in mvaag toe en werd met roeer voordeel gedreven dan het jaar te voren liet getal runderen ter wekelijksche markt aangebragt stond ongeveer gelijk met het getal dat vóór de veeziekte werd aangevoerd De markt van schapen lammeren en varkens WBs minder belangrijk dan in het vorige jaar wegens de onder die dieren heerseheade ziekten Over het algemeen nemea de wekelijksche markten in bloei toe De fabrieken voor pijpen hielden 500 mannen 300 vrouwen en 130 kinderen bezig Voor Amerika was veel voor België weinig vraag Het loon der mannen was van ƒ 3 50 tot 7 voor de vrouwen van f 2 tot ƒ 3 en voor de kinderen f per week De pottenfabrieken hadden volop werk Het getal werklieden beliep 170 waaronder 20 jongens Het arbeiusloon was van ƒ 7 tot ƒ 9 voor de jongens van ƒ 2 tot ƒ 4 per week De kleingarenfabriekeu bleven op dezelfde hoogte Z j hielden 325 spinners eu een gelijk getal draaijers bezig Het gemiddelde loon der spinners was 5 50 dat der draaijers ƒ I IO per week De machinale garencpinnerij door stoom gedreven verschafte 50 ir iinnen 5 jongens 90 vrouwen en 3ü meisjes werk D3 aurdappelmeel sago en siroopfabriek heeft druk gewerkt en gunstige uilkomsten opgeleverd De fabriek ter verwerking van meiassen werkte niet voordeelig Het getal arbeiders in de beide laatste fabrieken was van 1735 terwijl het weekloon van ƒ 5 12 varieerde De branderijen en bierbrouwerijen hebben met voordeel gewerkt de distilleerderijeu en de snelazijnmskerij ontbrak het uiet aan werk De leerlooierijen konden hun fabricaat met voordeel afzetten Iu de loodwitmakerij werkten 20 arbeiders de fabriek is uitgebreid De bindrotting wasscherij werkte geregeld door De zeepziederij had een voldoend debiet en verschafte werk aan 19 personen De olieslagerijen hadden veel debiet naar het buitenland Het gebruik van lijnkoeken was aanzienlijk De winsten waren voldoende De patentoliefabrieken gingen achteruit De stearinekaarsenfabriek verschafte geregeld verk aan 128 mannen 109 vrouwen 3 jongens en 16 meisjes Het looa voor de mannen was van ƒ 6 tot ƒ 13 voor de vronwen van ƒ 1 80 tot ƒ 12 voor de jongens en meisjes gemiddeld ƒ 1 50 s weeks Aan arbeidsloon werd uitbetaald ƒ 68000 terwyl bg gelegenheid van nieuwe jaar aan het volk een gratificatie vau ƒ 1550 werd geschonken De omzet liep over S j roiltioen en het dividend was vrij aanzienlijk De jjzergieterij waar ook stoombooteii kunnen geiepqre d worden had genoegzaam werk Het getal arbeiders was 50 het loon van 6 tot ƒ 8 De gasfabriek ondervond steeds de concurrentie der petroleum 19 personen waren daarin werkzaam het loou was van ƒ 6 tot 8 De sigarenfabrieken hadden veel werk het getal arbeider bestond uit 120 mannen 30 jongens en 12 meisjes Het loou van de mannen was van ƒ 3 tot ƒ 15 dat der kinderen vau ƒ 1 tot ƒ 2 58 s weeks De kleederbleekerijsn waaronder drie met stoom badden reden tot tevredenheid en hielden 150 personen bezig De inrigting tot het sorteren en snijden van lompen werkte voortdurend met 4 mannen en 50 vrouwen aan arbeidsloon werd ƒ 9600 nit betaald De waarde der uitgevoerde lompen was ongeveer 120 000 De houthandel nam in belangrijkheid toe Aan de stoomhoutzaagmslen is een zesr belangrijke kistenmakerij verbonden De scheepmakerijen ontbrak het niet aan werk Het personeel bestond uit 18 knechts en 7 jongens bet gemiddelde looo was 7 80 en ƒ 1 50 s weeks Door de stad en langs baar singels passeerden 41928 schepen en 4246 stoombooten ruim 2 millioen ton melende Van de stoomsleepdiensten langs de rivier de IJssel wier getal steeds toeneemt wardt dralc gebruik gemaakt BÜBGEELIJKE STAND GOUDA Geboren 4 Junij Herinanus Comelis ouders C VermenleD en J van der Burg 5 Giela Qde B J Boot en G van Hoorn 6 Cornells ouders k de Haan en M Visser G jsborta Maria Cornelia ouders J C li Y Bosch en A M Spoorman ir ohaans Elisabeth ouders W van Vlaardingen en A E Begeer 7 HoZïna Johanna ouders 1 Spoor en A W van Baaien Carel Cornells ouders C C van den Bergb en C Trip Ver Otekleden 3 Jnnij G Blok 1 j 5 ra 5 H Kunst 1 j 11 m H Wiegman 73 j T den Onden 1 j 1 m 8 M A Voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlijden onzer geliefde zuster Mejufvrouw JACOBA CORNELIA MARIJT betuigen wij bij deze onzen weigemeenden dank J MARIJT VAN DIJK Gouda A H WILLET 7 Junij 1S69 M iKiJT Voor de vele bewijzen van deelneming bij de bevalling van mijne echtgenoot betuig ik ook namens haar mijnen hartelijken dank C J C PEIXCE GOCDA 8 Junij 1869 IEMAND alhier gevec tigd van betrekking wenschende te verand iren en ongehuwd zijnde voorzien van de beste detuigschriflen volledig bekend met ADMINISTRATIE en het gewoon BOEKHOUDEN zag zich gaarne bier ter stede tegen matig Salaris geplaatst Inclinerenden vervoegen zich met roneo Brieven ouder Letter B bij de Boekhandelaars J VAN BENTUM en ZOON te Gouda Slijm en Maagpülen Deze PILLEN die sinds vele jaren niet het beste gevolg tegen de slijm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking Spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zaCut laxerend zijn zijn tegen 32Vj cent het doosje met l erigt vsn hel gebruik verkrijgbaar bij de h ren Aarlandeneen 1 V AUart Amsterdam P de Haan en Zoon apothekers Kalverstraat n 255 Bodegraten B Versloct Bommel Zalt J v d Vegte Delft E R ilschut Delfshaven J Koch Deventer Gebroed Timan Dirksland D de Vries Dordrecht H J Giltay Goiida L Schenk op de Hoogstraat Hage Visser in de Spuistraat Jlardertüijk A Greidanns Haastrecht K Oosterling Zeijden J T Terburgh Haarlemmerstr Moordrecht G H Post Oudewater H J Kuijper Rotterdam v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhoven A Wolif Tiel A J Faassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 FTaardingea J M Lagerwerff Zevenhuizen A Prins De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zijn door jnij te Gouda allee en uitsluitend verkr gbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op de Hoogstiïiat LET WEL Om elk doosje der echte en sints on r heugelijke jaren gebruikte Slijm en SEaagpillen is een biljet voorzien met de handteekening van J J SCHEEUDEE apotheker welke handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doo e verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor het ge brnik van een namaaksel d t men tracht Depot van Binnen en Buitenlandscbc Bieren van A N O R T I E R Gouwe Wijk C n 34 Echt Straatsburgei Zomer Lagei Bief verkrijgbaar op fust en flesschen nismede diverse soorien van op fust g BEKROOND 1867 i I BEKROOND g 1865 i P A E IJ S I i BRONZEN MEDAILLE M i g t I O P O R T O IK SgZILVEKEN medaille EEESTF KI SS1 Bel De voortreffeliJKe uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsche AntiBheu matische WaldwolW itten a 25 en 50 et het pak Dennenu ialden Olie a 35 en 70 et de flesch aan duizende lijders van Jicht en Rheumatiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH ïeueeskundigen geven voldoende bewijzen der deu pelijkheid Verkrijgbaar iu onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde Waïdwol Gezondheids Kleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Eheumatische aandoeningen Schmidtsche BORSTBONBONS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFEENADEL POMADE a 60 et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Rhenmatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwol Artikelen volgen prijseouriint Hoofd Agent voor Nederland V J C HAM Utrecht Te GOUDA Mej d Wed BOSMAN Soelofmrendveen H NADEEMAN Rotterdam Wed P de KOSTER Schoonhoven Wed WOLFF en 200N Woerden Geb PFENNING Woubnigge A BE WILDE Uaehtein i B MOLLE AlpJien L VAROSIEAU Z Boikoop J GOUDKAÜE Haniielen W G KURVERS Hazerticoude Mej J GAARKEUKEN MontfoorC J A JACOBI Oudewater J van LIEFLAND En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPOT bij M J C HAM Utrecht Hollandse 11 e Sociëteit van Levensverzekerlngeo opgerigt in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN HILLIOEN GDLDEH VOL GEFOURNEERD Directeur P Langerhlizen KANTOOR Eeguliersdwarsstraat bij het Koningsplein X 301 Contracten van DOOEIOOPENDE Verzekering met aandeel in de WINST BELEENIN i VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering WEDUWENen WEEZEN PENSIOENEN Uitgifte van LIJFRENTE BRIEVEN zoo dadelijk ingaande als nitgestelde BELEGGING van GELDEN weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN OVEBLEVINGS KASSEN te verdeelen na verloop van 10 15 20 en 25 jaar INSTELLING TOT VEEKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Beer T DBAiJEB Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en bij HH Correspondenten kosteloos verkrijgbaar Correspondenten in Z u i B H OLl an D Owteo da Hear B W Hakntjis Dekker Burgemeester otterdam de Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam de Heeren P LocpnJT C Vlaardingen de Hr Paclbs Kikkert Delft de Hr M C E Ovebgaacw Pennis Dordrecht de Hr H Vbjïsïndqbp Gorinclem de Hr C M Ghseiaab Gouda de Hr W J Fobtojn DboobiBBVEK Notaris s Graxenhage de Hr P J Landkij