Goudsche Courant, donderdag 10 juni 1869

W 7S2 18611 Zondag 13 Junij GOÜDSCHE COÜEMT Uitgave van A BRINKMAN Lanffe Tieridetcep D n 60 Ingevolge art 38 van het Wetboek van Koophandel wordt aangekondigd het bestaan der naamlooze vennootschap Berg stoepsche PONTVEEB gevestigd te BERGAMBACHT en dat de Acte van Oprigting in haar geheel is geplaatst in de StaatsCourant van den 27 MEI n 123 NB Het Bergstoepsche Pontveer is sedert jl MAANDAG voor het publiek geopend Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en Dtagêdag smorgeng 6 uren de overige werkdagen 9 morgens uren Zondag a morgens 6V3 nur Van Rotterdam op gelpe dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Retourkaarte p Openbare Aanbesteding liUBGEMEESTEB en WETHOÜDEKS van Gopda zijn voornemens op MAANDAG den 21 JLMJ 1869 des namiddags en 1 ure in het Kaadhnis aldaar bij inscbrnving aan te besteden 1 liet maken en stellen van VIER IJZEREX BRUGGEN 20 Het maken van EEN HOUTEN TRAITENBKUG of KVVAKEL en 30 yet diepen of uitbaggeren van eene GEUL in de rivier de Gouwe nabij de Goudscbe Sluis ter lengte vin ISO en ter breedte van 10 Ellen Warrvan de Bestekken en Voorwaarden dagelijks de zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie en san de Stads timroerwerf ter inzage zullen liggen De inschrijïingsbilletten zullen op zegel geschreven door den inschrijver en jne borgen geteekend en behoorlijk gesloten uiterlijk des namiddags ten 5 ure van deii 19 JUNIJ 1869 op gezegde Secretarie moeien ijn ingeleverd beiï jÊinöirAr ¥ I g Bij akte op den 3 Mei 1869 voor den Notaris R H MERSTEASZ q Rotterdam verleden is tusscheu de oudergeteekenden SAMUEL VERWEIJ Azooii en GEBEIT EóPC KE particulieren wonende te Gouda aangegaan eene vennootschap tot het uitoefenen eener VEENIS en LAKSTOKKRIJ en van den handel in VERFWAREN en daaraan verbonden Artikelen De vennootschap is aangegaan Voor een tijdvak begonnen roet den I Juni 1869 eu eindigende met den 31 December 1871 onder bepaling nogtans dat ten miuste zes maanden vóór het verstrijken van dit lijdvak van de eeue of andere zijde ten aanzien van het eindigen der vennoolspïiap schriftelijke opzegging moet worden gedaan bij gebreke waarvan zij gracht 1 worden stilzwijgend op deuzelfden voet voor onbepaalden tijd te zijn verlengd met het recht van opzegging voor beide partijen van jaar tot jaar telkens tegen deu 31 December door schriftelijke waarschuwing ten minste zes maanilen bevorens Ue ennootschap is gevestigd te Govda onder de firma VERWEIJ RÖPKE die door beide veunooten wordt geteekend doch alleen gebezigd mag worden voor h tgeeii de uitoefening van de iaken onmiddellijk betreft en nimmer voor geldopnemingen promessen borgstellingen en andere verbintenissen van buitengewonen aard Geschiedende biervan aaakondigiog ter voldoeoiog aan art 38 van het Wetboekvan Koophandel S V E E W E IJ A z G B 5 P C K E Op alle tentoonstellingen hebben de Stoll werek sche Borst Bonbons van den hof 1 leverancier PrfOZ StoUWOrck ie Kouleili lover dergelijke fabrikaten als stroopen extrac l fleu pastilles enz gezegevierd een bewijs dat dit huisffliddel onbepaalde voorkeur verdiest Hetzelve is over geheel Europa verbreid en bevindt zich ia originaalpakje a 30 cent bg S H Boers te Gouda en bij A Wolf te Schoonhoveo Dépöt van Theeën De ondergeteekende heeft de eer bij dezete berigten dat bij hem steeds voorhandenzijn differente soorten van de alom gunstigbekende Thee van de Heeren J J STEllCKen Z te AnuU iam in pakjes van 5 onsen 21 3 ons beste GEUISTHEE i ƒ 1 05 per 5 ons in pakjes van 1 Ned 8 en a Ned S Nadere Prijscouranten aanhuis te bekomen Zevenstiaat w k G vP 10 GoCDA 1869 i C G DÜTILH Kamer te huur Op den besten stand is terstond TE HUUR voer zestien gulden in de maand eene van gaslicht Oorzieue net gemeubeleerde VOORKAMER met ALCOVE Te bwragen Kij den uitgever de er Courant VOORJAAR Bij de afwisselende weersgesteldheid der laatste dagen vestigen wij herhaaldelijk de aandacht op de HALZ BONBOlifS van JOHANN HOFE te Berlijn Er is bij verkoudheid aandoeningen der borst enz voorzeker geen Middel zoo aangenaam en gemakkelijk in het gebruik en daarbij van eene zoo snelgunstige werking als deze uit slijmoplossende bestanddeelen eu de fijnste suiker geprepareerde BONBONS Bij diegenen die eenmaal met de JOHANN HOFF sche Malz Bonbons kennis gemaaki hebben is eene verdere aanbeveling overbodig en pleit de in deu laatsten tijd zoo zeer toenemende comsumtie daarvan ten sterkste voor de heilzame werking van dit min kostbare middel Depots der HoflTscheMalz Prffiparaten Alleen echt verkrygbaar in Zakjes blaauw papier van 30 Cts in JOHAN HOPF scH Centraal Dépöt Oude Bloemmarkt bij de Stilsteeg P 154 te Amsterdam alsmede te Gouda bij J C VAN VREUMINGEN te Woerden bij HENEI J VAN den BEEG Rhumatiek Ter genezing vau de meest ingewortelde Rhumatiek Rhnmatiscbe Tand Hals eo Hoofdpijn Rhumatische Kramp sn Aü doeuiogeo in den Bug ea de Zijde enz bestaat er tot nog toe geen heilzamer ea tevens ook geen goedkooper middel dao de krachtig werkende ABSHAÜBBIiYS of AntiRhumatisclie Watten die tevens het voordeel hebben vsn zeergemakkelijk aanwendbaar te zijn en nietde geringste schadelijke uitwerking kunnente weeg brengen bij lijders die te gelijkmet andere kwalen bezocht zijn De uiterstgoedkoope prijs van slechts 30 CentS per Blad zal ook niemand terug behoevente houden om zich aan eene proefnemingte wagen wanneer men slechts zorgt zichde ECHTE aan te schaffen kenbaar aande onderteekening der blaanwe Omslagendoor den bereider en HoofdDepothonderA BREETVELT Az te Delft en verder bgT A 6 VAN DETH Goitda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerdm T W DEN UIL Schoonlmen A KAÜLING Jlphfn i GOUDKADB Boikoop J H KELLKB Botterdcm Weste wsgenstr A BEIJNABDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK CktpéUeald IJaél BofMruVVerii van A BRIVKMAN Deze Cüuraat verschijnt des Dunderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren Pc p iJ8 per drie maanden 15 2 franco p pOat 2 25 Advertentien vao 1 6 regels tot des middags ten 2 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving BümBMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda brengen ter oj ibare kennis dat ter voldoening aan arl 69 der Wet vau den 4 Julij 18 0 Staatsblad n 37 afscliriffen vaii de Processen Verbaal betreffende de benoeming van een Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal bedoeld bij de artikelen 53 en 67 dier Wet zijn aangeplakt en zulks aan den ingang van de Sint Anthonie straat bij den Kleiweg alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op ieileren werkdag van des morgens tien tot des namiddags één ure Gouda den 10 Junij 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJX v BERGEN IJZENDOORN GoDda 12 Janij De uitslag der herstemmingen in Frankrijk is zeer gunstig Jules Favre Thiers en Garnier Pages hebben gezegevierd over de doldriftige omwentelingsgezinden Henri Roehefort schrijver van de beruchte Lanterne d Alton Shée en Raspail Het verschil was niet gering maar bedroeg duizende stemmen De oppositie zil met verdubbelde kracht optreden zij telt nu nog wei slechts omstreeks 90 leden tegenover eene overgroot meer derheii maar de zedelijke invloed d r parijsche verkiezingen zal weldra blijken De geheele toestand wordt anders de willekeur der persoonlijke regering zal terugdeinzen voor den ontwakenden volksgeest De sluimering heeft lang geduurd maar eens afgebroken mag men een geïieel ontwaken spoedig te gemoet zien De woeste menigte heeft hier en daar uitbarstingen doen ontstaan die te oetreiiren zijn en de willeï eur in de hand werken Maar hoe zou eene onkundige menigte inzien dat vreedzaam zedelijk verzet oneindig meer vermag dan misdadig oproer Die crzinnige woelingen werken der willekeur in de hand en wettigen het geweld Het is altijd nog zeer twijfelachtig of de hartstoglelijke Franschen rijp zijn voor vreedzame hervorming wenscheiijk is het voor de rust van Europa doch duurzame verbetering is slechts mogelijk als de grond ontnomen wordt aan de onrust die de volken vervult over die uitzinnige wapeningen die overal de geldmiddelen uitputten en toch onfeilbaar eindigen moeteu in eene betreurenswaardige catastrophe Engeland is nog altijd bewogen door den strijd over de opheffing der iersche staatskerk De afkeer van het hoogerhuis tegen den maatregel is geen geheim maar de pairs zien het dreigend gevaar dat in de verwerping van den maatregel ligt De zucht naar zelfbehoud moet bun tegenzin bedwingen Toch is de uitkomst onzeker Eindelijk beeft Olozaga uitgesproken wat in veler overtuiging lag dat de keus van een koning op dit oogenblik onmogelijk is men wil een rijksregent benoemen ook dit voornemen ontmoet moeijelijkheden zoowel als bet bijeenbrengen van het ministerie Spanje gaat eene duistere toekomst te gemoet van slaafsche willekeur en geestdoodende hiërarchie tot vrijheid en verlichting is de weg moeijelijk De uitkomst onzer verkiezingen is hoogst verblijdend Men mogt dit voorzien toen men gekomen was tot het stellen eener eenvoudige kwestie die elk belang inboezemde en onder het bereik van elks beoordeeling viel De ultramontanen en orthodoxen zijn een magt geworden die echter nooit in het vrije en verlichte Nederland opgewassen kan zijn tegen den gezonden kern des volks De katholieken hebben zich jaren lang in De priJH der Adverteutiea van eÓB toi zea regels met inbegrip aa het zegel i 80 Ceut oor eiken regel daarboven i t Cent Biiitengew one letters worden berekend naar plaatsruimte hun welbegrcfn belang aangesloten bij de liberaleu die regt voor allen willen en door wier medewerking zij g komen zijn tot het genot van vele miskende regten doch nu zij tot aanmatiging en onbillijke eisclien geen hulp kunnen verwachten van de vroegere vrienden vereenigeu zij zich met hnme ouverzoenlijkste vijanden om den weldoeners gezamentlijk de keel af te steken De anti revolutionnaire orthodoxen de partij van een geniaal man die zich dood wurmt om den ougedisciplineerden hoop bijeen te houd n konden geen dank verwachien van de katholieken die in 53 zulk een proefje genoten van hunnen calvinistischen christenzin Maar zij zelven waren jaren lang dupes van de conservatieven die den stilstand liefhebben zij werden telkens ten bate dier tweeslachtige modderaars geëxploiteerd en beginnen nu te begrijpen dat zij slechts dienen om die zelfzuchtige mooipraters op het kussen te brengen Nederland is den bisschoppen dank verschuldigd dat zij rond hunne innige overtuiging uitgesproken hebben Nu wist meu waar men atond en wat het geld de neutrale volksschool moest vernietigd worden j dit zelfde bedoelen onze orthodoxen Al wat verlicht denkt vereenigt zich ter verdediging van het aangerande kleinood yj geldt het visch ofvleesch en nu ontzinkt de grond den conser atief met twee aangezichten De nederlaag was te voorzien i e val der voiwichooi is het verderf van Nederland Eerst verdween de partij in twee afdeelingen gesplitst bestaande uit twee man de Bosch Kemper gaf den onmogelijkeu strijd op en Amsterdam gaf den tweeden Pijnappel op Dit ia bet treurig einde vau de partij der concilianten Amsterdam deed meer het koos ongedeeld drie liberalen Gefken week te Zwolle voor een liberaal de nestor der conservatieven verd verdrongen door een geestverwant van Gefken en ook de aanvoerder der schoolwet agitatie wordt te Alkmaar vervangen door een cordaien voorstander der neutrale school Een liberaalgezind katiioüek week voor een clericaai Overigens werden al de liberalen herkozen want te Zuidhorn geldt de herstemming twee liberalen waarvan de een reeds wijkt voor den bekwamen Olivier wien hij niet wenscht van zijn zetel te br rooven Leyden ea Gouda zijn half ontwaakt en moeten nog denstrijd volstrijden Hogt de jubel van het nederlandsche volkbeiden geheel doen ontwaken 6uttenianir LondSIl 9 Junij De heer Gladstone werd gisteren toen hij in de zitting van het lagerhuis verscheen met luide toejuichingen door de liberalen begroet Deze manifestatie lokte geene tegenmanifestatie van de zijde der conservatieven uit De liberale bladen leiden hieruit af dat de tories in het lagerhuis de houding der conservatieve lords niet goedkeuren Aan eene engelsche maatschappij is concessie verleend voor den aanleg van een telegraaflijn die an Bangkok via Siam en Cambodja naar Saigon en vandaar naar St Jacobsbaai by deu ingang van de S iigourivier of de kaap Paradan loopt vanwaar een onderzeescbe lijn zal worden gelegd naar Hongkong De geheele lijn zal in 1871 gereed zijn Parijs 9 Junij Er zijn vier personen in twee districten gekozen de heeren Gambetta Bancel Picard en Jules Simon In vier districten zullen dus nog wel vier onafhankelijke afgevaardigden benoemd worden Toch was de uitslag der herstemmingen reeds gunstig in de provinciën voor de oppositie Te meer omdat in verscheidene districten waar de oppositie de nederlaag leed zij slechts weinig zwakker was dan de meerderheid De heer Pelletan heeft in het district