Goudsche Courant, zondag 13 juni 1869

ii Het iekreet i = bt kejid gemai U aarbij het wetgevendelii ch iatn tot eciie liiiitengewoiie iiuiog op S junij wordtzamenpproepei voor het oiulerioelc der geluofs brieven He Journal des Débais zegt aangaande de verkiezingenhet voigenJe De liberale en gematigde pirtij ilie lieii geestvan het denken Ie Frankrijk vertegenivpordigt heefi te F iriisbij de herstemming an 7 jui j hare vroegere nederlaag suhiiterend hersteld De reger g en het dicali me die er de handen ineen sloegen ijn overwonnen De dag Ier lierslemniingIS eene goede dag geweest voor de zaak der volksvrijheid hetalgemeen slemregt heeft zich tegen de officiële eandidateii entegen de radicale rigling verklaard Het nieuwe wetgevendeligcli i imtal bestaan uil 02 opposanten en 200 aanhangers derregeririij 10 Jiinij Gisteren avond hebben op nieuw araenscholingeu plaals gehad in de Faubourgs en op den Boulevard lonl n rtre De Marseillaise verd ge ongen en sommige kretenzijn iiangeheven De koffijhuizen werden gesloten De cavalerie heeft de menigte uiteengedreveii nadat vooraf de noodigesommatie tot haar wa gericht De orde is d iarua liersleid De Ga eile de ïnbunaux zegt Gisteren avond ten 10 are hebben vijiiig werklieden en straatjo igens iich op denbou eiard Montmarlre vereeiiigd onder het zingen van deMariCi i iiM De menigte nam ieer in talryklieid toe enmaakte veel slraatgeruchi Kenige afdeelingen politieagentenposteerden zich in de rue Faubourg Aloulmartre en op denboulevard Alle winkels en magazijnen werden op de plaatsvan het tumult ten 11 ure gesloten Üe politieagenten zettende rae Montmartre af een compagnie iufaaterie der garde vanParij be ette de trottoirs vau den boulevard Poissonnière Eendetachement cavalerie zette uen Boulevard af De omnibussenen andere rijtuigen werden verpligt zijwegen in te slaan Temiddernacht was er eene aanzienlijke volksmeiiigle op de been die hoofdzakelijk uit nieuwsgierigen bestond In de rigtiagvan Montmartre hoorde men oproer ge kreieu aanheffen Decavalerie heeft zich daarna geposteerd tusschen de boulevardsPoissonnière en Montmartre Op dit gedeelte van den boulevardis liet verkeer ten stelligste verboden In de voorstad Belleville en de place de la BastiUehebben naar men zegt des avonds ten S ure ernstige ongeTPgtldhcJen plaals gehad Al de glazen der gaslantaarns zijnstuk geslagen op den boulevard Belleville en den faubourg du Temple De onruststokers hebben een kiosk van een dagbladverkooper verbrand en een koSijbuis geplunderd De politie geholpen door een deracbemeut der parijsche garde heeft deorde hersteld Ten il s fe hebben er ongeregeldheden vangelijken aard op de pl icc de la lijstille plaats gehad de priitie is er e bier in geslaagd de orde e handhaven Er zijntalrijke arre latien bewerkstelligd De prefect van politie heeft een proclamatie uitgevaardigdwaarin hij verklaart dat er dingsdag en woensdag ernstigeongeregeldheden hebben plaals gehad hij constateer voor idat de autoriteit krachtig haren plicht zal betrachten Hijlioodigt de goedgezinde burgers voorts uit om zamenschoJingeo te onlii ijken en zoodoende het ten uitvoer leggen dernet in de hand ie werken die voor de openbare rust waakt De Public egt dat de keizer morgen eeu ministerraad op de Tuillerieu zal presideeren Het blad weerspreekt de geru j waarbij sprake is van wijzigingen in het ministerie 11 Junij De ongeregeldheden die in de provinciën bed iien duren hier steeds voort Ten elf ure gisteren avondwas eï eeu ulrijkc menigte op de been Op de boulevardMontmartre en het plein der Bastille bebbec de oproermakers ie huizen die niet goed gesloten werden overweldigd Deopenbare aiaf t houdt de voornaamste punten bezet Tot hetgenoemde uur is er nog geen conüict vermeld Later zijnde ongeregeldheden nog toegenomen Het gas is op verschillende puulen langs de boulevards uitgedoofd De banken enkiosken zijn omvergehaald De wanordelijkheden zijn te Belleville en op den boulevard Montmartre weer aan den gang Twee huizen en kiosken benevens het omnibus bureau zijn vernield De passageis afgesloten De garde der hoofstad heeft een charge op hetvolk gedaan toen de marseillaise iverd aangeheven De proclamitlie van den prefect van politie waarin bij verzekert datde openbare orde streng zal worden gehandhaafd is op verscheidene plaatsen afgescheurd De ongeiegeldheden op den boulevard Montmartre hadden gisteren eeu ernstiger aanzien dan die te Belleville Inde voorstad St lutoine is de rust ni ït gestoc d maar in deaangrenzende straat St Marguerite kon geen politie agent binnendringen Sedert 10 ure des avonds zi g men er veleroode vlaggen geplant De volksmenigie op het plein derBastille i uiteengedreven zonder dat daarbij van de wapensbehoefde gebruik ip worde roin U Op den hou v ird lont martre werden pogingen gedaan tot h=l opwerpen van barricade door middel van banken en tafels uit de kofBehuizen alsook met omvergeworpen kiosken doch de politiemagt heellt de menigte op dat puot ingesloten en 300 personen gevangen genomen Op de boulevard Montmartre heerschte groote opgewondenheid Eene bende van 300 lladen liep ten ongeveer halftwaalf ure door de rue SicheKen alles vernielende hapvoor de hand kwam E werd eene poginj pe han om barricades op te werpen voür bet theiatre des variétés terwijl depolilieagenten de gevangenen wegvoerden De barricade werdte middernacht weggeruimd Alle onruststokers zijn door deopenbare magt die door de burgers werd bijgestaan gearresteerd De zameuscholingen zijn uiteengejaagd of arden in anderestraten ingesloten Honderden werden gearresteerd Ten éénure was in geheel Parijs de rust hersteld De t oepen zijnheden in de kazernen geconsigneerd Madrid 9 Junij In de zitting der eorles heeft de heer Olozaga betreffende het voorstel omtrent het regentschap gelegd dat de keuze van een vorst op dit oogenblik onmogelijk is Het voorstel is zonder oppositie naar de commissie gerenvojeerd Er heeft een levendig en langdurig debat plaats gehadtusschen de heeren Sagasta en Caslelar De eerste beweerdedat er in Spanje vóór de revolutie geen enkel republikeinwas De ander beweerde het tegenovergestelde i3tnnenland GOUDA 12 Junij De minister van binnenl zaken heeft benoemd tot klerkbij den rijksteiegraaf J van der Linden alhier De tweede kamer der staten generaal is bijeengeroepentegen aanstaanden donderdag 17 dezer De minister van binnenl zaken heeft bij beschikking van 9 junij jl bepaald dat de herstemmingen ter verkiezing vanleden der tweeoc imer der s atcn gener iu de hoofdkiesdistricten Zü Unorn Haarlemmermeer Leyden Gouda en Koermond zullen geschieden op dingsdag 22 junij aanst De N Kott Courant zegt o a ten aanzien van denuitslag der verkiezingen De nederln i is bij deze stemminggeleden door de conservatieve partij haar geletleren zijn gedund maar bovenal is aan haar prestige een zware slag toegebragt zij is in sprekende cijfers gebleken een uitstervendepartij te zijn De verhouding der partijen in de kamer zaleenige wijziging ondergaan De oppositie tegen de regeringis met enkele stemmen verminderd Meer echter dan dit stemmental beteekent de zedelijke overwinning van de vrijzinnigebeginselen in dezen strijd behaald De groote liberale meerderheden de groote minderbeden tegenover de ao iliberatenzouden onze richting ook al was zij niet in getal versterkt een nieuw overwigt hebben gegevesi Diepen indruk zal ongetwijfeld de verkiezing in de hoofdstad maken Vau Ëotterdamis nen liberale keuzen gewoon al het dan ook niet metzoc overstelpende meerderheid als thans Maar Amsterdam waar ten vorigen jare nog Thorbecke voor Insinger moest wijken en dat nu drie liberale vertegenwoordiger = kiest met 1524 H93 1360 stemmen tegen 953 767 721 op conservatievenuitgebragt door de vereenigde conservatieve en ultramontaansehepartijen Arasterdam heeft de eer vau den slag Wij wenscben de hoofdstad met hare schitterende overwinning geluk een overwinning waarin alle vrienden van ds vrijzinnige beginselen in Nederland alle vrienden der neutrale volksschooizich opregt verblijden Men schrijft ons uit Alpbeu s d Rijn dd 9 juny Gisteren avond gaf de heer G Visker improvisator eene soiree litteraire in het lokaal St Joris alhier Hij gaf blijken van groote vaardigheid in de kunst van improviseren d moeijeiijkste onderwerpen behandelde h j ia vloeijende verzen en toonde niet alleen de taal meester manr teven op de hoogte te zijn vaa den tijd om allerlei vreemdsoortige onderwerpen te behandelen H j liet o a door het aanwezige publiek een aantal ivoorden opgeven en aiaakle daarover Eonder aarzeling fu gedicht waarin alles harmonisch zamen werd gebragt hoewel er oppervlakkig hoegenaamd geeu verband ia verschillende opgave i ie bespeuren was Met herhaalde terugroeping en applaudissement toonde an ook het aanwezige publiek genoegen n des improvisators voordragten te smaken en hem weder te hüorec was veler weiisch In een ingezonden stuk in de N Eoi Cour komt deheer G Kolff laatst boekhandelaar uitp ver te Batavia naaraanleiding van het gerncht dat de beer Mieling naar Bataviazou gebonden worden ter reo ganisitie van de landsdrokkerijaldaar legen zoodanige zending op die een slag zou lijn in I het aangezigt van den tegenwoordiger directeur de Pineda J 00 e tir u L j l l L en langzaam opgeklommen zijnde na zijne benoeming tot directeur der landsdrukkerij deze uit haren allereiiendigsten toestand heeft opgeheven en gemaakt tot eene inrigting die het gouvernement tot eer en roem verstrekte Men verneemt dat de beer Mieling directeur der algem landsdrukkerij bedankt heeft voor de hem aangebodene zending naar Batavia UITSLAG DEE VERKIEZINGEN voor de Tweede iCamer der Staten Generaal ZuiDHORN Herstemmrag tusschen mr N Olivier 331 s en ff fr Wierda 306 st uitgebragt 788 st Appingaüam Herkozen dr E Westerhoff 969 st uitgebragt 1394 st Winschoten Herkozen dr W J A Jonckbloet 357 st uitgebriigt 463 st Assen Herkozen mr L Oldenhuis Gratama 037 st uitgebragt 804 st Leeuwaedfv H io2cii 6 ffingst 1230 st nitg bragt 1697 st Sneek Herkoien S Wijbepga 1552 st gekozen dr ff Idzerda 1527 st uitgebragt 2817 st DcKKDM Herkozen jhr mr S W ff A Beyma tkoe Kitigma 1043 st uitgebragt 1835 st Zwolle Gekozen jhr mr A Sandberg jr 1894 st uitgebragi 1930 st Almelo Herkozen mr G M van der Linden 1053 st uitgebragt 1898 st Deventer Herkozen mr G i i io 1242 st uitgebr 1828 sf ZcTPHEN Herkozen ror L E Lenting 127 t uitgebragt 2290 st Arnhem Herkozen mr if ZHjWeri 1183st uitgebr 2189st Nijmegen lierkozeu mr C J A J2i y ryci 1289 st uitgebragt 1903 st TiEL Gjkozen J J ffasselman 1055 uitgebragt 2066 st en mr C F baron van Lyndenvan Sandenburg 051 t Ameksïooet Gekozen jhr mr J W van Loon 8t5 st uitgebragt 1649 st Utrecht Herkozen mr F d Marchie van Voorthuysen 865 st uitgebragt 1353 st Hoorn Gekozen jhr mr D van Akerlaken 1242 st uitgebragt 2262 st Alkma ar Gekozen W J Knoop 1212 st nitgebr 2333 st i Haarlem Herkozen u i J F Mirand e 862 st uitgebragt 1452 st Haarlummebhe s Herslomming tusschen ƒ J W van der Biesen 383 st en jhr mr J JF ff Rutgers van Rozenburg 219 st uitgebragt 901 st Amsterdam Herkozen mr J Heemskerk Bi 1493 st uitgebragt 2377 st gekozen T J Stieltjes 1524 t en ror M J de Lange IödO st Leyuen Herstemming tusschen mr H A Neeb 797 at ea P ff TcyJt van Amerongen 780 st uitgebragt 1986 st GoiDA Herslemmi f lufschen dr J Bosscha jr 1066 st en jhr mr h il de Brauw 1122 at uitgebragt 24 7 st Delet Herkozen J L Nierstrasz 1U46 st uitgebragt 1927 st Botterdam Herkozen IF A Firuly Ferbrugge 1127st en W C Blom 1119 st uitgebragt 1619 st Beielle Geko en dr K A Rombach 567 st uitgehr 852 st s jRAVENHAOE Herkozen jhr C A van Sypestein 801 st uilgebragt 1328 st Dordrecht Herkozen mr F Blutse van Oud Alhlas lOCO st uitgebragt 1547 st GoRiNCHEM HerKozen mr J E z erk Az 1086 at uitgebragt 1769 st Middelburg Herkozen mr D van Eek 1204 st uitgebr 197 I st ZiERiKZEE Herkozen J J van Kerkwijk 78S st uitgebragt 9 57 st Breda Gekozen mr A F X Luijben V hh at uitgebragt 3U20 st TiLDCRc Kerko en jhr mr J S A J Fpfheijen 1298 8t uitgebragt 1588 st Eindhoven Herkozen mr J B Bot 980 litgebr lOsi = Maastricht Herkozen jhr mr P T van der Maesen de Sombreff 1005 st uitgebragt 1097 st BoERMOND Herstemm E tusschen J ff AmoldU 798 t en W ff Pijls Ihl f uitgebragt 1669 st £ oXH£ZB Gekozen mr J ff L Haffmaiu 1524 st uitgebragt Ï142 st s Bosch Herkozen mr t J F van Zinaicq Bergnum 1547 st oit ebragt 2237 st Nieuw gekozen zyn Snesk Dr ff W Idzerda Zwolle Jhr mr A Sandberg TiEL J J Hasulman en mr C T laron v Londen r Sandenburg HooBN Jhr mr D mn Akerlaken Alkmaar W J Knoop Amsterdam T J Stieltje en mr M J de Lavage Beielle Dr K A Jtomiaci Breda mr A F X Iiuijbm j Boxmeer J H L Eaffmam vroeger te Boibmom HERSTE MMINGEN Zdidhobv Tusschen mr ï f Olieier en H fT JTierda Haaelemmermeee Tusschen J J ran der Bieaen ea jhr mr J W ff Mutgert van So euivrg Leïden Tusichen mr il A Neeb eu P H harou toet tan Amerongen Got7DA Tusschen jhr mr IT M deBrauw eadt Bmxhajr EOEEMOND usschen J H Amoldu eu W H PIJlt Vacaturen tijdens H verkiezing bestaanue Sneek ïiel eu BoxMEEa zijn dubbele districtea geworden Nieuwe zijn Haaklemmeemeer en Brielle Bedankt hadden Tiet Mr fT F C Lidt de Jeude Hogen Jhr J de Bosch Kemper Amsterdam J J SoLhuasen en EoEEMOND Mr H L Hafftaan x gekozen te Boxheeb Niet herkozea leden Zwolle Mr J TT Gefken AMEEsrooET Mr J K harm van GaiUtein lEMAaB Jhr mr C van Foreeit Amsterdam Mr H J Pijnappel Breda Mr P i J Hollingerua Pijpers Herkozen zijn lot nu 26 leden herstemmingen 5 nieuws leden 11 uemeagdc Berlgtcn Te Geneve heeft de beweging ooder de crkliedep een dreigender aanzien bekomes Barou Rothschild heeU £ c Parijs deo ee ntea steen gelegd voor eeoe sjDfgoge die 300UOO fr zal kosten De bankier William W Corcoraute te N York heeft een millioen loUars gestegen om aldaar een museu n op te ripten vao natior ale kuust Het icrürag ia gespten tot gfv a cetliiip tusschen Perzié en Turkije Het tolparlement heeft g d bet handeÏÉverdrag met Zwitserland en tat met Jsj aQ y sgsdag atouj hehben te Kantes er l ge ongeregeldheden plaats geaad De riJHilügers d vr Uid ygn te Huesca ontmapeod om ongehoorzaamheid aan de bevelhebbers In de eng kolonie aan de Gambia is op 5 mei de cholera uitgebroken de vroeger daar ongekende ziekte nam dEgelijks 32 raeoscben weg op eene bevolking vao 40 M zielen en breidde zich uit ia het bincenland Het lagerhuis heeft eene bill aangenomen waarbij de vrouwen worden toegelaten onder dezelfde voorwaarden als de mannenem te stemmen tot verkiezing van de stedelijke i meen aden De directe belastingen zijn op Cnha verminderd op de l elft Het ddiftiiche studentepcorps beeft woensdag avond eene serenade ne fakkellicht g brsct aan den heer T J Stieltjes te A sterdam gekomen tot lid de tweede kamer Te Waddiuivcea zijn van de 72 kiesgeregtigden 58 ipgekom u V vLtsche professoren en studentea worden Isateriijk beticht icat de misdaad aö republiksinsehgezindheid De republikeinen hebser meidt men uii Washington gezegevierd by de gemeente ver kiezizgen M Te ktberigten Gtouda 10 Janij De markt verkeerde in flaanwe siemming Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ iüi a 330 lloode KI 320 Zeeuwsche per mud ƒ 9 2 = a ƒ 10 80 Bogge ƒ 7 00 a 8 25 Gerst ƒ 5 50 a 7 25 Haverkorte 3 75 a 4 80 lange ƒ 3 25 a ƒ 3 90 Boe weit Fransche per 2400 kilo 200 a ƒ 220 Noordbr 250 a ƒ 260 ruine boenen 9 C0 a 12 0ü Witte 13 C0 af 15 50 Paardeboonen 7 50s 8 25 üuiveboonen ƒ 9 00 l 00 De aanvoer ter veeiüiirkt was niet buitengewoon dcohde handel zeer levendig Schapen en lammeren war n veelaangevoerd en werden vlug verkocht magere varkens en biggec ets minc t gevraagd ICaa aangevoerd li a f rtijen 28 a 31 Goeboler ƒ 1 18 a 1 28 Weiboter 0 92 a 1 04 BTJRGEBLIJKE STAND GOUDA Gevoseh 8 Junij Pieter Arie cuders J N Tan der lis en C Molenaar 9 Johanna onaeri C Booijü eu C vsn deu Oever Geertrai onders C an den Berg en A de Zeeuw ècrt onders A Mol en J P vsn der Ree Aiida oodei D NienwenhaiJzeQ en G M Ktrper OvBELEDEïT 9 Jon j A Nederhof 1 j i m E Ijunmers 71 j M Kut haisvr van i van der Hoeven 4Ö j S P Dekker 3 j 6 m Geï WD 8 Junij K Laribeij en B VigËtr J ap de Pavoordt till Zuk Ab