Goudsche Courant, zondag 13 juni 1869

W 753 1809 Donderdag 17 Juaij Depot van Ale Stout en Porter nit de gerenommeerde BrOUWerijen van Engeland Scliotland en Ierland gebotteld op heele en halve tlesschen 00k op fusten uitmuntend van kwaliteit Het IMPERIAL LONDON BROWNSTOUT en DUBLIN STOITT is zeer aan te bevelen voor ZWakke en ZiekSlïjko gestellen algemeen bekend als gezondheidsbier Handela irs in Bieren genieten per 100 flesscheneen goed rabat Voorheen KAAS cfe van OMMEREN RoUerdam Haringvliet nu wijk 12 n 106 J A van O L P F E N GOUDSCHECOURAlfT Uitgave van a BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 3btiertcnttcn i 25 JAPIGE HUWE i LUKSv i EENIGING UI 1 1 i ADEIAXUS ij MEES en PIETEEXELLA van DIJK Iliitme dankhart kinderen iil i 12 Juni 1S69 Voor de vele bewijzen van deelneming bij de bevalling v in mijne eohtgenoot betuig ik ook namens haar mijnen harteiijken dank C J C PRINCE GoiDA S Jnnij 1S69 De ondergeteckenden betuigen hunnen hartelyken dank voor de vele blijken van belangstelling bij de geboorte van han kind ondervonden C H bTEEXMEIJEE M A STEEXMEIJER GóTTE Gouda 12 Junij l t 9 De ondergeteekeuden betuigen bij deze hunnen dank voor de vele bewijzen van deelneming betoond bij het overlijden van hunnen geliefden zoon ARIE J BRAKEL GoLDA E T BRAKEL 12 Juni 1869 geb Henbicus SLOTEMAKER 0 te Gouda FABRIEK VAX KUNSTMINERALEWATEREN te bekomen bij C X HIM Apotheker te Gouda i P R IJ Z E N der Minerale en Geneeskrachtige WATEEEN Per tjphon flesch I achinger water ƒ 0 15 Mineraalwater eau gazeusel 0 121 2 Selters water O 15 Soda water ƒ 0 15 Pullna Bitterwater ƒ 0 30 Sedlitz Bitterwater 0 30 Seidschutz Bitlenvalcr ƒ O 30 Adelheids quelle Heilbrunn 0 20 CarUbad ƒ 0 40 Magnésienney 0 40 Magnésienne Saturée 0 40 De Pyrmont Stahl quelle O 40 SpaPou hon ƒ 0 30 Vichy Grande grille ƒ 0 30 Verder worden alle Medicinale wateren door ons volgens de nieu ste analysen vervaardigd LIMONADE SIROPEN ifl V fl V fl Sirop de Citron ƒ 1 O GO 0 35 Framboises 1 40 0 60 0 45 GroseillesFramb 1 20 0 65 0 35 Frambozen Azijn 1 0 50 a Kruiden Essence 0 7 O per fleschje Zoowel voor de Minerale a s voor de Geneeskraclitige wateren kan men zich abonneren Voor het Mineraal water eau gazease a ƒ 2 50 de 25 flessehen BLOEHEN VEILING op VRIJD VG IS JUNIJ 1869 s voormiddags ELF URE in de Sociëteit Ons GbxoEGEX te Gouda Te bezigtigen op den verkoopdag PETROLEUM te veiiirijgen op de Oosthaven B 201 bij Verweij en Röpcke a 22 cents de kan Bij grootere iioeveellieid minder Een BEJAARD HEER zoekt twee net gemeuDeleerde KAMERS met keukentje en plaats om te slapen voor een meid huishoudster die eigen ledikant en Deddengoed üeeft Brieven franco met opgave van huurprijs en datum van aanvaarden onder Lett VG aan SEIJFFARDXS boekhandel Amiterdam Openl are Verkooping op MAANDAG 21 JUNIJ 1869 des namiddags ten vijf ure in ce Sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade te Gouda ven een hecht sterk en wel doortimmerd bijzonder geschikt vooralle Affaires staande aan de Oostzijde van de Hoogstraat te Gonda nijk A n 117 waarin thans een kei m Tabak Sigaren en Kruidenierswaren wordt ni geoefend Breeder by billetten omschreven en nader onderrigt te bekomen ten kantore van den Notaris VOOEDUIN te Gouda op de Hoogstraat Men vraagt tegen AUGUSTUS eene VERKMEID goed voor haar werk en tevens een burgerpot kunnende koken tegen eene huur van ƒ 55 Te bevragen bij A Beinkman drukker der uounsche Courant Verseh PACHN E iTsELTSER WATER vulling 1S09 heele en halve kruiken alsook NIZZA en TAFEL OLIE j per flesch en maat te bekomen bij I T HESS feC alhier er G J de MOOT T 1 i rarn Voor diegenen welke hunne vorderingen ten laste van Doctor fan WAASDög niet hebben ingeleverd bestaat daartoe nog de gelegenheid tot en met Donderdag 17 Juni aanstaande bijMooBDKECHT Mr P J S N E L 12 Junij 1869 Advocaat 698t finnf 01 vMog Tioott ai sioa O wjqBj sp ü opmaojaq moiE ap uba ua aijsuio us vanog jooa ppisaouen st japnoaiodoQ a sSiaaa s e Tjq jcp aaiSuaq 3 isè sp yaaq S oa a OHiWiaiX gSHJJId Q J Prof PERGREilD ALIO Uaar Extract Dit bovengenoemde Evtract geheel gegrond op de regelen der wetenschap eo gelouteru door de ondervirding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zijne zamenstelling geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit extract vereenigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zijn het verfrischt en verheldert daartoe dezelve houdt bet hoofd rein van roos eu andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet de wortel vas zoozelfs dat de reeds verouderde en verflcnsde haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit HaarExtract buiten alle andere haarolie of pomade welke altijd met vet of olie verbonden zijn is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zijn die wel voor het oogenblik eenige glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met eene volledige gebruiksaanwijzing a 40 ets per flacon verkrijgbaar bij T A G van DETH Gouda Mej de Wed BOSMAN J J GEOENHU1ZEN C UtrecU Gez TAATS Raderstoomboot d Usscl Van Gouda Maandag en Dingadag morgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 eren Zondag s morgens G j nnr Van RotterdaiU op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 aren Dagelijks Retourkaarten Deze Courant verschiJEt des Donderdags en Zoodags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds ie voren De pi ijs per drie maandna is ƒ 2 franco p poLt 3 25 AdvrtcDtien van 1 6 regels tot des miüdags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijo Kennisgeving De VOOKZITTER van den Raad der gemeente Gouda brengt Ier openbare kennis dat aan de Kiezers in deze gemeente zijn toegezonden de Oproepingsbrieven en Stembiljetten lot bet benoemen van een lid van de tweede kamer der staten generaal au dat wanneer eenig Kiezer zijn Stembriefje verloren of er geen mogt hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanvangen op den 22 Junij aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het stembriefje schriftelijk ingevuld door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der hoofdplaatsen van het hoofd en van bet onderkiesdistrict voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het briefje niet onderteekénd mag zijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzet elijk zijn vastgehecht GotjDA den 15 Junij 1865 De Voorzitter voornoemd De GRAVE W lo B 0uttenland Londen is Junij in protestantsohe bladen wordt het verrassende berigt medegedeeld dat de onderkoning van Ierland en diens gemalin tot de r k godsdienst zijn overgegaan maar even als de markies van Bute eene dispensatie hebben verkregen ten einde de bekendmaking van deze gebeurtenis eenigen tijd te vertragen Men beschouwt dit berigt als een verzinsp uitgedacht door de vij uulen van den heer Gladstone die de regering beschuldigen van bescherming en ondersteuning van bot pausdom De president Grant heeft eene proclamatie uitgevaardigd waarbij wordt bepaald dat ingevolge een besluit van het congres in de gouvernements werkplaatsen voortaan niet langerdan acht nren per dag zal worden gewerkt tegen hetzelfdeloon als vroeger voor tien uren per dag werd betaald De Times houdt zich erzekerd dat de meerderheid inhet hoogerhuis ter gunste der iersche kerkwet zal zijn In eene meeting te Birmingham gehouden is voorlezinggedaan van een brief van Bright die ten aanzien van deiersche kerkwet in een bedreigenden zin gesteld is tegen hethoogerhnis 14 Junij In het hoogerhnis heeft lord Granville hederde tweede lezing der bill tot afschaffing der staatskerk in Ierland voorgesteld Hij deed de verantwoordelijkheid voor delords uitkomen als zij den wil der natie die zich op constitutionele wijze geopenbaard had dwarsboomden Lord Harrowb stelde de verwerping der wet voor 13 Jnnij Graaf Grey en de bisschop van St Davis hebben zich vóór en de aartsbisschop van Cauterbnry debisschop van Peterborough en lord Chelmsford zich tegea deiersche kerkwet verklaard Parijs 14 Junij Het Jonrual Ofliciel geeft een verslag van de onlusten te Parijs Nantes Bordeaux en St Étienne Daar uit blqkt dat de autoriteiten aldaar door naauwkeurige infcrmatieD er mede bekend waren dat er tegen 6 of 7 dezer onlusten zoadec uitbreken doch dat door de genomen maatregelen en voorzorg meer ernstige agiiatien zijn verhinderd Na het verhaal der ongeregeldheden zegt het Journal dat de justitie thans bekend is met alle feiten die bij de betreurenswaardige wanordelijkheden plaats haddenen daaraan voorafgingen De prijs der Advertentien van één tot xea regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent votfT eiken regel daarbo en lO Cent Buitengewone letters worden berekend na r plaatsruimte Het staat thans aan haar om de bewerkers op te sporen en den gang na te gaan der revolutionnaire agitatien die zoo nadeelig zijn voor de belangen des handels en waarmede tevent de weiten des lands worilen aangerand Het staat aan haar om uit de zamenvoeging en overeenstemming van bewijzen den onderlingen zamenhang tnsschen de aanstokers der beweging aan het licht te brengen Het Journal constateert wijders het geduld de vastheid de gematigdheid en den moed der burgerlijke en militaire autoriteittn Nergens is het bestuor genoodzaakt geweest de toevlucht tot de wapens te nemen hetwelk ingeval het eenmaal noodzakelijk ware geworden even beslissend als verschrikkehik zou geweest zijn Het heeft than de voldoening dat het de v arciraeüjkheden beeft kunnen te keer gaan zonder bloedvergieten en dat het aldus tegelijk zijne roeping tot bescherming en humaniteit heeft kunnen volgen Aan de politieageiJten zal eene som van 10 000 francs worden uitgedeeld als belooning voor hunne standvastige en gematigde houdip waarvoor zij den dank der parijsohe bevolking Verdienen Verscheidene dagbladen in de departementen worden vervolgd wegens hei verspreiden van alsche tijdingen bij gelegenheid der jongste onlusten te Parijs Bordeaux en Nantes 15 Junij Dl Gaz des Trib cdJl dat eenige personen die zamenscholingen gevormd hebben in Belleville door debewoners van deze vijk aangehouden en aan de politie overgelevp i 7 11 Brussel 14 Jnnij Ia de zitting van den senaat is van het reglemenlf van orde gebruik gemaaki om nienwe concessien ia de ïwestie betreffende den lijfsdv ang te ecarteren Nadat het amendement der oppositie met Si tegen 25 stemmeii wn aangenomen is bet aldus geamendeerd ontwerp met 34 tegen 23 stemmen goedgekeurd Berlijn is Junij De regering wenscht voor d a S jnnij alle parlementairs werkzaamheden zoowel die van het io parlement als die van den rijksdag af te doen Of dit te bereiken zal zijn is evenwel eene andere vraag De rijksdag behoeft wei is waar niet meer bijeen te komen want het overige zijner werkzaamheden is onbeteekenend er ajn nog slechts geheel onbeduidende zaken onafgedaan gebleven Het tolparlement echter dat eerst maandag weder vergadert zou slechts zes dagen tijd hebben voor zijne voornaamste werkzaamheden en dat ia toch wel wat weinig In regeringskringen circnleren depêches uit Parijs welkeniet verontrustend luiden Men heeft herwaarts gemeld dathet der keizerlijke regering gelukken zal de uitgebarsten onL sten ten spoedigste te onderd ukken Men voegt er bij datde overgroote meerderheid der parijsche bevolking niets levendiger wenscht dan den spoedigen terugkeer van rustige dagen en indien de keizer besloten heeft om met alle kracht tegende onruststokers te handelen dan verheugt hij zich daarb inde toestemming van Frankrijk Uit Ejjn Pruisen wordt medegedeeld da hef fh ipenI baar gemaakte verslag der kamer van koophandel van Lennep over het jaar 1868 zeer de aandacht trekt aze kamer van koophandel betoogt by de bespreking van den ocgunstigen toestand van hanael en nijverheid ir fcet vorige jaar in vrijniLedige en mannelijke taal dat de stiat van zaken volstrekt niet beter kan worden zoo lang de staten van Europa de overmatige sterkte der staande Icg r niet verminderen en zoo lang de cnophondelijke militaire reorganisatie in atle staten bet vertrouwen der handelswereH in de kiem verstikken IV kamer van koophandel van Lennep heeft wel is waar slechts datgene uitgedrukt wat de openbare meening overal inzonderheid sedert hel jaar 1866 eenstemmig dacht het is de Alpha et de Omega van het lijden der volken de ziekte van hei staatsieven 15 Jnnij In de atad Dürkheim is dezer dagei beslotenom de gezindte scholen in gciceente scholsn tï veranderen daaralle protestanten 810 in getal en van 188 stemgeregtigdekatholieken 166 zich voor de invoering Tan deze scholen heb i ben Terklaard