Goudsche Courant, donderdag 17 juni 1869

809 il 7S4 Zondag 20 Junij Wordt gevraagd te g o u d a bij Mej KÜIv op den Xattensingel tegen 1 Augustus eene fatsoenlijke DIENSTBODE GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeicegt D n 60 JïrtJcrtcntren j Het joiigeutje in welks geboorte wij ons den 22 Mei rooglen verheugen werd ons heden weiier ontnomen J 4 BRAND V STRAAiEX C BRAND V STRAATCN VAN PEE LeEIW GoVDA 13 Junij 1S69 Eenige kennisgeving Aan allen die van hunne belangstelling hebben doen blijken gedurende de ziekte en bij het o erlijden onzer geliefde moeder en behundnioeder Mejufvronw de weduwe D tav i ei l OOKT wordt met deze dank gebracht A S MOLEXAAB TAN IIEK POÜKT A X MOLENAAR J t VN DER POOKT R E TVN DORT KROON VAN DEK Poort G W C AN DOR 1 K ROON D J VAX DER EREGGEN VAN DER Poort J VAN BEU BREGGE V Az Waddinxreen m Mnaücni 17 Junij 18fi9 BLOEMEN VEILING op VRIJDAG 18 JUNIJ 1 69 s voormiddags ELF ÜHE in de Sociëteit Ons Genoegen te Govda Te bezigtigen op den verkoopdag OPRUIMING wegens het ver gevorderde Saisoen van MA fTELS MAiXTILLES C0STÜ31ES en BEDOÜI IVES tot veel verminderde P H IJ Z E N BAHLHANN Cl JONGSTE BEDIEiVDE Ten kantore der STEARINE KAARSEN FABEIEK GOUDA wordt verlangd een jongste BEDIENDE goed kunnende lezen schrijven en rekenen Zich aan te bieden in pennon Openbare Verkooping om contant geld op AVOENSDAG 23 JUNIJ 1S09 des voormiddags ten 10 ure ia bet Fabriekgebouw gebruikt door de Heeren TH HEGEWALD 0 aau de Goune C n 93 te Gouda van 15000 kilo gesneden en ongesueden gesorteerde en ongesorteerde diverse LOMPEN 9000 kilo afval van VLAS en eenig PAPIER verder al ae GEREEDSCHAPPEN tut genoemde fabriek behooreude en het K INTOOEAMEUBLEMENT Daags te voren te zien Informatien bij de Heeren Mrs H J KRANENBURG Advocaat eo K18T Notaris te Gouda Loon naar betot ƒ 60 liefst boven de ii jaren kviaamheden van ƒ 50 Men vraagt tegen AUGUSTUS eene V ERKMEID goed voor haar nerk en tevens een burgerpot kunnende koken tegen eene huur van ƒ 55 Te betragen bij A BbinkmaN drukker der Guuiibche Jourant OUD CARTHAGENA S BERGPLA TEi OLIE Het hoofd is het sierlijkste deel van s menscheu hgehaam doch dit is vooral waar annrer het van sierlijk glanzig en welig nasseiid haar voorzien is Gelukkig hij die zich daarin mag verheugen doch neen niet zij alleen ook die welke van genoemd sieraad minder goed voorzien zijn verheugen zieh daarin want het middel is gevonden om het haar te doen aanivassen om het uitvaller er van tegen te gaan en om het voor vroegtijdige grijsheid te vrijwaren Dit middel werd door een natuuronderzoeker ontdekt op de bergen van Oud Carthagena Onder de planten namelijk die daar wassen vond luj er een waarvan de kracht op de doelmatigste wijze daaruit getrokken een allerheilnjksten invloed uitoefent op het Hoofdhaar men behoeft slechts de OLlE die uit genoemde plant bereid wordt op de wijze van pommade n te wenden waartoe eenige druppels daags voldoende zijn Kei Fleschje van 60 Cents kan dus een geruimen tijd in anders toch noodige kosten voorzien Te bekomen aan bet Hoofd Depót bij A BKEETVELT Az te Delft Die deze Olie verkrijgbaar beeft gesteld bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLEE Eotterdam Westewagestraat A EEIJNAED Oostpoort C WILHELMUS te Woerden A PEINS Zevenhuizen W BAEES Gorinc ieta J J GEOENHÜIZEN Uirecit Tegen kwaden reuk van lijdende monddeelen en tot volkomene herstelüng daarvan Geëerde Heer Doctor POPP Daar ik het nieuw verbeterde Ana therinMondwater gebruikten eene ten uiterste weldadige werking daarvan ondervonden heb wijl het niet slechts den onaangenamen reuk verwijderde maar al ae deelen v v mijnen mond versterkt werden kan ik at nalaten mijnen warmsten dank uit te spreken en dit mondwater aan ieder ten dringendste aau te bevelen ANNA FUNK von SENFTENAU ecbtgenoote van den KK Opper Luiteuant Weenen Aanvragen om Depots gelieve men te rigten aan den Heer Dr J G POPF prakt TandLeelmeester in Weenen Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Eotterdam bij F E vaa Santen Kolff apoth en A Schippereijn C blaauwe porceleinwinkel te s H ige bij J L F C Snabilié apoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bij F van Windheim C verkoophuis te Oudewater bij T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff Ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeei nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTEEIN6 Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHEEPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDEIJVEND Verzegelde doozen van ST a Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh Aarlandeneen i F Allart Alblanerdam M Punt Wz Alplten ajd Shijn C van Arkel Amsterdam M Cléban C droogisten hei lige weg D 321 en huidenstr KK nO 278 Bodegraven B Versloot Vel t H W de Kruijff Belfskaven J Koch Deventer Gebroed Timan Dirksland D de Vries Gouda L Schenk op de Hoogstraat Haastrecht K Oosterling Leyden i T Terburgh Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Moordrecht G H Post nieuwkoop A Bots Oudeicater H J Kuijper Rotterdam K v d Toorn VVeste Wagenst Schoonïiovt i A WoJff Tiel K P Faassen Utrecht F Altena op het Steenw over de Donkerstr n 372 Woerden L Euijten Zevenhuizen A Prins Het depot dezer echte Urbaniis Pillen sinds zoovele jaren mei roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te GOUdft alleen en uitsluitend geplaatst bj den heer L SCHENK op de Hoogstraat WA BSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht wel attent te v i ien zijn dat door ons b niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Eecept in Dépêt zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en plaatnen dan bij de hier hmengenoemde DépCthoudera In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenMndige naamteekening van de vervaardigers Wed Kei NEn Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wjj verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan Wöl toe te zien bij wlen men de Doosje Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zieh te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 34 Onfeilbaar Middel TEGEN WAND6EDIERTE Gevestigd als Dépóthonder van bovengenoemd middel der Gebrs L J ter HALL ie Ouderkerk ajd IJssel heb ik de eer mij door deze gelegenheid aan Ie bevelen tot het zuiveren van panden meubelen enz Ingeval men ook zelf iets dergelijk zou willen reinigen zijn de middelen per kan of per halve kan met gebruiksaanwijzing bij mij verkrijgbaar gesteld Belanghebbenden gelieven tS alsdan te adresseren per brief cider het motto SECRET bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Van de atipate geheimhouding iaamen verzekerd zijn Bockdruki erii van A ÜRJVKMAX Uezc Coarant verschijnt des Donderdags en Zondags in de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentiüfl van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving BÜEGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat ten gevolge van Zijner Mnjesteits besluit van den 1 Aug 1831 n 72 cV DaNKDAG of GODSDIENSTIGE lEEING der overwinning van Waterloo dil jaar op Zondjig d n 20 Junij zal plaats hebben en dat op Vrijdag den 25 lier maand aanvangende des voormiddags ten 10 are eene algemeene collecte met opene schalen aan de huizen van de ingezetenen zal geschieden tot stijving van het fonds ter ondersteuning en aanmoediging van de gewapende dienst in het koningrijk der Nederlanden Burgemeester en Wethouders uit het jaariijksch verslag vanhet hoofdbestuur van genoemd fonds gezien hebbende dat hetzelve wil het blijven beantwoorden aan zijne bestemming aanzierilijke bijdragen behoeft vertrouwen dat de opbrengst dercollecte zal klimmen naarmate de behoefte toeneemt opdat deonc erstand aan de ruim 2700 deelgeregtigden kan verleendblijven en de wenscfaeu vervuld worden van ongeveer 1300 oud militairen die met verlangen naar eenige ondersteuninguitzien Gocda den 18 Junij 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVEB FORTÜIJN De GBAVE W 1 B S C H U T T E R IJ A FK O N D I OÏN G BÜEGEMEESTER en WETHOÜDESS van Gouda gezien hebbende art 10 der wet van 11 April 1827 Stbl n 17 homlead de bepaling van den tijd op weiken de loting voor de Scfiutterij zal behooren te geschieden brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat de loting zal plaats hebben iu het Raadhuis dezer gemeente op maandag den 28 iezer maand des morgens ten tien ure voor de ingeschrevenen van dezen jare of geboren in den jare 1844 en des voormiddags ten half twaalf ure voor de ingeschrevenen van vorige jaren of geboren in den jan 1835 tot en met 1843 ingesloten wordende zy in bun belang aangemaand om op de hierbovengemelde plaats en op den bepaalden tijd in persoon tegenwoordig te zijn of iu geval zij door ziekte of eenig ander wettig beletsel hierin verhinderd worder een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaats te doen Terscbgneo Voorts worden de ingeschrevenen verwittigd dat de alphabetische naamlijst voor ben ter inzage ligt op de plaatselijke Secretarie van woensdag den 23 tot en met zaturdag de i 26 dezer maand des voormiddags n tien tot twaalf ore ten einde een ieder in staat zoude zijn om in het geval dat hem op de gezegde lijst eenige personen of omstandigheden mogten voorkomen die daarop nog zouden behooren te worden aaogeteekeud of daarvan moeten worden weggelaten zulks b de loting kenbaar te maken GoDDA den 18 Junij 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER FOETÜIJN Db GEAVE W P B Gouda 19 Jauij Eindelgk is het in Spanje tot eene voorloopige beslissing gekomen Serrano is met groote meerderheid gekozen tot regent Na kan men beginnen mei bet zoeken van een koning maar op het oogenblik gelijkt bet meer eene republiek De De prijs der Advertentièn van één tot ze regels met inbegrip vau liet zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewoue letters worden berekend uur plaatsruimte krooncandidaten zijn merkelijk gedund en ontbreken bijna De admiraal Topete heeft zich rondborstig verklaard voor Montpensier Doch de keus is vooreerst uitgesteld en de republikeinen houden zich zeer rustig dat met de carlisten het geval niei is want die partij is woelig spant zamen en beraamt onlusten De goede ftad Parijs is weder geheel rustig en bedaard De oproerigheden waren niet ernstig gemeend het waren ligte zenuwtrillingen In de geheele zaak ligt veel duisters Ook in de departementen is alles stil geworden Te St Etienne en langs de Loire is door werkstaking codü met de troepen Doch dit is eene geheel andere en misschien gevaarlijker kwestie dan die der verkiezingen De keizer bepeinst wat hem te doen staat welken weg hij iu moet slaan want de tijd der persoonlijke willekeur is voorb j Maar het valt den dictator moeijelyk zich te voegen naar den eisch der veranderde oms andigbedeu Neef Napoleon wil een anderen weg op maar vindt tot nu weinig gehoor en toch men zal moeien handelen want de oppositie lot 93 leden aangegroeid dreigt invloed te oefenen op het wankelend gedeelte der meerderheid Ook de gezindheid des volks is veranderd en de toestand wordt bedenkelijk en eindelijk Frankrijk beeft weder een tijdperk van rust doorleefd dai toen steeds wordt afgebroken door eene periodieke revolutiekoorts Maandag jl zijn in het engelsche hoogerhuis de discussien begonnen over de iersche kerkwet De a loop is onzeker Er worden vele meetings gehouden waar het vraagstuk met hevigheid wordt behandeld De verwerping zou aanleiding geven tot groote beroering en bet is ondenkbaar dat het engelsche Volk berusten zou in het voortdurend verzet tegen zijn zoo stellig uilgedrukten wil De nitslag onzer verkiezingen kan niet merkelijk gewijzigd worden door de vijf herstemmingen TeZuidhurn waar gekozen moest worden tusschen twee liberalen is de herkiezing van deu lieer Olivier verzekerd door het terugtreden van zijn mededinger te Boxmeer is de herstemming tusschen twee weinig bekende candidaten Haarlemmermeer is een nieuw district en daar moet nog blijken hoe de stand der partijen is Van de uitkomst is weinig te voorspellen Leyden en Gouda waren verloren posten Men vermoedde bijna niet dat de liberalen bet tot overstemmen zouden brengen Verwonderd zag inen op bij dat half ontwaken Indien de auti revolotionairen hunnen voorganger eerbiedigen dan vallen zij den conservatieven niet toe jbr de Brauw kan geen vertrouwen bezitten bij de partij die hij wel cajoleert maar slechts om zijne eerzucht te bevredigen Waarlijk den ijverigste zou de lust ontzinken om zich te nengen in den ouedelen strijd De liberalen in onze stad hebben althans den moed hunner overtuiging maar de conservatieven schuilen in het duister Zien wij niet hen die door eed en pligt geroepen worden om de volksschool te handhaven zamenspannen om den edelen Bosscha te weren en den man voorstaan die zonder overtuiging in halfheid zijne eerzucht dient Het is waarlijk treifend den aprilbeweger die Bome haat met een volkomen haat de katholieken ie zien lokken tot hulp in den hopeloozen strijd tegen de volksschool en niet minder treffend dat de domme schapen den wolf volgen op h t pr d dat ten zekeren verderve leidt Het ia treurig den str d te aanschouwen tegen waarheid vrijheid en verbroedering en hoe huichelachtige heerschzocht die dienst der duisternis met den schijn der heiligste gevoelens tooit Er is geene verontschnldiging vcor onkunde in den tegenwoordigen strijd Die het goede wil het behoud der volksschool stemt op den eeriij ken voorstander onzer schoolwetgeving J BOSSCHA Jr e ï 55i£ 5 25 =ï