Goudsche Courant, donderdag 17 juni 1869

öuttenlanïr Londsn 17 Jnnij In het parlement antwoordde lord Gladstone den kolonel North ten opzichte van den brief van den heer Bright Hij zeide dat de regeriug niet voornemens as om de lords in hun besluit t bemoeilijken hij voegde er bij dat hij t houden van meetings afried inJieu de lords de iersche kerkbill mochten verwerpen Men meldt uit New York De heer Molley amerikaauschgezant alhier heeft in last gekregen de onderhandelingen overde Al ibamakwestie aan te houden voorts den ivensch derredering tot het streven naar eene wederzijdsche eervolle besll3 l g der kwestie te kennen te geven en er op te wijzen dat de iieutraliteits prodamatie op zich zelve geen grond geefttot a iiispraak op vergoeding maar dat zij ia verband metde d i irop l Uer gevolgde vijandige baudeliugen verliezen heeftte weeg gebragt Is Juiiij Op eene interpellatie van lord C iirns in hethoogerhuis antwoordde graaf Granville dat het ministerie denbeleedigenden brief van Bright niet goedkeurde Daarna hieldlord Derby eeu uitvoerige rede tegen de wetsvoordragt andereleden spraken in denveifden geest terwijl eenigen waarondertwee conservatieven er op aandrongen dat bet huis de tweedelezing zou toestaan Daarna werd het debat verdaagd Madrid m Junij in de corles is gisteren bij de discussien over de wet betreffende het regentschap een groote parlementaire strijd gevoerd tusschen de beeren OIozaga en Castelar De laatste heeft zekere beschuldigingen ingebracht tegen het fransche keizerrijk maar OIozaga heeft geweigerd hem op dien weg te volgen Ten slotte ia het ontwerp betreffende het instellen van een regentschap onder den maarschalk Serrano aangenomen met 193 stemmen tegen 45 De afgevaardigde Capderon heeft in de corles zijn voorstel ontwikkeld om gedcrende vijf jaren 33 percent van decoupons der buiten eu bionculandsche schuld in te houden engedurende de vijf volgende jaren 35 perceut De minister vanücancien drong op de meest nadrukkelijke wijze op de verwerping van dit voorstel aan dat hij onrechtvaardig noemde De heer Capderon verklaarde dat de korting alle coupons vande buiieijiaud che schuld zon treffen met uitzondering van die welke door internationale tractaten gewaarborgd is De minister van financiën zeide dat de prise en consideration vanhet voorstel nog volstrekt niet in zich sloot dat het goedgekeurd werd Ten slotte is het voorstel in weerwil van de tegenkanting des ministers met 87 stemmen tegen 63 in overweging genomen 18 Juuij De commissie voor het budget aan welkehet voorstel betreffende eene korting van 33 pCt op de renteder staatsschuld verzonden was had reeds te voren een voorstel verworpen tot eene korting van 14 pCt Het gouvernement wil nu noch het eene noch het andere maar zich bepalen tot eene koning van 5 pCt op de binnenlandsche schuld ömnenlonö GOUDA 19 Jnnij Z M heeft op zijn verzoek eervol ontslag verleend aanJ W de Wilde als l luitenant der dd schutterij alhier enzijn benoemd bij dezelfde schutterij tot 1 luitenant C c H Prince thans 2 luitenant tot 2 = luitenant P L J Kamstée Donderdng is de 51 verjaardag van H M de koningin ook alhier op de gebruikelijke wijze gevierd Verleden jaar werd door een drietal leden der sociëteit Ons Genoegen in den uitgestrekten tuin en de flinke lokalendier inrichting bij ijze van proefneming eene kinderkermisgeorganiseerd waarbij al wat der jeugd schadelijk kan genoemdworden zooveel mogelijk werd geweerd Die proefnerainoslaagde uitmuntend de commissie had er alle eer van He twas dus een goed denkbeeld van heeren commissarissen diersociëteit om die drie heeren andermaal uit te noodigen eendergelijk feest op louw te stellen Deze laatsten hebben dieopdragt aangenomen zoodat bij gelegenheid der Goudscbe kermis bij gunstige weersgesteldheid voor vele kleine en grootekinderen weer een genoegelijke dag in t verschiet is Z M heeft tot secretaris generaal van het ministerie vanbinnenl zaken benoemd mr P F Hubrecht Het Faderland zegt te vernemen dat de heer van Loonde benoeming te Amersfoort niet zal aannemen en dat de hrvan Goltstein zich niet weder verkiesbaar stelt Doeh het Han4eMlad van gisteren meldt Naar men ons uit Amersfoortleu stelligste verzekert heeft de heer van Loon de benoerain als lid der kamer aangenomen en is dus het eerste berictonjuist De Amersf Courant bevestigt de aanneming De tweede kamer heeft donderdag hare werkzaamheden hervat De voorzitter deed mededeeling der iDgeEomen stukken waaronder een wets ontwerp tot nadere regeling van d suiker cultures in ned Iodic en tot wijziging van art 60 vai het n i regerings reglement Na de zamenstelling der afdeelingea deelde d voorzitter mede dai de commissie ran rapporteurs gereed was met haar eindverslag over het weta ontnerp nopens de Rijnvaart De beraadslaging over dii wets ontwerf werd bepaald op aanst maandag ten elf are Het Vaderland publiceert een brief van dr J Bosscha jr aan den hoogleeraar Vreede In strijd met de beweringen vanden heer Vreede in het Utrechtsch Dagblad verklaart de heerBosscha dat hij mst de parlementaire portretten niets te makenheeft dat hij geen letter van den inhoud heeft gezien voordat zij waren nitgekomen en dat het hem volstrekt onbekendis uie daarvan de auteur is Het prov geregtshofin Zuid Holland heeft woeasdag uitspraak gedaan in het vierde regtsgeding betreffende de rotterdamsche ongeregeldheden B A Sohieveen J P P de Haau J van der Benning L Campbell en A S Bennings zijnvrijgesproken van de feiten waarvoor zij hebben teregt gestaan jL S de Heer en A J Eueb zijn schuldig verklaard aan rebellie gepleegd door meer dan 20 gewapende personen en metvrijspraak van de overige misdrijven bun ten laste gelegd veroordeeld ieder tot een tuchthnisstraf van 7 jaren J A Bunk is schuldig verklaard aan beschadiging eo omverwerpingvan voorwerpen die ten a gemeenen mute geschikt en doorhet openbaar gezag opgerigt zijn ep veroordeeld tot 2 jarencorrectionele gevangenisstraf en ƒ 500 boete Bunk is voortsvrijgesproken van rebeliie en brandstichting waarvan hij beschuldigd was Moordrecht 18 Junij in de op heden alhier gehouden vergadering van ingelanden van deu Zuidplas polder werd een voor dien polder belangrijk beslnit genomen Voor een paar jaren toen men nog onder den indruk was van den treurigen winter van 1806 67 werd er eene commissie uit de ingelanden benoemd om de middelen aan te geven die tot eene betere bemaling van dezen polder zouden leiden Die commissie die zich daartoe in betrekking gesteld had met deskundigen op het gebied van werktaig en waterbouwkunde bractit in deze vergadering een plan ter tafel dat in hoofdzaak aangaf Te besluiten dat het bestaande gemaal in het vervolg van tijd zal worden opgeheven en dat de polder alsdan uitsluitend door stoom zal worden bengalen en zulks met twee onder en twee boven schepradmachiuea De uitvoering zal geleidelijk geschieden echter zal onmiddelijk worden overgegaan tot verandering der bestaande stoomwerktuigen ea tot hel verbinden aan dat verbeterd stoomgemaal van een tijdelijk strijkgemaal De kosten der gedeeltelijke uitvoering die dadelijk zullen noodig zijn en waarvoor eene leening werd voorgesteld zijn geraamd op 124 000 Dit plan is thans aangenomen en de geschiedenis dezer belangrijke droogmaking ruim 4400 bunders groot een nieuw tijdperk ingetreden Moge het in vele opzichten een tijdperk van ontwikkel ing en welvaart zijn PARLEMENTAIrTToRTIIET van Jhr Mr W M de B K A U W door SAGITTARirS Vrucht der eerste ontbinding die van 1858 verloochende hij niet den stam waaruit hij ontsproot ledere feil der liberale partij die zijn scherp oog sedert ontdekte werd met opzet door dezen jonkheer verboot Hij gaf door zijn zegel aan het Hugenholtz amendement ia 1861 aan het conservatief mmsyene den stoot Hij had daarvan later lerouK en de zonde woog op zijn harte zoo zwaar ah lood Sedert bekampte hij Thorbecke en jubelde een zegelied want hy is een welsprekend enthnsiastisch man in 1866 de liberale partij u dood Intusschen werd hij om beweerde politieke immoraliteit in het najaar van 1864 door zijne medeleden uit de commissie voor de stenografie verbannen maar door het Dagblad vergood Eene comervatieK regering trad op en weer erkende de heer de hrauw ook hare monden waren als scbarlakeo oo rood Zijü voorstel tot 8choolwetwij iging was van allen gezondenzin ontbloot i o a e Eu als weer in Gouda gestemd moet worden is als altijd ger de heer de Brauw in nood Gemengde Berlgten De zaraenzwering te Prang ondekt gaat uit van de czechische oppositie iJe porte protesteert tegen de Suez iaviutien van den onderkoning üismarck en zijn koning zijn te Hanover goed ontvangen Maandag CQ diDgsdag zijn 483 parijsche arrestanten ontslagen De fransche bezetung van den romeinschen etaat 7h vnn 15 sent af trap wiize ver Te Amsterdam zijn de loodsen en werkplaatsen van de koolteerfabrick buiten de zaagbarrièrre verbrand Te Bucharest delibereert men over eene leeniog van 15 millioen Spaoje weigert de bemiddeling van de vereenigde staten in het geschil met Peru omdat deze laatste republiek de cubaansche opstandelingen erkent als oorlogvoerenden Oen 22 Junij wordt de groote Sknpschtina te Kragujewatz ia Servië geopend Ia den nacht van woensdag is te Florence een moordaanslag beproefd op den afgevaardigde Lobbia De vestiogwerken van Glatz zullen gesloopt worden Men spreekt te Berlijn van het aanmerkelijk verhopgen der tabaksbelasting Den generaal Clnseret amerïk borger is het verblijf in Frankrijk ontzegd Bij een onlangs te iNimea gehouden stierengevecht zaten de torreadores op velocipedes De japansche gouveinementsstoomboot Kewanee is bij Jeddo in de lucht gevlogen met 130 man Te Humraelo heeft zondag een boschbrand op het landgoed Enghuizen iien bunder hout vernield Te Buenos Ayres is een maatschappij opgerigt tohet vervoeren van levend vee naar Europa Te Londen wordt eene tentoonstelling van velocipedes gehouden Te Rome heeft men weder groote behoefte aan nederlandscbe zouaven Het uit Duitschland ingevoerde meel schijnt doorgaans vermengd met stoffen schadelijk voor de gezondheid Te s Hage hebben 120 bakkerknechts gedelibereerd over hanne belangen en achten het dienstig het brood een cent op te slaan en hun tractement met nagenoeg 50 pet te verhoogen De Great Eastern is zondag middag van Deal vertrokken naar Portland met den franschen transatlantisahen telegraafkabel aan boord Den 9 en 10 junij heeft te Calcutta een orkaan gewoed die vreeseüjke schade heeft aangerigt Te £ t Eticnue en onder de kolenwerkers aan de Loire is werkstaking vergezelu an ongeregeldheden begonnen De amerik gezant te Kio Janeiro heeft zijne passen gevraagd en bekomen over eene geweigerde geldelijke vergoeding Op de internationale tentoonstell u te Amsterdam zullen 200 engelschen goederea inzenden Mea verwacht te Londen weldra weder een vermindering van het bankdiscouto De onservatieven zullen de meerderheid hebben in de nieuwe saksische kamer De katho lieke bisschoppen in Polen hebben vergunning bekomen van den keizer om het concilie te bezoeken Te Parijs werden de oproerkraaiers van 15 mei jl dezer dagen gevonnisd die maand nordt er hier meer dun HZeven ingezon den Medekiezers Dingsdag worden we andermaal ter stembus geroepen om te herstemmen tusschen onzen vroegeren afgevaardigde mr de Brauw en den candidaat der liberale partij dr J Bosscha jr Is het waar dat de uitslag niet twijfelachtig is Zal Gouds andermaal de Brauw afvaardigen Waren wij voor veertien dagen onzeker omtrent den afloop der verkiezingen in het geheele land de uitslag heeft de gekoesterde verwachting verre overtroffen Zwolle Amsterdam Alkmaar hebben met h m verleden gebroken zal Gouda andermaal een wijfelenden conservatief tegenover een bartigen liberaal verkiezen De groote meerderheid in het land heefl door de stemming ver klaard dat geen verknoeijing der volksschool zal geduld worden dat de liberale beginselen die van het denkende deel des volks zijn zullen wij door onze keuze de verklaring afleggen dat slechts de minderheid hier overeenstemt met de groote meerderheid in den lande dat de meerderheid in ons district niet is ingenomen met de volksschool Wij kunnen wij mogen dit niet onderstellen Meer dan 1000 kiezers verklaarden door hunne stem op den heer Bosscha uitgebragt dat zij geen genoegen namen met de onduidelijke verklaringen omtrent het onderwijs door den heer de Brauw tn wooÉ afgelegd Deze verwachten wij weder ter stembus Elf honderd stemmen verklaarden zich voor den heer de Brauw Medekiezers weet wat ge doet Herhaaldelijk en goed is de zaak voor u toegelicht Leest nog eens leest bedaard zonder partijdrift noch vooroordeel wat tegen die candidatuur is aangevoerd De Brauw moge een knap een bekwaam man zijn in de groote kwestie die de tegenwoordige verkiezing beheerscht heeft staat hij niet zelfstandig en ten volle is de vraag op hem toepasselijk vleesch of visch vogel of muis Uwe medekiezers die hun stemmen op Bosscha en de Neufville hebben uitgebragt hebben dit begrepen Boomscb katholieke medekiezers slechts in een district heeft de liberale partij den slag verloren Een katholiek afgevaardigde te Breda is gevallen om plaat te maken voor een clericaal Zgn er onder u die deze verkiezing toejuicben zgu er eenigen die Bome boren Nederland priestergezag boven vrijheid de syllabus boveo de grondwet stellen de groote meerderheid van u daarvan ben ik overtuigd is wtarachtig Nederlander de groote meerderheid huldigt de vrijheid als een gave Gods de groote meerderheid zal niet dulden dat het vrije Nederland den nek zal krommen onder het juk eener vreemde geestelijkheid Verre z j het van ons twist te willen zasijen tusschen broeders van hetzelfde vaderland Blijven wij allen Nederlanders houden wij ons bij de spreuk van den ouden kerkvader eenheid in het noodigc vrijheid in het twijfelachtige in alles Je liefde Laat de liefde tot uw geboorteland a leiden en luistert niet naar Je heillooze inblazingen van mannen die misscfaien thans ter goeder trouw dwalende naderhand als het hpina te I t s t x rp m n i n vr k zu f ru r Prolestantsche me lekiezers weet wat ge doet De uitslag der verkiezingen in Noord Brabant zij een les Staat als een man voor de volksschool is deze geVuUen valt met haar de eendragt dan voorzeker is de vrijhiid verloren S edekiezers Waakt het gehesle land heeft het oog op ocs district geveetigd Beschaamt de hope niet en stemt onder de leuze geen priestergezag van welke rigting ook Dr J BOS SCHAJr tiODSDlEIV STLÓOS Ziedaar den naam dien men onze opcnbure scholen geeft bij den een omdat men er den bijbel niet leest bij den anderomdat men er de leer der transubstautiatie niet verkondigt maar wel voornamelijk en dit is inderdaad bij velen een colossaal bezwaar omdat men er natuurkunde onderwijst Is het mogelijk dat kinderen der negentiende eeuw nog zulke duislerlingen ziJDj staat de man slechts van eer middelmatige ontwikkeling niet verbaasd over zooveel onkunde en bekrompenheid en zal het nageslacht op een hooger standpunt van beschaving dan wij niet treurig terug bliliken op dezen lijd ais op een tijd van bruiaie heersen en zelfzucht en drieste ouwetendheid Kan ooit wij vragen het aan de geheele wereld de natuur dat opengeslagen boek waarin op iedere bladzijde met onuitwischbaar schrift Gods grojtheid te lezen staat de vijandin der godsdienst zijn Neen duizendmaal neen Die de schoonheid van een beeld bewondert vereert den maker Die met een wetenschappelijk oog de natuur beschouwt die buigt het hoofd en denkt aan God en is het waar dat bij deze beschouwing de bestaande leerstelsels verloren gaar vreest niet klein geloovigen op hnnne graven zal een tempel verrijzen schooner en heerlijker dan die gij hebt gemaakt want God zelf heeft in zijne werken er de groLdsiagen van gelegd gods dienstvormen gaan voorbij doeh hun goddelijk beginsel blijft eeuwig bestaan Ééne taal spreekt de natuur lot alle volken en tot alle geslachten en leert in tal van wondereu de onnaspeurlijke grootheid Gods kennen en zoowel de laagste als de hoogste vormen des levens allen dwingen onze bewondering en eerbied af Houdt toch op met de school waar natuurkunde wordt onderwezen iigodsdienstloos te noemen gij begaat heiligschennis Secteloos is het woord maar gij overdrijft altijd die zich niet inkerkert binnen uv e tempelwanden noemt ge een godloochenaar en soo betracht gij de wet der liefde Ware godsdienst scholen zijn die waar men God in de natuur leert kennen zij beboore i tot cnzen tijd Secte scholen zijn kweekplaatsen voor inquisitie en broedermoord zij behooren tot de middeleeuwen In de eerste vormt men vrije staatsburgers in de tweedekerkslaven meer gehoorzamende het mandement van een bisschop dan de wetten van eeu land of de bevelen van een vorst Gouda 19 Juni 69 EEN KIEZER Hlr G Groen van Prinsterer ontraadt in zijn vijfde stukje i BIJ DE STEMBtJS den confessionelen en voorstander der Christelijk Nationale scholen hetnitbrengen hnnner stemmen in de herstemming voor eeu lidder Tweede Kamer Staten Generaal op aanstaanden dingsdag In dat blaadje a 1 cent per stuk verkrijgbaar bij Kemiuk enZn te Utrecht egt de eminente man Onthoud u als hijherstemming met eeu liberaal de conservatief uw program nietbeaamt Onthoud u ook dan Menig liberaal is beter voorons gezind dan een conservatief Dit laatste is inzonderheid waar in opzigt tot den heer de Brauw dien men ons metalle geweld wil opdringen De Brauw is reeds met zijne plannen veroordeeld in onze vergadering iu de maand Mei 1867 te Leeuwarden gehouden Hij kan onze man niet zijn tot hemhet woord der Schrift Och of gij heet of kond waart maa rni gij laauw zijt verwerpen wj u Meent niet dattg ons een steun en een staf is ja misschien als de rietstaf die welke er op steunt de band doorboort ConservatieveToo rstanders zeggen het onverbloemd dat de heer de Brauwdoor zijn ontijdig ingediend subsidie voorstel de zaak der voorstanders van onze scholen jaren achteruit gezet heeft Daarommoeten w j ous onthouden maar ook de wederoptreding vanden heer de Brauw als lid der kamer onmogelijk maken doorte stemmen op den heer J BOSSCHA Jr Ebenhaêzer Gti ott£N 15 Juuij Johannes ouders P M Roosendaal eo J Gravesteijn 16 Adolf ouders A van Dautzig en S Ligtecstein Johannes Justus Cbristiaan onders C A Tebbenhoff en H M vu Noord 17 Wijna onders A S Schiehroek er D van den Berg 18 Adriano oudere J Boas en A van Eijk Aüda Fetrooella ondeis N Boer en J P van Wijk OvEELEDEN 15 Junij J Weber 7j 16 A F Begee 2 j 4 m 17 M Kats hnisvr au J van Hork 64 j S Gompers 1 m