Goudsche Courant, donderdag 17 juni 1869

1869 W 7SS Donderdag 24 JunU J3e Kiesvereeniging D £ GROBTDWET te Gouda blijft bij de herstemming tot KANDIDAAT voor het lidmaatschap vau de Tweede Kamer der Staten Generaal aanbevelen den Heer ttvcrtenüen GOUDSCHE COUEAKfT 99 pEEMAN JACOB REKKEN van Amsterdam sS s 8 ii ê SOPHIA CHARLOTTE SCHOLTEN GoiDA 19 JnniJ 1S69 £ cri ffe kcmUgeving NamcDB het BESTUUR D W VVESTEEBAAN Voorzitter A SCHONEVELD van der CLOET SecretarU Uitgave van A BRINKMAN Lange fiendeweg D n 60 D £ KIEZERSVERËE1 IGL G KONING EN VADERLAND in het Hoofdkiesdistrict Gouda blijft bij de herstemming voor EEN LID van de Tweede Kamer der StatenGeneraal welke zal plaats hebben op DiügSdag 22 11111 k tot haren Candidaat aanbevelen den Heer JEER MR W ft DE BRAUW te sH A G E Aan allen die van bunne belangstelling hebben doen blijken gedurende de ziekte en bij het overlijden onzer geliefde moeder en behawtlmoedcr Mejufvroiiw de wedowe D van dek POORT wordt met deze dank gebracht A S MOLEXAAR VAN DEB POOUT A N MOLENAAR J VAN DEE POORT E E VAN DOET KROON VAN cEE Pookt G VV C vAN DORT KROON D J VAN iiEtt REEGGEN VAN DEK POOBT J VAN DEB REEGGEN Az Waddinxteen en Maasland 17 Junij 1869 loor de vele ea menigvuldige blijken ir elangstelling ondervonden bij gelegenheid van ons 25jarig EUWelijk betuigen wij ook namens onze kinderen aan familie vrienden en bekenden zoo vao buiten als binnen deze stad on en liartelijken denk A TLMMERS P TI yMEES V Dijk GoCDA 20 Juni 1869 OPRUIMING wegens het ver gevorderde Saisoen van MANTELS ANTILLES COSTUMES en BEDOÜl ES tot veel verminderde P R IJ Z E BAHLMASN A C De Ondergeteekende neemt de vrijheidzich bij het openen van zijn Winkel inGOUDEN en ZILVEREN WEEKEN JUWEELEN en HORLOGIEN alsmedetot het doen van reparatien bij zijne geachte Stadgenooten en verdere Begunstiger aan te bevelen zullende hij hethem reeds geschonken vertrouwen dooreene 3oliede bediening trachten waardig teblijven J tan de PAVOOEDT Junij 1869 Bvbbele Buurt Gouda GOUDA 17 JÜNT 1869 Het HOOFDBESTUÜE der LIBERALE KIESVEEEENIGING voor het HoofdKiesdistrict GocDA beveelt bij herstemming voor een Lid van de Tweede Kamer op nieuw aan den Heer J BOSSCHAJr te GRAVENHAGE die bij de eerste stemming reeds 1066 stemmen verkreeg Het HooFDBESTUüB voornoemd A A G VAN ITEESON te Gouda Voorzitt L M VAN KOOTEN Ondervr E C VAN ZEULEN Peimingm H BLANKEN Dz ScJuionhoven H A BOECK J T COCX Bodegraven A KNIJEF Hz nietmld P C KNIJFF Woerden Mr A M PAEEAÜ A KOSTEE Mz Boskoop G B LALLEMAN Moordrecht Mr Cv VOLLENIIOVEN U D LUIJTEN Mz Lekkerkerk A N MOLENAAR JTaddinxveen F MIJNLIEFF li te Krimpen ajdJJsael i H V SANTEN Krimpenajd Uk Dr W A TEEWOGT Amtr rstol L A deVEEUGÏ Stolwijk Dr P DE WILDE Eeeuwijk Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Secretaris ft SGHRA7E BLEEKERiJ Het Wapen van Gouda te Gouda heeft de eer te berigten dat hij eene K LEE D EKBij E £ E c nU heeft aangevangen alwaar alles met de hand en zonder Machines bewerkt zal worden waarvoor hij ieders gunst inroept onder belofte van eene accurate en solicde bediening EENIGE KIEZERS welken ook groot belang stellen in de verkiezing van J BOSSCHA Ja hopen dat de algi meene Kiesvereeniging voor div District later in 1871 wel ij gedachte zal houden deleden van de Provinciale Staten die voor of tegen die verkiezing geijverd hebben ÖPRUIMINCT Ondergeteekende berigt zijnen geëerden begunstigers van af MAANDAG den 81 JULIJ opruiming zal faoudea van de nog voorradig zijnde ZOMERMANTELS DOEKEN en KLEEDJESTOP FEN tot veel verminderde prijzen V W D Schenk Een NET BOVENHUIS op bet schoonst gede Ue van de Groote Markt te Gouda f i estzijde Adres met franco Brieven onder Letter M G aan het Bureau der Goudsche Courant Openbare Verkooping op MAANDAG 21 JUNIJ 1869 des namiddags ten vijf ure in de Sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade te Gouda van een hecht sterk en wel doortimmerd WIIKI bijzonder geschikt vooralle Affaires staande aan de Oostzijde van de Hoogstraat te Gouda wijk A n 117 waarin thans een winkel in Tabak Sigaren en Kruidenierswaren wordt uitgeoefend Breeder bij billetten omschreven en nader onderrigt te bekomen ten kantore van den Notaris VOOEÜUIN te Gouda op de Hoogstraat GARAi TIE voorzuivere Cacao en Suiker De voortreffelijke Chocoladen van het haisFraUZ Stollworck te Keulen zijn verkrijgbaar bij J J V d SaNDEN Banketbakker ie Gouda Boek3rul kcrij vap h KPJXKM V Deze Courant rerscbijut des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren De prijs perdrie maanden i8 2 franco p post 2 25 Advertentiën van t 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Van den 1 Julij a s af zal deze Courant ter helft vergroot driemaal in de week uitkomen en wel op ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de stad geschiedt de uitgave DINGS DAG DONDERDAG en ZATURDAG avond De prijs zal dan voortaan zijn per drie maanden 1 75 franco per post 2 Advertentiën worden alsdan geplaatst van 1 5 regels a 50 oenten iedere regel meer 10 centen Groote Letters worden berekend naar plaateruimte Kennisgeving De BURGEMEESTER en WETHOUDERS var Gouda doen te weten dat door den Baad dier Gemeente in zijne vergadering van den 4 Jong 1869 is vastgesteld de volgende Verordening De Baad der Gemeente Gouda overwegende dat sedert de maand Augustus 1868 in deze Gemeente of hare Omstreken geene verschijnselen van besmettelijke Veeziekte zich hebben voorgedaan Besluit In te trekken de den 23 Augustus 18S5 vastgestelde Verordening tot wering van besmet vee van de Markt Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun berigt van den 15 Jung 1 S8 in afschrift medegedeeld £ n is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 82 Juny 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVEE FORTCIJN De GEAVE VV 1 B buitenland ZiOnden 21 Jnnij De spanning waarin geheel Engeland in de jongste dagen heeft verkeerd is voorbij In het huis der lords is de belangrijke beslissing gevallen of de tweede lezing van de iersche kerkwet al dan niet zou doorgaan Met 179 tegen 146 steromen dus met de betrekkelijk zeer belangryke meerderheid van 33 stemmen werd de tweede lezing van de bill goedgekeurd Pe Times juicht dit resoltaat vao het vierdaagsch debat levendig toe brengt hulde aan de meerderheid d e blijken heeft gegeven van verstand en vaderlandsliefde en niet minder van gematigdheid die te meer op prijs moet worden gesteld omdat de teergevoeligheid der lords pijnlijk was getroffen door den bekenden brief des beeren Bright Niet alleen werd dit schrijven door de regering zoo in het hooger als in bft lagerhuis afgekeurd maar het werd teregt algemeen veroordeeld en wel in zulk eene mate dat verschillende organen onverholen te Jennen gaven dat de hr Bright ïich door z jne herhaalde dwaasbeden als minister onmogelijk had gemaakt Het gerucht zijner aftreding door eenige bladen in Birmingham verspreid werd tot nu toe niet bevestigd ofschoon het meer en meer geloof vindt ondanks de verontschuldigingen die Gladstone en Granville in beide huizen van bet parlement voor hem trachtten te doen gelden Men meldt uit Bio Janeiro dat de keizer den 22 mei de zitting der kamers met eene troonrede heeft geopend Hij zeide daarin dat de oorlog tegen Paraguay met eer en roem voor de Brazilianen en hunne bondgenooten wordt voortgezet Hg voegde er onder anderen bij dat de provincie Malto Grosso thans van de vijandelijke troepen bevrgd en overal de vijaad van den braziliaansohen bodem verdreven is terwijl het bra De priJG der Advcrtciitien van één tot regels met inbeff ip van het xegel ia 80 Cent eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekecj plaatüruimte ziliaaosch eskader thans de vaart op de wateren v n den Parana en Paraguay gehee in zijne macht heeft Voorts werd medegedeeld dut in de ontvangsten van het rijk eene vermeerdering heeft plaats gehad die grond gaf tot meerder vertrouwen op de productieve macht ues lands doch dat de staat met zijne uitgaven vooreerst moet bedacht zijn op de voldoening aao zijne aangegane verbindteoisaui en op de noodige buitengewone uitgaven ten behoeve van den oorlog Ten slotte werd a tngekoudigd de indiening van wetsoo u erpen betreffende de hervorming van het kiesstelsel van bet techtstve en en der gemeentelijke organisatie alsook eene wet op de recruteriog eene militaire strafwet enz Parijs 21 Junij De heer Schneider is benoemd tot president van het wetgevend lichaam De heeren I eroux David en Dunivral ziju vice presideuteo Het Journal des Débals bevp t aen telej ür i l P r ijr waaruit blijken zoiide dat het pruisische gouvernement op deipiss v van den prins van Hohenlohe zou geantwoord hebben dat het bereid was om mei de duitsche gouveniemenlen inonderhandeling Ie treden over de aan ie nemen houding tegenover de besluiten van het fficumeuisch concilie De instructie in de zaak der gearrcilecrden gedurende depaijsche oulusten is afgeloopen Van de 1200 personen diein verzekerde bewaring gesteld waren zijn lOOO onschuldigbevonden en dus op vrije voeten gesteld Dit enorme cijfergetuigt meer dun alles tegen de wijze waarop de policie is tewerk gegaan Grijp maar schijnt bare leus geweest Ie zijn Een der gearresteerden heeft aan een parijsch dagblad eeu briefgericht waarin bij zijne behandeling bij zijne gevangennemingverhaalt Wat in dien brief die de kenleekeuen der waarheiddraagt wordt medegedeeirt is meer dar erg Het getal drr dagblodci die vervolgd worden of wien dit lot boven hat hoofd hangt bedraagt met minder dan twintig waaronder de Siècle de Opinion Nf ODaie en de Kéveil De meeste u t bladen i omeu iu de departementen uit De paiijsche afgevaardigden zullen collectief een brief aan de kiezers richten met uitnoodiging om als zij inlichtingen kunnen geven b j de enquête zich alsdan te wenden tot de heeren Ferry en Pelletan Berlijn 21 Junij De commissie voor de verzoekschrif n in bet tolparlement heeft naar aanleiding van bet adres van den duitschen handelsdag aan het parlement geadviseerd om ten spoedigste tot de invoering van een streng tiendeeiig muntstelsel te besluiten en tevens de noodige pogingen ar n te wenden om zulk een stelsel bij alle beschaafde natiën te bevorderen Het tolparlement heeft heden het voorstel om eens belasting op petroleum te beffen definitief van de hand gewezen niettegenstaande de minister v Bismarck verklaarde dat betpraesidium van het tolverbond bij afsteisming van het ingediende voorstel zijne toeslemming tot bet brengen van sommigeandere wijzigingen in het toltarief niet zon scbenkeii In Zuid Duitschland ziet men dagelijks meer eu meerkenteekenen eener Kerkelijke beweging Te Pforzheim heeftzich eene vereeiiiging geconstitueerd tot bestrijding van de ultramontaansche beginselen Zij is opgerigt door 63 liberalekatholieken en heeft zich ten doel gesteld l het misbruikvan den kansel tot politieke doeleinden tegen te gaan 2 vrede in de kerk christelijke verdraagzaamheid ea achtingjegens andersdenkenden te doen herleven 3 de aanmatigingen der geestelijkheid en het drijven der ullramontaaoscbepers tegen te werken 4 de wezenlijke kerkelijke rechtente doen vasstellen Te Constanz is men in gelgkeii geest werkzaam Naar hetgeen uit Muncheo onder dagteekening van 17 dezer wordt geschreven hebben zich aldaar oodeisclieidenenüimilien uit den adel en burgerstand alsook nit de kriogauder ambtenaren vereenigd in de aannemiiig eeter bepaaldehouding tegenover het crcumeuiscb concilie ingeval het depersoonlijke onfeilbaarheid van den paus tot een leerstuk proclameert Zg hebben zich namelijk voorbehooden in dat geval