Goudsche Courant, donderdag 24 juni 1869

PETROLEUM te verkrijgen op de Oosthaven B 201 bij Verweij en Röpcke k 21 cents de kan By grootere hoeveelheid minder He verfcUring te pabliceereii dat zij tot het Jaardoor onUtane nieuwe kertgenootschap niet willen behooren De beide iu Duitschland op de beginselen van Laaallegegronde arbeiders vereenigii jen de eene te Berlijn onder presidiom van Scbneizer de anJere te Dresden onder leiding vanMcndes ijnde deze beide voorzitters leden van den rijksdag hebben besloten den 24 dezer over te gaan tot de ontiiinding onder voorwaarde dat onmiddelijk daarop eene uieuive algemeeiie daitsche arbciden vereeniging zal worden opgerigt diebaren etel te Berlijn zal hebben Alle leden der beide genoemJe vereenigingen zullen tot dit verbond toetreden terwijler ijverig np gewerkt wordt om hierbij nog een aantal ledente wInnen Weenen 20 Jnnij De Presse meldt dat in de diplomatieke t iugen het gerucht loopt dit de gewezen vorst Couza die zich nabij Weenen ophield plotseling heimelijk op reis is gegiian Men schijnt te vreezen dat hij zich naar den BcvenDontu beseeft Madrid 19 Jnnij De Inpanial verzekert dat hel nieuwe ministerie als volgt is zamengesteUl Prim oorlog en president van den mii isterraad Silvella buiteul zaken Posada Herrera justiiie Topeie marine en ad interim koloniën Figuerola financiën Sagista binnenl zaken Zorita openbare werken 20 Jnnij Met 94 tegen B7 stemmen is tot de prise en consideration Ix siolen van bet voorstel der republikeinsche partij dat de kamer verklaren zou dat de komst vun den hertogvan Montpensier in apaiije met leedviezen werd gezien Deheer Prim heeft de lijst vau de zamenstelling van het ministerie overgelegd Zij luidt overeenkomstig de mededeelingenvan de Imparcial De lieer Prim zeide dat het gouvernementde constitutie iiaauwpezet zal eerbiedigen en doeu eerbiedigen Hij beiweert de republikeinsche partij om langzaam vooruitte gaan aangezien dit de eenige weg is om te komen tot deverwezenlijking barer weascbeu Het land moet zich niet bezighouden met de oarlistische en isabellistische zamenzweringen II t gouvernement wenseht ia goede verstandhouding te blijvenmet het buitenland hij aeht het nuttig om de verstandhoudingop nieuw aan te knoopen met uatien die eertijds tot de spaansehe behoorden Het gouvernement houdt zich in het bijzonderonledig met de financiële kwestie het hoopt goedkoop geld tevinden Prim zeide verder dat de hertog vau Montpensier deneed op de constitutie heeft afgelegd als kapitein generaal Hijkan dus in Spanje ziju verblijf houden Zijne tegenwoordigheid is niet in strijd met de constitutie De keuze der cones moet streng geëerbiedigd worden 21 Junij De republikeinsche dagbladen maken thaus een verdrag bekend dat de republikeinen van elf zoidelijke provinciën ais bond vereenigd den 12 dezer te Cordova met elkanikr hebben gesloten De heer Leon Merino uit Jaen heeft dat stuk als president onderteekend Onder de verdere onderteekenaars alle gedelegeerden uit de provinciën hebben namelijk het verdrag geteekendj komen Salvoechea en Grimaldi voor beiden bekend nis hoofdaanvoerdera van den opstand te Seviil i Ook de vereenigde republikeinen uit Oud en Nieuw Castilie die te Valladolid iets later eene vergadering hebben gehouden hebben een verdrag gesloten en bereids openbaar gemaakt Het bepaalt onder anderen dat elke provincie van Castilie zeventien in getal bij het tot stand komen der republiek hare zelfstandigheid zal behouden De overige bepalingen komen overeen met het bondsverdrag van de zuidelijke provinciën 6 mncnlan5 GO DA 23 Junij Bij de herstemming ter verkiezing van een lid voor ie tweede kamer waren ingekomen 2644 stembilletten van onwaarde 10 derhalve was de volstrekte meerderheid 1318 Bijde opening bleek heden dat nitgebragt waren op den heermr W M de Brauw 1597 stemmen terwijl de hr J BosBchB jr er 1037 verkseeg zoodat eerstgenoemde gekozen ia Bij de herstemming te Leyden waren ingekomen 2084 st van onwaarde 19 volstrekte meerderheid 1033 Gekozen barenTaets van Amerongen met 1230 st Mr H A Neeb bekwam 835 Te Haarlemmermeer gekozen jhr mr J W H Eutgeis aa Bozenburg tegen den heer van der Biesen Voor de gemeentelijke aanbesteding van a 4 ijzeren bruggea i 1 kwakel en c het diepen van een geul in de Gouwezijn gisteren ingekomen voor S b 7 e 8 biltetten en isbij de opening heden gebleken dat minste insehrijvers waren voor pereeel van BJsrkel en üötte ad f 2126 6 G Toomvliet ad ƒ 395 e G Toornvliet ad ƒ 545 Al de drie perceelen zijn gegund voor b heeft C van Eeuwon bij lotingmoeten wijken voor Toornvliet In de zitting der tweede kamer van maandag is aller eerst door den heer Blom verlof gevraagd en rerkregio om op een nader te bepalen dag eenige vragen te richten aan den minister van koloniën die van eenvoudigen aard zijn en de hoeveelheid tin betreffen thans nog ia ouze O I bezittingen zoo op Banca als Java aanwezig Daarna kwam bet in de allereerste plaats aan de orde gestelde wets ontwerp tot uitvoering der Sepalingen van de artt 83 36 37 en 38 der herziene acte omtrent de rijnvaart in behandeling Aigeffleens beraadslagingen over dat ontwerp hadden geen plaats Ia de gewisselde stukken waren de bezwaren van sommigen vrij breedvoerig behandeld en de artt 1 en 2 werden zelfs zonder discussie of stemming aangenomen Over de art S 4 en 5 nopens de procedure en hare vormen ontstond eene juridieke discussie waarvan de slotsom was dat met 45 tegen 6 stemmen werd aangenomen een door den minister van justitie bestreden amendement om de slotbepaling van art 3 houdende dat de burgerlijke zaken in materie der Bijnvaartaangelegen heden steeds summierlijk worden behandeld en als spoedvereisehende worden beschouwd in dien zin te wijzigen dat dit vooraf bepaald criterium van s p o e d v e r e i s o h e n d uil het artikel zou ivegvallen Nadat bij artikel 4 eu 5 eenige aanmerkingen over de procedure waren in het midden ge bracht met verwerping van een amendement van den heer Godefroi tot vervanging van de procedure bij verzoeksehrift bij de vordering tot voorloopige uitvoerbaarverklaring van het in eersten aanleg gewezen vonnis door de gewone regtsvordering is het geheele ontwerp aangenomen met 48 tegen 2 stemmen zijnde de heeren van Wassenaer van Catwjok en Heemskerk A die in de wet wilden opgenomen hebben de eeds aflegging door de rijnvaart rechters bedoeld in art 82 der Mninzer conventie van 1831 Vervolgens kwam aan de ordo het meer belangrijk ontwerp tot afschaffing der octrooijen op uitvindingen Drie sprekers hebben daarover het woord gevoerd twee de heer Heemskerk Az en de heer de Bruin Kops met veel talent en bondige redenen over en weder Een derde de heet van Zinniock Bergmaan haalde als eerste spreker op de gewone wijze en onder voortdurende hilariteit alles door elkai der vertoonde ia een kaieidoskoop de mozaïsche wetgeving nopens den eigendom den gordiaansohen knoopdoorhakker Alexander de nieuwe fransche ecouomisten Amerika Engeland de fransche revolutie de stadhooderlooze regeering en wat niet al meer aan het vermoeide oog om tot de eenvoudige conclusie te komen dal de octroogen moesten blijven bestaan ttat ock in de stukken door eene zeer geringe minderheid was gezegd en wat ook Heemskerk Az betoogde maar op andere en in allen geval meer in logisch verband staande gronden Aan het einde der zitting is met 35 tegen 18 stemmen besloteri om na afloop der wet lot tfechaffing der oetrooijen voor uitvindingen het voorstel van den heer v Kuyk lot wij ziging van enkele bepalingen der armenwet in behandeling te nemen De voorstefier zelf heeft bij de korte woordenwisseling over het aan de orde stellen dat door den heer Dam met het oog op de veelvuldige onderwerpen die rijp voor behandeling zijn bestreden werd het woord niet gevoerd tot aanjrang van spoedige behandeling Volgens de stukken is dat voorstel dan ook reeds zoo goed als veroordeeld in de zitting van gisteren is de afsehalfiug der oetrooijenbeslist Niettegenstaande het nader advies van den heerKeemskerk Az want de repliek van deu heer Bergmann gafwederom den gewone laehwekkenden indruk werd de afschaffing na nadere krachtige verdüdiging door de heeren van Houten Godefroi van Voorthuysen de Bruin Kops en Gefken met 49 tegen 8 stemmen aangenomen Het is dus duidelijkdat in deze zuiver economische kwestit de vraag liberas ofconservatief geheel op den achtergrond trad maar tevens ookdat de redeneeringen en bezweringen der eonservatieve orga nen die dit voorstel als een nieuw bewijs van het radicalismeen van den heilloozen modernen tijdgeest hadden afgeschetst door da overgroote meerderheid der vertegenwoordiging io deverste verte niet werden beaamd Aan het einde der zitting is op voorstel van dfn heer van s Gravesande besloten om de behandeling van het voorstel van den heer v Kuyk te verdagen omdat hij vernomen had dat een wetsontwerp van de regering in aantocht was De roin V bin zaken bevestigde ditj het ontwerp was op het papier gereed maar moest nog de verschillende phases doorloopeo zooals o a bij den raad van statej en daarom kon bij op de pertinente vraag van den heer v Kuyk wanaeer het wetsontwerp precies zou inkomen in de volgende zitting geen bepaald antwoord geven Maar de onderstelling van den heer sGravesands was alleszins juist het ontwrrp is er Met 30 tegen 24 stemmen beeft de kamer daarop verdaging van de iehandeling van het voorstel des heere van Kuyk besloten zoodat heden in plaats van dat onderwerp allereerst aan de orde komt de interpellatie van den heer Blom Wil men een recent bewijs van den ultramontaanschen eerbied voor den grondlegger onzer nationale onzer gewetensvrgheid ziehier wat de Gelderlander van 2ü juni jl zegt Wij begrgpen dat er gevonden wordsn die de politieke ontivikkeling van ons vaderland voor alles aan de leiding toejchrijven van Willem den Zwijger het zij men eigen belang of het heil des lands als drijfveer zijner daden gelieve aan te nemen maar geen leeraar eener hoogere burgerschool zal het gelukken de beschuldiging te ontzenuwen die op den prins kleeft van meineed en landverraad tegen zijn regtmatigen land vorst n weldoener Philips van huichelarij iu het gods dienstige die hem heden deed verklaren te zijn roomsch morgen calvinist eji overmorgen lutherscb van omkoopiug van Philips ambtenaren enz De Hercules die dat kan moet nog gebo ren worden Daartoe is de tijd verstreken en is er al te veel licht opgegaan Men meldt ons uit Breda dd il Junij Zaturdag namiddag 19 dezer begaf zich de brigadier der koninklijke marrecbaussc s kommandant der brigade gestationneerd te Sprundel gemeente Bucphen en Sprundel F F Segers met zijne gedeeltelijk onderhebbende manschappen de marechausé s J F Amclunken en J Baart op onderzoek op eenen in het politieblad gesignaleerden persoon een duitscher van geboorte Hetis aan de ijverige en zeer oplettende nasporinge van dezen nogonlangs bevorderden jeugdigen brigadier te dr nken een zeergevaarlijken booswicht onderde hoeveuscbe bosschen in handente krijgen en aan de justitie over Ie leveren Hij is genaamdAugust Zoubörn geboren te Hessen Darmsladt 23 jaar vanberoep slotenmaker die ie Zalt Boramel den 2 juni II eenendiefstal onder verzwarende omstandigheden pleegde met inbraakin een bewoond huis Hij heeft reeds aan den brigadier Segerszijne misdaad ten volle bekend Eere aan dezen jeugdigen enflinken justilieambtenaar en lof aan de brigade marechausé ste Bucphen en Sprundel toegebracht Men schrijft uit Apeldoorn De rogge staat in dezestreken zeer gunstig ook de aard i pelen en het gras de boekweit heeft behoefte aan droogte armte De werkza mhedenin het Meibosch zijn afgeloopen hot eikeu scbelhout en de schorsworden binnengehaald Er is nog weinig handel in bet laatste artikel Men meldt uit Zwolle Het aanhoudend natte en koudeweder begint een zeer nadeeligen invloed op het gewas uit teoefenen Het gras dat zoo krachtig en frisch was behoort gemaaid te worden doch men kan daarmede wegens den regen een begin maken De aardappelen die reeds eene zekefe grootte ladden hebben voor het zetten van meel droogte noodig De kersen die nog geheel smakeloos zijn behoeven zonneschijn Alles verlangt naar warmte zoowel het planten als dierendijk Ten bewijze voor het laatste kan dienen dat de koeijen sedert eenige dagen veel minder melk geven en de hoenderen minder eijeren leggen dan in de vorige en het begin dezer maand welk een eu ander tot merkbare prijsverhooging aanleiding gaf Gemengde Berigten De republikeinsche partij heeft te Tarragona eeo gptogt door de straten gehoudeu die door den gouverneur werd gestuit De araerik sclioeuer Xabave met ammunitie is in beslag genomen door deu spaanschen stooxner Fernando Er hebben te Milaan oploopea plaats gehad die spoedig w erden bedwongen Lord Derby alleen legde 85Ö petities over bij het hojgerhuis tegen de kerkbill Ie Rotterdam zaturdag ontoonden het auti dagblödzegel verbond Te Harderwijk is een chinees op het horologiemaken i hij is alvast bekeerd tot de calvinisterij De peterburgsohe directeur gen an politie bestudeert te Berlijn zijn vak De financiële toestand der eng katoendistricten is treurig door een groot faillissement en werkeloosheid De Intherschen en hervormden in Honga rije ziju willens zich te vereeuigen De groote raad van Lncern heeft goedgekeurd de concessie voor den geprojecteerden Rigi spoorweg De Koning van Praisen heeft de inwijding bijgewoond van de nieuwe mari ïrtiertentten De ondergeteekenden betuigen bij deze hunne erkentelijkheid voor de vele bewijzen van deelneming bij gelegenheid van hnn VIJF EN TWINTIGJARIG HUWELIJKSFEEST ontvangen GooDA J B PEETEKS aO Junij 1869 M E PEETEKS Vlek nehaven aan de Jahde es daaraan den naam gegeven van Wilhelmshaven Woensdag 10 junij is in het graafschap Westmorelaad drie voet sneeuw gevallen niet alleen op de Ijergtoppen maar zelis in de vlakten waardoor de geschoren üchapen van koude stierveo Op verschillende pnnt n van Frankrijk zijn Carlisten en Isabellisten ten verzoeke der spaansche regering geïnterneerd £ dgar Quinet heeft eene brochure geschreven ten titel voerende t het ontwaken van een groot volk adag beeft men op feestelijke wijze te Brest een aanvang gemaakt piet het leggen fan den telegraafkabel naar de v a van A merika Te St Etienne en in de oe streken is de staat vau beleg fgekondigd de schoenmakers steenhouwers eu metselaars hebben ock de kkerskneehts het werk gestaakt Oeiei dagen zijn te Londen 20 personen die een beroep maken van het aangaan van weddenschappen door de regtbsoken van politie tot verschillende straifen veroordetrld T it Main is eene deputatie afgevaardigd naar den groothertog van Hessen Darmstadt roet eene petitie onderteekend door roim lóOO personen om de laosluiiing te vragen hij den n d bond Er is in eene t ende carlisten verschenen ia Navarra Te Londen ea te Berlijn men weder betrekkingen aankooopen met Mexico Woensdag is te tierlijn de zitting van dea rijksdag gesloten en ook die van het tolparlemeut KANTONGEKEGT te GOUDA zijn Bij vonissen van 7 en 14 April 1 G H wegens het visschen in een ander vischwater 1 met een se tkel waarvan de grootte der mazen nat gemeten 13 a 14 strepen te klein was 2 zonder voorzien te zijn ran eene acte of kostelooze vergunning en 3 zonder voor zien te zijn vau een schriftelijk bewijs van den eigenaar of regthebbende op dit vischwater veroordeeld tot twee geliJooeteq van 3 elk of een dag sobstd gevangenisstraf voor e ie boete en verbeurd verklaring van de inbeslag genomen sofaakel en polsstok met bevel lot vernieling van de schakel 2 G K wegfns het visschen iu eens anders vischwater 1 zonder voorzien te zijn van eene acte o kostelooze vergunning en 20 zonder voorzieD te zijn van eeu schriftelijk bewijs van den eigenaar of regthebbende op dal vischwater en zulks ter Wijl dat vischwater zijnde eene watering met ijs bedekt was en zulks bij herhaling veroordeeld tot twee geldboeten van 6 elk of twee dagen snbsid gevangenisstraf voor elke boete bovendien tot drie dagen gevangenisstraf en verbeurd verklaring van het gebezigde vischtuig mat bevel tol uitlevering of voldoening der waarde a 10 cents en bij gebreke daarvan mede tot een dag subsid gevangenisstraf 3 M K wegens het visschen io eens anders visehwaler zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van den eigenaar of regthebbende op dat vischwater en zulks bij herhaling veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 6 of twee dagen snbsid gevangenisstraf en bovendien tot 3 dagen gevangenisstraf 40 P M wegens gelijke overtreding als N 3 doch by herhaling veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of een dag subsid gevangenisstraf ö J H wed A S 60 J D B b isvronw van H W W 70 D B huisvrouw van F A S ieder wege 3 het schrobben der straat te Gouda zonder verguniiing var burgemeester en wethouders op eene plaats waar geen markt gehouden wordt veroordeeld tot eene geldboete van 1 of een dag subsid gevangenisstraf 80 F S wegens het spelen met geld op den openbaren weg te Gouda veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of een dag subsid gevangenisstraf Bovendien allen in de kosten des noods invorderbaar bij lijfsdwang STAND BÜKGEBLIJKE GOUDA GEBoutK 30 Junij Hendrik ouders Comelis Vos en Catharina Radix 21 Elizabeth Maria ouders J van Rijn en Corneiia Bocre Come lia Frederi a ouders J Boonenr en Catharina Valke 22 Adriana ouders Lucas van Oudshoorn en Adriana Scbarieman OvEELEDEN 18 Junij H C Vermenlen 14 d 19 H Wilson 7 m P J de Rens 5 w 80 N S IJselsteijn 11 w Gehuwd 20 Junij F H A Wolff en H A Quinteroe Dépót van Theeën De ondergeleekende heeft de eer bij dezete berigten dat bij hem steeds voorhandenziju differente soorten van de alom gunstigbeke ie Thee van de Heeren J J STEECKen Z te Amsterdmi in pakjes van 5 onsen 21 3 ons beste GKÜISTHEE a ƒ 1 05 per 5 ons in pakjes van 1 Ned S en 1 2 Ned S Naders Prijscouranten aanhols te bekomen Zevenstraat wijk G n 10 Gouda 1869 J C G DUTILH