Goudsche Courant, zondag 27 juni 1869

1869 Zondag 27 Janij W 7 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeteeg D u 60 Aan den SCH tIJVEE van den BRIEF postmerk Gouda 21 JÜNIJ 18G9 Brieven te schrijven zonder Naam iè bijmij eerloos maar toch kan ik niet nalaten daarop te antwoorden Gij zegt mij dat ik mij heb aangesloten bij geestverwanten die de godsdienst willen uitroeijen bierop is mijn antwoord dat ik mij hebaaogesloteu bij menschen die de OpenbareSchool uillen besebermen naar toch moesthet heen indien de Openbare Schoolwerd verguisd Haat en tweedragt stoken wordt er evenwel genoeg gedaan AlsK atholiek zal ik waken dat zulks nietverder ga en beaam net heb uw naastelief gelijk nw ze en d it bij meiisehenzooals gij nil op den vaorgrond staat want gij jt zeker ook één van hen diemasr uenkeo dat als nw Pastoor of Do iné zijn toestemming geeft u alles vrijstaat Neea dat is mijn gevoelen niet houdt die Heeren op zekere distantie danzult gij ligt mijn voorbeeld navolgen deGodsdienst te prijzen m iar die personenhaten welke oas de kroon van het hoofdwillen rukken ÜEd Dw Dienaar J T COCX Voorzitter der LiheraU Kieseereenigiag te BODEGSAFEN Aan den heer Dr J G Popp Praktiserend Tandmeester te Weeuen Bognergasse vfi 2 Amsterdam 20 Aug 1868 Mijnheer f In het belang der menschheid acht ik het Doodig U opmerkzaam te maken op de heilïame genezing van het AuatherinMond waler Verscheidene heelmeesters heb ik over mijn mond geraadpleegd verscheidene geneesmiddelen zijn mij door hen toegediend doch alles vruchteloos tot dat ik op zekeren dag een certiÊcaat in een der dagbladen las over uw mondwater Twee flacons mogt ik daarvan gebruiken en ziet mijne mondbloedingen hielden op en de losse tanden kregen weder hunne natuurlijke vastheid Kortom ik durf w mondwater ongetwijfeld aanbevelen en in het belang van nwe uitvinding en in het belang van het algemeen waarom U dan van deze naar goedvinden kunt gebruik maken Met verschaldigde hoogachting heb ik de eer te zijn ÜEd dw Dienaar H L van S VENINGEE Te verkrijgen te Goiida bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolffi apoth en A Schippereijn C blaauwe porceleinwinkel te s Hage bij J L F C Snabilié apcth te Leyden bij E Noordijk te utrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bij F van Windheim C verkoophuis te Oudewater bij T J van Vrei mingen te Schoonhoven bij A Wolff OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING van eenige Ferceelen uitstekend goed Wei Hooi of Bouwland te zamcn groot IV a Bunder waarop twee ARBEIDERSWONINGEN I gelegen in den Zuidplaspolder van Schieland binnen de Gemeenten ZuidlVaddinxveen en Moordrecht eerst in 6 perceelen daarna in combinatien op DONDERDAG den 1 JULIJ 1869 des middags ten 12 ure precies in het logement De Zaim aan de M irkt te Gouda N iilere iiifurmatien zijn ie verkrijgen ten kantoren van den Notaris MOLENAAR te Waddinxneen en den Notaris MONTIJN te Gotida Bij verspreide biljetten is alles breeder omschreven Siljm en Maa plllen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de Slijm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking Spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 321 2 cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Aarlatiderveen J F Allart Amsterdam M Cléban Cf Droogisten Heilige weg Dn 321 eiiHuidenstrJCKSTs Bodegraven B Versloot Bommel Zalt J v d Vegte Delft E Wilschut Iklfshacen J Koeh JJecetiter Gebroed Ximan 2 irAslattd D de Vries Dordrecht H J Giltay Gouda L Schenk op de Hoogstraat Hage Visser in de Spuistraat Hardertcijk A G reidan us Haaatrecht K Oosterling leijden J T Terburgh Uaarlemmerstr Moordrecht G H Post Oudewater H J Knijper Stitterdam v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhoven A Wolff Tiel A J Paassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen J M Lagerwerff Zevenhuizen A Prins De SLIJM en MaAGPILLEN dreid volgens het eChte recept zijn door mij te Gouda alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op de Hoogstraat I ET WEL Om elk doosje der echte en sint onheugelijke jaren gebruikte Slijm enMaagpillen is eeh biljet voorzien metde handteekening van J J SCHEEUDERapotheker welke handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld ig Men gelieve daar wel attert opte zijn en zieh te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtm omloop te brengen qi BIJ de afwisselende weersgesteldheid der laatste dagen vestigen wij herhaaldelijk de aandacht nALZ BOIÏBONS van JOHAN HOFP te Berlijn Er is bij verkoudheid aandoeningen der borst enz voorzekei geen Middel zoo aangenaam en gemakkelijk in het gebruik en daarbij van eene zoo snelgunstige werking als deze uit slijmoplossende bestanddeelen en de fijnste suiker geprepareerde BONBONS Bij diegenen die eenmaal met de JOHAN HOFF sche Malz Bonbons kennis gemaakt hebben is eene verdere aanbeveling overbodig en pleit nemende consumtie ten sterkste voor de heilzame werking van dit min kostbare middel Prijs per pakje a 20 stuks in blaauw papier met mijne handteekening voorzien a 30 cents DepStsderHoff scheMalz Praeparaten Alleen echt verkrijgbaar in Zakjes blaanw papier van 30 Cts in JOHAN HOPF scH Centraal De pót Oude Bloemmarkt bij de Slilsleeg F 154 te Amsterdam alsmede te Gouda bij J O VAN VREUMINGEN te Woerden bij HENRI J YAN DEN BEEG Onfeilbaar Middel TEGEN WANDGEDIERTE Gevestigd als Dépóthonder van bovengenoemd middel der Gebrs L J teb HALL te Ouderkerk ajd IJsiel heb ik de eer mij door deze gelegenheid aan te bevelen tot het zuiveren van panden meubelen enz Ingeval men ook zelf iets dergelijks zou willen reinigen zijn de middelen per kan of per halve kan met gebruiksaanwijzing bij mij verkrijgbaar gesteld Belanghebbenden gelieven zich alsdan te adresseren per brief onder het motto SECRET bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Van de ttipste gehcimhoudiuff ia men verzekerd z n Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Dingsdag amorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s mor ens 6V3 uur Van Rotterdam op elijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Relourkaartea CORRESPONDENT De naamïoos iugezoudpo advertentie kas niet gep aatst worden De bijgevoegde c apoD is disiMDibel Boekdrukkerij pan A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p postf 2 25 Advertentien vao 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóorlÜ ure ingezonden zijn Van den 1 Julij a s af zal deze Courant ter helft vergroot driemaal in de week uitkomen en vrel op ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de stad geschiedt de uitgave DINGSDAG DONDERDAG en ZA l URDAG avond De prijs zal dan voortaan zijn per drie maanden 1 75 franco per post 2 Advertentien worden alsdan geplaatst van 1 5 regels a 50 centen iedere regel meer 10 centen Groote Letters worden berekend naar plaatsruimte Kennisgeving BURGEMEESTER aa WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 09 der Wet van den i Julij 1850 Staatsiilad n 37 afschriften van de Pr DcessenVerbaal betreffende de benoeming van een lid van de tweede kamer der staten generaal bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet zijn aangeplakt en zulks aan den ingang van lie St Anthonie straat bij den Kleiweg alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags één ure GoCDA den 24 Jonij 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN De GRAVE W 1 B Gooda 26 Junij De tweede lezing der iersche kerkwet is in het hoogerhuis met eene ongedachte meerderheid van 33 stemmen doorgegaan Tegen de derde lezing wordt nu een aantal amendesseuten aangekondigd maar het is toch hoogst waarschijnli dat die nu weinig verandering zullen aanbrengen in het wezen der net Toch duurt de agitatie steeds voort en de woede der tegenstanders uit zich in hevige ontboezemingen die weinig indruk maken op het volk dat meer en meer overtuigd is geworden van de billijjcheid van een maatregel die tegemoet komt aan de regtmatigste grieven In Frankrijk ziet men nog altijd onzeker uit naar de wijzigingen in het bestuur wier noodzakelijkheid steeds dringender worden gevoeld De keizer is onbewegelijk ziet hij het gevaar niet io of wil hij niet toegeven om zich door volharding op het pad des gewelds aan de uitbarsting bloot te stellen Bij al zijn doorzipt vertrouwt bij toch te veel op het boos geweld en zal eindelijk moeten bezwijken Prins Napoleon die algemeen als liberaal wordt beschouwd geeft den moed reeds op en is uit Parijs vertrokken De woelingen hebben opgehouden zelfs te St Etienne is het rustig maar de arbeiu is niet hervat De keizer heeft in het kamp van Chalons zijne krijgers toegesproken en een papidox verkondigd die ie dt iken geeft Hij zeide de geschiedenis onzer oorlogen is de geschiedenis van dea vooruitgang en van de beschaving Wij beschouwen die voorstelling als zeer gedeeltelijk waar en betreuren het lot der volken die door de schrikkeiijkste plagen van den verdervendeo oorlog elke scbrecle op hec pad van den vooruitgang moeten betalen Het gerucht houdt stand dat de verhouding tot Italië verbeterd is en dat men onderh lelt over het op nienw verlaten van Rome In verschillende steden van Italië komen oproerigheden voor Er is een moordaanslag beproefd op den vertegenwoordiger Iiobbia dit zich ten doel stelde de knoeijerijen van hooggeplaatste personen ter zake van het tabaks monopolie aan het De prijs der Adverteotien van één tot zes regels met inbegrip van hi t zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte licht te brengen Dit voorval beeft eene bedenkelijke gisting doen ontstaan De verkiezing van Serrano tot regent van Spanje wordt algemeen toegejuicht hij is een man van karakter en het schijnt eene gelukkige keuze en Prim is ook als minister van oorlog op zijne plaats De woelingen der vervallen dynastie boezemen geringe bekommering in eii Spanje dat nu rced s zoovele manden on ler dwingend gezag blijk gaf van kracht en maltgiug te midden eener geweldige omkeering doet de hooprijien dat de toekomst goede vruchten zal uplevereu van vrij heid ontwikkeling en welvaart Het arme lend heeft lang en ontzettend veel geleden door uillekeur en dwingelandij De afloop der herstemmingen heeft de zegepraal bevestigd der liberalen Leyden en Gouda moeten zich echter getroosten hunne vertegenwoordigers nog eens te behouden Het ontwaken uit de conservatieve halfheid is slechts gedeeltelijk Er ia over het geheel niets verloren maar wel belangrijk veel gewonnen Bij de herstemming te Gouda is een treurig verschijMsel waar te nemen Sommigen hebben den moed opgegeven Bosscha telde eenige stemmen minoer dan bij de eerste stemming Velen is deze uitkomst geheel onverklaarbaar Maar wij treuren niet omdat wij zeker zijn van de zuiverheid onzer zaak Wij verfoeijen de laagheden die gepleegd zijn door de tegenpartij maar het smart ons evenzeer waar de liber ilen bun edele zaak bezoedelen door onreineu ijver Oiize verkiezingen moeten anders worden de bezwijkende conservatieve partij moet wel de toevlugt nemen tot onzedelijke praktgken wil zij niet geheel te ondergaan maar de vrienden van waarheid en regt moeteu elke dubbelhartigheid van zich werpen en eene eervolle nederlaag verkiezen beven eene bezoedelde zegepraal Wij verwachten dan oek dat men steeds openlijker den atrijd zal voeren opdat bet volk ook hier zijn waar belang zal leeren inzien en overtuigd worden van de deugdelijkheid der schoolinstellingen die alleen den vooruitgang van licht en wetenschap van rtst en welvaart kan waarborgen öuttenlanïr FarrijS 22 Junij De Monitenr heeft eene inschrijving geopend voor de slagtoffers van het gebeurde te Ricamarie nabij St Etienne Die insclirijving is door het pobliek goed opgenomen maar de regering is er zeer ontevreden ever De berigten over den te verwachten graanoogst hier telande luiden zeer uiteenloopend Onder de onlangs ontvangen 136 rapporte i uit verschillende departementen zijn er 47 dieeene rijzing 55 die eene handhaving en 34 die eene dalingder prijzen doen voorzien Alles hangt nog af van den verderen gang der veersgesteldheid 24 Junij net Joururti uu Peuple deelt een telegrammede uit het kamp van Chalons waarin gemeld wordt dat dekeizer aldaar tot de militairen uit den italiaanschen veldtogtheeft gezegd Soldaten liet verheugt mij te zien dat de grootezaak voor welke wij tien jaren geleden gestreden hebben nietbij u vergeten is Behoudt altoos in uw hart de herinneringaan de gevechten uwer voorvaderen en aan die waaraan gijzelve het t deelgenomen want de geschiedenis onzer oorlogenis de geschiedenis vanden vooruitgangen van de beschaving Gijzult daardoor den militairen geest onderhouden dat is de triomf der edele op onedele hartstogten bet is de getrouwheidaan uw vaandel gehechtheid aan nw vaderland Gaat voortgelijk vroeger dan zult gij waardige zonen der groote natie zijn W eenen 23 Junij Volgens de Presse wordt in goed onderrichte kringen als een stellig feit verzekerd dat de fransohe regeering met veinieawden ijver werkt aan het herstel dar septemberconventie met afdoende waarborgen van de italiaansche regering tot bevelling van het pauselijk grondgebied De Wiener Ztg is van bevoegde zijde verzocht mede te deelen dat de door eenige binnen en buitenlandsche bladen openbaar gemaakte berichten omtrent een beweerden ongunsti