Goudsche Courant, zondag 27 juni 1869

een toestand der financiën vin Hongarije kwaadwillige verzinsels zgn Het fiiniiciccl uestuiir van Itongirije boopt ooSde utgaven vnu het loopende jaar evenals die vau lb6i en 1868 te kunne n dekken Oinnenlanö nOlDl 20 Junij In de zitting der tiiteJe k uier vin iioensd heeft in de er ie plaii de beer Biom zij t interptll aie gerikt tot deu minister vin kolomen betreffende den voorn id i m gouvernemeritat n iii Ooat ludit en de aüe idiiig diiivui uwr ederhiMl Nidit de miui ter degevriigde inliclitiiigen gegeven en de hem ge I ine vragen bemtiioord en de heer Blom nader gesproken hil erd deze interpell itie als geëindigd bf schouwd Dnirni zijn bch mdeld en met ilgemeene stemmen a ingenomen het el ont erp tot bekric itizing van ee credieten door Ili gouï riRiir Eciitriil vm Nel liidie geopend boven de bt roonn nn c 1 liidie voor l b onvoorziene uitgiven afd l en vin hoofd II dat tot bckrichiiguig van creilirten door den rjouierneur genei n van ed 1 ulie geopend boieir i e indi5Llie be rooliiig voor 1867 dat tot beknohtiging vin rrelieien door dta gouventur generaal van ed ludie geopend boien de indi lie bcïrool voor l8oS dit tot wijzi inf der üe rooiin v ui Ntd In lie voor het diensijair 1S68 1 hoofdst uilgtven m Ntibrlinl ilsmede Ie conclusie van het verslag der commissie voor de verzoekschriften op het adres J n de Pollii t OU I bnrgcmcesler van Mii bree Voorts werden nog joed rtkeurl de eonclu ien der verslagen uitgebragt over ver chillende regering be cheiden Inde zitting v lU donderdag ijn es nituralisatie netten en een piar et ontwerpen beirelleiide de gri nsscheiding van gemeeulen met ilgemetnc stemmen iini enomen Langdurige benad lagiijgen ijn gevoerd over hei wets ontwerp tot wijzig ng der wd vin 1 junij 1861 fstbl n ai regelende den doortogt II het vervoer vin landveihuizers Op eene vraag van den heer van Voorthuvseu antwoordde de minister van biuneul ziken dat de onderneming om het vervoer van landverhuizers 10 bevorderen zync volle vrapatie heeft en dat hij diirmcde hoogelijk is ingenomen a verwerping van een aineiidement vinnen heer d Briuw met 29 tegel 19 stemmen si ckKinde om het oni er oek mar de huisvesting van landveihuizers in pirlicuhere woningen n et ver uit te strekken Js het wetsontwerp zelf eeuigermate door den heer Heemskerk Az gewijzied roet 51 stemmen tegen ten aangenomea In de gisteren gehouden zitting van de tweede kamerzijn aangevangen de beriidslagingen over het ontwerp van wettot onieigening vin pereec ei ten behoeve van den spoorwegvan Dordrecht unr PoHerd im Zo ider algemefiie boriiidal igingen is men onmiddelijk overgegiin lot ie behmdeliug van het eeiiige artikel van het ontwerp CU h t imetidement v m de hh A irui en Blom strekkende om de lijn van Dordrecht komende te doen eindigen op ieijeiioord zoodat de overbrugging van de nieuwe Ha is ï or llolterdam ei i1Il onteigeningen binnen de stad zouden vervallen Pne voorstellen zijn op dit oogenblik aanhangig en in deliberatie 1 Het regerings ontwerp de verbinding met het holhndscbe spoor over lijenoord door Eotterdam 2 Het amendement van de hrereu iruh en Blom 3 Een amendement vin den h er 1 ransen vin de Putte later omdat de onteigening laavmzingeu daaraan noodwendig moesten ontbreken in eene motie van orde veranderd om terug t komen op de ngting door deu Albiisserwiard en den Krimpenerwaard mpt overbruggin au de Merw ede boven Dordrecht zoomede van de Lek en van den Hoümdschen IJssel l Het regeftringsvoorstel werd op zich zelf ten sterkste ondersteund en ook verdedigd tegen de strekking d r diartegen overgeslelde amendementen door de heeren v Uassenaer Catwjck Godefroi Blusse ïhorbecke en nader toegelicht en aangedrongen door den minister van binneul ziken De heer Thorbecke zou ingeval Tan aanneming vin het amendement iruly Blom den minister liever m overweging geven de wet in te trekken en de minister verklaarde ook dat hij ingeval van aanneming van bet amendement konings magtiging daartoe zou vragen 2 Het amendement van de heeren Virulij en Blom werd door de voorstellers toegelichv en door de heeren Gratama en Fokker ondersteund 30 Het voorstel van de Putte door de Alblasser en Krimpenerwaarden ondersteund door de heer n Bfgram en Heemskerk Az met gelijktijdige verklaring tegen het aaieodement Virufy Blom Heden voortzetting De N Bott Cour zegt o m van de herstsmmingenHerkozen zijn de heeren Olivier de Brnun en Taets gekozen Pijls en Rutgers Niet minder dan de Sste Juni is de 22ste een vreugdedag voor de constitutioneele partij Uc tweede slag heeft de ege voltooid De liberale partij kon op de herstemmingen zeer gemstzijn Zelfs bij den ongunstigsten uitslag bleef haar de overwinning if Zuuiorn was melk geval de keuze liberaal In de districten Eoermond Gouda Leyden die door anti liberalen vertegenwoordigd waren kon voor de liberale zaak niets verloren worden Hiarlemmermeer was een nieuw district k waren dos de v er herstemmingen in anti hberalen zin uitgevallen dan nc zonden wij niets verloren h bben w e zouden alleen geen nieuwe overwinningen hebben behnld De anti libenle coalitie diarcntegen liep geviar nog nieuwe verhezen te ondergaan van overwinningen te Eoermond te Goudi en te Leyden kon geen spnke zijn hel nas al een redering dit m deze districten de conseivitieten tegen de hberalen in herstemming moes en komen Alleen Haarlemmermeer kon een weinig troost geven over al het geledene Zoo kon de constutioneele pirtij aanzienlijk versterkt door de behialde overwinning met kalmte deu uitslag der herstemmingen afwachten die vel de overmicht van het liberale element m de volksvertegenwoordiging nog versterken kon maar niets ontnemen pan hetgeen veikregen was Ln wat IS gebeurd Dit ji de heeren de Brauw en Taets hun plaats hebbon mogen behouden dank zij de confessionee en lie zich bij de herstemming over hen ontfermden miar dat te Roeimord door de oppositie een nieuw verlies is geleden en te Haarlemmermeer haar kandidait verre beneden ileii liberail bleef De verkiezing te Gouda en te Lev den heeft geen andere beteekeuis dm dat door de conservdlieve partij niet nog nieuwe veniezen geleden zijn De uitslig te Eoermond en Haarlemmermeer is in den strijd onzer dagen vin allergewigtigste beteekenis De heeren Eutgers en Pijls zijn gekozep ondink den feilen tegenstand van de clericale pirtij met gemoedelijken ijver gesteund door het natiomal orgaan het Dagblad Men leest in de Eott Courant De heer Groen v Prinsterer schrijft in n 15 van de blaadj es an de Kiezers het volgende Eerst nu 18 Junij werd ik door een onzer meest hooggeschatte Eoomsch katholieke landgenooleii vermaand tot onuerstenning van den heer J J W van den Biesen als bepaald tegenstanden der godsdienstlooze scholen en echt antirevolutionnair Of vraagt hij is de Papenhiat te sterk zoo ja dan triumfeert uw geliefde vin Foreest nooit te VVairlijk het verwondert ons niet dat de conservatieve bladen doucereus zijn voor de clericalen en zelfs met al bun opgevijzelde oranjeliefde de eer der oranjes m hun edel voorgeslacht niet durven verdedigen tegen een partij die den grootea Zwijger dagelijks als een huichelaar en verrader beschimpt en hoont Hoe diep is een partij gezonken die om het kwijnend leven te behouden zich dagelijks in de dierbaarste nationale herinneringen moet laten beleedigen en nog vriendelijke lachjes ge en bovendien Wij vernemen van goederhand dat eerstdaags de redactievan de Wekker weekblad voor onderwijs en schoolwezen tot nn opgedragen aan oen heer A D J Mioulet te s Gravenhage zal overgaan op den heer G B Lalleman te Moordrecht wiens vurige ijver voor de volksschool hem tot waardigopvolger maakt van den kundigen haagsehen schoolman Uit alle oorden van binnen en buitenland wordt geklaagdover het treurige zomerweder wij schrijven eerlang julij enmen zoo zich nog steeds in October wanen Te Duinkerkendurven de schepen zelfs de stoomscbepen niet m zee steken een orkaan en hagelslag hebben een groot gedeelte van Moravie verwoest m het Reuzen gebergte is overvloedig sneeowgevallen zelfs in het zuidelijke Italië klaagt men over de winterlemperatunr Een romeinsch sterreknndige de heer Secchi schrijft een en ander toe aan de zonnevlekken die zich op ditoogenblik weder zeer ta njk vertoonen In den ochtend van 7 jnnij telde hij 33 groote vlekken in 7 of 8 groepen verdeeld het aantal zou weldra het maximum hebben bereik Dezon 13 er geheel mede overdekt dikwijls had zy het voorkomen van eene menigte witte vlokken op een aschkleurigenachtergrond Die geleerde beweert emdelyk dat de verandenngdar zonnevlekken een driejarig proces schijnt te zijn hg hooptehieruit eenige berekening voor Ie wijziging van temperatuurte kunnen maken Men meldt uit Voorne De toestand der veldgewassen blijft m weerwil van de vele regen en koude gunstig Yooral het koren de erwten en boenen staan Litmnntend Het vlas is op enkele plaatsen goed op de meeste minder dan middel matig en op vele plaatsen slecht Van de aardappelen zijn f veel weg gebleven als een gevolg Van den doorwas van verleden jaar Kwade menscheu die ove al kniid zien zagen reeds verleden week kwaad m de aardappelen Zij hielden daar denkelijk voor de blaadjes die door regen en wind een weinig zwart waren geworden Alles verlangt echter sterk naar droogte geen spoedigen overgang van warmte diar men dit zeer nadeehg voor de aardappelen zou achten Het slechtst v n allen 19 bij het ongunstige weder weer de ai beider gevaren die met geregeld heelt kunnen werken en dus ook niet geregeld dagelijksch brood heeft gehad UITSLAG der HERSTEMMINGEN VOOR LEDEN V N DE TWEEDE KAMER ZUIDHORN Herkozen de heer Ml N OliVier liberaal met J63 stemmen De heer W erda bekwam 30i stemmen HAARLEMMERMEER Gekozen de heer Rutgers Van Rozenburg libera il met G15 stemmen De heer van der Biesen verwierf 487 stemmen JjEI den Herkozen hp heer Taets van Amerongen conservatief met 1230 stemmen uitgebracnt 2065 stemmen De heer Neeb verwierf 835 stemmen GOUDA Uitgebracht 2634 steromen Herkozen de heer de SraUW oonservitief met 1597 stemmen De heer Bosscha verkreeg er 1037 ROERMOND Uitgebracht 1779 stemmen Gekozen de h er PijlS liberaal met 1001 stemmen De heer Arnoldts ver kreeg 768 stemmen Gemengde Berigteii Te Biicbarf st is de kamer van vertegenwoordigers gesloten en de senaat ontbonden Geen enkele nogendneid heeft zich nog ten aanzien van het concilie bij den paus verklaard Te Genua zijn onderscheidene personen in hunne wonmgeu gevangen genomen Men verneemt uit Hongarije dat de uitzigteu gunstig zijn voor den tarwe eu rogge oogst Er IS een plan ontworpen on 1 ii 16000 bunders land te ontwoekeren aan de zee tusschen W ern gen en den vasten wal tot aan Mederabhk Prof Vreede bekent een flater begaan te hebben met de aanduiding van den boogschnttT Men vreest dat de 600 op het concine verwachte bisschoppen e kerk al altijd m grooter verwarring zulïen brengen De onderkoning is ook te Londen eene vruchtelooze invuatie komen doen Op de b usicheniscüe paardeamarkt is een istx met f 1600 betaald en daarvan een paard later verkocht qd 1400 Lit Gaasterland klaagt tnen over het verhuizen vsn goed gezeten landbouwers naar Amerika De onrijpe k en worden bij duizende mandjes uit Gelderland verzonden naar Engeland £ eu feniau Higgert genaamd js door den president Gr snt tot amerik tunsol e Glasgow benoemd Men wil IQ de M Pauls kerk te Londen een gedenkteeken stichten voor den oatnurkundige Faraday overledtu m 1867 Prins Napoleon is ontmoedigd vertrokken uaar zijn landgoed PranginB In de algenjnsche pro viQcie Constnntine is door een arabischec roofstam eene karavaae overvalLa en zijn 26 kooplieuen vermoord De jtzuiten loopen gevz r verbannen te worden nit Konstantinopel Men komt weder geld te kort om het Suez kanaal te voltooijen Te Gotba ie htt ontwerp van patentbe lasting die het defit t moesten dekken door den landuag verworpen De gele koorts beerscht in Pen Onder dti Missisippi is bij St Jouis een tunnel ontdekt die tot de hoogs e oudheid schijnt te behoo ren Den 5 junij is te Cadis voor het eerst openthjk een protestant begraven Te Ljon duurt de werkstaking voort der s ucadoors pa en schrijnw crkers en hebben de koperslagers zich daarbij gevoegd De fraosche radicale üïaden wie Heveil en 1e Rappel ïijd zamengesmoUen tot een dagblad getiteld la Reforroe boramigen wililen m Lugeland alle kerkgenootst bappeu subsidieren door den staat De bank vaa Engeland heeft het disconto gesteld op 3 en een half pet De ko nmgin der Hellenen is te Athene bevallen van een prins De goede verstandhouding tusschen Brazilië en deu amertk gezant Webo is door tnsschenkomst van deo engehchen gezant hersteld Ie Harhngen is een werkstaking bij den houthandel ontstaan De balkvlotters die f 1 20 per dag verdienen eischeu 1 50 VERGADERING van den GEMEENTERAAD Vnjdag 25 Jumj Tegenwoordig de hh de Grave 1 ïoorzitter Viruly Luyten Pme Westerbaan lUutinger Remy Droogleever vau Gennep Kist en van Straaten van den heer Bachner is kennisgeving ingekomen dat hij verhinderd 18 de vergadering bij te wonen De notulen der vonge vergadering orden gelezen en gearresteerd Ingekomen eene dispositie van gedepat staten houdende mededeelioe van nadere voorachrifte betreffende de inngting der begiootingen en der rekeningen van inkomsten en uitgaven m dit Gewest eene dispositie van dezelfde houdende goedkeuring van de overeenkomst betreffende de waterstaats aangelegenheden tusschen de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland Pa rnit vloeit voort dat art 5 en 6 van het vroegere met de commissie voor de droogmaking van de Haarlemmeiuieer gesloten contract moet urdeo ingetrokken in welk geval het njk zieh be eid verklaart voQf verbreedea van de bleekersbrug eene subsidie te verleeneu vau f 9C0u Na e nige korte discussien is dit algemeen goedgekeurd 2ene dispositie van dezelfde hondeode uUnoodiging tot regeling der begrafenisregteo notific eene dispositie van dezelfde houdende aitnoudiging tot regeling vaa het begraven van lijken notiüc eene dispositie van dezelfde houdende goedkeuring van verschillende raadsbesluiten tot afstand van gnnd etc et nr ifac De voorzitter doet verslag vau den afioo der aanbesteding op woensdag jl zie nO 7551 notifc Aan de orde is een voorstel van B ei betreffende het verzoek van de heeren Mulder en van Te ier zake wordt gclezLn eeu uitgebreid rapport van B en W waar in onder anderen voorkomt eene correspondentie mf dtn minister van oorlog over de verplaatsing van hef kruidhuu waanu ij in ouderbandelmg zijngetreden met de adressantea die ten gtvolpe daanan hun vroeger verzoekhebben ingetrokken en eeu gewyzigd tweeled verzoek hebben ingediend om namelijk aan de zuid en noord tjdc va burgcravondschool groud af te staai B en W advi ieren m deu id aau de zuidzijde als ei gendom der gemeente te behouden en die aan de noordzijde af te staan om met onder voorwaarde van het afbreken van het kiuidhuis en het weder op te bouwen daar en zoo de minister van oorlug htt zal verlangen onder oe7igt van de genie De heer Reutinger sttlt voor de stukken met d overgelegde teeke mng ter visie te leggen en wordt algeuieen dienovereenkomatig besloten 4 n de zaak tot de volgende vergadering verdaagd Her voorstel van B en W op een vcrzotk van de heeren van Helden en van Zeijlen en andere eigenairs en bewoners van huizen staande op de zeugstraat en het lombard atertje tot het riulereu van eene daarachter gelegen zijl Op het idvies vau B en V dat het verzoek allerdrtngendst noodzakelijk is eu de kosten geraamd zijn op J 0 wordt daartoe algemeen besloten Htt voorstel tot af en overschrijving van posten op de begrooting van uitgaven dienst 1868 69 wordt aangenomen tervolgens wordt door li eu W voorgesteld im onder dankzegging aaa de rendauteu goed te keuren de vcuing van bh Iibr meesters aB regenten van het vereenigd wees eu selemoezen er huis van de gasUuuzen en vau het bestedelmghuis en eindelijk die van den schuttersraad waartoe eenstemmig wordt besloten Einudlijk ordt met algemeene stemmen benoemd tot directeur vau de zwemschool L van der Hey Hierna eindigt de vergadering Ingezonden i p gunstig de verkiezingen in t algemeen voor de ibera eii ook zeifs bij de herstemmingen zijn ditgevallrn mogen WIJ echter niet ontveinzen Jat het ons hoogst verrast en diep getroffen heeft dat na al de pogmïren die zoonel van alle kanten en zoowel in als uuileii Let district door de algemeene kiesvereenigmg voor dit district en de iiezcsvereenigiug de 3rondnet zijn aangewend om ae candidatanr Van Bosscha ie onuersteunen en te bevorderen dezelve bij den lut ag totaal schipbreuk heeft geleden VVonderbaar wordt die z aak evenwel als men ui bijna al de gemeenten waar Bosscha bg de eera e stemming nog a in beduidende aanmerking kwam of zelfs verre de overhand had de plegtigste verzekeringen erlangt dat het aantal stemmra voor hem bij de herstemming bepaald toegenomen was En de officieele uitslag was toch dat faij niettegenstaande eeu red tilrijker opkomst der kiezers minder stemmen bekwam dan den eersten keer Mer zoude haast moeten gaan gelooven aan een mirakel Joor de een of ander Heilige bewerkstelligd ter gunste ran den verdediger in spe der Godsdienstige sectesoholen Welligt IS dit wonder geschied om ons ongeloovigen aan vonderen nog feitelijk daarvoor beschaamd te doen ataan ii de door ons genoemde zoo genaamde verlichte 19de eeuw Hoe ongeloovig daaraan echter ook gelooven ij toch voordezen keer liever aan een wonder dan dat wij gelooven zanden aan de opzettelijke muleidin van zoo n groot aantal zichopgevende voor Bosscha gestemd hebbende kiezers en welk getal voorzeker zoo zij aan de waarheid getrouw zijn eene geheelandere uitkomst had moeten geven Gouda 26 Jung MARKTBESIGTEN Gouda 24 Jnnij Behalve boekweit die rorige prijzen opbragt werden alle art kelen hooger betaald De geringe aanvoer ter veemarkt werd tot enorme hoogepryzen verkocht Vette schapen en lammeren alsmede rarkeusen biggen vlug verkocht Kaas aangevoerd 148 partijen ƒ 36 a 29 Goeboter ƒ I IO a ƒ 1 20 Weiboter ƒ O 88 a ƒ O 98 BÜBGEBLIJKE STAND GOUDA Geboren 22 Junij Pieier ouders B Nieveld en J C vao den Berg Arie ouders J A Revet eo A M van der Pijl 24 Maria ouders D van Aoensel eu N Mol Johauoa Aathonia Mana ouders T A Tiier en C D Vriens OvEKiEBEN 21 Juny C Leeflasg 16 w 22 H C van Wijngaarden wed A Verhoek 60 23 MC van der P l huisvr van C Mausielder 43 j C de Graaf 69 j 24 V van der I k 55 j M H Jultus 1 I U m 25 D Verkerk 70 j OKHI VI 23 jany F J vao Xoou en G de Graaf J Vergoed eu J J Meewezen i van £ ijk eo B de Brnin