Goudsche Courant, zondag 27 juni 1869

kamer kennis p niomoii Irbbcndo van de iikkcii betrekking licbbeiulo op de aansluiting der jpoorwegcii Is Ainsterdiim is viin oordeel dat de zuidelijke verbinding de voorkeur verdient Pe hh Storm van s Oravesnude en Godefroi hebben vcrsehillende bezwaren tegen liet wetsont werp ingebracht en de hh Heemskerk Az van Wassenaer atwijck Pijnappel en van Naaraen hebben het verdedigd lic bestrijders der voordraulit hadden vooral bezwaar teilen de kostbaarheid van het plan vooral daar de aansluiting op even goede w jzo goedkooper kon worden verkregen De vuorslandeis van het ontwerp zagen in do motie van den heer Insinger slechts een middel om het werk te verhinderen want zij bevatten geen beginsel ora de zaak voor het vervolg te regelen De commissie van rapporteurs voor het wctsont werp tot regeling van het onderwijs bij de kon militaire academie bracht daaromtrent haiir eir dverslag uit He kamer heeft met 27 tegen i i stemmen beslist lat dit wets ontwerp behandeld zal worden na afdoening van die onderwerpen waarvan de beraadslaging reeds aan de orde is gesteld In de zitting van dinsdag z ju weder langdurige beraadslagingen gehouden over Let wetsontwcvpbetreffende de spoorwegverbinding van Zaandammet Amsterdam re en dupliek De minister vanBosse verklaarde dat zonder onvoorziene omstandigheden do rente voor de spoorwegleening uit de gewone middelen zoude kunnen gedekt worden Daarna is de motie van den heer Insinger tot zuidelijke verbinding verworpen met 48 tegen 1 5 alcmmen en het regeringsplan aangenomen met 37 tegen 26 stemmen lu de zitting van gisteren zijn het wets ontwerp tot verhooging van hoofdst IX der staatsbegrooting voor 1869 fverhoogde uitgaven voor dekust van Guinea dat tot wijziging van honfdst Vil B der slaatsbegrooting van 1869 administratieder directe bel istingen en andere aan dd orde gestelde ontwerpen aangenomen Een nieuw voorstel ora de behandeling der wet betreffende de militaireacademie uit te stellen werd verworpen mot 33 tegen 26 stemmen zoodat die wet morgen in discussie s al komen Bij de beraadslaging over deverhoogde uitgaven voor de kust van Guinea heeftde minister van koloniën verklaard dat de zakenaldaar een beter aanzien hadden gekregen hijwenschte zich echter nu niet uit te laten over denwrnsch van sommigen tot verlating dier bezittingen waartoe ook casu quo internationaal overleg vereischt wordt De leden der eerste kamer zijn bijeengeroepentegen woensdag 7 juli des avondsten half acht ure Aan het lokaal van het prov besiuur vnnZuidHolland is Maandag o a aanbesteed Hetuitdiepen eu verbreeden van een gedeelte Aet rivierde HolUndsche IJsel tea noorden van de stecuplaatsen van de wed A Kooi eu I van Langete Gouderak Voor deze besteding waren zes biljetten ingekomen bij de opening bleek de minsteinschrijver te zijn de heer H Middelkoop te Leerdam voor ƒ 797 Op de dezer dagen ii Middelburg vergaderdesynode der chr afgescheidene gereformeerde kerk die ook door onderscheiden afgevaardigden uit hetbuitenland werd bijgewoond is o a besloten datde met de vroegere gereformeerde gemeente onder t kruis thans tot een kerkgeaootsehap vereenigdegemeente den naam al dragen van christelijkegereformeerde kerk Bij de regeering zal erkenningals rechtspersoon vvorden aangevraagd De heer de Keyzer pred te Arnhem heeftaan de slassicale vergaderingen een missive verzonden daarbij in overweging gevende een voorstelvan den emer pred Hooijer door hem aan de synodale commissie gedaan ter beperking van hetkiesrecht in de herv kerk De afzender gaat daarbij uit van de stelling dat de uitvoering van art 23 een toestand in het leven he ïft geroepen dieonhoudbaar ia als wordende aan de massa van onkundigen en onkerkelijken de kerk prijs gegeven Uit het eerste gedeelte van de Handelstalistiek van Nederland over 186S die thans van wcgehet dept van financiën het licht ziet blijkt dat dehandelsbewegiug in dat jaar gunstiger was dan inhet jaar te voren In 1868 beliep de algeracencinvoer eene gezamenlijke waarde van ƒ B7S 265 176 die tot verbruik 469 927 381 de algemeene uitvoer ƒ 474 424 904 die uit het vrije verkeer ƒ 368 911 341 en de doorvoer ƒ 105 513 563 Vergeleken met 1867 is de algemeene in ocr toegenomen met bijna 5 pet de invoer tot verbruikmet ruim 7 pet de algemeene uilvoer met bijnaC pet en de uitvoer uit het vrije verkeer met ruim 8 pet terwijl de doorvoer daarentegen met ruim 3 pet is verminderd Van de voornaamste voortbrenRselen van landbouw en vrij verkeer werd in 1868 rati r dan in 1867 uitgevoerd boter 542 61 pond kaas 325 452 pond gedistilleerd 2 798 208 kan meekrap oube roofdc fijnc en 1 851 SOI pond garnncino en colorine ruim 2 milliocn guldens gcralTKieerdc suiker 7 miUioen pond rnw vlas l o railliosn pond slagtvee stieren ossen koeien en vaarzen 48 386 stuks hnkkclingon en kalveren 26 84 varkens 24 308 on schapen 116 810 stuks Dt invoer van goud en zilver in staven baren enz was het nanzienlijkstp sedert 1858 toen die eene waarde van 33V2 milliocn bedroeg in 1868 was ilie invoer ƒ 23 7ill 607 en wel tot verbruik De uitvoer beliep in laatstgcmeld jaar ƒ 6 008 935 Na aftrek van de waarde an goud en zilver be lrocK de algen eene invoer iii 1SI8 ƒ 230 212 654 iD 1858 ƒ 383 19 0n on ii 18CS ƒ 554 473 868 invoer tnt verbruik in I MS 157 7 12 737 in 1858 ƒ 279 690 486 en m 1868 44C 13 774 algemeene uitvoer in 18 ƒ 184 497 076 in 1858 ƒ 323 l71 27 i en in 1868 468 415 969 uitvoer uit het vrije verkeer in 1848 ƒ 116 524 349 in 1858 223 913 787 en in 1868 362 902 406 in doorvoer in 1848 67 972 727 in 1858 ƒ 99 557 489 en in 1868 ƒ 105 513 563 Deie cijfers doen de aanzienlijke vermeerdering van de handelsbewegiug ook van Nederland in jongste twintig jaren in t oog vallen Gemengde Berichten Iledru 1 juli vordt ecuc uicuwe sectie vaii tien spoor cg van Algiei 3 jaar Oran voor het publiek verkeer oprngtstfld van iJlióa unar Bu Media Het verschil vau ilc balkvlottera te Hurli igeu met do jtatfüons is geschikt liij het sluiten vau de zitting der bclgisthc kamers klaiigl ueu dat iu S maaudt ii bijzoiuler weinig 1 = uitgcrielit Tc Piaug worden nog altijd pUüOLeu gevauf cn genouien in de springbuszaak l c prefect heeft de zittingen van den gemcenterJiad te St JEtiennj gcachorst In het iaiiup van Sathonay hij Lijon heuft eeu wedstrijd plaats gehad met velocipedes De fransch belgischo spooreommissie wil nog weinig vlotten Te Wasiiingtou heeft de minister van marine zijn ontslag geiiotnoii en is vervangen door deu hr llobinsou lu tipauju is de kreet wLcve de republiek verboden Op llaili had Salnave iu het begin van juiii Aux Cayes ingeuoiou maar was spoedig eder dairuit verdreven IJe Cransch atlantiseUo kabel is delect gewtjst maar iu weinige uren hersteld i e paus heeft na korte allocutie iu het consistorie verscheiden prelaten benoemd Men vjrwaclit n N Amerika eeu buitengewoon rijken tarwe oogst Do katb li ki u verzamelen te ijauweriiood 10 miliiocnen iu het jaar voor de buitcukndsche miaaien als du protestanten 25 niilhoL U iiijccn br en Te Mai3 iile in Kentucky lu ilL men velocipedes die met ecu sleutel opgewonden m alle nclit ngon een half uur loopeu Iu Oregon hebbeu de Imlianen buunc rooverijeu hervat De Kusbeu zullen een liisschop van du griekschc kerk vestigen te Teking Ta Charleroi vreest men het intjtoi ten van vele gebouwen als de mijnwerken onder de stad niet b let worden Tc Kiew in Kunland is de thermometer gestegen tot 3ö graden Reaumur Lit New York zijn 800 nun onder kolonel iJyaa vertrokken naar Cuba To Munchen zal dezer d igeu het eerste burgcrli d iiuwehjk gesloten worden De fr min van buiteni akeu markies de la Vnleite zou ge egd hebben dat het oecniiicniEch coucihe niet bijeen zal komen Het kader van het jciiuituii leger lelde in htt begin van dit jaar bJÜi leden maar tiiloos ziju de verwante geo jtsehappcn eu de gehei ne lidt ii Te Brussel ia de clücipide otheieel trapwagen gedoopt maar te Moorslede litdt zij ontvangen den prachtigen naam kuaprap 8tap sneliiiusbreelv ij er tweewielig njtuig Aan dü Kaap de Goede Hoop begint de katoenteelt goed te gclukkeQ De dubbel gekozen kandidaten Gambctta Simon on Bancel zullen niet optiedcn voor I aiijs Vooi de opengevallen betrek ung van burgemeester te Monster hebben zich reeds bU bolUcitanteu opgedaan Te Ooüdewaard ia een nieibje van 17 jaren omgekomen door Iicl oniviiUeu van het rijtuig veroorzaakt doo het schriUtïU van liet paard vooi een velocipede Tc Berlijn ïuHeii dezer dagen 400 deputatien van vrijmetselaarsloges bciaadslagen over gewichtige wijüigingcu die de loop des tijds noodig maakt In de verecnifidü staten worden vele feytiviteilcn gevierd over het voltooien van den reuzen arbeid van deu l acificspoorweg Te Nordhausen heeft een congres vim philanthropcn ter heiBchepping der mcrpehbcid een nieuw voeaingstelbel uitLïciiacht dat haar doe zoekt te bereiken door roode kool dopt rw ten en spma io Oe ooilogcn vau 1853 tiO hebben gekost aan nicnsehenIcvens 1 74 591 on aan geld 4 milliarden SUO milliocn franken Do keizer is te üeauv ais luisterrijk ontvangen men begroot het aantal aanwezige vreemdelingen op 100 000 De prebidcnten van Cliili en l eru erkenneu de cubaschc opstandelingen als oorlogvociende mogendheid en verklaren zieli ten gunste van de republiek van Cuba Posterijen De directeur van het pobtkauloor te Oouda brengt ter keunis van belanghebbenden dat de mails naar Oüst Indie over hot volgende kwartaal zullen verzon lilon worden viil Marseille op 2 8 16 10 Jnlij ó 13 37 Aug 2 10 21 30 September via Southampton 9 23 Julij 6 20 Aug 3 17 September viil Triest op 14 28 lulij 1 25 Aug 8 22 Sopt Ten dienste van het publiek is aan hot postkantoor opgemaakt en aldaar tegen 10 et verkrijgbaar gesteld eene gedrukte aanwijzing bevattende juiste en volledige opgave ever het jaar 1869 van de verschillende kz en en iire t waarop de brieven i l iwr ter post moeten bezorgd iju om mot de eerstvertrehh uck mils naar Ned Oost en West Indic Australië Miina apan Ceylon enz verzonden tu worden ilsincde vermelding van port gewigt afmeting enz waaraan de brieven drukwerken en monsters bestemd naar de Ncdcrlandscho Koloniën onderworpen zijn iouDA De directeur voornoemd 24 Juuij 1869 KOETSVELD KANTONGERECHT te G O U U A Hij vouissen van 28 April en 5 Mei 1869 ziju 1 A B wegens het doorvaren van de Waddinxvccnsohe brug te Zuid Vaddinxveen niettegenstaande de brugwachter hem liad aangeroepen om te houden en het teeken dat de doorvaart kan geschieden niet te hebben afgewacht veroordi eld tot ecno geldboete van ƒ 3 of 1 dag sub gevanf euisslraf 2 C V I wegens het riiden met eeu kar bespannen met honden op den IJsseldijk in de gemeente Slein veroordeeld tot eene geldboete van 3 of 1 dag subsid gev inj enis3traf 3 A V 4 W L ieder wegens gelijke overtreding veroordeeld als N 2 5 J M a wegens het niet voorzien van muiiband van honden welke in de gemeente Zuid Waddiniveen een voertuig trokken en h wegens het als geleider van een bespannen hondenkar zich daarvan verwijderen terwijl dezelve zonder bewaker op den openbaren neg te Zuid Waddinxveen stond veroordeeld tot twee geldbuelcn elk van i of een dag subsid gevangenisstraf voor elke bocto 6 1 L wegens het rijden met een kar üespanneii met honden op den Zwartendijk in de gemeente b ein veroordeeld als n 2 7 A V wegens twee gelij cfi overtredingen op den Zïvarlendijk te Stein en in den Plattenwcg to Shiipwijk beg inn veroordeeld tot twee geldboeten elk van 3 of een dag subsid gevangenisstraf voor elke boole 80 C B wegens hot zich met een wildstrik bevinden in een j icKtveld builen openbare wegen of voetpaden veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 10 of drie dagen subsid gevangenisstraf bovendien tot eeiie gevangenisstraf van drie dagen eu verbeurdverklaring van den wildstrik met bevel tot vernieling En bovendien alle in de kosten van den processe des noods invorderbaar bij lijfsdwang M A E K ï B E E I G 11 T E N Gouda 1 Juli Tarwe vond tot iets mindere prijzen nog sleehts weinig koopers de overige artikelen ruim prijshoudend Tarwe Poolsche per 2400 kilo 340 Eoode KI 335 Zeeuwsche per mud 9 75 ii 11 25 Eogg 7 25 i s50 Gerst 6a 7 00 Haver ƒ 4 80 Boekweit Fransche per 2400 kilo ƒ 210 i 220 Noordbr 255 ü 265 Bruine booncn 9 00 a 11 50 Witte 12 i 0 af U OO De aanvoer ter veemarkt was gering met tragen handel varkens en biggen mede weinig gezocht vette schapen waren vlug lammereu traag te verkoopcn Kaas aangevoerd 114 partijen ƒ 25 a 23 Ooeboter 1 16 a ƒ 1 26 Weihoter 0 96a ƒ 1 Ü6 B urgerlijke Standi ll lloULN 3 Juni WiUcni Plclcr Corndis ouders A Haverkamp CD W Wijiiobcl 27 Johanna M itlillila ouijcis J Flux en M Büsein 28 Casper Johannes ouiteis F H van Leeuwen en J l j Kccheen 29 Cornelia Wilhelrnica ouJer F van der Stam en J W Nicuweiihuizen ü HiLll KN 27 Juni J Jongcnect 3j i m Claivwi 30 Juni A T vau Wcikhoven on J M Kieu wenhuizen A vau Es cu M J vau Kersbergen V van der Ileij en J C Batting V Blizewski en II van Barneveld ADVERTENTIE Bij de STADS FABRICAGE te Covdr worden gevraagd 4 METSELAARS luUchtinge i te bekomen bij den Gemeente Architect