Goudsche Courant, zondag 27 juni 1869

A De voortrelTeiijke uitkomsten welke het gebruik der Schniidisehe Anli Rheumalisehe WaldwolWatlen a 25 cn 50 et het pak Dennennaaldon Oüe a 35 on 70 et do lleseh aan luizende lijdersvan Jicht en Rheumatiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefsbeproefd waren de bijzondere aanbevelingen van 1111 ieneoskundigon geven voldoende bewijzen derdeugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande di póls alsook do zoo alom beroemde WaldwolGezond heids Kleedingstnkkcn bekend als beliocilen genecsmidilel tegoiialle Jicht en Rheumatischc nandoeninirenSclimidischo BORSTIiONHONS a 30 et de doos zynde het beste middel voor Slijm lloesl Verkoudheid Ailbma bónannwdo Borst en KIEFERNADKL POMADE a CO el do llaeon is een goedkoop en heilzaam midilol legen Kheumatischc hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen het uitvallen van hot Haar en hot vrorg rijs worden Verders verschillendo VVa ilwol Arlikelcn volgens prijscourant Hoofil Agcnt voor Xc lorland M J HAM Vtrerht Te lOUI A Mej de Wed BOSMAN En verdere Di póis op do gebniiksaariwijzingoii Aanvraag om DEPóT bij M J C HAM Utrecht I VOLKS LHERREDENEN van Ned llcrvormde Trcdikauten die iii hot eenigc fondament ter zaligheid prediken Jezus Christus en dien gekruisigd 5 Oents per Leerrede De Prospeotas en l roefaflevering van den vierden jaargang met Naamlijst van G3 11 H Medewerkers zijn ter inzage in alle Boekwinkels en bij den uitgever J A Mulder Ie Delft Dcpftt n BOOSEIJ S Goedkoope Muziek bij de Kuektiacdelaars J VAN BENTUM en Zoon te Gonda Urbanus Pillen bereid volgens liet aloude ea echto Recept waarop mon in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongcsteldhcdcr der AIAAO en nerken heilzaam op de SlM fSVK rURlNG Zij zijn uitmuntend legen de GAL UlIERI t K in het BLOKD en UITSLAG der IIÜID zij zijn ZAOUT LAXEREND en SLIJMAFDRUVEND Verzegelde doezen van ST a ent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh Aarlandfni J F Alhirt Jlblamrdam M l unt Wz Aljihen a d Bhijn C van Arkel Amsterdam M Cléban C droogisten heilige weg D 331 en huidenstr KK n 278 Bodegratea B Versloot Bdfl H W de KruyflF üelfstaven J Koeh Deventer Gebroed Timan Dirkslmd D de Vries Gouda L Schenk op de Hoogstraat Haastrecht K Oosterling lAyden J T Terburgh Ilaarlcmmerstr hoek Bak kcrstefg Moord echt G II Post NieuKkoop A Bots Oudewater H J Kuijper Rotterdam A v d Toorn Weste vVagonst Sclioonkoveii A Wolff Tiel A F Paassen Utrecht P Altena op het Steen w over de Don kerstr n 372 Tfoerden L Ruijten Zevenhuiien A Prins Het depot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roera bekend en in algemeen gebrui c is door ons te GOUda alleen en uitSillltend geplaatst bij den heer L SCHENK op de iloogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk vcrzooht wel attent tewillen zijn dat door ons bij niemand anders doUrbanusl illen bereip volgons het oude on echteRecept in Dc pót zijn verkrijgbaar gt sfeld in de liierhoven opgegeven Sleden en plaatsen dan bij de Uerbomujenoemle SifpMouders In elk doosje is eenbiljet voorzien met de citjenhandige naamteekoningvan de vervaardigers Wed Keunen Zoon Apothekers welke llanaieekcning zieh ook bevindt ophet Zcgellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar welop te letten en raden hun aiin WCl toe to ziOQ bij wion men de Doosjes Pillen haalt Alleen dieDoosjes waarin een biljet met on e llandlookening zich aan to schaiïiMi en zioh e wachten voor l KoLruik van 1 vclo namaaUoU 31 MALZ ZEEP VAN JOHANN HOFF Deze ZEEP is vrij van alle minerale substantiën volkomen onschadelijk doet de oogen niet aan virfijnt en verfraait de huid verwekt een soliitterenden witten en jeugdigei tint in alle tijdperken des levens verwijdert van de huid lie onreinhedcn zelfs de weerbarstige doet bij langdurig gebruik huidpeukels zomensproelen vinnen dauwworm en huiduitslag verdwijnen maakt over het geheel de ruwe en spiirigende huid fijn zoo zacht als lluweel en elisliek en werkt inzonderheid wegens haar groot Malz gehalte iji de bijgevoegde kruidenslollen bijzonder gunstig op het door zenuwzwakte oulstane beven der banden wanneer men ze maar onafgebroken met deze Zeep wascht Prijzen per stuk IT s C stuks Ü5 Ct li j Va en hooger JOIiA llOFF sclie AROMATISCHE MALZ POMADE tot het onderhouden verfraaijen en beletten van het uitvallen der haren Per flacon I ƒ 0 70 en ƒ 1 JOllANN liOFF s Centraal DepSt Bloem markt bij de Stilstecg F 154 te Amsterdam Mede echt te verkrijgen te Gouda bij J C VAN Vkeuminokn cn te lyoerden bij Henhi 1 VAN DEN BKitnii Een geschikte wordt gevraagd Adres onder letter C liij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier ® Eigenaars of Huurders van land in de FLAS gemeente Zevenhuizen die genegen zijn de jagt op hun land voor het aanstaande JAGTSAIZOEN te verhuren adresseren zieh franco met opgave van het aantal bunders en prijs onder het bo enstnan l motto bg de Boekhandelaars G B van GOOR Zonen te Coudu i BEKROOND 1 1865 I Bel an g I O P O R ï O I zilveren medaille kkiisïe klasse Alphen L VAROSIEAII Z lioskoop J GOUDKADE Uarmclen W G KURVERS Ilaserswmtde Mej J GAARKEUKEN Mantfoorl J A JACOBl Oudewater J van LIEFLAND Uit de hand te koop Een HECHT en STERK HUIS met PAKHUIS daarncven GROOTS TUIN en ERF met een Schuur gelegen nan de Wuehtcrstraat bijzonder geschikt voor eene abriek Te bevragen bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Eene WEDUWE met hare DOCHTER verlangt legen Augustus Twee gemeubeleerdo Kamers met bediening Adres met franco brieven onder letter R bij den Boekhandelaar P C MAAS Jr te Goud i Agenten cii Sub Agenten Voor Geuoolsehiippen v m Geldelijke Uilkeeringcn bij het LEVEN in lijd van ZIEKTEN en na OVKRLUDEN worden door het geheele Rijk legen hoüge Provisie FLINKE en IJVERIGE AGENTEN gevraagd De directie geeft gralilioatiün geë enredigd naar het aan lal Leden Brieven franco onder K V M bij den Boekhandelaar E C HUGE te Rotterdam Bij do Erven N BRINKMAN aan de Oosthaven alhier kan een BUIiGER JONGELING van 13 11 15 jaren als L E E R L I N G op de BOEKDRUKKERIJ geplaatst worden TE HUUR een net GEMEUBELEERDU VOORKAMER inet SLAArKAMEiiTJB op hct besto gedeelte der Stad Adres franco onder letter W bij den Uilgever A BRINKMAN lange Tieiideweg Onfeilbaar Middel Wandgedierte Gevestigd als Depóihouder van bovengonoenid middel der Gcbrs L k J teu HALL te On lerkerk a d IJssel heb ik de oor mij door deze geli j oiiheid aan te bevelen tot het zuiveren van panden meubelen enz Ingeval men ook zelf iels dergelijks zou willen reinigen zijn de middelen per kan of per halve kan met gebruiksaanwijzing bij my verkrijgbaar gesteld llelanghebbenden gelieven zich alstlan te adresseren per brief onder hel motto SECRET bij deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Fan de stipste geheimhouding kan men verzekerd sijn I BEKROOND f I ISÖ 1 I PAR IJ S 1 URONZBN MEDAILLE RoelofsnmHhccn II NADRR MAN Rotterdam We l P DE KOSTER Hchnonhorni Wed WOLFF cn ZOON Woerden Geb PFKNNING H ouhriK ge A DE WILDE IJssehteh 1 B MOLLE r oiiiiA Brei van A Brinkman e r i g t lil pp ipie jjjjyataiM i KMW ® toi i pJ tii is ji lliJptoW lx ƒ lit tam il Il itU lijil l iii miitioiita MmiiasiwtOTC bUiimiiiliiji wisiii nl iiiltiiii iuriiieil ili B iiii èi i Jil liUmBiiilii iitiM iiiiii t UignpiiufliMnlili iiÉiii iikirmliUiiitiugnn lih j ii l èlèl i lniilél ii l j i if itiitlinilirpM il Ji ff étéa Wi Cim 4 2 Hit w 7 Sk il Nfc kil l H i fc