Goudsche Courant, zondag 4 juli 1869

N 758 1869 t koop l IS met I AKIIUIS ylfKmeteen Süliuur bijzonder geschikt b j den ocklmn l OCHTER verlangt eubeleerde KaAdres met franco len Boekhandelaar Zondag 4 Iiill GOUDSCHE COURANT en Advcrlcnlicblad voor Gouda cn Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Agenten lelijke Uitkeeriugcu ZIEKTEN en a I et geheele Bijk tegen cn IJVERIGB gcëvenredigd naar M bij den Düek tt rdam H VN lan de Oost H JOXCJELINtt van L I N G op de I Kitst worden UR OOR K AU KR met f Ii clte der Siad bij den Uitgever vïiddel lierte van bovenfrc uoenid HALL te Ouik hrk i or de e relegenheid van panden meii irgelijks zon willen k m of per halve kan rkrijgbaar gesteld alsdan te adresseren I C R E T bij den allner mm verzekerd ijti liiinaliaehe Waldwol1111 Ini rnde lijden 11 Idelen te vergeefs iiicnde bewijzen der e Vald vol ie7ondivrlie aandoeningen Borst enz hoofd enuwen liel niAN l Kdl ZOON e uitgave dezor Courant geschiedt ZONUAG WOENSDAG en VUIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in dei avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Bekendmaking BUnOEMEESïER en VVEÏHOUüERS van Gouda gelet op de arlt 18 en 111 dor wet van den Hilen september 1800 staatsblad d 138 brengen Ier openl are kennis dat de bij art 17 dier iet bedoelde lijst bevattende de namen der inwoners die voor hel virleenen van inkwartiering en onderbond in aanmerking komen met aanduiding van de mate waarip ieder hunner naar gelang van lic beschikbare riiiinie lijiier woning en van de gebunwen cn gelimmerleii voor stalling bruikbaar geacht wordt daarin te kunnen voorzien heden is aangeplakt dat die lijst van heden tot en met den 15 jiilij 1869 op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd alpmede dat de be waren tegen d e lijst schriftelijk aan hen behooten te worden ingediend v in den IBdeu tot en met den Sisten julij d iar ianvolgende Burgemeester en Wethouders achten het tevens niet ongepast do inwoners bekend ie maken met den inhoud van de artt 13 14 en Ifi dor hierboven aangehaalde wet luidende als volgt Art 13 De vordering van inkwartiering en onderhoud geschiedt Voor het krijgsvolk bij bewoners van huizen of van gedeelten van huizen ter zake waarvan aanslag in de personele belasting plaats heeft naar eene huurwaarde welker bedrag volgens de Wet op bet middel geen aanspraak geeft op verminderde belasting voor de dicnstpaarden bij alle personen die over gebouwen of getimmerten beschikken bruikbaar lot stalling van paarden en waarin onbezette plaatsen zijn Art 14 Huisgezinnen waarin zich eene kraamvrouw of een lijk bevindt nf waarin personen aan ernstige ziekten lijden worden tijdelijk van inkwartiering vrijgesteld In huizen waarin eene besmettelijke ziekte heersoht mag geene inkwartiering geschieden Deze omstandigheden worden vóór het uitreiken der biljetten aan de kwartiermakers of bij detachementen aan de manschappen medegedeeld aan den Burgemeester De inwoner die deswege in gebreke blijft is gehouden de ingekwnrtierden vooibopig in ijne woning mits daarin geene besmettelijke iekte heersohe op te nemen en ten spoedigste voor eigen rekening in hunne behoorlijke huisvesting en onderhoud elders in de gemeente te voorzien Deze laatste verpligting vervalt wanneer het gemis der bedoelde opgaaf buiten de schuld ligt van den inwoner in welk geval op diens latere medcdeeling der reden van vrijstelling de Burgemeester een ander kwartier aanwijst Huisgezinnen zonder mannelijke personen boven de 20 jaren worden niet met infcwarüering belast Ontstaat eene reden van vrijstelling tijdens de inkwartiering dan wordt door den Burgemeester na kennisneming daarvan een ander kwartier nongewozen Art IS De inkwartiering en het onderhoud worden bij gelijke beurten onder de inwoners verdeeld mei dien verstande evenwel dat de krijgslieden tot dezelfde compagnie of hetzelfde escadroii behoorende zooveel do nlgk in de nabijheid van elkander en van hunne paarden worden ingckwartieri En i hiervan afkondiging geschied waar het behoort Gouda dfii 2 Julij 18Ö9 Bi iiüEMKKSTER en WmiiouDEiis voornoemd Ik Secretaris De Burgemeester DROÜtiLEEVEU fORTUlJN DE GRAVE W io ö II Hoe hatelijk de naam van anti rewlutiom air ook in veler ooren klinken moge de redacteur dezer courant moet erkennen dat h j dien naam in den vollen zin des woords verdient Maur hij is daarbij tevens radicaal en dit zal wel genoeg z n om hem te onderscheiden van aUen die bij het eerste tevens reactionnair zijn Hot blad dient do goede zaak van den vooruitgang in wetenschap en leven in kennis en deugd in verlichting vrijheid en verbroedering maar het wil dien vooruitgang slechts door zachtmoedige en vreedzame hervorming Revolutie omwenteling is de weg van dwang en geweld het is tot nu de bijna uitsluitende weg waardoor de vooruitgang verkregen werd en waarom die dan ook op zoo wankele grondslagen rust De groote fransohe omwenteling waaruit de moderne maatschappij ontsproot begon met zoo schoone uitzichten maar ontaardde zoo spoedig in geweldige omverwerping dat zij onder het gewicht hater uitspattingen bezweek en voor de beloofde vrijheid slechts iu tirannij eindigde En zoo is het bijna allerwegen Duitschland heeft niet dan door Sadowa tot het begin van zelfstandige outwikkehng kminon komen Dit nu is de rampzaligheid vMi dezen tijd dat redelijke menschen het goede verwachten van het redeloos geweld van de heerschappij van dwang en opgeworpen gezag De oorlog is het verderf der volken in eiken vorm en onder elke gedaante volkomen te verwerpen De zegepraal van den vooruitgang moet ontspruiten uit innerlijke overtuiging Deze verwerping van elke onvrijheid van dwang cn geweld moet echter niet leiden tot het versmaden van al wat uit het geweld geboren is want dan zouden wy ons geheel moeten onttrekken aon onzen maatschappeljjken toestand die op geen anderen grondslag rust Wij kunnen niet terug tot oen gcdroomdon vroegeren toestand tot eene onmogelijke gou ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel moer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN den eeuw die niet de aanvang maar wel het einde kan zjjn De werkelijkheid die uit een onzuivere oorzaak ontsproot moet langzamerhand gereinigd worden van de bezoedeling des gewelds en alle betrekkingen des levens doordrongen van het vrjje beginsel van zedelijko overtuiging en broederlijken zin Die dit i oginsel huldigen staan geheel af van elk gewelddadig verzet hoe ook genaamd zij onderwerpen zich weerloos aan elke ingestelde macht aan willekeur en onderdrukking zjj kunnen Ijjden maar geen leed aandoen Dit is antirevolutionnair al wat vooraitgang is in kennis en welz n in zedeljjkheid en broederzin krachtig steunen en steeds protesteren tegen dwang en geweld dat verderf altijd tegenstaan en gelooven dat de vaarheid slechts duurzaam gedijen zal op hot beginsel der broed rlijke liefde is de zin van het woord dat zoo ten onrechte wordt samengesnoerd met de ongerijmdheid eener ondenkbare reactie Antirevolutionnair en radicaal schijnt eene zonderlinge zameukoppeling van tegenovergestelde richtingen Maar indien het eerste woord slechts het beginsel uitspreekt van vreedzame op vrije overtuiging rustende ontwikkeling dan is daarmede niets anders bedoeld dan dat de hervorming niet tijdelijk en gedeelteljjk maar duurzaam en volkomen moet zijn Radicaal zeide nog onlangs de Arnhemsche Couran dat is tot den grond tot den wortel toe niet alles omverwerpen niet alles uitroeijen maar hervormen zuiveren onderzoeken tot den wortel toe De radicaal is op ieder gebied de geslagen vijand van de middenmannen van de orthodoxe knoeijers van dat treurig ras van hoolmcesters dat altijd doekjes voor het bloeden gebruikt om de diepe wonden te bedekken dat behendig de ziekteverschijnselen onderdrukt maar den wortel der ziekte onaangetast laat Die dan een mondvol uitspreken wil over de Goudsche Courant zegge het is een antirevoliitioniwir en radicaal blad Alf eniecM Overzlclit In Spanje is eene ministorieele ori is guöindigd mot het aanblijven dor ministers l rim heeit zich verzoenljjk gedragen tegenover den minister Figuerola Men spreekt daar uog altüd veel van voovgonomen bezuinigingen