Goudsche Courant, zondag 4 juli 1869

K k diiiM l Itv ui uil New 1 vli lijli jToliocl iiuilvidi 300 man zijn n iiiI Kir ineii rennoi i u o Do oxpetUtio viui rio lijeensokorv n iiel IV genischil on ihvi i ru i OU u 11 iiicdciierki n ot üu Oiibi IS imr twecsliiiMi uchondoii 1 1 vi il ii 1V 1 looi lii l V 1 Slviptachinu is in Do vor H i weuscli dilt d iiii iiur p gcii min hot huid Zij maatre elcn diede crfopn i ng doo ov y iiim iudiou vorst Mihm kiudcrloon mocht ovcrlijü m op do iiminiclijko imlcoinelingen der dochter van Obronovich Donderdag weiden to Parijs in hot wotgovciul hchaiun 15 vorkio i ifïon geldig verklaard lavi r Segris en Biilfot zullen naar men nieont eono interpellatie voorslellon over de noodzakelijkheid om voldoening te geven aan du weiischcn dor bovolkiiy door jiaar op meer afdooiulo wijze te laten deelnemen iian het beheer harer belangen In het eiig clache hoogerhuis gaat men voort met de discussien over de iorscho kerkbill Donderdag werden artt 11 eu 12 aangenomen Nadat gisteren art 13 was aiingeuomcu heeft graaf Granville toegevende aan het verlangen van vele lords een artikel beloofd waarbij do tegenwoordige iersche bisschoppen als leden zullen toegelaten blijven van het 1 oogerhuis en eindelijk vserd op art 23 een amendement in weerwil vau liet ver et des ministors aangenomen om aan do protestantsche geestelijken eerio vergoeding te verstrekken van 14 maal het tegenwoordige jaarljjksche inkomen Dit besluit zal stellig oen conflict doen ontstaan met het lagerhuis welks meerderheid zeer gekant is tegen zoodanig gebruik van do gelden waarover men gol el anders meende te beschikken Vele diigbladen hebben melding gemaakt vni ccno door Engeland aangebodene bennddcliir in do belgisehe spoorwcg quastio doch wordl dit zoor stellig ontkend overigens blijft hel eigenlijk püut vnn verschil gehoi l onbekend BUITENLAND ENGELAND Bij gelegenheid van den foostiuaaltijd donderdag door den lord in nyor den milli ler a uigeboden heeft de heer Sl ulsloiie een reile gehouden en o a gezegd dat de regeering de arnenilemeiiten door hei huis der lords gemaakt iu eerbiedige overweging zal nemen maar onwrikbaar vasthouden vA aan lUve beginselen opheffing der staatskerk in Ierland intrekking der dolnlicn en aanwending van het overschietend kapitaal tot undere dan godsdienstige doeleinden Dit toch zcidc hij is de grondslag van het ontwerp de duidelijk uitgesproken en niet vergelen overeenkomst tusschen de regeering en de natie F R A N KR IJ K Men schrijft uit Parijs ann de N Kott Cour De indruk dien men te lierlijn en Wccncn ontvangen hctl t van s keiicrs rede te hrilona is ongnnslig Mfu is er van opinie dat de kei cr hel woord voerende tot zijne wapenbroeders van Sulfcrino eeiio minder dreigende taal had kunnen bezigen Of licter inen is hot eens dat zijne nanspia ik oorlogzuchtige plannen ver aadt Hetgeen de hoofdredacteur van den Tcmps do heer Nell tzer die zieli thens te Dresden ophoudt aan het blail schrijft kouit met deze zienswijze geheel overeen en ik heb thans een brief uit Weencn vour mij liggen waarin men het oordeel van den heer NelVl er terugvindt In dcien brief wordt o n gcegd d it zoo de keizer het voornemen had om de ipenbarc opinie Ie veroalvuBlcn hij volkomen geslaagd i maar dat hij Xi r n indien gelijk de Reeds nu v lagt men wat het programmaller regcLiing in de gi vonc zitting van het elgovend liehann zal z ijn i c he r Itonhcr toch heeft in zijne opeiiii gsvod te k uncn ge cvcn dat men tot zoolang gedulii niuel hebli n Indien men zekeic vorsohijnscleii aadpl egt i n ia er weinig reden om to denden dit de pl iiini der regcering ann hot verlangen dci liiids zn Ie 1 l ant voordcii Men hoopt dat on e nfgivn irdigi e u t ta ent gebiaik z ullen weten te makci Ml de m islagLn der regeering en er solicde nrgiiinenifi uii z Hen mltcn vo ir de zaak der vrijheid welke oü io des vrcdcs is In dimts van eciie vage en dnbbi lz i jjUge belofte had het gouverneiacnt voor do i leuwe kamer op do mei st ondubbel iiinige wijze pjocdn erkennen dat liet in den uitslag der verkiez ingen hel bewijs ziet dat de natie hare vertegenwoordigers een billijken invbedopden gang van zaken wil zien uitoefenen Het zou verbUindig cwccst z ijn met zulk eene openhartige verklaring voor den dag te komen en men twijfelt er iiiel aan of door de algevaardigden zelven z il nn nadrukkelijk op het karakter der verkiezingen gewe eii worden DUITSCKLAND kiMchlens besluit van den tolbondsrand zullen Vüoitaan in het tolverbond de volgende bepalingen gelden aangaande de restitutie van belasting voor geëxporteerde bectworlelsuiker Zij die ruwe suiker ter vcrz cnding aangeven met aanspraak op restitutie z ullen daartoe telkenmale de verklaring moeten afgeven dat die suiker niet minder dan 8C percent gekristalliseerde suiker bevat Wnuncer bij onderzoek der aangegeven partij is aan te nemen dat zij cciie groote hoeveelheid siroop eu soda bevat zoodanig dat het bedoelde suikergehalte minder dan 86 peii iiil liedraagi dan kun de vergoeding geweigerd en de lniUssing van deskundigen ingeroepen worden c e LS tr 5 S= 5 ïi x OOSTENRIJK Als een voorbeeld van do beweging die tegenwoordig in den schoot der katholieke kerk in Oostenrijk wordt waargenomen wyzi n liber ilc couranten op een adres heuvclk de kweekelingi u van het bisschoppelijk seminarie te Bagusa dezi r dagen tot liunneu bisschop hebben gericht Zij klagen er namelijk over dat hunne opleiding geheel of grootendeels in handen is gegeven van de Jezuiten tengevolge waarvan zij wel gescliikt worden gemaaktvoor monniken maat niet gevormd worden totpriesters die in de samenleving moeten verkecren die het volk moeten leeren kennen in zijne taal zijne neigingen ijijne gebruiken zijne denkbcclilen zijne hartstochten en ziju bijgeloof indien zij instaat zullen zijn om ie leiden te onderrichten endo zuivere goildiensl in de zielen aan te kweeken De adrossanteu smeekon daar om hunnen bisschop de paters Jezuiten uit hot seminarie te verwijderenen de opleiding der kweekclingen uitsluitend op tedrag Mi a iii practisclie mannen die in grooten gel ik onder de vcriiohte wereldlijke geestelijken tevinden zijn ITALIË Het vooiniiamste bewijsstuk in de verzegelde pakketten van den afgcv i irdigdcu Lobbia betreli ende de oinkooping bij de concessie voor het lab iksmono pulie is tlums bekend geworden Het wordt als gedrukt stuk openlijk in de straten van Floreiiee verkocht Bedoeld stuk is een brief van den afgevaardigden Brcnna directeur van de N i ionc aan zijn schuonbroeder den e kapiiein Fambri diu ook afgevaardigde is In dezen brief wordt o n het volgende gezegd Du heer li ildnino die de transactie bctreU ende de tabak heeft geleid heeft de storting van den tweeden termijn voor zijne rekenin genomen Wij hebben dus niet noodig geld te zoeken Tracht gij wa irde vriend iels te profilecrcn Verder wordt daarin te kennen gegeven dat men den heer Balduino voor dat voorschot slechts eene geringe rente te vergoeden heeft dat men de obligatien u pari zal zien komen eu dat men ze naar de hoogte drijven niet verkoopcn mott Uit dezen brief nu blijkt v rl dat men er vooral op uil was om door eene beursspeculatie geld te maken maar niet dat er eenu omkooping v iii afgev iardigden plaats h iil De aankl igers zijn wat te voorbarig geweest Hoe de brief in hunne handen is gekomen kan men thans nagaan De heer l imbri heeft ii imelijk verkl iard dat een bediende voor korten tijd een pakket papieren van hem gestolen had en hieronder bevond zich uok bovengenoemde brief SPA N J E Do nieuwe minister van builenl zaken Manuel Silviln heeft naar men zegt in zijn departement eene bezuiniging van miUioen realen ingev lerd welke evenwel nog wettelijke bekrachtiging behoeft Be halve eiuige biiincil anililen wil hij de gezantsehnns p i slen te Atlicne Bern s Iravenhage Kopenhagen en l eursburg opholTcD en de kosten vnn represontulie der overigen verminderen De Epoca bericht dat de rcpublikeinschc afgcvnirdigden eene bijeenkomst zullen houden om hnnuv gedragslijn te bepalen tegenover de verklaring i er regecriiig iu de eortes met betrekking tot de grenzen die zij ann do rcpublikeinsehe manifestaiien stellüii Bedoelde afgevaardigden moeten voornemens zijn in do eortes een votum van wantrouwen tegen don miniater v an justitie voor te stellen wegens do circulairo welke hij te dier zake aan de rechterlijke ambtenaren hoeft verzonden BINNENLAND GoüDA 3 Juli In de zitting der tweede kamer van donderdag zijn de nlgemeene discussien over het ontwerptot legeling van het onderwijs nnn de militaire academie afgcloopen De minister van oorlog heeft ziehook bereid verklaard om de opleiding van onderollicieren bij de corpsen en bij andere inriohtingenlater bij de wet te regelen In de gisteren gehouden zitting van de tweede kamer zijn de berandslat iiigen over do artikelen dervet tot regeling van het onderwijs ann de kon mil academie aangevangen Art 1 en de daarop voorgestelde amendementen zijn afgehandeld In de clfdo zitting heeft de heer van Sypesteyn inliohtingen aan de regeering gevraagd omtrent een doorhem van de kust van Gjinea ontvangen berigt volgens hetwelk 2 officieren 1 onder officier en neht matrozen van het stoomschip de Amstel die zichin ecu sloep naar wal hadden begeven door de negers overvallen zouden zijn geworden die de ollicieren en den onder officier vermoord en do matrozen gevangen genomen zouden hebben De rain iier van koloniën heeftin nntwoorit gezegd dat het birigt over het algeracen juist wns mn ir dat van he vermoorden van drie personen niets met zekcrlie l bekend was CU dat pogingen waren aangewend m do manschappen terug te krijgen De regeerinx zou nadere meer stellige beriglen afwachten alvjrcns te beslissen welke maatregelen genomen moeter worden Z M hoeft gesteld op pensioen i en vicend rairanl G Fnbius en den kapt ter ze J W de lluyter de VVildt ecrstgsnoerade onder dankbetuiging voor zijne langdurige en goeito diensten en laatstgemelde onder toekenning van den tituiairen rang van schout bij nacht wordende aan hen een jnarlijksch pensioen toegekend respectivelijk ten bedrage van ƒ 3000 en van 1800 voorts bevorderd tot vice admiraal den schout bij naeht O Uhleiibeck tot schout bij nacht den kapt ter z cc A F Siedenburg tot kapt ter zee de kapt luit ter zee J E Buys en J P Koopman Zr Ms adj in buitengewone dienst tot kapt luit ter zee de luit ter zee 1 kl A VV Keuchcnius en li baron var lleerdt Zr Ma adj in gewone dienst tut luits ter zee l kl de luits ter zee 2 kl A baron CoUot d Escury en J 11 Commija en tot luit ter zee 2 kl de ndeiuorsten 1 kl K Kempe en 1 II Ledeboer en verleend den tituiairen rang van viecadmir ial aan den tituiairen schout bij nacht II Camp command en inspecteur van het corps mariniers en dien van kapt ter zee aan den gepensioneerden kapt luit ter nee P van Woeldei eii havenmeester te Willemsoord De minister van binnenl zaken beeft ter kennis gebragt dat bij den rijkstelegraaf nn vergelijkend onderzoek ongeveer 30 klerken zullen worden in dienst gesteld De bezoldiging der klerkenis minstens ƒ 300 sjaars en kan tot ƒ 800 sjaarsklimmen Zij kunnen mits zij voldoen ann hetdai rvoor vereischte uit hunne betrekking overgaantot die van tclegrafist Voor het vergelijkend onderzoek om als klerk te worden benoemd moet men zich uiterlijk op 11 Augustus 18119 bij het departement van binnenl zaken hebbeu aangemeld met ecu op zegel geschreven verzoek bevattende naauwkeurigc opgaaf vau naam vooruamen en woonplaats Op de prijsvraag door de Maatsohnppij van Nijverheid uitgeschreven over do gesehikste wyzeom de faccale sloffen der gemeenten tot nut vaaden landbouw te doen strekken zijn vier antwoorden ingekoraeii waaronder volgens ingewonnen informatie én dat zeer gunstig b oordeeld is Op de algemeene vergadering dier maatsohappa iu de volgende liiaand zullen die antwoorden besproken worden Naar aanleiding van het onlangs medegedeelde bericht omticutecu onderzoek door de Maat ohappg i C 11 Jl JiW telWiOBIlt iipHMtf iémitéiiH i kim fflliiuiiiUniiii Mii IdlwIiiiltliaiiiCoiiiil lifiii jilii U iiiiatb mip Uol T iiiii mip Ikiiiii iii iiiiMniliitpi iiiié ièiH i Mtt iiilitiiitn WjiuMiiiiiiifaiiitjtliiij statusit 11 k iiioto TOi imM i 9 It mil tl liiihini wh ik isi i iiiiita ISIllll