Goudsche Courant, zondag 4 juli 1869

Van Iftiiilbonw to Lciilen in te Btclleri uaar ilen toestand der bocrcii arhciilors ten onzent verdient vermelding dat do verceniging voor statistiek reeds voor eenige jaren eeiie commissio uit haar midden hoeft benoemd die zich met een dergelijk onderzoek zou belaslen DezD kommissie bastaat uit da heercn Dr Cororel Jhr Mr J J l do Jong van i eek en Donk N i l ieraon mj 11 Jnkobi en 1 J baron Mackay Haar mandaat betreft zoo wij ons niet vergissen de goheelc arbeide klasse Voorloopig heeft zij zich echter bepaald tot de boeroa arbeiders en het fabriekvolk Men bericht aun het Handelsblad dat handwerkslieden en fabriekarbeiders tijdens de tentoonstclÜLg te Amsterdam van IB juli tot 4 October n 9 over den staatsspoorweg naar en van deovergangstolions in de rigting van en naar Amsterdam retourbilictten kunuen krijgen geldig voor 8 dagen met rcMlnctie van 50 pCt op den gewcuen vrachtprijs Genoemde biljetten zullen aan alle statious worden afgegeven na overlegging door bovengenoemde personen eener legitimatie ten hunnen aanzien af te geven door hunuc respectieve principalen Z M heeft benoemd tot ontv der dir bel en aceijnsen te Zuidbroek den heer Feith thans te Buitenpost j te Buitenpost den heer Pichot Duplessis thans te Zwartsluis te i vvartsluis de beer Groshans thans controleur te Coevordcn Tot ontv der registratie en domeinen te Hoogevcen de heer Budde tiians Ie Orocnio te Holwerd de heer van Ittersonthans surnumerair Aan het stationsgebouw Aan den holl yzeren spoorweg te s Hage is heden aanbesteed het uitvoeren van de aarden en kunstwerken sporen en signalen met daarbij behoorends werkzaamheden ter plaatsing en verbinding van den spoorweg GoudasUravenliage Van de 8 ingtKomen biljetten was tot het minste bedrag dnt van den heer £ S Iteimcr to Soetermeer voor ƒ 18 480 Men leest in de Friesche Courant Het optreden der Algemeene kiesvereeniging voor Ncderlaud verwekte in menigeu liberalen hoek schrik het moet ronduit gezegd worden Het plan schejn stout en grootsch en dat was het ook inderdaad maar de krachten der partij bleken voor het plan te klein te wezen In die districten waar conservatieve kaudidaten bij de eerste of hoofdsteinming werdon gekozen zuudea ze ook gekozen zgn geworden zooder dat er eene Algcmeene kiesvereeniging had bestaan om de eenvoudige reden dat de Tandheereu in die districten over de huurders kunnen kommanderen en de laudheeren er conservatief zijn Hoe diep en zwaar de couservatieven zelven gevoelen dat zij reddeloos geslagen zijn dat dit hun Waterloo is geweest na het Leipzig van Juni 1868 Ze liebbcn niet eens de moeite genomen hunne rol uit Ie spelen ze hebben hunne kandidaten bij de herstemming niet aanbevolen Dat staat gelijk met do vlucht te kiezen dat is de gewondeu op het slagveld aohterlaleu dat is geen strijd tot het einde toe t Is mogelijk dat het Dagblad van Zuid Holland en s Graveuhage liOg altoos dweept met den zedelijken uitslag der verkiezingen wy meencn te mogen voortpellen dat de conservatieve partij gelijk de zaken thans staan tot luttele beteekenis is gedaald Men leest in de Aruhemsche Courant Men heeft ons inzage van een particuliereii brief uit Batavio gegeven waaraan wij het volgende hebben mogen ontleeiien om te doen zien hoe anders men te Batavia over do zaak van Bekassie denkt dan men van sommige zyden hier wel zou willen doen gelooven om maar angst aan te jagen Hebt gij veel van de ongeregeldheden te Bekassie en van den moord op den heer de Kuyper gelozen G j hebt u toch uiet ongerust gemaakt hoop ik wij doen dat ten minste niet liet geval op zich zelf was treurig doch alle verstandige menBchen zijn gerust en vertrouwen op de waakzaamheid der politie in do nabyhoid of op Batavia waar een groot garnizoen is zullen ze niets durven Maar het is dwaas den angst van sommige menschen te zien vooral van dames sommigen willen naar Singapore anderen naar de roede gaan op diin famcuseu dag dien ze tot den zoogenaamden aanvalsdag bestemd zouden hebben Dat plan bestaat evenwel in de verbeelding van de benauwden ol do belhamels zyn gevat en alles is hier rustig Ik beu nieuwsgierig hoc er over de zaak iu Hol land gesproken wordt zeker weer vergroot en verergerd Men schrijft uit Briello omtrent den stiat dei vcldgewasscn in den omtrek dezer gemeente en der omliggende plaatsen kunnen wy berichten dat de inrwo rogge en garst belo en Hol vlas daarentegen uitgezonderd in enkele gemeenten staat niet heel mooi en heeft veel geleden van hot ongunstige weder dnt wij in de afgeioopen maand hebben gehad Na den ofloop van het getuigenverhoor betrefl ende den in hel llotterdnmacho proces betrokken Jacob de Vletter heeft deze beschuldigde in de zitting van donderdag hoofdzakelijk getraeht aan te toouen dat hij steeds geloond heeft het gezag te eerbiedigen ja zelfs ondersteunen togen aanmatigingen van het volk maar dat aan den anderen kant waa hy naar zijne gemoedelijke ovrrtuiging ineendt dat dat gezag zyno bevoegdheid te buiten ging hij daarop had moeten wyzen Voorstander van al wat regt en billijk is had hij nooit geschroomd waar de omstandigheden het meebrachten een ieder te iijn plicht terug te brengen Maar het was niet te ontkennen dnt do overmoed en de aanmatiging van mindere beambten steeds toenemeiule waren niettegonstaaude wet iiouh verordening hun daartoe het reeht gaf Hoc kon het anders dan dat hij waar hy telkens nis bij toeval daarvan getuige ivas met klem daartegen opkwam vooral wanneer do vervolgzucht zoover ging van zelfs de onschuldigste uitspanningen van kinderen waarby noch gevaar noch de eerOaarheid besrokkeu waren te beletten Do hoor mr V Terpstra advocaat generaal leidde zijn requisitoir ongeveer aldus in Over het nuttige en noodigc der politie als wenschelyk voor de maatschappelijke orde over hot noodzakelijke dat zoowel aan dit gezag als aan alle ludere machten eerbied behoort te worden betoond eu dat dit zeker niet door het slijk moet worden gehaald of stelselmatig tegengewerkt daarover zou hy niet uitweiden De zaak mogt daiirtoe aanleitaug geven maar een betoog hieromtrent voor don regter in ons land en voor de leden van dit hof zou nutteloos zyn Hy erkenile dat er gebreken zullen bestaan bij de inrichting en het personeel van de politie en dat hel goed en nuttig is de gebrckeu onder de aandacht te brengen maar ik beweer zeido hy dat hot niet aangaat hel geheel van eene instelling in verachting te brengen en te verlammen door geschreeuw en ophef te maken voor het minder geordend en oiiUvikkeld deel der maatschappij leder is geroepen controle uit te oefenen op eene voorzichtige en behoedzame wijze opdat uiet uubillijk worde beoordeeld en wanneer die beoordceling komt van een ontwikkelde en van geen ijdeltuit of fortuiiizoeker dan zul men zorg dragen om de minder ontwikkelden niet Ie verleiden en tot venichung en tegenwerking ven het openbaar gezag aan te zetten en hen niet opwinden tot daden waarin die klasse zich beter dan door woorden lucht geeft De Vletter behoorde tot de controleerenden en critiserenden van de liottordamscho luaatschappij zijn blik richtte zich meer bepaald op het personeel der politie Op zich zelf ligt daarin niets kwaads Integendeel dit was zelfs goed mils men wèl toezie dal is niet vooringenomen of altyd van een kant De beschuldigde had wel scherp toegezien maar bij voflikcur naar écu kant Zijn blik leed aan eenzijdigheid en vooringenomenheid Die blik ivcrd niet bestuurd door den wil tol het goede door de zucht orii verbetering te erlangen maar door particuliere veelen tegen beambten der Kotterdamsche politie en bovenal door overdreven ingenomenheid met zijn eigen persoon zijne begrippen en beginselen De adv gener wil aannemen dat besch voor een paar jaar werkelijk iets goeds in den zin had maar spoedig weck hy af van den bohoorljken on ordolyken weg door zijne ijdelheid een der hoofdgebreken van ziju karakter De besch had de volksbelangen niet behartigd maar haat en misnoegen uitgestrooid door beweegredenen die het goede in hem hadden verstikt en die alleen strekten om het politie gczag te ondermijnen en alzoo had hij willens en wetens aanleiding gegeven en medegewerkt lot hetgeen tegen die magt in de bewubte avonden is ondernomen Ten slotte eischie de advocaat generaal veroordccling van den beschuldigde lot tuohthuisstraf van 5 in jareu eu in de kosten De verdediger van den beschuldigde m Bergsraa besprak het meer of min tempeelieve dezer terechtstelling en pnJiestcerdt tegen de pogingen der drukpers om dezen beschuldigde in een ongunstig licht te plaatsen De aoic van beschuldiging beschouwde hij als een parlij aak Hij ging vervolgens nitvoerift welke de oorzaken waren geuce t der ongeregeldheden te llotlerdiim die hij ueht in de kostbare reorganisatie der politic het gemis aan wcltelijko regeling der policio eu de zucht tpt hot j doen vnn bekeuringen Vervolgens trad hij in ecnn uiteenzetting der plaats gehad hchliendc feilen In de zitting van hot hof van gisteren heeft do haer m Bergsma zijne pleitrede voortgezet en getracht do houding van de Vlotter bij de plaats gehad hebbende gebcurlenissen te rechtvaardigen Jeniengde Berichten liet oiidurzo k lur italiaanscho tabaksknooicrijcn wordt Iu hut üpuubaar voortgezet Graaf von Üiamarck is om ongesteldheid weder i tiar Varziii vcrtrokkuu T i Madrid is ccnc ininistcriccle crisis iu der minne gcseliikt liij dtü raad van state is aanhangig ceu wctsontuerp tot afschaÜing der doodstraf De tuikscliü rcgcoring onderhandelt te Parijs weder over ceno Iticning van 10 millioen pond sterling Aan sucfcasicrccht voor de nalatenschap van thsehild in het dcparttniimt der Seine is dezer dagen betaald 1 013 000 fr Men verzekert dat Isabella thans werkelijk afstand heeft gedaan ten behoeve van liaar zoou deu prius der Asturieu Over Ncw York berïefit men van Cuba dat do ojistaudelingen iu verscheiden gevechten bij Puerto Padre hebben gezegevierd De russiaehe rcgcering gaat steeds voort ract het vervol gen der poolsch roonischo geestelijkheid In Cotalonie hccrscht eene hevige gisting zonder uog overteslaan tot oiiliiöten Do bissciiop vau Siam is op reis naar htt concilie te Parijs aangekomen De gemeenteraad van Arnhem zal een lecnlng sluiten van ï50 OÜO gulden om van oet 187Ü af dii i ii fabriek aldaar voor eigen rekening tu eiploiteeren In vcrschiUcudc plaatsen vau Icrlpud als te Dublin Coric Limerick enz hebben op nieuw feniauscho demouatratico plaats geliad Meu wil den s aanschcn regent eene jaarlijkschc bezoldiging toelcggcu van 2 millioenen realen De druiveuoogst laat zich slecht aanzien in het Westland teu gevulgc viin liet aanhoudend gure weder Mazziui is eereburger gcwordeu der gemeente Eqniperez in dü bernschc Jura De zoon vau koning Thuodorua van Ahbyssinic is onder geleide van kapitein iSpeedy naar Indic vertrokken om daar te blijven Tachtig verkiezingen worden iii Frankrijk betwist To Pulda zullen in septcntbcr de katholieke bisschoppen van Diiitschland ceno vergadcriug houden tot voorloopige beraadslaging over het oecumenisch coucilic De mijtiwerkurs te Carmeaux Iu het depart Tarn hebben den arbeid gestaakt liet Padro te Madrid is opengesteld als toevluchtsoord voor de armen cu tevens het bedelen verboden In Europa bestaan 1480 schouwburgen uaroüdcr 23 in Nederland Men meldt dat Huskcn Huet terugkeert uit Inuic om de redactib up zich te ncmuu vau t lluagsche dagblad De fr atlantische kabel was door stormwcder belemmerd maar is nu weder in orde VEUGADKKINü van den GEMEENTERAAD Vrgdag 2 Juli Tegenwoordig de hh di Grave voorzitter Viruly Luyten Priuco Braggaar lïcmy Buchmr Droogleover vau Gennep Kist on van Straaten De notulen der vorige vurgnderir g worden gelezen en gearresteerd Is ingekomen het riipport der commissie I t het nazien der rekeningen van het burgerlijk eu iaraditis li armbestuur Het advies h idt tot goedkeuring cu wordt besloten het rapport ter vibie to leggen Aan de orde is ecu voorstel vau D en V bctvefTeudo het verzoek vau de Mi Mulder eu van Wijk tot afstond van grond achter den tuin vau do hoogere burgerschool ora die met uooiibuizen te bebou en De diseussicn daarover geo eud zijnde vrao t t de hr Hnchner daar hij in de vorigo vergadering ni it aanwezig was inlichting of B en W voorstelkn dit voor iiii t af to staan daar hij meent dat do aanvragers daarvoor een geldelijke uitkeeriug hadden aangcbodon eu ordt daarop het rapport van B en V nogmaals gelezen door deu sctretaria De heer Kist vraogt nadere inlichtingen ten aanzien van de plaatsing der gebouwen daar liij oordeel dat eene plantbrniratc van drie el ougenoeg aani is en or wel 5 cl tusschen het sclioolgebouw en de uoningen dient open te blijven en gcenc ramen aan die zijilo ujogen geplaatst wordcu De hr Viruly kan zich zeer goed vercenigen mot dczo bedenkingeii Do hr van Straten wenscht allereerst uitgemaakt te zien of men nl of uiet beide aan noord cu zuidzijde levens zal lalcn bouwen Dü hr van Gennep kan zich hiermede vcreeuigcn Do hr DiGoglüCver wenscht liever do tusschenruiintc bepaald e ziüu up 3 el om niet te dicht to nudcrou tot de zwciuhchool liij stemming wordt bepaald met 11 togen 1 stem dat do zuidzijde met afgeslaan zul worden De hr l iijten vraagt of uu eerstcUjk den adressanten zal te kennen gegeven worden dut do tussehenrnimte vijf el zal moeten bedrag en behoorlijk gelet op het uiet btlcmmereu van iicht eu lucht De hr Droogleever meent tlat men dit ter wille van den spoed diü de ondorucmers maken zon kunnen overlal i u aau do commissie vnn fabi icRgc en viangt Icvchb oter van do ï ijdo der ondernemers geen gnrnutic behoort gr t ld lo wouleu De hb Buchner eu van Gennep veroenigen zich mol du zieiiawijze van de hh Lujten eu Droogkever Dü hr Wejiterbnan komt ter vcrgnderirj Do hr Kist wil uitgemaakt zien tlour de vergadering of Ic tnssehenruimtc drie el zal zijn of vijf Du hr van Straatei i verediigt zich Ui bet door den hr Uroi gleever voorgestelde De Ur Prince lid van de commissie vim fabricage acht üoodig dut do vergadering daarovei bcsU se