Goudsche Courant, woensdag 7 juli 1869

a N 759 1869 OFFVhe HONRONS u ligeu aai jevolen iiddelen om den jH bij borstpijnen aam dat zij bij van Ter shillende r jj per pakje 30 et Wwnsdag 7 Juli GOUDSCHE COURANT eii Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot öto uur des namiddags op den dag dej uitgave 5 vermomde liberalen noemde Een gede Mt althans is overgeloopon door killen schrik bevangen voor de dreigende vruchten der triple alliantie tusachen coufessioneelen lütramontanen en quasi behouders Wij zijn eigenlijk verward geraakt in oen tal van onzekere en weifelende bastaardwoorden die in zeer verschillenden rin orden verklaard en de meest uiteeuloopende opvattingen steun geven Er zijn slechts drie gevallen denkbaar rtil Mand vooruitgang teruggang Vooruitgang ia de algemeene en eeuwige wet SHlataud is de dood en teruggang even ongerijmd De reactionnair wil terug tot itetgeen voorbg is hjj wil de menschheid doen teruggaan tot het verIcdene den toestand herstellen van voor 89 hjj wil den absoluten koning terug met het verouderde en verslet n stelsel van dwang en gezag in kerk en staat Maar waarom niet verder en verder terug tot dat wij stuiten op don mensch m den natuurstaat Tevnggaau is volkomen ongerijmd en onmogelijk Is het behoud dan beter te verdedigen ziJn wij zoo ver gekomen dat wij het doel reeds bereikten Niemand is dwaa s genoeg dit te beweren De weg ligt vooruit wjj trachteti naar het volmaakte Volmaking is het doel Twee wegen geleiden naar dit dool de een is die van dwang en geweld dat is de weg van den ziuuelijkcn ouontwikkelden mensch die tot heden meest algemeen is gevolgd do tweede is die van den tut rede ontwikkelden mensch de weg der vrjje overtuiging van eigen inzien en vreedzame Inrvorming Op dezen weg ligt stilstand noch teruggang het is een gedurig naderen tot een nimmer te bereiken ideaal Van het gebrekkige tot het betere voortdurend streven naar waarheid en kennis naar reiniging des gcvocls en heiliging dos harten Geen vastklemmen aan Iwkrompen vooroordeel noch in hot stoffelijke noch op hctgobled dor wot n8ohap geen onveranderlijk vaethoiidenaan verouderd loerbegrlp geen eerbiediging van tijdelijke opvattingen voor den ook in het zedelijke vooruitslrcvendeu me soh Ht ijripjien wijzigen i oh in den tjjd do vooratellingcu iMitrefleudu erk en staat opvoeding rcgton plichten vrwaditiugi ti en uitzichten zijii bfgrepen in ei i ge lufig proces van nim ilOFF i aan de huid en ir inheden haar ge t de zenuwen en cr tegen zenuw2 iktc e mei verder op dt j f stuks 05 Ct j t 50 Ct 70 Ct riiUDL pc t Blcpm lól Ie t 4 ili i ihin e C iiiilii bij J C n Kr h i bij Hemii 3terde Anatherin hr dr J G Popp n eenen I Bügi erslraiit l ij ia ij zoo leer ge kelijke kies die ik to laten trekkon lieerlijk water heb ne a n kiespijn lijdl HOFFMAN M r 5oekdrukker bij L Schenk ninkclier ï te Uülirrdiim bij F fn A Scliippereijii St C te s llagc bij J L F C Jij E Xoordijk Ie Utrecht erdam bij F van Wind te Oudewater by ï J o nhoïcn bij A WollT Atract i ict geheel gigtond op ip en gelouterd door de bruik is ee i h iarmiddel enslelling geheel afwijkend I ae ui gevundeiic haarmidIrienigt nlle voortreffelijke elke lot versterking en 11 hoofd dienstbaar zijn crt daartoe dezelve hoinlt Is eii andere uitwasemingen il ni weder gezond zet de ai de reeds verouderde eo langzamerhand opkleuren inigc kleurstof bevat Do I van dit ItaarExtract bui11 of pomade welke altijd h len zijn is dat hierin alle ii I 1 tot aankleving van stof I el naardig is daarvan een dige gfbruiksnanwijzing baar bij N Gouda 1 111 r lüit irihiiii llii ikuHin De uitgave dezor Courant geschiedt ZOND G WOENSDAG en VIÜJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De priJR per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Kennisgeving P j r L RGEMEESTEa v m Gnula brengt bij de l ter kennis v an de bel iiighebbenden dat door den heer Cunimisaans des Koninpb in du provincie Zuid Holland op den 2i Innij leUÖ ie cxeculoir verklaard een Kohier voor de belnsuug op hel personeel dienst I iij9 lt 70 Diit voormeld Kohier ter invord ïring is gesteld in handen vanden Hcei onuauger dit ieder daarop Toorkontcnde verpligt zijnen aanslag op den bij df Wel bepaalden vott te voldoen en dat heden iiijsaat de lermijii van DiilE MA VNDEN buinen welke de reclames behooreii te worden ingediend Goui dii 3 July 1869 iJe Burgcniftster voürnoemd De grave W l H KENNISGEVING mnOEMEESTEE en WETHOUnERS van Gouda iirciisen ter algemeene k dat de teuloouatclling van voorwerpen tot hulp verpleging vervoer en verblijf van zieke en gewonde krijgslieden in tgd van üoilog in de maand September ii msl i indc te s Graven hage zal worden gehouden en dal van het programma dier lenloonstelü ig Ier Rwrctarie dezer gcmcrnle inzage kun worden genomen op alle werkdagen der eek van dea morgens 10 int des namiddags 1 ure Gouda 5 Julij 1869 Burgemeester en Weihouders voornoemd De Secretaria De Burgemeester DROOGLEEVEU FOUTUMN DE GRAVE VV lOTi III Radicaal wordt gewoonlijk geltezigd als een scheldwoord door de zoogenoerade conservatieven om de liberalen d z de vrienden van don vooruitgang nan te duiden en wjj laten ons dit gaarne welgevtjllen om on degelijk en geheel te onderscheiden van de halfheid dor dubbelzinnige conservatieven die het beginsel der vernietiging in zich dragen Liberaal toch heeft de schoone betcekenia van zijn wezen verloren sedert wj zoo herhaald hooren verklaren dat zeven achtsten dor Nederlanders liberaal zyn Dat gezelschap is ons te talrijk CU dczo uitdrukking zal dau ook Avel niet veel meer beteckenen dan dat ons rolk over het geheel zich onderscheidt door onbekrompenhoid van zin en vatbaar is voor echt geestelijke ontwikkeling Ook is in den laatston tjjd gebleken dat de schrandere Groen zoo ftchocl geen ongelijk had toen hij do conservatieven ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels 50 Centen iedere r l meer 10 Oenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaaisniiuit Afeonderljjke Nommers VIJF CENTEN mer eindigende ontwikkeling Beginselen zjjn onverandolijk en eeuwig niet zoools wij die ons voorstellen on opvatten door het telkens veranderend gezond verstand luaar zooals dio in het eeuwig wezen der dingen gegrond zijn en als idealen in ons leven Kerk on staat vjn een onafsohoidolijk geheel Geen stuut is denkbtiar zonder dat die rust op hH beginsel voii den godsdienst beter godzaligheid Ook hier stemmen wjj overeen met den kruisridder Groen Maar w j bedoelen niet de zamenkoppuling van eenig kerkgenootschap ol leerbegrip met de inslellingen der maatachnppg maar de onverbrekelijke geniocnschnp van het beginsel van het eeuwige motdfen toest and van ons tfldelijk aanzijn Vroeger Ix stoiMl de onnatuurlijke veroeniging van kerk en staat eene staatskerk die met meer of minder gezag bekleed gr wetensdwang oefondo en do werking van den staat bolommerdo Onze tp begint in te zien dat dit st ilsel onhoudbaar is in den vrjjen staat en eischt volkomeno scheiding Elk kerkgenootschap in zich zelf zelfstandig on vrg is onderworpen aan de wet t n der maatschappij en beperkt zoo min de iiidividueele zelfstiuidigheid als do staat het geweten want de laatste is onzedig erkent geen eenzijdig leerbegrip maar hul ligt het eeuwig beginsel verheven boven de afwisselende geloofsbegrippen De bezwaren die wjj in do kerk zagen oprijzen zijn do onvcmiijdelflke gevolgen van den vroegcren onnatuurlijken toestand en zullen slechts langzaam voorbijgaan om eindelijk den aigemeenen regel te doen eerbiedigen dat elk kerkgenootschap voor zioh zelf zorge en in zijne l ehoeftrn voorzie omdat het onbillijk ia sommigo verecnigingeu to steiinoü en onmogelijk om te voorzien in de behoeften viui de talloos telkens verrgzondo kloiuo kerkgenootschappen Do vrjjhüid blijve mlHsloiiuiierd matu elk betoouo ook belangstelling om te voldoen aan de behoeften van zijn hart De vrije kerk m den vrijen i U d De sLaat moet niet voorzien in da duizendvoudige behoett en van de uiterljjke eurdioiist vim telkens vermeerderende twistondo pnrtijon De raoiischen zjjn niet rijp voor dtu eenvoud der eenstemmige hulde en van hui eenig welgevallig ofi er Do waarheid moet het bokroml eii vooroordeel en het verstikkende bügeloof