Goudsche Courant, woensdag 7 juli 1869

t5 S Ff W il n j doen wijfei om plants l g von nan d oiitwikkeliug van h t liüog i ge voel bet bewf vau het J iVf w f y doou ontkiemen inl Jen roeustli he hgt du tot eenheid in de lietilo Algemeen Ovci De uitzjelitett op en vreed umoti afloop der ierscho keirkqusasïie z n Her teleurgesteld De lords hebben de tweede i ing toegelaten om den schijn inn te nenion alsof zij den duideIjjk uitgesproken volkswil eerbiedigden maar zü misvormen en ontienuwen den goheelen maatregel door het aannemen van amendemeiiecn die al het voordeel brengen nan de zijde dei episcopnlen Wat zulloi zij winnen door deze bekrompen hardnekkigheid dan eene ontzettende agitatie over het geheele land eene nlgemeeue veroutw iaidiging tegen de aristocraten die nooit hun tijd begrijpen en zich daardoor altijd cu nllprwogen hun eigen graf graven Gladstone is de man met om terug te deinzen voor de nnuiTiati gingen van het hoogerhuis hij kan niet afwijken van zijn bi ginsel het volk zal hem steunen en liet einde zal zijn dat de trotsche aristocraten ten ko te van hunnen invloed bukken voor den verlichten volkswil In de frausche kamer openbaart zich ecu geheel andere geest De zoo zeer verst erkte oppositie zal zich stoutmoediger doen gelden maar wat meer is de meerderheid zelve komt met interpellatien voor deu dog die van veruitziende gevolgen kunnen zyn De keizer zal zich moeten onderwerpen aan de steeds luider klinkende ischen des volks Hij zal het niet wagen door willekeur en geweld de publieke opinie te bedwingen eii aflnding t zoeken in een buitenlandschen oorlog is een experiment zoo gevaarlijk dat het wel niet in practijk te brengen is Von Di inarck is ziele waarschijnlijk uit ontevredenheid over de prrisische liberalen die hem niet volgen wilden in het verhoogen van de lasten des volks Nu koert hij zich af van Pruisen om zich bezig te houden met de buitenlandsche politiek on de belangen van den uoordduitschen bond B UITE NLAND ENGELAND Ue Daily Telegraph vergelijkt de lords die zaterdagavond nmciulementeB aaHHamcH nelke h t huis der gemeeiile moet verwerpen met den man die jijne hand zoo vulde met het goud dal hij uit een kan met een nnauwen hals wilde nemen dat hij ijn hpnd niet terng kon trekln zonder haar te openen en dns al het gond te crHc en Het amendement van lord S di9bur dat voorstelt om pastorijen en gron leu onder elidiug aan de geestelijken der staatskerk nf te staan weid met 213 tegen lil stemmen nangnioüicn Hel amendement van dl II hertog vuii Clrvel ind dat voorjlelt aan de staatsooinmissic het regt loc te staan om den katholieken en prcsbjtciiautn uit het suipliia der kerk inkomslen op hun vcr oek pistorijen elk met 10 acres grond to gc en werd vtrworpiii met 146 tegen 118 stemmeu en hit givolg hiervan is iht do lords nn in beginsel fJlailnUiue s wet o hebben goedgekeurd de staatskerk wedi t op niiBW p nn bedetlcn en den kiithijlickcu en presbyterianen alien bijstand weigeren De lords zijn niet zeer verstandig rcUe John Bright met tijne ge vone rutte opoiihiitighcid in den bekenden brief voor een ooginblik vergetende dat hü tegenwoordig tho nght hoiiourabia John right minister van M de koningin Victoriu bJiuoi = 8 io zal vrrezcn WIJ door hol geheele gi dkeurend woidcu aangihni d 0 lords 7ijn niet eer orstandig lij baJJen voor hun Client de iiTscho sla ils crk betere voorwaardm kunnen Icdiiigcn en eiinige der klejie oorcgtviardigheden in do wet kiiiuiou verbotoreii zij harl den zelfs door het plan a ui Ie nemen it a invankehjiv vctl opgang maakte lunl van alle aullen in Ierland te aubsulKreii ten miiislo een kleine kans gehad dat het huis der gcmeoiiton dit amendement on f jdkoureii eu ovcrnemi ii voor het velk lord KüiBell üo iveUprekeiid gepleit heeft on d it iii fik gewl ccii bcgiiisiel bevat en een anilcr plan niii Gladstone s pi m tcjicnovers tell Doch wat iiciibeii IJ in plaats van liit gedaan Zij nemen eerst ülad ïtone s wet in beginsel aan en ontnemen aan de iersclie sti itsU rk haar rang eu beiittiiigon vervolgens nemen ij een aiuendcuunt laii dat aan de slaitskcrk ern groot deel barer bciittiugeii teruggeeft en ZIJ uenitn de7e gelegenheid waar onj ue katholieken ey presbyterianen in Ierland te beleedigen door hun te weigeren n il zij juist aan de episcopaten hebben toegestaan Ue lords hebben te veel willen nemen uit de naauwc kan en het zal waarschijnlijk na eenigc maanden blijken dat zij hunne banden ledig moeien terugtrekken Do IXiilj Nev 3 bespreekt de vergaderingenvan katholieken elke overal in IJuilsehland plaatshebbeu om bij voorbaat te protesteren tegen dewaarschijnlijke saiieM welke het concilie geven zalaan de verklaringen van den syllabus en ten eindete verioeken dat leeken voortaan deel mogen hebben in het kerklcsluui eu leden mogen zijn vansynoden Zij verzoeken tevens liet afschalïen vanden Index welke het lezen van icne menigte belangrijke werken verbiedt hetgeen geheel en ai slnjdtmet wetenschappelijk oudcr oek De Daily News deelt vervolgens het geruchtmede dat leden der hoogere en lagers geestcl jkhcidiu Uuitschhiul groote bjmpalhie betoonen voor di libera bcncging elv het blad vraagt ten slotte wat zal het tunst uide concilie toch vcrtegomvoordigeii Zeker iel de uuivorseele christelijke kerk w iut iKich de gricksche uuAi de proleslantbche kerkwil iels mot het concilie te doen hebben Niet deroumbcli katholicLe Icekeu w iiil zij uilen cvenirinvertcgcnwourdigd zijn in Je kerk v iii St Petrus teHome Niet de regeeringen van roomsidi katholiekestaten i iui op het oogenblik bestaat ir geen enkeleroomsch katholieke slaut meer en in du staten wnarde roomsiihc kerk de meeste leden telt is gododienetvrijheid de ivet van bot land Bovendien erkenthti hof van Home evenmin rds zij die den mc 3teu invloed in dit concilie hebben het beginsel vanstaaiskerk j zelfs ecu concordaat is hun eene gehateinwilliging l c ecnige slai tskerk nclkc zy erkennen is die van Home doch dit is de kerk iii elkede staat is opgegaan Wat de ultrnniontaneu overaleischeu i nn t de sehei liug van kerk en slaat eene lecraltlliiig welke ij haten doch de suprematie van de kerk over den staat De prins vanllohenlohe de beiersohc staatsman hef ft reeds deaandacht van de zuid iluilschc gon firncraenten geve9lij d op de w int cbMnlijke inmenging van hel conc lle m de burgerlijke on godsdienstige vrijhedenvan dnitschc oiidenlaneB eu de Daily News zieteene onvcniarht goede zijdc in dit coneilie doordat het belangrijke vraagstukken ouder aller aandacht brengt hetgeen waarschijnlijk meer voor dannadeel aan de christelyko vrijheid zal d ea FRAN KR IJ K Bij den raad van state is een onl erp ui hchindeling dat strekken moet om do mMnieiiilicid te bevorderen en één alamlaard vast te slcllen Z ioals men eet btcft in 18 J7 vooral EngeLin l zich legen de eenheid verzet maar is ij in vele l imlen in principe aangennmon en ook recda gedi pltel jk ingevoerd Do stukken v an 25 frks ouden als eenheid inngcuomeh iiorden e Ligue de la l aii te Parijs gevestigd heeftbesloten eene poging te doen om door een algeracenpclitioniicmeiit tegen den oorlog Liiropa v m denondragelijke slaat van den gcwnpendmi vrede leverlossen Zij vr ngt daii oc verkl iringcn van iuslcmming uit alle landen d i eicld Uc correetiouneclo rechtbank Ie Parijs zevendekamer heeft 10 perjoncu beschuldigd v iii deelneming abn de onlusten in de hoofdstad iu het beginder vorige m i ind lol verschillende str ilFeu veroordeeld De hoogste straf die i ij toegepast heeft isdie van 6 raanndcn opsluiling De rechtbank Ie Nantes heeft insgelijks uitspraak gedaan in de a ik der alda ir plaats gehadhebbende onlusten verscheidene personen zijn veroordeeld zooals lol IC mauudcn één janr guvangenistraf en raindcr DÜITSCHLAND Do Mennonieten in Oost Pruisen die nicllegcnstaande berheAlde aanvragen om vrystclling van de militaire dienst zoowel van hef pruisisebe ministerie Ai vuu don iijksdag en van den bondsraad steedsafwijzend beschikkende antwoorden op hunne reqwesten hebben ontvangen zijn dezer d igen voor het I latst hunnen nood ga in klagen bij den koning vanPruisen zelven die eveneens met verwijzing naarde wclten van het land hun verzoek uiet lu overweging heeft genomen I üfschoüii het selioolwets öntweirp dat menIer V i IP hnddagszitting in Beieren op nieuw bebandil li mot t t wet is kunnen worden verbeven heefl de daarover gevoerde discussie toeh hare nuttige working met gcmiit Men begint in dit mee troorasclie gedeelte v in Duitschland eindelijk wakkerte orden Het priesterdom wil men met langerde opperheerschappij laten Algemeen is de kreetnaar godsdieiistloozc scholen als het eerste als hetmeest afdoende iniiMid om die pricsterlijKe almachtIe breken eu den iaat te doen toekomen wat hemtoekomt namelijk toezicht op het volksonderwijs ooral in Kijn Lteicren is dczo beweging uoor denatie zelve op liet getouw gezet duidelijk merkbaarIn meer dan eene groote stad aldaar iu Neustadt Lindau Ijudwigshafen Knisertlaulern enz heeft destrijd den geweiisehten uitslag gehad in al dezep 1 itsen heeft liij im ncrs gevoerd lot de oprichtingvan iicutialc volksscholen In diplomatieke kringen te Frankfort vermeentmen dat de llongaarsche regecnng het stellige besluit heeft genomen ora aan de bissehoppen dis lauds de vergunning tol bijwoning van het oecumenisch concilie niet te verlceuen dan onder de evoorwaarde dat de Pauselijke curie vooraf aan deregecring bepaalde iuliclitiiigen zal hebben gegeven met betrekking tot deu geest en de richting vanbedoeld concilie JiOn hoinlt zich overtuigd dathet cventucelc besluit dei regecring voor het nietUongaarsche Oostenrijk van gioot gewicht zal zijn Men meldt aan de IJerlij icr Bank und llandels Zeitung onlangs de vrilegenwoordiger eeiierjegens Pruisen goed gezinde mogemihcid de gelegenheid heeft waargenomen otn aan Napoleon te ver ekcren boe von Bismarck er uiet aan denkt deMaiiilinie te overschrijden De kei er moet bij diegelegenheid tot deu gezant hebbeu gezc d iijhebt mij geheel er van oicruiigd d it Pruisen erniet aan denkt eene brug over de Mam te bouueii zijl gij echter eien eker dit liij op dit oogenblikniet bezig is met een tunnel onder de Main Ie graven OOSTENRIJK liet Servische ontwerp der constitutie is verdeeld in IfeO paragraphcn Kr wordt voorgesteld de wetgevende macht te doen bcstn in uit de regeeiing en do Skuptschina welk laatste HO leden zal tellen waarvan 90 door het volk eu 30 door deu vorst benoemd zullen worden Te Pesth is thans een katholiek synode bijeengekomen zaïuengcs eld uit du aartsbisschoppen des lands en een 100 tal wereldlijke afgevaardigden uitde onderscheidene bisdommen Dit congres heeft slechtseene voorbereidende roeping daar zijne werkzaamheden zich moeten bepalen lol het vaststellen vaneen rcglemeht voor een nader bijeen te roepen congres hetuelk over eene nieuwe organisatie der katholieke kerk in Ilongarijo zil moeion beraadslagen liet doel der nieuwe organisatie is om aan de ieeken een betamelijkcu invloed op de kerkelijke aangelegenheden to ver ckeren 0 4 rc öe 2 ii ITALIË Aan de Persever in a wordt uit Home geschreven dat de paus llians bezorgd is omtrent bet succes van bet ocou 1111 ii3ch coneilio zoodat het vertrouwen in ileze keikvorgadering hetwelk hij nog voor korici tijd op zoo oiulubbeliiiiuige wijze a in den dag hoeft gelfgil diep is gc5ehokt geworden Do stappen van den puns von llohenlohe met het oog op hol ooniilic vcrontrnsten de heoi sobende partij te Home o i ook den paus zelven Doch er is meer het voornemen om de uitspraken van den Syllabus door lici concilie tot dogma s te verheffen vindt ook in de katholieke wereld eu vooral iu hare hoogste kringen togonsiand en dczo omstandigheid biart nog meer ngcrustheid d iu de slappen van den bcicrscheu lui ustcr presidenl Uitslekendc theologen en cauonibtcu vuuiname juristen en ervaren diplomaten vcrkliiiou zich tegen dit voornemen en or best iit viecs dal do verdeeldheid al de lagen der k itholioke maatschappij in op eiiudduig zal brengen De Cm e zelve wordt in beweging gebracht door neigiiigoii en hartstochlon die saherp tegen elkander ovrr taau Om uu o trcnt eenige punten b3tor ingo ioht ie worden z j i ceiii o ii iliaansohe bisschoppen naar Home oiitbudon Iu Duitsebland zal de k irdinual Hohenlohe werkzaam zijn daar dczo vole beiickkmgen aan de dnilsohe hoven beeft hoopt men van de bemoeiing van dezen prelaat veel goeds Verder zal naat men beweert mgr Pacoa Wi fi i n 5 i i w 3 i if TJi jii lit lï r IK r 4 I S i Hf jjuJC i m 1 Ld t tetotaff i WililiiembiraWniiWwWi iBtaitiiiifatetilcllioiii l Wii n lil èfhJi ta tojen kpèd litk wiKte It Mlta II iMtiij m m I ml w mitp 1 tl ifi 1 lUll Ml lldMillilllBlUtlUWflnl kite Mi l urn Il Je iiimj ra it im ion lu m w UI Ie itlt il loensititi è W urn i tiif i itatitip ttl iijilii n MI 4 Imli kij ikto nlHigtnilaititUi I jig 4 W tói iililitarmliiilèi iRjIfc ï i wip ii i i w kr Stk Z til kk y H S t K m