Goudsche Courant, woensdag 7 juli 1869

WÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊKi Mnjordomus van den pan met ecne speciale zending nnnr den koning v ii Pruisen vertrekken Men atcit namelijk tfKcimo rdig voel hoop in l ruisen atcit namelijk want men gelooft d it het nm zich bij de zn duitsche laten licmind te maken ivol geneigd zal zijn den heiligen stoel dieiislen te bewij cii als do katholieke vorsten hem den mg loekeeren l c kardinaal Grassellini zal zich naar Frankrijk en Nederland begeven en tevens eene mistie te Florence vervullen ti 0 fci T ü R K IJ E Te Sinirna is een provinci al coni ilie gehouden bestaande uit bissclioppcn di r kerkelijke provinuic irickeuland die oiulei voo illiiig van mgr Spaoeapielra aartsbisschop van Smirna zica verecnigd hadden Ier plaatse waar de zetel van den lut jnachen ritus in A ie gevciigd is BINNENLAND Naai wij vernemen is G IFuogenboom leerling der Hoogere Burgerschool alhier geple atst alska let der genie te Breda Het rangnummer vanden adspirant is nC 2 terwijl van de 78 vacanteplaatsen slechts 2 1 bezet zijn De geheele zitting der Staten generaal waa Zaterdag gewijd aan de behandeling van de artt 5 en C van het wcisontnerp tot regeling van hetondernijs aan de militaire ncadcmie Op aanradenvan deii heer Thorbeekc werd door den ministervanoorlog het toelatings exaraen geheel gelijk gesteldmet het eiudexameii voor de lioogeie burgerschool Ken amendement van den heer Heejisktrk Az totbeperking der eisohen van bekwaamheid voor kadelsiver l verworpen met 31 tegen 32 stemmen Een amendement van den heer de lioo van Mdcrwerelt c 8 om het diploma der hoogere burgerschool als verplicht vereisehie e siellcn tot toelating aan de mil ne id werd verworpen met 43 tegen 16 stemmen Ten ilotte werd de redactie der regeeung aangenomen In de zitting van de tvveedj kamer van gisteren was aan de orde de voortzetting der beraadslagingen over het wets ontwerp lot regeling van het onderwijs bij de kon militaire academie te Breda Onderscheidene artikelen werden behandeld Art 2 werd aangenomen nadat eene wijziging door den minister van oorlog was overgenojien van den heer Thorbeekc om aan de kaïletten de gelegcubeid te geven overeenkomstig het verlangen en de keuze der otdeid onderwijs in de godsdienst te ontvangen xVrt 7 gaf tot langdurige discussie aanleiding Het lu dt Hij die tot kadet wordt toegelaten verbindt zich met toeitemmiig zyner ouders of voogden om den staat als militair gedurende den tijd van tien jaren te dienen enz Een voorstel van den heer de Biebcrstein om den verbindingstijd op vijf jaren te brengen werd door den minister overgenomen en daarop het artikel met 29 tegen 24 stemmen goedgekeurd In art 15 verd op initiatief v m den heer de Roo van Aldofwerelt door de minister eene vcmnderiug gebracht vvaardoor de werkkring en de bevoegdheid van den gouverneur den direclour der studiën en den raad van toezicht zoomede de inwendige regeling der academie binnen drie jaren na de inwerkingstelling der wet bij algcmeene verordening wordt epaald Het oorspronkelijk artikel sprak van geen tijdstip en liet die regeling aan de regeering over Voorts werd nog een amendement vr n den heer de Eoo aangenomen strekkende ora den gouverneur der academie als directeur der studiën niet toe te voegen een hoofdofficier maar een officier Er had ook een langdurig debat pi ats over de geldelijke bijdragen van den kadet Allo ninendemcuten werden verworpen en de som is bepaald gebleven op COO In eene avondzitting heeft de tweede kamermet S8 tegen H stemmen het ontwerp van wettot regeling van hel onderwijs aan de militaireacademie te Breda aangenomen De kamer is totnadere bijeenrocping gescheiden nadat de voorzitter had medegedeeld dat hij voor de laatste ffaalals zoodanig het woord voerde en zijn dank li idbetuigd voor de blijken von vertrouwen van denkoning do kamer en de ministers ondervonden Men zal zich herinneren d it in de laatste troonrede was toegezegd de indiening aim de statengei craal van een wels ontwcrp tol hu icirng derbest iande wetgeving op het Lrankzinnig i v ezen Wij vernemen dat een zoodmig ontwerp thans aande beoordeeling van den raad van state is onderworpen llanJ Over de aanneming der beide spoorwcgaan luilingen te Rotterdam eu Amsterdam schryft de Arnh Cour De tweede kamer is moedig geweest zij heeft een kloek besluit genomen waarvoor het land haar wij twijfelen er niet aan dank zal weten Zij is vuor het miljoenen argument wy zouden het bijna de miljoeiicu exeeptie noemen niet IcruggnJcinsd j zij heeft het niet meer laten wegen dan het weegt en wij geluuven dat zij dit doende niet enkel moedig gehandeld heeft maar ook verstandig en teven zuinig Uit kapitaal van pi m 110 miljoen dat wij in ODZe spoorwegen gestoken hebben moet geen dood kapitaal blijven maar rtintegcvcirl gemaakt worden En da irtoe zullen de 3 0 miljoen strekken op welke de uitgaven ter voltooiing van ons spoorwegnet geraamd iijn Een volk dat een groottch pl in vastötclr het voor drie vierden verwezenlijkt en eindelijk tot het punt van voltooiing gekomen den moed laat zakken en zijn werk üiiafged ian laat liggen zulk een volk verbeun alle aanspraak om als een energiek volk geacht te u urdcn eu verliest daaibij de achting voor zich zelve welke het gevolg is van de beu natheid zijner krachten En waarlijk zoo buitengewoon energiek is ons besluit niet eens Terecht zeiile de heer vuil de l utte in de zitting van 29 Juni In welk land ter wereld is een spoorwegnet gedecreteerd en in uitvoering gebracht ten bedrage van 140 miljoen zonder leening tj sluiten Iteeds 1 10 miljoen daarvoor zijn uit de Indische baten beta d wordt het nu geen tijd dal wij ook eens wat bestalen Zou het zoo verschrikkelijk zijn om 30 miljoen voor dat doel te leenen Over de renten heeft de minister van linsacien reeds gehandeld maar als die 140 miljoen aan de spoorivegen te besteden de reuten niet kunnen opleveren van 30 miljoen dan was het eene onverantwoordelijke daad van de kamer de uitgifie van die 140 miljoen loe te staan Naar men verzekert bestaat in beschaafdekringen der hoofdstad het voornemen eerlang eenadres te laten circuleereu om den minister van justitie Ie steunen in het goede denkbeeld lot afsoliaffing der doodstraf jie tijding dal een wetsontwerpin dieii geest bij den raad van state is ingediend heeft uUcrwege den guustigsten indruk gemaakt He Grou Cour geeft deze statistiek van ilenieuwe tweede kamer l e nieuwe kamer zal voormeer dan de helft bestaan uil leden die eerst sedert de laatste zes jaren zitting gekregen hebben Van de mannen van ISit zijn nog maar 8 i 10 ovrgel even geen vierde deel van de kamer behcjrt tot de mannen die 15 jaren geieden deeluitmaakten van de kamer Men kan dus van dezekamer niet zeggen dat ij oud bloed heeft Het achtsii gedeelte der kamer tjestuat uit oud ministers aldus Ie aorteeren ö van binnenlandsche zaken 2 van justitie 1 van biiitenliindsche zaken 1 van herNoriude eu 1 van r k cered enst 0 2 na hebbeuallen eerst in de laatste 12 jaren hel ministerschapbekleed Tot predikant bij de remonstrnntsohe gemeentete Leyden is door den brecden kerkeraad beroepen de heer H C Rogge keraar in de geschiedenis en aardrijkskunde aan de hoogere burgerschool aldaar vroeger remonstrnntsch predikant te Delft Op het tweetal kwam nog voor de heer H VV Kallï van Amersfoort Met 1 September v ord de adjudant van den gouverneur der rail aead mie de kapt der urtillciie Goudriai eervol vai die betrekking oiilheve j enbenoemd lot onder inspccl der draagbare wapenenen chef van s Rijks gcitecrwinkel te Uelft In verband daarmede word del luit der artiU van Pesoh reeds voorloopig au i de academie werkzaam definitief lot adjudant aangesteld Niettegenstaande de ongunstige marktberichten uit Engeland omtrent de nieuwe aardappelen zijn de verzendingen in de laatste dagen zou enormgeweest dat sommige naar Engeland bestemde stoombooten niet alleen daarmede waren volgeladen maar groote hoeveelheden moesten worden achtergelatentot volüende reizen Eveuzoo ij het met de kersengesteld Niet minder dan 10 i 12000 mandjes gemiddeld van 18 il 20 halve kilo zijn reeds uit onze üeldcrsehe streken naar Engeland verzonden waartoe het koele veeder tol verzenduig gunstig zooveelheeft bijgedragen Ofschoon men voor de verschillende inarkten van ons land nog steeds aan het plukk n is i s n de zoogenaamde Meikersen is men toch ook begonnen ter verzending naar Engelandmet het plukken der latere of zwarte kersen Het steeds afwisselende soms gure weder ende aanhoudende koude nachten hebben zeer onguurslig gewerkt op do inlundsefio Libaksphint Zagmen iii vroegere jaren reeds om dezen lijd van hetjaar in verschillende streken vele plautcn waar de toppen reeds uitgebroken waren thans kaï men ta nauwcrnood bemerk n dat er niigo wisdom ia de plant is Do inlandschc t bak planter n handelenr verlangden dan ook raaf eeno spc dige gunstige weersverundcring om uo 5 een goed blad aardgoed voor sigarcndek en zandgoed voor omblad te verkrijgen daar de behoefte aau deze beioc ioorten dagelijks toeneemt De guestige verandering schijnt werkelijk sedert zondag gel niet Het bestuur der verecnigiug tot verbeteringder volksgezondheid te Utrecht wil pogingen aanwenden om de kermis aldaar een minder voor dege oudheid iiadeelig volk3 rmaak te decn zijn Het heeft daarom een adres bij den gein cnteraad iiigeii ciid waartiij het den rawl in overwe ing geeft te Iji luittii 1 dat de herbergen alhier gedurendede kermis op den gewonen tijd des avonds ten dfnrc gesloten moeten orden 2 dat de tenten dra iiraolens enz op verschillende van elkander verwijderde pleinen zullen moeten worden opgeslagen opdat lic auntrckkingskracht van het Vreeburg daardoor gebroken worde 3 dat aan het betere gedeilie van het volk een minder tot uitspatting leidend vermaak zal worden aangeboden b v door eiken avond gedurv ndc de kermis mnziekuitvoeriagen in de Maliebaan te doen plaats hebben 4 dat dopolitie tegen elke verstorinj der openbare orde zonder aanziens des persoons zal moeten waken In de zitting van het prov gerechtshof vanvrijdag heeft de verdediger van J icob de Vletteraan het slot zijner uitvoerige pleitrede waarin hij de houding van den beschuldigde bij de bekende Rotlerdamsche ongeregeldheden naar zijne overtuiging in het ware licht stelde ch aldus over dienpersoon uitlaten Men zal mij vragen of ik danalles in hem goedkeur En mijn antwoord is neen al dat schelden vloekcu doet hij nooit heb ik hemverweten op eene plaats waar God alleen getuige as van ietgeen daar voorviel Maar bij dit alleshad hij cne groote deugd die in Nederland by zoovele gemist wordt namelijk hij streed motopen vizier Uut er dus slechts in hem was heefthij voor de gansche wereld geopenbaard Maar isdit slechte niet te rechtvaardigen Eens professor blijft professor eens schoolmeester altijd schoolmeester Gewoon als de Vletter was 24 jaar lang kinderen te oiKlerwij ea en nooit door zijne heerlijkeleiding tegenspraak of tegenwerping van de kindoren te hebben ondervonden kon hij zich in zijulater leven daaraan ook niet gewennen en bleef diogeest van te gebieden bij hem bestaan Voegdaarbij iels sarcastisch eu pedants in zijn karakteren men kan zich zijn gedrag zeer goed verklaren Uc grootste ondeugd van Jacob de Vletter was dus pedanterie Verjaag hem daarvoor naar het tuchthuis Uit zou alleraiinst rechtvaardig zijn Rechters zoo eindigde spr we laak is lene verhevene Wy vragen geen gunst maar recht al zou uwe uitspraak ook niet in overeeuslemmiug zijn met de wenschen eener gekrenkte politiemacht La cour rend des aircts et nou pas des services Deze ïaakheeft verkeerd onder den indruk van het oogeublik Die indrnk is wellicht nog niet geheel geweken maar eenmaal komt do lijd van kalm oordcel wanneer ook uwe uitspraken aan kritiek zullen worden onderworpen Dat zal ook het geval ziju met uwouitspraak in deze zaak Moge die Oiik later dentoets kunnen doorstaan I En dit zal zoo zijn indienzij eene vrijspraak van Jacob de Vletter inhoudt n de zateid ig door het hof gehouden zitting U de behandeling van het rechtsgeding afgeloopen De hh m ïerpstra advocaat generaal do heer m Hergsma en de Vletter zelf hebben nog breedvoerig het woord geveerd De uitspraak is bepaald op Zaterdag 10 Juli des morgens ten 10 ure In Lincaster Pennsylvanie is in de maandMei j 1 een huis van 3 verdiepingen 18 voet hoogen 30 voet diep gebouwd in een tijdsbestek vanniet langer dan l J a uur en drie dagen na hetbegin van het werk werd het nieuwe huis reedsdoor den beivoner betrokken lXa f S T E B BR I C H T E nT Parijs Juli Gisteren werd eene bijeenkomst van afgevaardigden bij den heer Brame gehou leii waarin leve alige disoussien plaats hadden over het voorstel be reffende de minisleriuele verantwoji dclijkhcid De heer Louvet stelde voor bij de e woorden te voegen vercenigd met lic uiii den souverein Dit werd vcrtvorpen ten gevol e auvan een uitat medo ondertcekèïiaars zich vunnocdeiijk zuUeu tenigtrekken FürijSi 5 Juli Heden avond zal de ovouiaki mst lusscheu België eu Frankrijk betrellVade hut spoorwegincident geteekend worden i Madrid Ö Jull De Imparoidl zegt dit op verschillende punteu van Catalonie oeuige oproe igo