Goudsche Courant, woensdag 7 juli 1869

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOÜPING van ruim 36 BuüdorS uilmunlend goed te veld sl aandc Haver Tarwe lerst en Hosgc Ea ooi 3 ï s VERPACHTING van £ T G R O E N f De ondergeteekenden betuigen bij dczo N A W E I D E wassende in den Zuirlplns polderorider i W i rf irrft H Broek ZeceuhiiseH en Moordrecht op VRIJDAG 9 JULI 1869 des voormi Ul ags ten 10 URE aan de Bonwraanswoning van ivijlcn den heer J N V I S S E R in dc gemeente Broek Nadere iiiiiclilingen zijn Ie bekomen bij Notaris A N MOLEN A NR ic Zuid IFaddiiixrten eu I M M0NTI 1N te Oouda mniiifel nti nn J n dag gelegd ijii onder den kreet lerf de f P i l eli Paril9 S Juli I clgevend lichaam hoeft heden 41 rkiezingen g isdgckeurd waarran verseheidw ixiin of meer wtrden bestreden Morgen zal de ti i r hepnald worden voor de vcrkiciing der smrctariiissn Pariif K a slc berioht vun de li eat Urtshrn bevond dat schip zich op 4fi 03 nl 3h 47 wl Het bad l 7 mijlen nfi elegd r 166i mijlen kabel laten inken üc signalen iicrkcii voldoende Het gedeelte kabel voor de kust van Saint Pierre ia gisteren gelegd Brest 5 Ju De berichten van den TransAtlautisch eo kabd zijn zeer gunstig NeW York S Juli Ciballero heeft op Cuba een aantal politieke gevangenen op vrije voeten gesteld en volgt over liet algemeen eene concilianto politiek Hji reorganiseert de spaansche atrijdkrachlea tot een kracbtigen veldtocht voor het geval dat dit noodig mocht zijn De insurgcuten worden augevuerd door genoraal Jordan Gemengde Berichten De leurforst nu Hessen heeft anderranol geprotesteerd tepeu lo verljenrdïfililaniig zijiifr goederen Do pogingen om I o en te rassificcven dragen nog cinig Tracht bij odel en geeslelijklipid Fronsche blmlca beneren dat Napoleon besloten heeft den hem volslrckt oiibckciideii v cg der liberalitcit op to Rann i cu eng blüil beweert dut het ministerie de geboorto füu het afschuwelijk kiud ilo kerkbiU met ml oitrleveu Don ItJ Juuy waren ui dit jaar reeds 12UÜ0U europcesehc laudvcrhuiier annpekoracn lo Nsw York Do aardebann voor do liju Souda Hage ia gereed Te Hifliiu nordt een oiitttcrp gereed gemaakt ter herziening der iiikomsteubelastiiig Ei nc liberulo israelitischo sjuodo is te I eipïig vcrocii pd waarin voor hst eerst leckeu naast de riibbgiioii ziju luegctiiten Te Regcnsbufg is do Domkerk na honderd jaar bonnens Toltooid Men klaagt te Londen sterk over den stilstand van den handel Van 372 in Engeland gedurende de laatste 25 jaren op gericbto nsiiirantic maatschappijen bestaan er nog slechts 7 1 In de nabijheid van Caman on ia een kar met nitro glycerioo oulploft mcuachen en paarden z jn in stukken verweggcslingerd Ken iteteuschappclijko eipeditie uit Australië is aai gekomen te Hougkong Keizer Napoleon ia ongesteld geworden na een dejeuser op bet kostetl ïloueby bg licauvais Te SI Elienne neemt de werkstaking laugiiroerhacd af Msziini heeft Zurich vciliten Prins Kapilfon is te Paiijs teruggekomen Met het uitimaiiteleo van Lu iomburg uerdt geen baast Te Herlijü beeft een hevipe brand gevroeil In het menbe msgaiijn vtii den heer Arnold do sehade Mordt begroot op 300 000 tlilr mets is verzekerd Deur aleeht voedse lu ellendige kazeruei ing is dc sterfte eer groot lu het ooBleurijksche leper De huogesi hool te Warschau is herschapra in eene russitche nniver 4teit De spsaoGche cortes hebben de voorloopige bcgrootiug aangenomen Dt Alpen in Savoye zijn geheel bedekt met sneeuw Don Carlos van Spanje heeft een iiKunfrat uitgegeven Do franbch belgiacbo tpdorwep eonimisHie heeft liArc taak voleindigd en ui do frtusehe eischeii toegebtaau Op de Azoriarhe eilanden ziju eruetigo ongeregeldheden ontstaan orer de belnstiinjen In Montevideo duurt dc onwenteling voort Te Sevilla hoeft eene republikeinsehe domoustratic plaats gehad die spuedig bedwongen is De arnbennche counint pruttelt bij voortduring tegen Jen invoer van duitsclie geleerden Dit bezuiniging worden dit jaar de wnpcn oefeuuigcn beperkt in Oostenrijk In Grnubunderland zal bet volksonderwijs voortaan verpligtend zijn In het noorden van Missouri en in Arkansas hebben ovcrstroomingeu plaats gehad die groote schade vcfoorzLakteu Aflo het frauscliG ministerie an oorlog uocden voortdurend militairo maatregelen genomen De letterzetters dio te Amsterdam het werk gestaakt hadden kecrcn luugzamerhaud terug tot houuo patroons De cholera blijft heerschcn in l erzie cu is toenemende Ie Teheran In het museum to Eerlijn ia Let onlangs gevonden beeld der Amazone giplaatst Mea wil te Wanclntt met rtJksBubsidio een russiseb theater stichten Do gtève te Nimca is geëindigd en te St Etienno in eene schikking in uitzicht Posterijen De Directeor van het poslkanloor to Gouda brengt ter kennle van belanghebbenden dat op den staat van brieven geadresseerd aan onhHeiide personen over de maand Mei 1869 voorkomen de navolgende adressen Afgezonden van Gouda nan Cornelia llademakor t Alphen Ploigmnn eu wed Auboleii beiden te tttd m Oarouua Mooijon ie Reunken P van Cuit te Eel J lloorinck te s Hage C Krenk te Hoek van Holland van der Veen Ie liOiden J de root to Onwcrkerk mej O den Hcetcn en J B van Vliet beiden te Rotterdam mej van I p te Maastricht j O l ruiscnberg te Sohiedam V Kaalioce te Soezburg J Veraar te Wnddingsvc n W Ogee te Zevenhuizen Jeannette Baks te Zii ikzoc afgezonden van Boskoop aan C Verhaar te Oudewater afgezonden van Moordrecht aan Mej J A M v d lluiscn Ie Dnetinehcm afgezonden van Nieuiccrkerk aan J de Morcy Ie Kycnoord en Arcnijc Poldervaart te Uockanje afgezonden van O Jerhrk aan De Koolsestaat te Uelfshaven Belaughebbeüdcn kunnen deze brieven tegen betaling der port terug bekomen door middel van het postkantoor te Gouda Gouda Dc Directeur voorn KOETSVELD 5 Juli 186 Burgerlijke Stand GEDOBrN 2 Juli Ihleua Manu ouders C W Hens broek en M Kiio 1 tutje ouders 11 OveiacDiN I Juli Ij Lagrauiv 3 ra 3 E Jaspers U j J do Vrcc 50 j Tuijneuburg 1 j O m ADVERTENTIEN ll jden overieed in den ouderdom van ruim 87 jaren onze veel geliefde vader en behundvader de VVfilLdel Gestrenge Heer EVEEHAKDUS STOEl lCNDU VJEll gppuiaioneerd Ingenieur van s Hijks Waterstaat Namens Bohuwd Brocders en Zusters A ROMEUN M E ROMKIJN Stoft endihjeu Gouda 5 Juli 1869 Heden S Juli 1869 is alhier overleden Mejufvrouw JULIENNE de VKEES in den ouderdom van b jna 30 jaren Ooucta 3 Juli 1869 hunne erkentelijkheid voor de vele bewjjzen vun deelneming bij gelegenheid van hun VIJF EN TWINÏIG JARIG HUWELIJKSFEEST ontvangen Gouda V BERLIJN 6 Juli 1869 L BERLIJN VAN Waas BDRCER AVONDSCHOOL Vroeger STADS TEEKENSCHOOL De inschrijving van leerlingen voor dc BUROEHAVONDSOHOOL zal plaats hebben voor hen die de lessen reeds bywoondïB or VRIJDAG den lfi JULU Voor nieuwe leerlingen op ZATURH AG den 17 JULIJ telkens des avonds om acht uur in Arti Lkgi Het schoolgeld bedraagt voor icdercn leerling drie ffiddm in hel jaar voor meerdere lectliiigen uit i i n huisge in voor ieder twee jnlden Onvermogendsn zyn van betaling vrijgesteld Namens de Commissie van toe igt op het Middelbaar Onderivijs De Secretaris W A L T H E R Ter COURANTDRUKKERIJ vou A BRINKMAN worden één a twee LEERLINGEN gevraagd Gemeubileerde KA IÏIRS Eene Weduwe met hare Dochter verlangt legen Augustus Twee Gemoubiloorde Earners met bediening Adres mct rauco Brieven onder letter R bij den Boekhandelaar P C MAAS Jr to Gouda Door te grooten Voorraad is dc Ondcrgetcekende voornemens van heden af al de in het Magazyn voorhanden zijnde Goederen nis BEH NGSELPAriER HANDEN SCHOORSTEENSTUKKEN ordinaire TAPIJTEN LOOPERS KARPETTEN WAS en ZEILDOEK wollen TAFELKLEEDEn GALLERIES HOUTORNAMENTEN voor MEUBELGÜKDIJNEN FRANJES gecouieurde AGREMENÏEN EMBUASSES etc etc tegen Contant Geld beneden fabrieksprijzen uit zyn Magazijn op te ruimen Ook yn in het Beddevak zeer voordcelige annkoopen te doen UEd Dw Dienaar G van der LAAR Jr Gouda 3 Juli ISUi Korte Ttendeiceg D n 4 Prijscourant van FruTtsappen Urj VOOnUlTBESTELUNG Apotheker en Droogist te Gouda k contant ROODE BE3SENSAP per fl ƒ 21 26 30 II II 1 I 1 60 I 1 to II II II tl l WITTE ZWARTE FRAMBOZEN AZIJN SAP HALF BESSEN en FRAMROZENSAl MOERBEZIEN SAP LIMONADE SIROOP Verzoeke manden en ledige llcdscheii ter vulling franco voornit te zenden Aan Winkeliers of Vorkoopera wordt rabat gegeven Lantzendörffcr SiGAREN FaBEIEKEN MaOA WaïEN V 4SBt ïI8WI IK ZIJN VAN Havana Sioaben Wijustuaat V 47 Heeft onlvongen verschillende soorten HAV NA I SIGAREN waaronder een zeer oud soort f merk I IEMAND bekend met BOKKIIOÜIIEN en verdere KanloorI werkraamheilcn ciiielit oo spoedig mogelijk eene 1 belrekking h tzij voor gelicele of gedeelten van dagen ook is hij niet ongenegen voor meerdere lianj delaars of winkeliers do boeken bij te houden Hg I uil ieh ook gaarne met copiëerwerk belasten Adres onder de Idler X aan het bureau dezer Courant Radersloomboot d IJSSEL Van Gouda Maandar en IHngsdag s morgen ureii dc overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens fi a uur Van Rottei dam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Relourkaarten Oavok Drill ran A Brinkman AOB ad ƒ tl per mille geheel Uivana verl der keurig fijne tot en met ƒ 100 per mille elwt 1 WM aèiitIRiW taiiih yLa ÜnbLiT itiW