Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1869

X3 Vrijdag 9 Juli 1869 N 760 GOUDSCHE COURANT l ieuws en Advcrlentieblad voor Goué en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave idcr tcekenile ic Mngaryn NQSELl A llNSTUKKEN iAUPKTTEN KLKLEEDEN voor MEU Icurde AURE l gcn Contant Mapuijn op kl zeer oor T lenaar AAR Jr ntlviceg D n 4 itsappeii CONTANT W fl ƒ 20 II I 20 II II II 30 II II II 5 1 II II 60 II I II 40 I Il II tl II l Ihi IJ Ier vulling r ibal pi pevei fcl K07 PIN i Imi ikI oed te t B0 g 5 IA S Ii o E N uf den Zuiilpbs Zevmliiii en en if 9 clci voor inswoiiing van i I Ic gpmocnte bekomen bij H ttddiiiTrfen fer isl i riswi iK ibHIAAT A il Irlen HAVANA i i suort f merk Il ivana vefpcr miltc D crdcrc KinioorIg mngolijk ccnc irelton van d aJr meerdere lianhouden Hu IrK belasten mi dc crOournnt JSSEL miKj u tiiorgeu ns 7 uren ou snomiddiig ïin flni De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 OPPOSITIE I Het is eene dwaling naarin velen verkeeren dat de partijschappen in den staat de vrucht zjjn der nieuwere opvattingeu nutrent zgn doel en werkkring Partyen zgn er altijd gewoest maar terw l het staotsleven der 19 eeuw allen die meer dan egoïsten zga dwingt om mede te strijden om partg te kie en bleef in vorige tijden een groot gedeelte der bevolking als t ware buiten de kampplaats gesloten of zetelde het op de banken der toeschouwers terwjjl de strfld tusachen enkelen werd gestreden Dezelfde strjjd nu en toen de wyae alleen waarop ly gevoerd werd verschilt Men behoeft aich slechts het sl Etat c est moi van Lodewflk XIV te herinneren om in te zien dat partflschap afwflking van de gestelde regelen afkeuring van genomen besluiten oppositie in één woord tegen de regeering als misdadig beschouwd werd Van daar dat de ontevredenen zonder te letten op de dikwjjls ver chillende oorzaken hunner ontevre nheid zich aaneen sloten en samenz ringen smeedden Niet openlijk trad men laet zgne beginselen tegenover de beginselen dor anderen op men huichelde vatxk instemming om den in t geheim beraamden slag des te heftiger te doen treffen Zelden waren gewichtige vraagstukken van algemeen volksbelmg het onderwerp von den strjjd Veelal was het een familiebelang Hovelingen en maiti esseu wisten vaak partjjpii te vormen tot bevordering hunner persoonlijke belangen De aristocratie cu de geestelijkheid maakten partjjschap vaak tot hel voetstuk hunner zelfvergoding De ujjvere burger nam er zelden aandeel in Hfl was t nog niet vergeten dat zjjn stand tegen den wil cu ondanks de andere standen het slavenjuk der lijfeigenschap had afgeschud de afkeer van alles wat naar rcgeerea zweemde van alles wat naar t hof riekte was groot Gaarne wilden zij t de hoeren laten wijzen wanneer die heeren lumiie geldzakken en hunne vrouwen en dochters maar ongemoeid lieten Do afschaffin rder lijfeigenschap had weleen einde gemaakl aan do burgerijjke slavtnuj iu t staatkundige bl ef do derde stiuid een nul in t cjjfer Men venlangde niet anders totdat de overmoed der overheerschers te groot werd toen ontwaakte men en de burgerstand tot nu toe niets geweest zou voortaan alles zjjn Het politieke leven ontwaakte Talrjjker worden steeds de ledeu van den st nt die zich met alle verschjinselen op politiek gebied trachten gemeenzaam te maken die hunne meening stellen durven en stellen willen en stellen kunnen tegenover die var anderen die partg vnllen kiezen voor oi tegen een of ander beginsel Talrjjker worden sg maar hun aantal moet steeds groeien wdut zoolang de honderden belangstellenden niet tot duizenden zijn aangegroeid is de nieuwe staat onzeker do blinde volkshoop laat zich gcmakkelyk leiden maar die zelf ziet heeft don gids niet van noode De strjjders zjjn talrjjker de belangstelling is grooter maar de strjjd is de oude wiit is waarheid welke weg voert tot haar Het is begrijpeiyk dat zij die meenen in t bezit der waarheid te zijn deze meer algemeene deelneming betreuren want hun waarheid in eigen oogen wordt daardoor veelal tot dwaling maar zy die meenen dat geen mensch de waarheid de reine absolute waarheid heeft maar dat t den mensch slechts gegeven is naar het ware te streveu die verheugen zich er in dat grootere deelnoming meerdere belangstolliug aan t licht brengt Minder begrijpelijk is het dat anderen die t noodzakelijk bestaan van partjjen erkennen het Ihitreuren dat er zoo algemeen partjj wordt gekozen en dat daardoor zooveel agitatie ontslaat Zjj willen voorzeker den strjjd tusschcn enkelen doen strjjden maar vergeten ze niet dat rust roesten doet dat t leven zelf een strijd 18 en dat de eeuwige rust slechts op t kerkhof t huis behoort Neen algemeen moet partjj worden gekozen het onderwijs moet over t tuigen tjjd iedereen in staat stellen een eigen oordeel te kunnen vellen over de gewichtigste vraagstukken Dan alleen is aan de oplossing daarvan voldoende waarde voor de toekomst te hechten Er moet oppositie zjjn maar eene ojipositie die de regeering wakker houdt die toeziet lat geene onverdiende gunsten worden bewezen die het verkeerde aontoont Zulk oene oppot tie werkt itrachtig mede tot handhaving en olmi cing van don staat ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 5ö Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonimers VIJF CENTEN De treurige berichten van de kust van Guinea tot ons gekomen gaven den Heer van Sijpesteiu aanleiding om eene interpellatie te richten tot den Minister van Koloniën Op t minst genomen was die interpellatie voorbarig want de Hoer van Sjjpcstein kon weten dat t resultaat zijne interpellatie in geen geval practisch zou z De onzukcrhe d toch over t lot der gevangen personei zou er niet door uit den weg worden geruimd Wat was er gebeurd Zr Ms stooiuscliip de Amelel is gestatiouesnl voor Commendah Een paar o£Boieren vroegen aan den kommandant verlof om zich met eenige mansch ipen in de sloep te begeven ten einde de kust te verkennen De kommandant bewilligde hierin doch waarschuwde nog tegen de branding Te vergeefs want weldra zag men van boord de sloep dnor de branding op de kust werpen waarop een aimtal negers uit de bu schen Kwam en de bemanning gevankelijk wegvoeide In vereeniging met deu Engelschen gezagvoerder te Cape Coast werden reeds pogingen aangewend om de gevangenen vrjj te krijgen of althans zekerheid omtrent hun lot te erlangen Een ander bericht toch zegt dat enkelen der manschappen door de inlanders reeds w aren vermoord hetgeen echter door deskundigen betwjjfeld wordt omdat de inlanders te veel eerbied voor de blanken h bben dan dat zij hun t leven zouden benemen Hoe t zij de Heer v Sjjpesteyn kou vei en dat de beide berichten bijna gelijktijdig verzonden do laatsten waren die ontvangen werden Waartoe diende deze intepollatie dan anders dan om oppositie te voeren r Van een noodlottig toeval nog slechts ten decle bekend wordt gretig gebruik gemaakt om den Minister van Koloniën verwijten te doen alsof deze eeuige schuld aan t voorgevallene liad alsof wanneer de heer van Sjjpesteyn minister van koloniën geweest ware hetgeen we niet gclooven noch minder hopen dat ooit gebeuren zal dit ongevnl had kunnen voorkomen worden Alffcinceii Overziclil GoroA 8 J ili Oe lorde lezing di r iersche kerkbill is dinsdag al ieloopcn in liet hoügerhnis Tot hot tl