Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1869

If i mucuiwi vMi l iiuliii cM du iviht rooks iii loDi cn U s i ii 1 I t dor j reiii iitfii Hot zou cnieindij beter gewM zijn iii l i i verworpen Nu moot dcM dubbukinnisehoudinKeeii stornuloen intstanii die do wankelende nristooratic in liiire grondslttgcu zal schokken Do tijd is voorlij der luiddeleouwsclie instellingen zelfs in Vi i elund zijn hare grondslagen vergaan en zij kunnen zich Blachts staande houden door het wfls waardig en gematigd gedrag der leden van den bcvoorregtcn stand Weerstreven de lords den geest dos tps belerameren zij de rechtmatige en billijke eischen van het verlichte en krachtige volk dan mooten zij toch zonder waardi hcid bezwjiken voor den onwcderstaaubarcn stroom van don vasten volkswil of verhaasten zij hunnen onvermijdeiyken val door de uitbarsting der volkswoede die do democratie m hot leven zou roepen Wij hopen dat Gladstone blijkin zal voor zijne taak opgewassen te zijn en dat hjj die ariskicraten door zijne energie dwingen zal het eeuwenheugend onrecl fc op te geven en in te zieif dat zjj hun geheel aanzijn in dreigend gevaar stellen indien zjj het schromelijkst onrecht M illen bestendigen Napoleon schijnt ten ei de raad Zijne willekeurige heerschappij is ten einde Langer volhouden kon hij niet zonder alles op het spel te zett n Hij heeft Mexico en Sadowa moeten verkroppen nu Ijjdt zijne wijsheid schipbreuk in Frankrijk Hjj moge orakeltaal spreken als een hooger wezen h moet lager aft ilen ea d leiding volgen van den ontwaakten volkswil Wij duchten dat de komende tijd zwanger is van grootc gebeurtenissen In Frankrijk komt de storm op binnon de kamer en barst buiten los in onbedwingbare hevigheid Frankrijk terugdeinzende voor de onbesuisde losbarsting der hartstochten kromde zich gedwee onder het jjzeren juk maar achttien jaren zfln genoeg om net geduld te doen eindigen een nieuw geslacht is mondig geworden en hoe zol de autocraat zich bukken voor den nieuwen geest die ondanks alle beleraincnng is uitgebroken Spanje heeft eene constitutie op het papier het is een koninkrijk zonder koning of een rr publiek zonder beginsel of wet De anarchie i taat voor de deur Oostenrijk is een keizerrijk zonder volk Hot worstelt tegen den stroom dpr twistende nationaliteiten het heeft edele bedoelingen voii Beust wil hot goede vrijheid en vooruitgang maar de onderlinge strijd der stammen belet de ontwikkeling vernietigt de kracht en bedreigt het bestaan van het onl eelbaar gedeelde rijk De vooruitzichten zijn somber maar de dag wordt uit den nacht geboren BUITENLAND ENQËLAND De twee voornaamste oekschnficn van Rngciiiiid geven deze week geen zeer opbeiirendi lectuur aan hunne lezers Terwijl de Satmday lleview een ernstig conflict tusschcn de Jjords en de go meenten voor iel is de Sppct itoi nngerusl over de tijdingen uit Uritsch lndic en is hei bl ul bevreesd voor een oproer onder de Muhomciliiansthe bevolking in Zuid lndic Pe Speciulor i i idt dci rcgrering aan om kolen I M illisoii di jin4 benoemd is lot Custodian vau di n U ij di iii Mvtoic tu die en ler lnp iiiiun umn n n luk te geven d it het eer cn icl ciijk im ijn dat hij ontdekte wat Ie MusclmanHii in bi t zuulcn oo or bivig houdt want de Sp et itor ia overtuigd dit zij iets op het oog hebben h tttcU F ugelanJ met veel goeds vooHpelt Het is ecl cr waar dat de paniek te Madraa onredelijk kan ijn en er bestaat ild inr een groot verschil van gevoelen aangaande de meuive legei orgaiiibalie ïuodat cenige oi evredoiiheid onder de M diomedanen ligt zou kunnen OM rdroen woidcn cm als een argument te dieiicu Ugcn deze legerhervorining doeh iiietlcuiin veel te veel look om den Spectator nicl bevree il Ie maken liet schijnt in elk geval werkelgk naar te zijn dat fakirs den opstand prediken onder de Mahnmedaunsche bevolking en zich voornamelijk tot de Sepojs wenden en dat de Wahabus eene gevaarlijke sscto van d weepers met verwonderlijke snelheid in aantal toenemen Dit alles maakt den Spectator inderdaad ongerust Een opstani n Znid Indie on altijd van de Muselmanncn moeten uitgaan en de middelpunten van eene dergelijke beweging zouden Mecca en Mysore iijii want te Hyderabad is de regeereinle familie niet Mnhoniedaansc h De regeering moet derhalve zon spoedig mogelijk maatregelen nemen want eene sou t van instinct zegt den Spectator dat het daartoe tijd ia Delkrlijnsche correspondent van de l aily Neus zegt dat de l ruisische regeering sinds eenigen tijd in bijzonder vriendschappelijke verhouding geweest is met ileu Paus doch dal dit haar niet beletten zal om de besluiten van het concilie indien zij van dien aard zullen zijn als thans algemeen gedacht wordt met krncht te bestrijden l rmsen heeft eene talrijke Koomsohe bevolking en de regeering kan en mag niet toestaan dat het concilie onecnighcid verwekt lussclien een Protcstantsch Soiiverein en iijnc roomsche onderdanen De Norddoutsche ZeiiHug bevatte onlangs een belangrijk artikel dal velen tut viiigcrivyzing kon lienen Het blad besprak de velschillende redenen welke cenigc regeeruigen gegeven hadden om hot voorstel van Beieren vooiloupig van de hand te wij en en nog niet gezamenlijk eene coalitie te vormen tegen de besluiten der Ultrainontanca op het concilie De voornaamste reden was die weike griaf von Bi ust in een brief aan graaf Ingelheim te Mnnehcn i g if nameIgk dat het nog zoo onzeker was wi lke besluiten het com iiie zal nemen en dal het uuuiogclijk is vüoiuit te verklaren welke middelen mcu d lanwcnden om zich te verdedigen De I onlilcutsohe Zeitung veiwerpt dedc reden want er kan langer geen twiji el beslaan aang i mdc ilen aard en de strekking van hel aanstaande toncilie en de mannen die itting hebben in de si b commissien welke iicl prog amma than opmaken iju van eene richting welke duidelijk aanduidt welke besluiten het coiieil e nemen al Al de vooinaamsle leden dezer coraiiiissie zijn ullraraontanen ijvrige en vurige ultrauioiiianen en dit vcrsteikt de meening welk si ds lang veld wint dal het groote doel van hel cjncilie IS otn a in de ullramontaansche p utij in Ie k itlioliekc kerk meeuleie ki icht te geven voornamelijk lil hare veiliouding tegenover de werelillijke macht In eene redevoering bij de katholieke hoogebohoül te Dublin heeft de kar linaal uilen do primaat der r k kerk in leilaiid gezegd dat hetlioogerhuis op w eg scheen te zijn om de iersrhekerkbiU Ic verminken en te bedeiven maar dat dithem niet bezorgd maakte want dat zoo die bill door het hougcrhuis onaannemelijk voor de natie lerd gemaakt neldra eene andere wet tot ophefhng der iersche staaljkeik ingediend en doorgedic v n zou worden on dal deze iiieuuc wet zckeilijk n cer volledige voldoening aan de regten der katholicke kerk zou geven dan de nu aanhangige deed In Ierland vooral in het noorden des lands iiLomt de opgewondenheid zeer toe Tc Pertadown bij Belfast is de politie met de oranje mannen slaags geweest die let eere van den verjaardag van di iislag aan de Boyne in optoclit door de stad trokken en groote vreugdevuren aanlegden De politie was bevreesd dat roombcheu en protestanten den slagder Boync in hel klem nog eens ouden herhalen u gelastte den oir nje mannen uil een te gaan Hetantwoord was eene hagelbui van sieeneu en toen Tc Lurgan werd dezer dagen eene vergaderingin de open lucht gehouden van oianje mannen welke door 5000 personen werd bijgewoond De a iawezigcn werden op alle wijze aangehitst legenli t ministerie en tegen de bisschoppen welke volgens lie oranje mannen de heilige zaak van het protcsi iulisuic verraden hadL cu I c aiitslu 3 h p van aulriliiirj heofl bij § 2 l voorgcslebl d il do pailieulicrc dotatun vni al IHOO en niet slechts van af lOGO zooals in de wei wordt voorgi I id het eigendom zullen blijven van de protest tsehc kerk Nadat graaf iranville als compromis had voort e3leld om i 0ü 000 toe te kennen is het amendement ingetrokken De 5 § 29 en 07 betrekkelijk do compensatie voor het katholieke semnatie van lil lynoolli en die voor do prcsbytcriaanscho grcbtclijkheid zijn aangenomen Het amendement van lord aims om hetsurplus te rescrveeicn totdat er nadei over zal worden beschikt in plaats van het te heslemmen voor liefdadige doeleinden is ondanksde oppositie van graaf Granville met 100 tegtn 90 stemmen aangenomen De discussie over de artuelen is afgeloopeu F R A N K R IJ £ Door den heer Du Miral een der ondervoorzitters van hel wetgevend lichaam is in vereeniging met eenige vrienden het vtrzoek gedaan de regeeting te mogen interpelleeren omtrent de noodzakelijkheid om nieuwe kracht aan de instellingen des keizerrijka te geven door ontwikkeling van de werking en hot toezicht van het wetgevend lichaam doormiddel van 1 wederinvoering van het antwoord adrea eene ruimer en eenvoudiger regeling van het regl van interpellatie 3 uitbreiding van het recht van amendement j 3 verkiezing door de kamer zelve van al do personen die haai bureau uitmaken Men beweert dat het doen dezer interpellatie zou ingeblazen zijn door den heer Konher ten einde tone dergelijke interpUlnlie van de iijde der derde partij af te snijden De Patrie Cgt dat de regering denkelijk al toetreden tol het programma vervat in de boveustr nnde interpellatie van den heer Du Miral = Tf5i C AiJl S 5 D ü I T S C H L A N D Het totale btdrag der bcgrootiiig van lift hertogdom Gothi dezcf dagen voor 1869 1873 vastgesteld is 591 8 0 th Versehillcnda oorzaken hadden een tekort leweeg gebracht hoofdzakelijk echter mott het w orden toegeschreven aan de mindere opbrengst in vergelijking met vroegere jaren der staatsbosschen De verminderde opbrengst is naar men verzekert het gevolg ee lei daling der prijzen en der eoncnrcntic welke het G dicische hout ten nadeelc van Golha op de markten maakt sedert de verbeterde middelen v an rcrvoer ialicie meer in reohtstrceksch vcrïcer met d omliggende landen hebben gebracht De stad Wainz omsloten door geduchte vestiiigueikeu heeft sedert lanj do liehoeftc gevoeld aan gron l ten einde zich te kunnen litbreiden On ierhandolingeii met de militaire autoriteiten gevoerd hebben tot den uitslag geleid dat die grond te verkrijgen was over den prijs kon men het c hterniet eens worden De gemeenteraad heeft thanseene som van S a millioeu beschikbaar gesteld totden bedoelden aankoop en men m ent met grondte mogen onderstellen d t deze zaak weldra mgnnsligen zin al wcfden uitgemaakt Men verneemt nog mei betrekking lot deze zaak dat eene vereeniging var bai kiers enz het terrein zoodrahet aan de stau bt jort zal overnemen voor eenesom van 2 mill j il Do bedoelde verei niging die eene maatschappij op aandeelen zal vormen verplicht zich daarbi lot hel aanleggen ler straten en liet graven der kan den in het nieuwe gedeellc der stad BINNENLAND GuUD i 8 Juli De commissie voor de kinderkcrmis in de Sociëteit Ons ficnoegen woiiseht hare edele zaak uit te breiden In vol vertrouwen zien wij ook ditmaal den besten uitslag barer pogingen te gemoet Was t tot nu toe slechts hel doel om de kinderen der leden een genoegelijken dag te bezorgen thans wenschen zij ook daarin de kinderen der armen te doen deelen Zg wenschen de kinderen die op de openbare seholen gaan en van minvermogende ouders ijn de Weeskinderen en de Bcstedelingen al het vermaak te laten genieten op Vrijdag G Augustus wat de kindeien der leden den vorigcn dag hebben genoten Dit plan draagt onze volle ingenomenheid weg Op die wijze wordt zelfs een slechte instelling dienstbaar gemaakt a m een goed doel V ij wenschen dus ook de commissie ruimen bijval toe van de leden der genoemde Sociëteit Allen toch woidon in de gelegenheid gesteld het hunne hij te dragen om dit feest der arme kindereu te doen vieren De insohrijviugsbiljcttcn zijn bij do leden aan huis bezorgd en zullen spoedig worden teruggehaald Wg verwachten dat ruuno bijdragen hel schoone plan der commiasic u voerbaar zulleu maken i ut 4 i v i f l lii l l ijièiiaiiteiip f iiUMIiilaaklh Wjolèij Bill u two WW mi I W è imii J iiip lonj piMi wt m luHi liWiik OipiiKt ij I L L J 1 IMcW I I laiiii mim vsfm w i Tl I ln iBiiitiiti mli ii W l Hb il i nllèiitèii HlliiJii h Kww Wu l l rt BllWiill i j M jH kj Ij lil lit into ij UMI r U IMbii f l t li tai k if i i8n I m fJtmt j I Wl Lf wc ISHjEj Wiiiii I liinimMti fO J r il liHSKlié WiLfw il Sltbcilli Ts IM We C ftii 3 i K w B 5