Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1869

Il bij § 29 f 15 iO v cl ivorilt van de k als com e te Ken 5 § 29 en Ik itholieko prcabylc om het r zal worSimen voov I van graaf lugeuomeii ppen dcrvoorzit ci eenigiug de regeu I iioodzake ngeQ des van de kI liohaam het ant liger rege pilbreiding fezing door nar bureau tzer inter r Rouher D de zijde legi dat prOiijramma van den lif t herlog 7li vastge iiKen had kelijk echmindere jiiren der veraekert Ider conouladeele van verbeterde ihtstrceksch gebracht Ite fesliugIvoeld aan fiden Ongevoerd liid te verIh t echter e ft thans iteld tot nt t grond weldra in 1 Alen verdut eene ein zoodra voor eene fnccniging men verbtiaten en III der stad FD is in de edele zaak wij ook te ge jcl om de te bezor leren der Ie kinderen an minver n de Bcate op Vrijdag CU vorigen onze volle kdt zelfs t aan een oom missie Dille Socie eid gesteld 11 der anno u sbi jetten Ikn spoedig at ruimo lic uitvocr Dinsdag is t f yoinorvci gadcrinR der provinciale staten van Ziiid licl and geopend De in de plaats van de lih mr I W N Suriiigar rn mr A Jongkiiidt C oninck benoomdc hh mr 11 M Bnrendrcgt van Ci rlois in J llerrewijii Jz hebben na hot onderzoek hunnci geloofsbrieven de gevorderde ccden afgelegd cii zitting genomen Na de n idedeeling der sedert Je laatste bijeenkomst ingekomen stnkken heeft de trekking en zamenstelling der afdeelingen pl ints V Tvolgens bragt de voorzitter ter tafel ondersciieidene ingekomen stukken missives adressen etiz die in handen van commissien worden gesteld ter lezing gelegd uf aan geilep staten ten fine van o idcr oek worden verzonden Een adres van den raad der gcmeenic VVoubrugge houdende voorstel tot het verkenen van een subsidie tot het aanleggen van een grindweg loopende van de brug over de Noordwatering tot aan den bestaanden grindweg te Hoogmude en een adres van de hh J A van Dijk c s te Leyden om subsidie ten behoeve van de kweekschool voor bewaarschoolhoudeiesscn werden in handen van eominissien gesteld Ëeu voorstel vaii gedep staten om eene som van 10 10 ter beschikking te stellen van de prov ommissie in Ziiid IIolland voor de te Amsterdam te houden tentoonstelling ten einde van die som naar gelang van behoefte gebruik te maken om het bezoek van arbeiders en handwerkslieden te bevordi en werd ter lezing gelegd en aan de orde gesteld De voorzitter deelde nog mede dat was ingekomen eene missive van deu heer 1 Eegout te Maastricht wa arbij de voorzitter is verzocht de vergadering aan te bieden een inktkoker van fijn verguld granietaardewerk en kristal het wapen der provincie uid IIolland dragende en in de fabrieken van genoemden heer vervaardigd n om aan de staten tevens inzage te geven van ecii gelijktijdig ontvangen voor den voorzitter persoonlijk bestemd album bevattende de afbeeldingen Ier fabrieken buitengoederen en andere eigendoniraen den heer Kegout toekomende Men besloot dit geschenk aan te nemen en deu voorzitter werd verzocht namens de vergadering genoemden heer vour die aanbieding te bcdaiiken Uvefgaande tot de benoeming van een buitengewoon lid van gedep staten wordt als zoodanig met 51 van de fia st herkozen do heer S A van Hoogstraten Op voorstel van den voorzitter weid besloten woensdag zich iTiet het onderzoek der bogrootings ontwerpen in de af eeiingen bezig te houden eu heden weder cenc zitting te houden Gedurende het tiental jaren 1858 ISti heeftdo maatschappij tot nut van t Algemeen lüclagen ter bevordering van ondciwijs aan onilersclicideno depiirlcracnten verstrekt als voorbereidend onderwijs ƒ 13Ü10 liiger meer uitgebreid lager en her halingsondcrwijs ƒ C94 5 zangonderwijs ƒ 1 H5 pymna3tiekonderricht 10850 lcekenonderwij3 2750 handwerken voor meisjes ƒ 9 50 en aan voortgezet onderwijs in de wis en natuurkundige wctenachuppen ƒ 20250 Totaal 5G100 De broederschap der doopsgezinde gemeentete Groningen heeft besloten In plaats van twee 66n predikant te beroepen zonder dat het wenschelijk wordt geacht dat voorafworde bepaald welke richting de te beroepene zalzijn toegedaan Dien op te dragen om de 14 dagen eenepredikbeurt te vervullen en jaarlijks 28 vrijbeurtcn ie reserveeren ter vervulling door personen die cenc godgeleerde opleiding hebben genotcii Men schrijft uit Zierikzee Op de olassicalc vergadering v ocnsdag 30 jnni alhier gehouden werd voorgesteld de synode te verzoeken dat zij zich tot het gouvernement zou wenden met verzoek om intrekking der verouderde zondagswet ten einde ook op dit punt scheiding tusschcn kerk en staat tot stand te brengen De voorsteller n zij die het ondersteunden voerden vooral de volgende argumenten aan de kerkeraden wor denbelemmerd om kerkelijke feestdagen af te schaffen daar het verbod om te werken de onzedelijkheid alsdan nog meer in de hanil zou werken dan de tegenwoordige halve rustdagen reeds nu doen het is eene beteediging voor den godsdienst dat de staat die door materieelc kracht moet steunen anders dan tot het verzekeren der rust van de bijeenkoinBten ter godadienst oefening de zondagsvvet is cenc onchristelijke wet want zij doet onrecht aan de israeliten aan wie de staat door haar slechts vijf werkdagen gunt ofschoon het heel dat alle staatsburgers gelijke rechten hebben even als aan de r l atholicken die bij de viering hunner heilige dagen niet gcateund worden door gedwongen werUlooaheid hoewel deze in liuiinc schatting belangrijker zijn dan de tweede feestdagen liet geweld waarmcjo Karel de irootc voor moer dan 1000 jareu anderMleukcndcn hel christendom opdrong zou thaui nug nuodig zij om iiiuloi silcnkondi i de uitoefening van den ehrislelijken godsdienst up deze wijze te d e i eerbiedigen Kindelijk we S aangetoond hoc deze wet slechts wrevel moet verwekken omdat hare toepassing meestal van de willekeur der burgcmcostera afhangt Hebten deze het in de macht om het werken op den tweeden feestdag i rij te laten of te verbieden dan hangt het ook van hen af of do leeraars al of niet hoorders in hunne kerkcu uilen hebben Voorla heeft de hooge raad uitgemaakt dat de algemeen erkende christelijke feestdagen in de zondagswct bedoeld do zoodanige zijn die in 1815 gevierd werden waartoe door haar ook de hemelvaartsdag gerekend wordt hoewel die in Zeeland vuur en tijdens de invoering der zondagswot in 1815 niet gevierd werd Ofschoon krachtig op deze en dergelijke argumenten gesteund werd het voorstel verwo pen Van de 4i aanwezigen waren 12 st voor het voorstel Omtrent de voorbereiding tot de intcrn itionale tentoonstelling te Arasterdam schrijft men o a t Is een lust van de voorbereidende iverkzaanihedeii een kijkje te gaan nemen Het gehecle ter cin voor hetpaleis van volksvlijt de vroegere andwocstijnmet de rhododendron oasis is reeds bezet mettul van huisjes villa s kiosken tenten enz cuz van welke eenige tot winkels andere tot togementjes ingerie it zullen worden Vooraan bij de ütrcchtschc straat is men druk aan het hameien om eenportiek te loen verrijzen waarvan natuurlijk evenals van de vcrsehiliende gebouwtjes allerlei vreemdeen nationale vlaggen zullen wapperen I VVi t hetpaleis zelf in zijn schoot verbergt is nog een geheim stil en zwijgend staat het daar met g iukenoogen te wachten totdat hel door den w rnienzonnegloed naar we hopen van den morgen der opening tot nieuw leveu zal worden opgeroepen I c afscheping van nieuwe aardappelen is thans door het geheelo Westland in vollen gang bijiluizende halve mudden worden zij dagelijks verzonden de opbrengst ia over het algemeen redelijk terwijl de marktprijs zich bij toenemende vraag goed staande houilt Het Hoofdbestuur der Vereeniging lot Bevordering van Fabrieks en Haudwcrkanijierheid is uitgenoodigd de volgende prijsvragen Ier kennissc y M het algemeen te brengen InternatL nle Tentoonstelling voor de Huishouding on het Bedrijf van den Handwerksman amstkrdam im PIIIJSVKAAG uilgeschreven door de Finna de Mzergieterij DBI KINS VAN OllANJK te sGravenhagc Ten einde van de aandachtige beschouwing der voorwerpen die deze Tcnloonstclling zal vereenigen de goede vruchten voor de huishouding en liet bedrijf van den Nederlandschen werkman zooveel mogelijk te verduurzamen en te vermenigvuldigei verlangt men een beredeneerd boloog In de eerste plaats van hetgeen de Nedcrlainioohe werkman tot zijn leveiisondciliouil behoeft daarbij van de onderstelling uitgaande 1 dat er zijn drie oiiilerscheidonc soorten van werklieden te welen wier weekloon bedraagt ƒ 4 wier weekloon 9 c wier weekloon 13 2 dat de werkman ia gehnwd en zijii gezin gemiddeld bestaat uit man vrouw en vier kinderen j 3 dat de werkman geen sterken drank gebruikt in de tweede plaats van hetgeen ter Tentoonstelling la meest nuttig en meest voordeelig aanwezig is om te voorzien a b c d e 111 voeding i in kleeding Jes gezins in huisvesting 1 in huisraad en gereedschap in gcesibcschaviug voor ouders en kinderen In do derde plaats hoe voor elke der bovenaangeduide klasse van werkmansgezinnen de vader en de moeder het niucten aanleggen om ract iiiarhtnemiug van het voor iedere klasse onderstelde weekloon op de boble wij e dat meet luttige en nicest voordeclige in toepassing te bru iCu liet staat den schrijver vrij om bij de beantwoording elke der drie genoemde klassen van werlilieden nitsluiiend Ie beschouwen als govrstigil hetzij ten platten lande hetzij in kleinere heizij eindelijk in grooiere steden of ook iiii de drie ondorscheidene klassen te He en uit werMudcii enkel in grooiere sleden gcvestigil al naar gelang de schrijver vau het antwoord duor uunplaals en l Von30n slaiiJi huIcii lul Le i laat fc UU do gestelde vraag op Ic lossei Do antwoorden moeten zij ingezonden vóiir of op 1 Janiiarij 1870 aan het adres van den Secretaris van het lioofilbcstuur der Vereeniging tot bevordering van F ibrick en Handwcrksnijverheid in Nederland gevestigd te s Gravenhage Do bcsliaaing omtrent de bckroouiiig wordt opgedragen aan eciic speciale Jury te benoemen voor de bcoordeeling der iugezoiidene antwoorden Aan het best gekeui de antwoord wordt uitgeloofd de gouilcu medaille der Vereeniging ter waarde van ƒ 150 Aan de tweede naastvolgcnde de zilveren en de bronnen medaille Het antwoord moet zyn geschreven met eeno andera hand dan die van drn steller en mag niet zijn ondertcckend Bij ieder antwoord moet zijn gevoegd een gezegeld biljet van builen voorzien met dezelfde zinspreuk als do verhandeling van binnen met den naam en do woonpl iats van den inzender De Uitslag der bckrooning zal door de dagbladen worden bekend gemaakt PUIJSVUAAO uitgeschreven door de Vereeniging tot onderzoek naar de middelen tot verbetering van den gezondheidstoestand der Gemeente s Gravenhage De Vereeniging tot onderzoek naar de middelen tot icrbetering van den gezondheidstoestand der Gemeente sGravenhagc overwegende dal op de Internaiionale ïentoonsielling te Amsterdam van voorwerpen vom de hui liüuding en het bedrijf van den handwerksman volgens het daarvan orspreid Programma de inzending kan verwacht worden van vele voorwerpen plannen bouweoustructiüu rcglenieni j i en statnlen van vciecnigingen die met de bevordering der openbare gi zondbcid en middellijk of onmiddellijk verband slaan Dil liet voor de ledeu der Vereeniging onmogelijk is tijd genoeg af te zonderen tot de opneming en bcoordeeling van alle opgenoemde zaken ter plaake ilcr Tentoünp lIing dat de verzameling v in al deze bouwstolfon zeer wen olielijk moet geacht worden in het belang der openbare gczoiidlieid zoo van sGravenhagc ala van andere gemei Uicii heeft beslulen de volgende medailles uit te loven voor do beanlwuording dor onderstaande vraag cenc Verguld zilveren medaille eene zilveren medaille cciie bionzen mcdiillc 1 It 1 1 S RAAG De Vereeniging lot onderzoek idiar de middelen tot verbetering van den ge ondheidsloestand der Gemeente s iravenhagc verlangt eene volledige en kritische beschrijving van ailcs wat op de Xentoonslelling van voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf van den Handwerksman 15 Julij 4 October in het l dcis voor Volksvlijt te Amsterdam te houden aanwezig is en geacht kan worden in middellijk of onmiddellijk verband te staan tot do hygioiubche vraagpunten van onzen tijd Jiij de bi biindeling dezer vraag zal moeten in het oog gcliouden worden dat overeenkomstig met den aard der Tenloonstelliiig bijzonder moet worden gelet op den toestand der volksklasse uit het hygiënisch oopunt beschouwd De antwoorden moeten vóór den Isten Maart 1870 zijn ingekomen bij den Secretaris der Vereeniging Mr J StuibiiBEctjUK BoEYE Maurilskade n 1 Ic s Gravenhage Zij moeien geschreven zijn met eene andere hand dan lic des sclirijvrs voorzien van een motto en begeleid van een gezegeld couvert hetzelfde motto tol upbi lirift hehliendc en bevaltnnde den naam volnilj van lcn schrijver met opg ve van woonplaats c beoordecling zal geschieden door eene Commissie daartoe uit dun boezem dor Vereeniging aan te wijzen LAATSTE BERICHTEN Lissabon 7 Juli De kamer der pairs hoeft dcnteene redevoering van den Marquis d Alvila toegejuiclii wel L hij tegen de autorisatie der voorgenomen leciiiiii hield Alen verzekert dat de ministers van iiiuuiiun en van justitio spoedig door anderen zullen vervangen worden Wcenen 7 Juli De oosicnrijkschc corre=ponnu lilt dal du regeering onvcrbreekelijk vasthoudt aan de bi paiiiig der wet i at de betaling van den inicreal der staatsschulden slechts in Wecncn geschieden zal Zij zou echter misschien in staat zijn zoridor deze bepaling Ie kort te doen uit welwillendheid jeg ns buitenlaudsehe stiialsschuidcischers do iiiHisseling van coupons gcraukkulijker Ie maken St Potersburg 7 Jnli Volgen tjPricluoM uit Omsk naderden zes hundc rd t liiiiezun bij eene vcivolgiii dor ICirf i fii de f reii rii bij Sajiinsk Zij werden dnnr eene afdücling ItUbseii inct groot verlies terugyi J igun m t