Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1869

rf lBckeur l ilc vcikifinsfn van i pdleticr d Auiiay I ieroix 8iiinl4 iciri ll j pflrgealieid der Uucuaa c vnklaardc Baiicel ilc besdmldiging dut hij op ecu luslmaul ie Brussel op dm voorspoed der nissische menen zou edfonken hebben voor laster Ue vrikieziug VVerlé is goedgekeurd met 188 tegen J8 temincu Re veriBcatic wordt morgen voorlgc ct üemengde Berichten Bij het eng arlemcut 13 dour ilc ifgccring 81 miDIuen cuia cn gcvrnaga Kwr Jtn aunkooji dii tclcgriullijuru Te Madrid is bij Je coites len outweip ingekomen tot duiiliiteo ïctkoop ïan Ue kerkelijke goederen Kforgo Penbodj heett ana de erecniging tot het onderwijzen der negers in het iuidti op uicuw doeu toekomen ecu milliocn dolbrs Te J yon is een gedeelte van het garnizoen gcconsigaeerd omdat men ten gevolge der arbeidstaking voor onlusten is bedacht j IJ I e groolt keiier segt het keizerrijk 19 de rede de oorlog is d beschaving co 18 liet keizerrijk de nieuwe baibnarschhcid Een en twintig ngons ijn verbrijzeld lij Gembloui op dea spoorweg van Namen naar Brussel door het deraiUeercu vuu oen goederentrein In Spanje wil men de kosten der diplomatie verminderen Volgens officiële stniistiekc bcrekcuingeu bedraagt het gemiddeld aautal reizigers op de gczameulijko spoorwegen der wereld 3 C0O 00O cu de hoeveelheid goederen 27 000 000 centenaars dangs Oeiaiddeld orden lederen dag 580 000 telegrammen eo 4 000000 brieven verzouden Do dagcligksche bruioontvaugsten by de spoorwegen bedrogen ƒ 8 000 000 te zamcn bezitten zy 40000 locomotieven en l 20U U0fl wagens en geven zij aan 1 000 000 measrhcn werk Bij het pauselijk leger hebben in den laatalen tijd talrijl c arrestaties plaats Men is in Engeland beducht voor een opstand onder de mahomedaansche bevolking in Zuid Indio De kosten van het onderwijs te Wcencn worden voor 1870 geraamd op eeo miUioen floi ijueu Het aantal ooslenrijksche boekhaudelaars Crma s bedraagt thans 748 üe Cnehcn willen aan bet concilie te Rome vragen de harticning van het proces tegen Huss De baDgaarscbe proteatanteu willen zich tegen bet concilie aanslnittn bij de Wormser manifestatie MARKTBEEICHTEN Gouda 8 Juli Tarwe lager afgegeven Tarwe Poolschc per 2400 kilo ƒ i40 Roode KI J 33B Zecuwache per mud ƒ 10 a ƒ 10 86 Poldcrtarwe ƒ 9 75 ii 10 2B Bogge onvcrantJerd ƒ 8 9 25 Gerst ƒ 0 80 Inger 6 40 i 7 26 Haver vond tot lager prija slecht koopers Lange ƒ 3 50 a ƒ 4 40 Korte 4 60 u 5 50 Boekweit bragt vorige prijzen op Fr tnsche por i 400 kilo ƒ 205 Tl ƒ 220 Nootdbr ƒ 255 u 27 l aardebooneu 7 60 b 3 Duiveboooen ƒ 8 75 ii 9 80 Witte en buine boonen zonder hand en vonden hoeiVel ƒ O 50 a ƒ 0 75 lager aangeboden geen koopere De veemrkt met tveinig aanvoer de handel vooral eer te kwaliteit vlug lot hooge prijzenvcfkoeht vette icbapen vlug magere schapen enlammeren traag magere varkens en biggen iets levendiger Kaas aangevoerd lUi partijen 25 it ƒ 29 Goeboler 1 25 i 1 35 Weibotcr ƒ 1 05 a ƒ 1 15 Burgerlijke Stand Gebobün C Jnli Picler ouders I I bVhonlen eu A M E Michaelis Jacobus Muriiiiis oiijcis 1 M Schritk en E Blom lleudrika ouden C aii der Wolf en ü Dongelmans OVKlilEDlN 4 Jnli I Snlomoo 9 w B JI van llekSB 7 m E Stoelendrajer ó7 j Glhuwo 7 Juli B van Jer Linden en C M Ksalto ADVERTEWTIEN Heden overleed in den ouilcrdom van ruim 87 jaren onze veel geliefde v idtr en hchuwdvndcr lie WelEdel Gestrenge Heer EVEKIIAIUIUS bTOE IjENDHAJIïR gepensioneerd Inponienr v in sUgks M aterstual N imens Behuwd Iirocders en Zusiers A BOMKUN M E ROiWEIJN Stoei enubajeii Gouda 5 Juli 1869 J A G T IIGENAARS of HUURÜERS van Innd in de Plas gemeente Zmeiihuhen die nonopen ijn de jagt op hun land voor het annstniinilc janisuizoen te verhuren adrciseren zich franco met opgave van het aantal bunders en prijs onilor hot luucnslannd motto i de Tioeklianilclaars i 1 n iOOli ZONEN OPEN T3 ARE AANBESjncpiNG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda zijn voornemens op ZATURUAG den 17 JULIJ 18 9 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bij inschrijving AAN ÏE BESTEDEN 1 Het maken van den ONDERBOUW van eene aan den Kleiweg te leggen DRAAIBRUG met 2 openingen van 9 00 el en venlere bjjbehoorende werken met bijlevering Ier noodige materialen 2 Het luakcn stellen en in beweging brengen van den BO VENB OU W voor die BRUG en bjjbehoorende werken met bfllevering der noodige materialen Waarvan de Bestekken en Voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd des Toormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en anti de Slad s Timmerwerf ter inzage zullen liggen Ieder BESTEK is ad 50 en de ALGEMEENE VOORWAARDEN ad 60 Cents te verkrijgen ter Plaatselijke Secretarie INLICHTINGEN worden gegeven door den Gemeente Architect De INSCHRIJVINGS BILJETTEN zullen op zegel geschreven door den luschrgver en zgne Borgen geteekend en behoorlijk gesloten vóór des namiddags 6 ure van den 16 Julg 1869 op gezegde Secretarie moeten zyn ingeleverd llijks Hoogere Burgerschool liet OPENBAAR EXAMEN na ufloop van het schooljaar 1868 69 zifl plaats hebben op 12 13 en 14 Juli aanstaande des morgei s van 9 12 en s nam van 1 4 uren Alle belangstellenden zoo ouders als verdere stadgsnooten worden uitgeuoodigd om gebruik te knaken van deze gelegenheid tot nadere kennismaking met aard eo gang run het onderwijs De voorloopige INSCHRIJVING van nieuwe leerlirgcu voor den cunus 1869 1870 zal plaats hebben MAANDAl 12 JUU e k van 6 8 uren s nam in het schoolgebouw aan den Tiendeweg Gouni Be Directeur 7 Juli 1869 Dr J U L I U S üeJOUANlV UOFF sche BOIISTMALZ BO BOIXS worden door de Geneeskundigen nanhevoien lis de beste geneesmiddelen om den hoest te verdrijven Zij zijn bij burslpynen en lougontstcking 166 heilznatu dat zij bij voorkeur zelfs aau de Hoven van verschilltndiVorsten gebruikt worden Prys per pakje 30 ot MALZ ZEEP JOH ANN HOFF geeft eene schitterende tint aan de huid en zuivert haar van alle onreinheden j ha r gebruik verfrischt en versterkt de zenuwen en nj is daarom ook büzouder tegen zenuwzwakio aan te bevelen Gebruiksaanwijzing ie men verder op de alora verspreide civculaircs Prijzen per stuk n a C s uks 95 Ct Fijnere soorten n 35 Ct 60 Cl 70 Ct JOHANN HOFF s Centraal Dópót Bloemmarkt by de Stilsteeg E 154 te Amüerdam Mede echt te verkrijgen te Guuia bij J C VAN ViiEUMiNGEN en te Jfoerdm bij Henbi J VAN DEN BeROII Openbare Vorkooping te G O IJ ü A op WOENSDAG den 4 AUGUSTUS 1869 des voormiddugs ten elf ure in het logement e Paatiw aan de markt v n eene BOUWMANSWOIVIIVG niet 26 bunders 41 roeden 71 ellen Wei Hooi en Bouwland liggende in het REIJERSCHE i de gemeente STOL wrrcTK Te aanvaarden de T oning 1 Mei en de Landerijen 22 Februarij 1870 De kooper kan twee derde gedeelten van den koopprijs tegen den interest van 5 percent sjaars ter leen krijgen onder verttsnd van bet gekochte met eerste hypotheek Nadere iniiobtingen zy bekomen ten kantorevan den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVBR te GouDjL Door te grooten Voorraad is de Ondergeteekende voornemens van heden af al de in bet MagazyD voorhanden zijnde Goederen als BEH 4NG8ELPA PIER RANDEN SCHOORSTEENSTUKKEN ordinaire TAPIJTEN LOOPERS KARPETTEN WAS en ZEILDOEK wollen TAFELKLEEDEN GALLERIES HOUTORNAMENTEN voor MEÜ BELOORDIJNEN FRANJES geoouleurde AGRE MENTEN BMBRA8SES etc ele tegen CobIêhI Geld beneden Fabrieksprijzen ait zyn Magazjjn op te ruimen Ook 7 jn in het Beddevak zeer voor deelige aankoopen te doen UEd Dw Dienaar G van der LAAR Jr Gouda 3 Juli 1S69 Korte Tiendewe D n 4 WEKELIJKSCHE VOLKS LEERREDEHEN vnn Ncd Hervormde Predikanten die nis het eenige fondament ter zaligheid prediken Jezus Christus en dien gekruisigd 5 Cents per Leerrede De Froi pectus en Proefnflevering van den vierden jaargang met Naamlijst van 63 H H Medewerkers ziJD ter inzage iii alle Boekwinkels en by den uitgever J A Mulder te Delft Die welke bet ongeluk heeft een bril te moeten dr iiren kan het beste uurdeden over den last bet I ini ericf en tijdverlies van tiat artikel en zoude ïeker g i irne oiillieven zijn dien te moeten ge brnikcn welnu tr bestaat een middel allen wier oügen nog niet tot in den hoogsten graad zijn ver sliiicn kunnen daarv ai ontslagen worden door het iii 3iendip pebruik van Dr Chantomelanus Oogeawator I ij elke wasschiiig der oogleden zal men de lierji ileiidi fciMclit ier afgematte en verzv akle oogcn vnolcu i liM n ren zoid it racii in vele gevallen ile bril wi ikT lA Kniinen vaarwel gen eer éiüi tlicun is opgebruikt Maar vooral ook zij die jing geen bril behoefden te gebruiken ia dal liet uiiddcl om voür allijil diurviin bevrijd te blijven bij velen j il Bij oneiiidip velen is tooh ropds het biginsel van verzi i kiiif merkbaar aanwezig men lette maar op di u ii voortdurend verpligt is op verderen afstand iv dat letters zich dubbel vertooucn dat schel licht hinderlijk is dat de oogen bcgiunen te stoken enz enz VVolnu gebruikt Dr Chanloutelanus OOGENWATER en pij zult n beter bevinden Hot is verkrijgbaar ii O ct per flacon bij T A VVV DKTIl Omtda J J KKUZEMAKBR Leyden J H KEl I i wesle wagenstraat Rotk rdam Mej L A St H ii if N3 Sciii iVrEK Ooslmolenslraat J J GKOENHUIZEN C U rerU en meer bekende IWpöta in ons rijk GolMM Dnir vm A Itrininmi