Goudsche Courant, zondag 11 juli 1869

ia mmmimmmmm j Zondag II Juli N 761 1869 GOUDSCHE COURANT Kicnws en Adverlentiebiad voor Gouda en Omslreken A D V E R T E N T 1 E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Vnton iedere regel meer 10 Centen U ROOT E LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Noinmer s VIJF CENTEN Do inzonding van advertention kan geschieden tot óén uur dos namiddags op don da g der uitgave zullen huiiiien invloed op alles doen gelden Ijoheme i niet te iHvr digen het wil gelijk gesteld V ortien aiet Hongarjje Dit zou leiden tol ie geliocl i ontliinding van Oo stenrjjk en Imogstens een bondgenootschappelyk rijk overlaten Vo r Italië IS geen rust denkbaar zoolang Rome door Frankrijk opgehouden weerstand liiedt aan de italiaansciie begeerlijkheden Engeland ou zieh buiten el die woelingen kunnen houden het huldigt in de laatste jaren eene wijze staatkunde van onthouding De ware vrijlieid is vi rdraagzaam en vcroordeolt dwang i U gewold Maar Engeland wordt steik bedreigd door eene inwi udige crisis Men verwachtte de vreedzame hervorming van den onhoudbaren toestand dor iersohe staatskerk liet voik hoefl Ix sIhI mnjir do arislocri lie kim hare voorooideeleii nio vej loi i henen en woriii een g Mi irl K cuiiHiii op eerst door het aiiiiuemeu van verschillende met den goeht der kooping A USTUS 1869 des pement de Vaacw ONING en 71 elleo ouwland E ia de gemeente X Mei en de Lau gedeelten van den n 5 percent sjtara van het gekocbte konen ten kantore UN DEOOGLEE ile Ondergeteckende e in bet Magazyn BEHANQSELPA STBENSTUKKEN H KAflPBTTEN I AFELKLEEDEN lEN ïoor MEU couleurde AGKE tc tegen Contmt zgn Magazjjn op devak zeer Toor Dienaar r LAAR Jr Tiende¥ eg D n 4 CHE DEHEN n die ala het eeuige Jezus Christus en oerrede ng fan den vierden U M Medewerkers Is eo by deo uit cn bril Ie moeten oiror deti last het t artikel en zoude n ie moeten gemiddel allen wier leii grauil zijn vern worden duor het tiantomelanus en zhI men de her e i verzwak Ie oogcn UI vele geviillcii de en eer ii fl icüii zij lie jiQg ifeen iliU het uikUIcI om blijven by vele rppils het beginsel ig men lette maar ligt is op vordeicB dubbel vertooiicn de oogen beginnen ruikt anus ATER per flacon by raat Rotter Itraat l Irnht 1 njk dam ttutkmatt De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAO en VlilJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van ÜINSDA DONDEHDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 OPPOSITIE II Er moet oppositie zjjn maar niet eene als die van den Heer Sypesteyn Hij heeft van eene toevallige gebeurtenis gebruik gemaakt om zegevierend uit te roepen Dat korat er van dat men mijne waarschuwingen heeft in den ind geslagen Hoe menigmalen heb ik er niet op gewezen dat meerdere macht aan de ku st moest worden ontwikkeld Had men dat godaan dan zouden terstond de aanranders zijn vervolgd dan had men terstond de eer van den nederlamlschen vlag kunnen wreeken Nu heeft de regeering zich schuldig gemaakt aan plicht veizuiui Gesteld eeus dat de regeeriiig werkelijk onvoldoende maatrogolen had gi ni mieu you dan het feit niet geschied zijn Voovzekei maar dan had men terstond krachtiger kunuen optreden Men had kunnen landen en repressailles nomen Daardoor zou juist t leven der gevangenen meer lu gevaar zjjn gebracht en tegelijkertijd dat van vele andere luanseliiippeu der equipage want de negers zouden eenvoudig op de vlucht gaan en hen in de bossclien te achtervolgen is niet geraden Plielitverzuim kan dus in gix n geval aanleiding tot deze treurige zaak hebben gegeven Het ii bekend dat onze Regeering met tallooze moeilijkheden heeft te kampen om haar gezag onder de negers van Commcndah te handhaven en het is natuurljjk dat daar zooveel mogelijk in overleg wordt gehandeld met den naburigen engelschen gouverneur want Coiiimendah behoorde voor 1808 tot Engeland en met dc J undige personen Do eerste g af deii raad een klein ichip te zenden Onder de laatstcn behoort voorzeker de kommandant van de Anistel de Heer Nagtglas die een reeks van jaren met de negers goed heeft omgegaan hen vertrouwen heeft weten in te boezemen die bekend is met het land en het volk Doze geeft den raad vooreerst den wi g des gewelds nog niot te betreden Wat zou men van eene regeering zeggen die de raadgevingen van vertrouwde personen onder wier oogen als t ware do feiten gejileogd zijn in den wind slocg Mimi had voiir oker recht dit ouvoorzigtig te jioi inc i Mam wat moet lueu dan zeggen van do interpeUalit Dit golooven w met gre tigheid is de treurmare aangegrepen om den inzien geene voldoende waarborgen gelegen Minister aan te vallen men vond haar een zijn voor eene behoorlijke vorming der jongekostelijk wapen om het Ministerie ecu stoot liedoii dl voor den nfficiersstand worden optoe te brejigen men begreep wel het daardoor geleid Zulkei ne ol I l itio zelfs tegen geostnict uit den zadel te zullen lichten maar dat verwanten is waardig D iarin toch is de besto KOU er toch wel t gevolg van zijn indertijd Men wildo ook hierdoor den geregelden gang van zaken verstoren ook hierdoor den val men die wenschcn kan van dit ministerie voorbereide Dit uu is eene verkeerde oppositie Eene oppositie die opponeert omdat cyiiict regeert iie niets goed vindt omdat het van de regeeriug komt die alleen heil voor t land mogelijk acht door bestendiging vau regeericg wanneer zij zche die n eeriiig is zulkeene oppositie welke het niot te doen is om hel goede maar om op het kussen t c komen zulle eoiie oppositie werkt ten nadcele van t land onder welke partij zjj ook gevontlen wordt Hoe moet dan eene goede oppositie zijn Zij moet niet gericht zijn tegen de persouoii waar tegen de zakei Zi moei niet at keuren omdat deze regeering voor it lt bo uiit l amicU maar omdat het voorgestelde het beslotone het gedane afkeurenswaardig is Zjj moet niet waarbort gelegen voor eene regeling en afdoening der ftaatsaangele etiheden zoo goed als Alü nH e i Overzicht GOIDA 10 Juli Do algemeene toestand van Europa is miuatgenomen eeiic on ekere Sedert de korte oorlo in 180 1 IS iilles in onrust gebleven doquaeatien zijn gewijzigd maar niet opgelost Pruisen is wel genaderd maar niet gekomentot zijn doel eiie inniger vcrecniging met de uiddiiitselie staten wordt steeds voorbereiden V Hismarek dii tocli nimmer met de pruisiselie liberalen instemiueu zal wil voortaanal zijne lira bton wijden aan de bevestigingenuitbreiding van liet nonrddnitseh verbond Oostenrijk kan leh weinig inlaten met buimei grootc woorden zeggen dat de llegeering tenlandsclie liemoeiingon het heeft de handenzoo slecht regeert en dat ij zelve veel boter vol met biuneulaudsehe bezwaren De Honzou reaeeren maar ij moet ook amituonen I garen w en zooveel i toegegeven zijn woeligwaarin de Regeering te kort schiet I en veeleischcnd zij voeren een boogeu toon en Juist in denzolfden ti d ilnt de H er v Sypesteyn interpelleerde gaven andere k den der tweede kamer het voorbeeld eener goede opjiositie De wet t it regeling vaa t onderwijs bij de Koninklijke Muiuiue Academie was in behandeling Op een groot aantal artikelen w areii ame idementen voorgesteld vooral loor den Il oi de Roo van Ald rwereit Dit hd voorde gedurende de gelie le behandeling van dit ontwerp oppositie tegen den Miniöler van Oorlog hjj stemde tegen liet ontwerp Toch behoort hi tot h genen die de o regeering zooveel mogelyk willen i touneii Waarom dan deze o ipo sitie i Omdat de afgevaardigde m dat ontwerp beginselen zag vastgesteld waarmede hjj zich niet kon vereenigeii Met volhardenden üver stelde hjj auiendement Mi voor en toen het mcerendeel daarvan niet in de wet kwiim stemde hjj togen maar niet zonder nog kort de beweegredenen van zijn stem o ieii Ie h ggen oradat in het wetsontwerp naar mjiu