Goudsche Courant, zondag 11 juli 1869

I I f wet itrijdige amendcinnnten ou nu ion slotto door het in haar gclu el verwerpen van het ontwerp bij de definitieve stemming Napoleon die men hoopte dat eindelijk zou toegeven aan billijke en dreigende eischen kan tot geen besluit komen Hot wetgevend lichaam met zijne verpletterende meerderheid schijnt tot een nieuw leven ontwaakt daar jdie meerderheid bijna minderheid is geworden maar Rouher houdt vol ondanks de duidelijk veranderde gezindheid van kiezers en gekozenen en wil niet wijkeu hij wil een dijk opwerpen tegen den stroom der revolutie maar de wateren stijgen d overstrooming dreigt en zal alles in zijne vaart medesiepen Het is onmogelijk den ontwakenden volkswil te beteugelen Napoleon speelt hoog spel en hij moge toezien dat ook hem niet het te laat worde toegeroepen dat de onherroepelijke veroordeeling insluit van de volhardinj in don strijd tegen den geest des tijds BUITENLAND ENGELAND De beraadslagingen ia comiii over de iersche kerknet zijn argploopen nadat ingevolge het voorilel van lord Cairns met 180 tcgen 90 stemmen besloten was om nader ipeoiaal over het surplus t beschikken eene beslissing die de Morning St ir den zwaarsten slag noemt die aan de bill Is luegebraclt Het ontwerp ia thans gereed om voor de derde maal te worden gelezen en het zal waartsbijnlijk binnen een paar dagen op nieuw bg het Lagerhuls worden ingediend NK n is natuurlijk teer gespannen of de meerderheid de gewijzigde net tal goedkeuren of iiiet De meeiiinj en lorpen daaromtrent teer uiteen De Moaning Star kan niet gelooven dat do leden van het Ligcrhuis de wijzigingen kunnen goedkeuren De Timet daarentegen ia van oordeel dat men het zeer goed eena kan worden indien het Lagerhuis zich tleohta verklaart voor gelijkmatige lubsidieering zooals in de bedoeling l cht van het amendement van den hertog van Cleveland Het City blad gelooft bovendien dat i t begiuwl thans dat der natie is ofschoon niemand tot nn toe kon vermoeden dat de maatschappij bet liberale beginsel reedi in zoodanige mate huldigde De telegraph is van opinie dat de wet inlke kapitale wg igin ten heeft ondergaan dat hel ontwerp op nieuw grondig mI moeten besproken worden De Daily News verklaart zich met de Times voor gelijkmatige tubaidieering De Morning Post acht het zeer abnormaal dat men der itantskerk in Ierland de inkottsten ontneemt zonder dat men neet wal men er mede doen zal De tandard hoopt dal de beer Gladstone zich als Itaalsman lal gedragen eu niet all iemand die meent de wijsheid in pacht t hebben Er beericht in ééo woord de grootste spraakverwarring Een liberaal orgaan verzekert dat de regeer ng reeds bet plan gavormd heeft om ook op Jamaica de gevestigde staatskerk af te schaffen en zoo lornde een groot onrecht te herstellen Dat eiland telt 40 000 inwoners waarvan ileclits een elfde gedeelte lid van de staatskerk is Tien elfden zijn die instelling vijandig ge ind De regeering is diep doordrongen van de e onbillijkheid zooals bleek uit het antwoord van Lord Granville toegevoegd aan ene deputatie die ioh bij hem vervoegde om er op aan te driugen dat de staatskerk ook op Jamatea zou worden afgeschaft zij nensoht dui aan de bettaanda grieven te gemoel te komen F R A N K E IJ K In een miniilerraad to St Cloud gehouden zou buloten zijn ora aan de kamer toe te staan 1 hare ondervoorzitters e ue te benoemen 2 het budget artik l8 ewlJi e te liuhandelen 3 afsohnffiiig van de tussohenkumst van den staatsraad bij de behandeling der i mi iKlcmtnten 4 dat een iat rpillatie loegeiulen wordt als drie in plaats van negen sfdeeliugeu zulks toeslaan Het is evenwel de TfMg of deze concosbics nu voldoende zullen geacht wprden Alle onafiiaükelijlie bladen stemmen daarin overmen dat het gouverneuieni wel yal duir ipi n d wensoben der tiers parti gesteund oui dpubliekt npmi gehoor ge ft c i v l n vragen daurbg welke goede werking de staatkunde vfln den laattten tijd de persoonlijke verantwoordelijkheid en het regeeren zonder de kamer gehad beeft nu zelfs deze vergadering wier meeste leden aao den invloed van priesters en ministers hun mandaat te danken hebben eulke eischen doet Door de liffue internationale et permanente dela paix is de volgende proclamatie ter onderteekeniug aan de leden rondgezonden Europa bevindt zich sedert twee jareo in een toestand welke niet langer duren kau Overal uit men vredelievende verzekeringen en overal nemen de wapeningen toe Overal werpt men alle oorlogsplannen verre vnn zich en overal roept de vrees voor oorlog oen staat van onzekerheid in het leven welke arbeid en handel doet kwijnen De waarachtige voorstander van den vrede moeten die niet langer te dulden tegenstrijdigheid doen ophouden Zij moeien door veelvuldige telkens herhaalde en krachtige uitingen der natiën doen spreken na de regeeringen en de wereld dwingen om ondanks zich zelf nog door do herinnering aau hare oude tweespalten en vooroordeelen in onrust gehouden met volle overtuiging toe Ie vertrouwen aan ile betere toekomst waarnaar zij zoozeer verlongt Ft iijkrgk waaraan men steeds het voornemen lot wriiakoetenuig of verovering blijft toedichten hoeft Ie dien aauiien een grootsch voorbeeld gegeven Qeeu oorlogen meer dat is de kreet die geljjk door ifdireeii erkend wordt boven alle partij twisten UI orileeldheden vernomen word uit de stembui in lij do laatste verkiezingen Die leus zg ook ilo iii f iifi g de leus van allen op deze wereld dii ivoieii te begrgpen dat de lijd der individueele veraiitwoordelgkheid is aangebroken Moge door deze steeds door het algemeen stemrecht van den vroile herbaalde uiting voortaan bij alle nati sircliis sprake zgo van het vrnchtbaar uagverig streven naar vrijheid rechtvaardigheid eu arbeidzaamheid Men verzekert zegt het J d Déb dat ledender unersle rechterzgde zich in grooten getale aanmeliion om de iiilerpellatie der derde partij te ondortrokenen Van de leden der oude meerderheidkan thans gezegd worden dat zij zich hals overhuufd in de vrgzinnigheid werpen De omloopendegeruchten vi n eene verandering in hot ministeriehebben nog geene bevestiging ontvangen De heerButfet een invloedrijk lid van de derde partjj diegezegd werd een langdurig onderhoud met den keizer gehad te hebben verklaart dat bericht vonr geheel onwaar Woensdag heeft de heer Haentjes in hot wetgevend lichaam gewezen op dou zonderlingi u uulruk dien de loliifting der verkiezingen in twee categoricn die niet betwist worden op het publiek moet maken Hij wilde dus deze splitsing doen ophoudenen het onderzoek der geloofsbrieven zonder onderscheid geregeld door d kamer doen plaats hebbeu Het voorstel gaf aanleiding tol eene langdurige enlevendige discussie De linkerzijde wilde dat dekamer overeenkomstig art 66 van iiet reglementvan orde zich zou const itueeren en alzoo hare secretarissen benoemen Dit voorstel werd door derechterzijde bestreden De president bracht nu hetvolgende voorstel in stemming de kamer gaat voortmet het vorifiëeren der geloofsbrieven zoolang deafdeelingen in staat iijn rapporten over de nl ofnicttoelating in Ie dienen eu verdaagt de benoemingharer lecrctnriisen in dien zin werd besloten In de volgende zitting kwamen de heeren Picard en Pelletan op de noodzakelijkheid terug om zouder uitstel tot de benoeming der secretarissen over te gaan Immers waren nu reeds 222 verkiezingen goedgekeurd on bleven nog slechts 70 ov r De president antwoordde dat de kamer gisteren anders besloten bad Er viel dus heden op ds zaak niet terug te komen TI tSZT t OOSTENRIJK De burgemeester van Weenen dr Felder heeft aan den stedelijken raad medegedeeld dat hij bij den keizer is ontboden tot het geven van inlichtingen in verband met de tegenwoordige duurte der levensmiddelen enz en de daaromtent beslaande oorzaken bij welke gelegenheid Z M hem de meest krachtige ondersteuning heeft toegezegd ten opzichte der middelen tegen de nsdeelige gevolgcii die daaruit kunnen voortvloeijen De behandeling van het ontwerp tot hervorming van het rechtswezen schijnt in de zitting vanhet hongaarsche huis van afgevaardigden gestadigtot allerlei onstuimige uitvallen aanleiding te geven Laatstleden zaterdag ging het er zoo heeten wanordelijk toe dat de leden in dreigende houding tegenover elkander stonden en in volle verhilloriiig als razendeii met de vuisten op de tafels si i iii ooilat de piesident genoodzaakt was de orai i i iing Ie schorsen eu de vergadering voor dien dag te sluiten Maandag zijn de discuiiien hervat en wel is vervolgens eene nfdeeliog van let ontwerp aangenomen maar het eind der gtheele behondeling is uog niet vooruit te zien daar de linkerzijde nog 70 nieuwe amendementen gereed heeft gemaakt De burgemeester vin Wee en dr Felder beeft aan den stedelijken raad medegedeeld uat hij lij den keizer is ontboden tol het geven van l ch ingen in verban met de tegenwoordige uuurtL der levensmiddelen e iz en de uaaromtrent bestbande oorzaken bg welke gelegenheid Z M hem de meest krachtige ondersleuning heeft toegezegd ten opzigte der middelen tegen de na leelige gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien Dat de bisschop van Linz weigeren zou voor de jury te verschgnen men weet dat hij de confessioneele wetten in een openbaar geschrift heeft aangerand was te verwachten Hij heeft thans ook geweigerd een verdediger te kiezen zoodat bet parket hem ambtshalve een rechtsgeleerde heeft toegevoegd RU S L A N D De poolsche bisschop Mnjerczak te Kieice is nog niet naar de plaats zijoer verbanning gedeporteerd Wel was er reeds een militair ambtenaar uitgezonden om het daartoe gegeve bevel ten uitvoer te brengen doch dit is onverwacht veranderd in een bevel tot politie arrest Men vermoedt dat de russische regeering die verandering heeft gemaakt wegens den indruk van het gebeurde met bisschop Lubiensky die op reis naar zijne verbanuingsplaata Perm overleden is Het bigkt intusschen dat het conflict tusschen het russisch gouvernement en de katholieke geestelijkheid in Polen in den laatsten tijd een voor Rusland ernstiger karakter heeft aangenomen De poolsche bisschoppen hebben eene pauselijke breve ontvangen waarin alle geestelijken die zich aan het katholiek collegie te Petersburg onderwerpen met den banvloek bedreigd worden Daardoor zijn de geestelijkeu in het alternatief gebragt van of zich tegen de regeering of zich tegen den paus te moeten keeren en men kan wel verwachten dat die keus voor ben niet twijfelaehtig is De openbare oppositie tegen het genoemd collisie zal dus niet weinig toenemen en alsnu ook wel meer op de leeken overslaan BINNENLAND GouD v 10 Juli Htt provinciaal gerechtshof in Zuid Holland heeit heden Jacob de Vletter tot tuchthuisstraf voor den tyd van tien jaren veroordeeld Bij gunstig weder zal het muziekcorps der dienstdoende schutterg alhier op zondag 11 juli a s eeneuitvoering geven in het plantsoen Maandag avond zal de afdeeling Oouda vande liberale kiesvereeniging vergadering houden lothet stellen van vijf candidaten voorden gemeenlenad De aftredende leden zijn de hh mr A A van Bergen IJzendoorn f II J H van Gennep P P P Kist D W Westerbaan i A Remy Wij hopen dat de leden door talrijke opkomit van hunne belangstelling zullen doen blgkeu Z M heeft herbenoemd tot burgemeeiter dergemeente Gouilurak den heer M Bron Bg kun besluit van 5 juli 18G9 n 30 isbenoemd tot lid en voorzitter van den raad van bestuur van het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren de heer H an Hoytem i eervol ontslagensecretarisgeneraal van het departement van financiën Bij kon besluit van 6 dezer zijn met ingangvau 1 juli jl bevorderd tot kapit luit ter zee deluit ter zee Istc kl J B Everwgn j tot luit terzee der Iste kl de luit lor zee der 2de kl D M G De Swart en tot luit ter zee der 2de kl deadelborst der 1ste kl C U A van Oseubruggen In de Woensdag avond gehoudeu zitting vande eerste kamer heeft de voorzitter de heer m J A Philipse mededeeling gedaan van de ingekomen stukken o a van verschillende verzoekschriften waaronder eenigeu uit Cliarlois Katendrecht IJaselmondc houdende bezwaren tegen bet ontwerp betrekkelijk de grensscheiding van Rotterdam enz een van den gemeenteraad vnn Zaandam tot ondersteuning van hot ontwerp betrekkelijk den spoorwegZaaiidamAinstfrdam j voorts adressen uit Iloermonden Maastricht tenen en uit Friesland voor het ontwerp tot afschull iug der octrooien enz Van detweede kamer waren ontvangen een aantal weti onfiverpsfl verzocbt d Vi afdeeliogem te titters eo onde om zich in c regeling van Donderdag de iugekomcu In de lil i Donderdag etel i van de nader schillende voo sommige met wier handen z Zander hoof gens goedgekc 1 Het v l som van ƒ 10 provinciale co i Amsterdam te i pen voor de b i bandwerksm in naar gelang het bezoek v a bevorderen 2 Het Hf een adres vac sluis om een jJ de kosten eeni rl langs de noor zl 3 Het v J eeuer eendenljj Ror enburg aan zocht door de A van Driel lil yerbelering gtv 4 Eenige na ciale huishoudt ijl 5 De reke huishoudelijke nl O Voorstel tl glement voor teiJ 7 Idem ovensche pold rsl 8 Idem v ml gemeente Hilii J Hiermede n ir afgeloopen en we aanstaanden 11114 tweede kamer Men loe t ierland o m vt Men schrei 11 M moet schitierei d cTpodilie zea Witte Societei represailles winld Het is miss bil den zoo n cxpflitl even aan datju drie kleinere whd uing dier zoilanl Men debar neef en werpt ee itre negers gaan 1 a ten te hebben inl onder een veiichl het bosch in lel Krom eu ven rai tijtjes kippen v legio van leen e ten worden s tJ nu op enkele aoli bewoners spairlol daden toepasten lijker is daai iei duurder is dat dat men willveril raad hebben ledq wel eens de an woordigt M n kl en een overg Oo als aan den al ren Ook d 4 weder te vooiscliir wat gras ea 1 3uwJ het all puiuhjup table doet zij Zl goeddunkt v larsl niet eu geve on om evenals o plukken Maar licntiileii schappen slat htufl vinden bun f af en vcrgrooten l ei leven reedt latei Wat moet r nf m