Goudsche Courant, zondag 11 juli 1869

d gjtM WUMi fe 1 êmm m iNiNip Woonsila 14 Juli 1869 N 762 GOUDSCHE COURANT l ieiiïïs en A lvci lciilicl a l voor Gouda en Onislreken nM De inzending van advortontion kan goschiodoii tot één uor des namiddags op den dag der uitgave NG t de OPRÜIandoro MA i an het ar c CATS n Kkiwey NDAG ar de HOOÜ3 JULI N6 ANTZIG Groenmarkt VÊRKOOPINOl nEKHOUDEN oning ORKNBAUGEN en circa 40 BOÜWLAN eii ERK gelegen ftemtt iiü erer SDAG U lULI 21 II hiiiie van Vlej c iulichiiiigdi 1 11 MOLEN WR e r belmigstulleieldi MUG en bOVi eii onderwijs aiil riwl alleen vour or jongens i e 7 en vrijdai iles e II o o i 1 o k i n I der DER SU JJ S oiifdonderteijuT 11 ir oud welke in r moet voorzien levc werkzaanilie clijk hier of elderH worden S aan het IJiireau II È Pillen aaani van KN MAAGl lLLUN rige ciiidervinilinf kt ilaiir de clie horen dagelijks onlvauK drjjvoii de Gal en iiftg en bevorderen e Ie voor 40 Cu IC Vijdslmat riigcrgBn WcsloimleZO Apnilickcr De uitgave dezer Courant geschiedt Zl M V J WOENSDAd en Vlü ll A i In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vnii DINSDAG DüNDEUDAd en ZATEllDAü De ptys per drie maaiideu is 1 75 franco per post ƒ 2 SCIIUTTl l IJ BEEENDMAKINQ BUKÜEMEKSTElt eii U ETllOrDEltS Jcr gemeente üoudn brengen Ier kennis van i i ingcicleneii dat overeenkomt ig Zyiier Miijcst its besliiil van 2s Jung I SSS Staiilsbl id u ISj de ouiuiissie van oiider uck en omschreven in rt 15 dir ct op de Scliutlerijen win 11 April l hiue by ik Vcl bepaalde werk j unkedi n lieefl uuugcvuuger m rofpen bg doïo op alle du juur vour de bclintierij ingeiehreven in jelool lieblieiu i persijiieii om vour de Tooriioeoide oinmisiie lo cumpinren in IrI Itnadhuis deicr jeineenle op Maandag den ill Juig 1SÖ9 des morgein teu 10 ure len einde uf voor de sehuUerlgkc diciist te worden gcdesignoerd of wel redenen vau vrgslelliug liebbende a iarloe de verciichte beivgulukken in te leveren updal die 70udcn kunnen orlcii oudcr oelit en iumi de il ge oetsl Morilciuli i i bcl ujgluldniHlMi u m i s verwittigd dat de bewgsslukkcn vuor j iluiviai n uf we duwe lars op hunne luuivrage Ier ti u lurie dr er icmreiite kosteleos lulleii worden ifpigcMii of i iiigevraagd wanneer ig itieh daarlue aanmelden Midr of op Zalurd ig den 17 Jidg nnuslMiiule van ilea voormiddag 10 tot des uamuldags 1 iire Wordende oindulyk de beliinglielilHiul ii aangemaand om met te veriuimen ten be i i iliieii lijd voor de coniinibsie van onder oek te M rscliijiicii daar tij welke niet inoglen opl iiiiii ii gelu inleii worden geeiie redenen tot vrij ilelling Ie hebben en voor yooverre hun dicnsipligtige iioniiners njii ten deel gevallen bg de Sehullenj uden orden ingelijfd Goiliu 12 liilti ISli J Hurfjeiiieest r en Wetliouder i vooniocmd De Seeretiirii He l iir eiiieest T i UooGi Ei VM iiiKi ri iN lu uuw i i ii Dc verltl 7Jiisni voor don ieiiUM iitcraad Om het andere jiiat moei ei ii ilerde i cdi rlli van den f enieeMterimd alliedeii De knvii zjjn dan in degeli Heiilieid liet p srhonkeii iiiaii daat te hernieuwen ol el luiderr naar liiui inzien meer j e eliikt per onm w rrkii Mi Uit den iiiird der zaak ijii dir erkii iiii i n i voor leden van ili ii iiieeiiteraad m kliineiv geiiieenteii niid ile iiliu t l elaiii ri l i ni i ir gelijk is liet Imof st luoi ihjk di i aak piililii k i te bespreken zonder iier oneii tr kwrlsiii daar het dikwijls liierliij met iiioj rli k i per Joiieii van zaken to sihcideii Ib Nerkiezini zal in dezi gi iiici iilr wrmi veriuiderilif ill do siinii li itelliiij van dm u riui nid laad liiMi ieii rii iii zomerr is een iiaiiliovilino o lio l M diii mui dl artivdelidi raad Irdi ii ii om iiJadiL dio li den zijn geno gzaiiiii ixikend Naar aanleiding evenwel mui eemge feiten ia het gemeentever liig wt iiM lit ik bij deze gilegenlieid de aiindtu it mijner iued dmi Ts o i het bestmir der stad te ve li rrn lil Av hoop on het vertronwen iliit door i n geiiieent4 riiad 800 ipuedig mogelijk UI dien toe t iiid Verbetering zal gebriigt worden Hel is totli nog al goi n goud wat er blinkt De stad moge er bloeioud uitzien en overal sjioren van Of lee st men niet in liet geineentt vcrslag bl ai ia dil j iai H men liri oinn ii iiitvooriiig te geM ii aan liet door den L enieenteraad in l s i7 genoiiiou lio liiil oin iille iL do zijlen te iiverdekkni CM lil rioli ii to ei anderen De e niaatn gel zal naar wjj niogi ii vertrouwen op de Vülksgezondlieid van giin tigen iinloed zjjii De tooiiiwourdige toi tand toi 11 MUI die kiuiali 11 w iarui ii h M le loriile en andere onrome tollou onllasli ii l 11 I tin hevreiluH ud Kil Leert iiii ll dl 11 iv oiiiHMiil loestaild eeiier i emeento ooriiami li k uit ile flerlte dor kiiiiloioii dan 1 lilt 111 oiL e L rnii oi to da irmedc tioinig t i Irld aii de li oMrledoiioii aren 11 l ii lioiii dm lii i ir 111 Jló ol 1111 er diiu dl luH t lioiiodrii dl jaar Kil ui kan men nu dii lo itr kinilrr l riti oid i rilrollelijk aan oor iki II l T i liri eii aariii l et lie tiiiir gein M raii loriiig kan brengen al orden ook vele Irrfo i lilt Il iitr lii luiir ril i loriiig kan en moet oilu iilit worden ioed diinkwuter moet ver i 11 lil worden en roll der eerste orgoll Villi het LjoiiM i iiti li vliiiir niocl ijii daarin te Mior ien dit toi li i oiiiiii baar voor de Milk ge oiiille ld lilt il oi ld M i I geil kiKli ii nuiar kan dit ril lio waar i ii oor i eiio loniroiile dio iiirer i 1 111 I JiKiiHI li I i ill om I I II I i lioii vooi dl I liiii r a oiiil i liool te verki ii j n V liocd iiioc ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel nieer 10 Centen Gil 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderiyke Nommera VLJF CENTEN riehte scholen zjjn noodzakelijk maar een sehool behoeft geen paleis te zfln Eenvoudige gebonwen voorzien van alle hulpmiddelen noodzakelijk voor het onderwijs z n een sieraad der geraeent maar zulke gebouwen behoeven geen 20000 te kosten Dat is een weelde die niet geoorloofd is wanneer op het gebied der volksgezondheid nog zooveel te doen is Maar zoude juist dit wat nu dien treurigen t leslanil veroovzaakt niet kunnen medewerken om vour een deel in do kosten to voorzien In Groningen bjjv trekt men groote voorileelcii van den verkoop van datgene wat ons water verontreinigt en bederft Zoo doende vvonlt nog eon nieuw voordcel verkregen luen helpt den landbouw aan stoffen tot bemesting dic nu tfelieel m hen vooral mag de burgerij verwachten dal zij alles zullen doen wat in hun vermogen is om den gezondheidstoestand te verbeteren Het nlleii s overdekken der zijlen moet hun niet genoeg zijn In het belang der volksgezondheid nioeü ii zij een krachtig voortzetten van dit werk eisselieii zelfs ten koate van andere zaken indien de geldmiddelen een bezwaar nioehten zijn Het SI atharina Gasthuis beantwoordt nog altijd iiiel aan de ciselien van een doelmiitig lekeuliuis zoo leest men in hot verslag Hegeiitcii dringen opnieuw bij hun jaarverslag o i verwijdering der jiroveiiiers en uitsluitende bolemniing van hel gestielil voor zieken aan en alleen wegens tinanlieelc redenen heeft het dagelijk ch beslunr zieli onthouden om daaromtrent Miorstellen te doen iemiddeld seliijnen iets meer dan 20 zieken oji den duur in het ziekenhuis verpleegd te worden Zonde het nu niet wel zoo goed z jn om voor die 20 zieken een eenvoudig verbljjf in te riehlen buil ii do stad waar de plaats zeker veel geseliikt r zoude zjjn tot ziekenverpleging dan oj eeu der drukste gruchtini in een gebouw dat loeh nimmer voor dit doel is in orde te brengen Is het niet in strijd mot de eersle liegiu elen der gezondheidsleer om ill I t iiiiddeii der bevolking de zieken Idjoiii te ziimelenV Voor het tx genwoordige i hrX tkman