Goudsche Courant, woensdag 14 juli 1869

D Wfïtff vluchtige schets van de gebenrienisscn die in de laatste dagen elkander niet zooveel snelheid opgevolgd zijn om ten slotte to verklaren dat alle gcrucfitcu omtrent de indiening van hot ontslag der ministers ongegrond zijn do geruchten betrellendo gesprekken des keizers met dozen of genen ufgovaardigdo met het oog op eene nieuwe ministerieelo combinatie verdienen evenmin geloof Het karakter der crisis zegt het blad ligt in den toestand van het oogenblik met betrekking tot de openbare opinie ei den geest der kamer zelve Wat zal nu uit die crisis voortvloeien f Kene onmiddellijke beslissing of eene nieuwe verklaring die de grondslagen aanwijst voor eene overeenstemming lusschen de aan den dag gelegde gezindheid der kamer en de inzichten der regeering Nieiriaud is in staat dit thans reeds te zeggen De France meent dal de cgeering spoedighaar besluit zal kenbaar maken Om de oonstitutioneele probleraa s op te lossen zijn er twee middelen of een senatus oonsult cf eeu volksbesluit plebiscit Maar dit is olechts eene quaestie vuutoepassing Voorshands moet blijken dat er eene zekere overeenstemming gekomen is tusscheo deregeering en de kamer en dit zal de keizer dooreene onbewimpelde verklaring aan s lands vertegenwoordigers kenbaar maken Naar men verneemt heeft de regeering op deverloogen van den spasnschen gezant de Isabellislische honfdcn die zich te Bayonue Biarritz enop andere punten aan de spaansche grenzen ophouden doen weten dai zij zieli vandaar moeten verwijderen Onder hen henndt zich ook Gonzales Bravo de laatste minister van de ex koningin Isabella BELGIË De Echo du p rlement zegt dut het procesverbaal na de sluiting der beraadslagingen van de gemengde commissie gisteren te Parijs zou worden onderteekend en dat het doel was middelen te vinden om de uitbreiding van deu handel tusschen België Holland en Frankrijk gemakkelijker te maken Het blad gelooft dat de middelen die men gevonden heeft geschikt zijn om die landen wcderkcerige voordeden te verzekeren iokcnlmi wan n l u A Vv o4 i g te viuAm v v nkon st Ie plaat waar het g bouw icU lu nidty Haa men vroeger geen bc waar o n ziekenl ui on te mWdeu der bovolkint te bottye dowcten chai hoeft omtrent de zaak u tspraaktredaan en l et zoude zeker geen goedkeuringterdionen om met vele kosten de prove ncr everplaatsen en de icken in l et tegon voordlge gebouw te laten W rft vmoisd Algemeen Overziclil GouuA 13 Juli Eindelijk heeft de grooto keizer hot hoofd moeten buigen voor den ernstvolleu on vreedzani n volkswil ïot deze uitkomst heeft de vaste houding dea volks bij de verkiezingen medegewerkt Het li t zich niet verlokken tot oproer en uu ontbrak het voorwendsel om regtmatigo grieven in bloed te smoren De keizer doet een aantal concessien en de oppositie is thans talrijk genoeg om te waken voor de vervuUiog der beloften Het is de schoone vrucht van een jarenlang verzet een ecrkroon voor de enkelen die volhardden in den hopaloozon strijd Het is eeno belangrijke gebeurtenis voor geheel de beschaafde wereld Frankrijk heeft tot nu slechts bloedige Orikocringen gekend de zedelijke kracht en de moed der vreedzame volharding heeft eeno overwinning behaald die niet kon verkregen worden door hot bloedigste oproer Als Frankrijk de baan Itetreedt van vreedzame hervorming dan wanhopen wij niet aan de naaste toekomst Er zullen kraclitige stemmen opgaan togen 1 den gewapouden vrede voor eeue vreedzame staatkunde en bet voorbeeld van Frankrijk zal in vereeniging met den vreedzamen zin der cngolBche rogeering genoog zijn om den vrede te handhaven i het overige Europa zonder de volken uit te mergelen door oneindige ongerjjmde oorlogstoebereidselen Inhetcng hoogcrhuisis de derde lezing werkoIgk doorgegaan Enkelen der aanzienlijkste tegenstanders hebbon nog geprotesteerd Het ontwerp is zoo schandelijk misvord dat aan de aanneming door het lagerhuis niet te denken valt En dan zal een geweldige storen ontstaan dio den pairs noodlottig zou kunnen worden Maar zij zullen terugschrikken van hun eigen werk en wij verwachten van iladstoue dat hij den gepasten weg zal weten uit Ic vinden om de Lords tot onderwerping te 1 rcngen Het eindo zal de vernedering dor aristocraten en do vcrhoogiug van den volksinvloed zijn BUITENLAND ENGELAND Men voorspelt op de meest stellige wijze dat de meerderheid van het lagerhuis er verreweg de voorkeur aan z il geven om in het geheel gcon Icrselie kerkwel Ie hebben dan eeno die zoo geschonden ir Maar aangenomen dat het lagerhuis geen vrede heeft met do amendementen en dat de lords bij de aangebrachte wijzigingen blijven volharden zoo ils de conservatieve bladen voorspellen dat het geval zijn zal wat dan Uel ontbreekt niet aan organen die in den groolsicn angst verkceren om op die vraag te antwoorden aange ien raeii zich verbeeldt dat Kngeland een conalilutiuncclc crisis zal hebben te doorworstelen ernstiger c dreigender dan uoil te voren Ilu S iüird iy lieview eveiiHel is zeer kalra Ms de het blad dnn 7al fila l slonc een maatregel hebben voorc estcKI die do guoiüanring van liet liigerhula en de natie wogdra igl maar die do lords owoigerd zullen hobbc i goed lo keuren om er ict3 van hunne vinding voor in de plaats to stellen Het lagorhuia i n het kabinet Hebben hunne lUU Ie Lords l ebbi n ook de hennc j au dien toestand moet en kan op de iiaiolgendc wijze een einde 1 omen jlndstone kan overwegen of hij zijne portefeuille ook Vr beschikking zal stellen van do koningin De iersohe kerkwet is de hoeksteen van Zijne polilick 011 hij zal dus kunnen weigeren de teugols van liet bcwiinl te blijven voeren als die steen wordt ni gfcnomcn Tn dat geval zullen de l airs hebben na ie gaan of hnnne politiek genoegzame ondcistcnning bij do natie vindt om de vacante zetels met mnnnen uit hun midden te bezetten Indien zij zullen inzien dat dit het ge al niet is dan zal üludstoiie zijne Jiill op nieuw indienen en de lurds zullen verplicht zijn haar aan te nemen Zooals de zaken uu staan moet het ontwerp van üladstono wet worden t is slechts een quaestie van lijd zoodat de Bill misschien iu plaats van in deze zitting in het najaar of wel eerst iu het aanslaande voorjaar zal worden aangenomen De Spectator is even als de Saturday Heview van mrcning dat de regering geen keuze heeft maar de amcndcmeuleu en bloc moet verwerpen l e eerste minister kan etn strijd tusschen de twee huizen van het parlement niel voorkomen doordien het onwetende gedeelte van Engeland s erfelijke staatslieden de staatslieden in het huis der gemeenten vertoornd heeft Zij heeft nu eene nieuwe wet gemaakt welke de staatskerk magtiger dan OLit zal doen zijn en haar al de voorregte welke een doorn in het oog der roomschen waren duet behouden Da beer Gladstone zou Ie regt voor aliijd het vollesvertrouwen verliezen indien hij zoo iets toestond en zelfs de meest verdrangzame staatsman zou met groole angst en wantrouwen eene kerk welke sinds twee ccuuen de luagt in handen heeft gehad zien bevrijden v ui hot oppertoczigt van dm staat indien men haar t 2 10 0 ü benevens a de kerken en pastorijen gaf met verlof daavmedo naar goedviniii n 1 handelen F R A N K R IJ K Bij de bespreking der verkiezing vau den heer Noubcl zeide deze o a dat ijue kiezers door hem af te vaardigen den coup d clat goedgekeurd hadden Daarop ontstond een groot tumult De gehecle linkerzijde protestende l ellelan riep niemand mag den coup d etat goedkeureu De 2 december is een misdaad De president r ep hem tot de orde hetgeen hem evenwel niet belette te verklaren dat iemand die met geweld eene vergadering binnendringt de volksvertegenwoordigers gevangen ncciut on nnur Cayenne zendt aan een misdaad schuldig is Nu dreigde de voorzitter hem nogmaals lot de orde te roepen Mai i zelfs in dat geval verklaarde hij zou hij zijne woorden handhaven Uel is onnoodig te vermelden welke opschudding het gevolg wa van dergelijke wisseling van gedachten die evenwel lang niet zeldzaam is De oefeningen der mobiele garden zullen oplast van den minister met ijver worden voortgezet opdat zij deel kunnen nemen aan de groote parade op den Napolconsdag 15 aug In de l cuplc Frauijais beweert de heer üuvernois dat do tegenwoordige crisis gecnc ongernsllicid kan inboezemen Hij ziet in de interpellatieder ticrspartij geen aanranding van het prestigedes keizers maar do wenseh naar eene nauwere vereeniging lusschen do kroon en het parlement doortusschonkorast van luinislers die wel door den keizer gekozen ziju maar tevens eeno bepaalde doorde regeering aungenomene politiek zullen represenlecren De afgevaardigden uitmakende de linkerzijdevan het wetgevend ligchaiiin hebben een bijeenkomstgehouden die door een 1 O tal leden werd bijgewoond Daarin zijn besproken de verschillende interpellaties die men der regering meent te moeten doen Delieor lulca l avre zal eene intcr iellatic duen strekkende om de b ransehen die ouder de pauselijke zouaven dienen van hun siciurcgt vcrvallon te verklaren De heer Thiers zal de builenlamlschc politiektot onderwerp kiezen de heer Picard zal over hetrogt van vereeniging spreken de heer Keiler zalde regeering inlerpcllercn over hare staatkunde jegens Jtalie voorts zal de heer lichoii eene interpellatie dooii over den toestand van Algeric methet oog op de ontworpen reorganiiatio dier kolonie In de zitting va i zaterdag heeft de presidentverklaard dat de heercn iarabctta lules Siinoii onliancel hem bericht hebben dat zij rcspcctivelijkvoor do kiesdistriclen ilouches du lÜionc Girondeen Uhunc opteereu Het blad dat rcchlatreeks geinspirccrd wordtduor den minister vnn staat de l ublic geeft eene DUITSOHLAND De bondswet betrelVende de gelykheid der verschillende godsdienstige gezindten bestaat uit een artikel dat luidt Alle nog bestaande uit de verscheidenheid van godsdienstige belijdenissen voortspruitende beperkingen der burgerlijke en staatsburgerlijke rechten zijn opgeheven Bijzonder zal het recht vau deelnemen aan lands en gemeentevenc genwootdiging en aan het bekleeden van openbare ambten onafhankelijk zijn ran de godsdienstige gezindheid De berigten uit Zuid Duitschland aangaandeden oogst zijn eer gunstig hooi heeft men in overvloed gewonnen en de aardappelen beloven eenevoordeelige opbrengst Het bekende lid der spaansche cortes de heerEmilio Castelar heeft zijne wetenschappelijke opleiding grootcndeels in Duitschland genoten gedurendegeruimcn tijd heeft hij aan de hoogeschool te Tubingen gestudeerd Van olficiele zijde verneemt raen dat de nieuwewetsvoordracht op het lager onderwijs stellig in deeerstvolgende zitting van den pruisisohen landdagzal worden ingedicnil Aanvankelijk bestond hetplan om hel ontwerp openbaar te maken vóór hetin behandeling werd genomen ten einde mannenvan het vak on het grootere publiek in do gelegenheid te sloUon de zaak te bcuordeelen Hiervanzal niets komen zegt men omdal de tijd daartoeontbreekt Te Fulda zal in de maand september van ditjaar cciie vergadering van duitsche bisschoppenworden gehouden waartoe ook ilie van Oostenrijkzullen worden genoodigd Natuurlijk zal het cocuincniach concilie in do eerste plaats de aandacht derbijeengekomen geestelijken bozig houden Men zalzich herinneren dat ouk reeds ter vorige in October lS i7 gehouden vcrgailering de kwestie van hetconcilie ter sprake is gebragt Do Wcser Ztg zegt in diplomatieke kringenverneemt men dat de vertrouwelijke besprekingender duitsche stalen onderling over do zaak van hetconcilie tot een oicicenkomst hebben geleid Menverondorstcll d it Bcierou wat aangaat eeno gegamcoiiscli ippclijko verklaring het initiatief zal nemen In lleasen l iirmstadt is oene concordaatsbowe ging onlataaii V t boataat aldaar tuaaohen do rogeering en don bisschop van Maiut oene conventie die in IStil gesloten en aan den paus lor goedkeuring voorgelegd word Uit Kome werd toenhet verlangen te kennou gegeven naar vorsehillondüwijzigingen in dit stuk Do rogeering vcrklaardn o niet 0 gcrii de kan kort aan tl crp tj dd lor nil isisolio it q aak n t eeri in tien men tsbissclj heelt 1 Pc 3 vierolGrooti e aarti voorn Casinii 1 be i aisbrui nadrulf ingen od val zich danrnit is tot nog t gevolge hcefli deztr na eer de rcgeoriug een wctsont trekkiigen De Nthare lezers vlmens der pr gete i bebnopoiis dezenisteric besliinistervan fitaugustus zal De aaLedochowskiibeid in de alt eeu lijkmis iCasimir denlbod zegt ükringen hetivoor koning monstratie ihuizen nietorganen die den aangedtover het ve osl Zondag ii a de cpend Er f aren heer vou Beist del voorbehield ije delf De heer Aueisperg in eene langt rede j bewezen Ie ms valt delegatien De heer Beujj ning van he budge gezien aUoq de iij ROMÈÏ Uit Komeiwordei trent de vo rbereid iiiseh Concilie medd De commi ie onj dinaal Barniiio vol heden in hel Oostef tooid De i ommis lot presidenl heeft reeds de can nes gi lige monniicn ei trekking hebten eene formeel coiigrl missie ondeiï voarzi voor dogma ische een voorstel etreDeq en do onfeilfaarhi onder den kirdinaal den die de jisschoJ gen betreffeiij e de T den prelatenj deswe antwoord zijf overe Voorts ivordj n in stellen ontwerpen de gemengdq huwel enz Omtrelt hei kardinaal Besach kerkelijke ar igelegi weinig uit Alleen ophell ing d r gro kerk en do 1 steil aard der Co cordatl voor de slatin bernf Volgeijs dt winnen zou hot ni mongesteld l rira Mnrtos minuter vj dienst Figi rola i Beocera opes bare marine en k hmii iil raal Topete iicvredl deze zullen lion t met de meen orboK invloed wedt ter b BIEF De gister und afdeeliiig o il oi I werd vrij ta jk b leden van di i gom