Goudsche Courant, woensdag 14 juli 1869

IÜ I I 4t w jitenissen illo in do iVOel ïncllieij opgc1 Jaren dat allo gevan het ontslag der geruchten betredende üzen of genen afge c nieuwe ministerieelo geloof Het karakblad ligt in den I ijet betrekking tot de Ier kamer 7 elve Wat loeien Vmb onond uwe verklaring die de Jone overeenstemming Igi legde gezindheid der Icüeering Niemand is e gen de regeering spoedigAken Om de constituIsseu zijn er twee mid it of een volksbesluitIclïts eene uaestie vankt blijken dat er eenekomen is tussnhen dedit lal de keizer doorRon s laLds verteld ld j jitJt de regeering op da jtcu gezant de Isabellis e Bayonne Biarritz en lansche grenzen ophou ïi h vandaar moeten verlii dt zich ook Gonzales Ir van de ex koningin IE i t dat het procesvernadslagingen van de gcte Parijs zou worden I iloel was middelen te Ivan deu handel tusschea k gemakkelijker te m iken fiiiiddelen die men geom die landen wederlekeren H L A N D e de gelijkheid der erfgezindten beslaat uit een I nog bestaande uit de veristige belüdenissen voortJer burgerlijke en staalsburlelieven Bijzonder zal het landsen gemeente veric t bekleedea van openbare van de godsdienstige ge fLiil Duitschland aangaande iHJ hooi heeft men in over jardappeleu beloven eene Ier spaansohe cortes de heet liiue wetenschappelijke opleiItsohland genoten gedurende lan de hoogeschool te Tu i erneemt men dit de nieuwe I lager onderwijs stellig in de hn den pruisischcn landd g Aanvankelijk bestond het j enbaar te maken vóór het lEiiomen ten einde mannen mere publiek in ilc gelegenIk te bcuoi deeleii Uierv in uen omdat de lijd daartoe lie maand september van dit van duitsche biaschoppcn i no ook die van Oostenrijk l Natuurlijk zal het büu orstc pl i its de aandacht der Ik 11 bczij houden Men zal 11 reeds Ier vorige in October muis de kwcsue van het bragt 1 in diplomatieke kringenvcrtrüiiwclijke besprekingeniling over do zaak van het Hkomst hebben geleid Men TU Wilt aang iat eene ge1 i iriiig het initiatief zal nomen M ult is eene concordaals bewe taat aldaar Uisscheii de re van Maint ccnc conventie en aan den paus ter g edvcrd Uit Uome werd toen i II gL gcvcn naar vcischiUcndo b A üc rogeering verklaarde zich daarmede niet te kunnen vcrccnigcn en daarop is tot nog loc peen aiiluciord ontvangen Uien ten gevolge heeft de kamer van afgcviianiifjdrn den lidni dezer na een kort doch Icvenilig ilcb it hcsloton bij de regeering aan te dringen op de inilicning van een wetsontwerp tot regeling der kerkelijke betrekkingen De Nordd Allgemcino Zcitung waarschuwthare lezers voor alle geruchten onilrcnt de voornemens der pruisische regeering Icn aan icn der budget geten belasling quaestie Kr is zegt dit blad nopens deze zaak nog volstrekt niets door het ministerie beslist eerst na de terugkomst van den minister van finantien omstreeks het midden der niauiidaugustus zal men daarover kunnen hcriiadslagcn De aartsbisschop van l oseu en incsen graafLedochowski heeft eene eircniniro tot de geestelijkheid in de stad Posen gericht waarin hij liaiir verbiedteeu lijkmis te vieren Ier nagcdiichlciiis van koningCasimir den Groote Tot niotivecring van dit verbod zegt de aartsbisschop o a dat in zekerekringen het voornemen bestaat om de lijkdienstvoor koning Casimir tot eene politick nationale demonstratie te bezigen en hiertoe mogen de bedehuizen niet misbruikt worden De poolsche p irtijorganen die nadrukkelijk op deze plechtigheid hadden aangedrongen spreken raet verontwaardigingover het verbod van den aartsbisschop cTo s T E N R ïnr Zondag zijn de delcgaticn van den rijksdug geopend Er waren eenige Polen tegenwoordig De heer vou Beust deelde mede dat de keizer zich voorbehield de delegntien persoonlijk te begroeten De heer Auersperg is tot voorzitter gekozen en jeeft in eene lange rede het gewicht doen uitkomen der bewezen levenavatbaürheid van de inatelling der delegatieu De heer v Beust heeft verklaard dat de indiening van het budget spoedig kan worden te gemoet gezien alsook de indiening van het Itoode Boek ROMEINSCHE STAAT Uit Home worden de volgende bijzonderheden omtrent de voorbereidende stappen voor het oecumenisch Concilie medegedeeld De commissie onder voorzitterschap van den Kardinaal Barnabo voor de godsdienstige aangelegenheden in het Oosten heefl haren arbeid bijna voltooid De commissie welke den kardinaal Bizarri lot president heefl voor de geestelijke orden heetl reeds de eanones geformuleerd wtlke op de afvallige monniken en vooral op die van Italië betrekking hebben Ook wordt door die commissie eene formeele congregatie wet ontworpen De commissie onder voorzitterschap van den kardinaal Bilio voor dogmatische theolcgie houdt zich bezig met een voorstel betreflende ds liemelvaart van Maria en de onfeilbaarheid van den paus De commissie onder den kardinaal Caterini resumeert do antwoorden die de bisschoppen gegeven hebben op de vragen betrefi ende d discipline Dertien vragen zijn den prelaten deswege gedaan en alle moeten beantwoord zijn overeenkomstig deu wensch der Curie Voorts worden in Inalslgeiioemde ecmmissie voorstellen ontworpen nangaandu het burgerlijk huwelijk de gemengde huwelijken de Israëlitische dienstboden eni Oratrent het werk diir commissie onder den kardinaal lleisach welke zieli met de staatkundigkerkelijke aangelegenheden iiezig houdt lekt zwr weinig uit Alleen wordt gezegd d it zij zich de ophell ing der grondslagen van Oallicaanscho kerk ten doel stelt en in t algemeen over den aard der Concordaten en over hare verbindbaarhcid voor de staten beraadslaagt SPANJE Volgens de geruchten die het meest veld winnen zou het niouwe kabinet alihis wonlen z imengestelil l rini prcaideiit en miriialer van oorlog Mnrtos minister vau staat Zorilla justitie cu eercdienst li iguerola finantien S igiista binnenl zaken Beccera openbare werken en generaal iuesiida marine en koloniën De aflreding v in den admiraal Topete bevredigt do politiek der dumucrali ii deze zullen dien ten gevolge hunne lielrckkingen met de meerderheid der knuier iiankn io ien en Ihiiiih ii invloed weder tor brsclukking alclleii van du re iii BINNENLAND Goi ü i Ji 1 1 Do gisteravond gehouilMi vi iijadeiini v m ile afdeoling colda der l ilieiMle Kuaieiieiiit iiiK werd vrij talrijk be ucht lloeiicl de arircilc mlu ledeu vau den gemeenteraad up nieuw als e iiuli datcn werden gesteld gosehicdiio dit niet dan na eene zeer ernstige discnaaic Vooral de wijze waarop in deze gcmecnlo do belasting geheven werd kon de goedkeuring niet wegdragen van verachcidone leden Daaraan waren bijna allo leden van den raad ook de vijf uflredenden schuldig Na afloop der atemmiiig werd nog besloten dat eene door den voor itlcr te benuemen commissie een memorie van be waiTii tegen de gemeento belastiiig zou opstellen en in eene volgciulo vergadering ter taf brengen ten einde alsdan over de wenschelijkhoid te beslissen om zich daarmede lot den raad te wenden In do zitting van de et to kamer van gisteren zijn na kortere of langere beraadslaging bij sommige do volgende welsontwerpeu aangenomen NaUiralibatic van W ven Braam en zes anderen wijziging en aanvulling der wet houdende bepalingen voor landverhuizers regeling der grensscheiding tussehcn do gemeenten VVcesp en Door den gemeenteraad van Wageningcn isbij de weldra aldaar te openen hoogere burgerschoolbenoemd tot leeraar in de natuur schei planten dierkunde de heer J van Dam leeraar aan s rijks hoogere burgerschool te Helmond Naar men verneemt is Jacob de Vletter tegenhet arrest van het provinciaal geregtshof in ZuidIloUaud gekomen in cassatie Naar men verneemt s de kapt luit ter zeeB D van Troijen benoemd tot kommandant cu deluit ter zee 1 kl ï ten Bosch tot 1 officier aanboord van het stoomschip Vice admiraal Koopman welke bodem naar de kust van Uuinea zal vertrekken Ter vervanging van den zoo ongelukkig omgekomen kommandant vau het te Curasao gestationeerde stoomschip Soembing is benoemd de luit ter zee 1 kl Bowler die bereids per mail isvertrokken De vereeniging tot bevordering van de belangen des boekhandels beeft een adres aan den minister van finantien gericht waarin zij verzoekt dat den ambtenaren der post administratie verboden wordt zich Ie belasten met den handel en deu verkoop van boeken tijdschriften en dagbladen Zij grondt dit verzoek op de raoeielijkhcid voor den boekhandelaar om te concurrcereu met staatsaiubtenareii die over zoo velo hulpmiddelen kunnen beschikken en die ook voor lija bedrijf onzijdige personen bcbooren to zijn Te Rotterdam had dezer dagen eene bijeenkomst plaats van ingezetenen ten einde te spreken over de voor den handel zoo belangrijke quacstie betreffende de oprigting eener directe sloomvaart tnaschen llülterdam en New York Over het algemeen was men van het hooge belang der zaak ten volle overtuigd De hh van wie do uitnoodiging tot het houden dezer vergadering was uitgegaan zijn als eoininissie benoemd tot het oiitworpcn vau een bepaald plan en deze hoeren zullen daartoe conige deskundigen assumeereu Bij de firma C L van Ijangcnhiiyscn Ie Amsterdam IS uitgegeven eene brochure getiteld Wie behoort koning van Spanje Ie worden Een blik op het leven van Don Cirlos VII Do schrijver Aparisi y inijarro is ilc elfde ii ui wien men hot vaderschap tookont van liet laatste manifest van den vor tolijkcn prelendonl Ilct stnkji is mot voel bekwüimilieid gisclireven het is een schoon pleidooi lil eene zwakke zii ik D it leven van den vorst liiert zoo uitere einig hot zoogenoemdc reeht vnn don prins is z elfs voor den legitimist zoo volkomen nul dat men den man niüot boivonderen die zulk eon schoon aanscliijn weet to geven aim eeno on ui vere z iak Hij schijnt bezield door i ieclile Il giicdo bcdnelinsen voor hol welzijn van Spanje II ij gaat uit van liet eonig goede bogin el wiinl luj zerjl dat om eon vrij on waarlijk gelukkig nieineli of v ilk te zijn men In luil moet grlijuMii en iIioiih gelinileii ivol eii Maar in de lücpaMiig van ilezon gronilriKol kuint hij tol zoo gcliiol af wijkondo boaliiilon dat men zich uirkclijk verbazen nincl over dm invloed dos voorooulotls op oen eilolgozind in bckwaain man Naar men veniieinl liobbon conige vooratiinilors lier jdiiiiialilii k liel pi iii om eerald uiga ooiic vergailoiiii le liclij gcn v rediiLlonri korrcktors en kor u ioinlinliii van dagliladcii tin ciiidc to ilclibereoi en o er t oprielitoii eciicr vorunigiiig ter bevordering eoncr goede jouruulistiek De korkoraad der ncd Iicrv gomoonle te Viancn heeft zich tot hot class kcrkbrstnnr te Gouda gewend met het verzoek dat dit bestuur aan do synode zal voorstellen bij de rogeoring pogingen in het werk te stellen om de schoolwet zoodanig te fijzigcn dat daarbij godsdienstig onderwijs door de godsdicnstleeraren in de schooluren te geven verplichtend wordt gesteld Naar men uit Niouwveen meldt staat in de nieuwkoopsche en zevenhovcnsche polders de rogge de tarwe en de haver uitmuntend te velde De aardappelen lieten veel te wenseben over liet vlas dat eerst door den velen regen was neergeslagen staat thans weder schoon in bloei De zuivelpro duetie was buitengewoon gunstig zoo zelfs dat een landbouwer verklaarde tiat gedurende de 40 jaren waarin hij de melkerij had uitgeoefend zijne koeien nimmer zooveel melk hadden gegeven als in dit jaar De eventueel te onderwyzen vakken in eenehoogere burgerschool voor meisjes worden in deLeydsche Courant van 8 dezer door Sigma op lie volgende wijze opgegeven Ik stel U dus voor mits gij myn systeem kunt goedkeuren demeisjes onderwijs te laten geven in de Nederlandnche taal zoodat zij grondig de woorden charmant ffeikhat ffeerd ijef Uigecrd ook in de beteekenia vansolade spreek uit ild faügeeren en dcrgelgke uederlandsche woorden meer verstaan van geschiedenis moet het meisje bovenal au fond dit is ook onlangs een echt nederlandsch woord geworden 1 demeest ingewikkelde geschiedenissen verstaan doch altijd zoodanig dat ze mekailr krijgen v u schrijfkunst is het voldoende dat z j een hillet doua alweer nederlandsch I in geretireerde ad idem I termen kunne beantwoorden van rekenkunde alleenzooveel dut zij precies welc hoeveel el er voor eenejapon met of zonder sleep noodig is en dat z jtevens de kunst versta om haar man in spe wyite maken dat die berekening dol goedkoop is en precies uitkomt al sluit het ook niet met nunliefi kns van aardrijkskunde vooral niet meer dan hoognoodig is doch dan ook zooveel dat zij zonderlang bedenken b v weet te zeggen waar Katwijk ligt en dal de majestueuse llijn met hruitchend vaart de oude Sltutelstad doorstroomt en zich ia Oudenen Nienicen llijn verdeelt en zoo naar gelang an omstandigheden alle overige vakken echter zou ik u nog in bedenking geven er een nieuu vak bij te laten doceeren namelijk modeiunds modologie dat klinkt voornamer Ten opzigte hiervanmoet het onderwijs des nootis ten koste Tan hetandere zoo uitgebreid mogelijk zijn tracht vooralm hot jeugdige gemoed tie noodzakelijkheid aan tekweeken dat het volgen van de mode de grootst levensliestemming van het meisje is dat zij al harezinnen daartoe moet bepalen dat de dolste mode debeste is dat de vreemdste kleeding de meest aandachttrekt der jonge heertjes en dat vooral een vaUohe haartooi loshangende valsche vlechten en al wat ermeer ralach gevonden wordt aan bet vroawelgktoilet haar bij uitstek sierlijk staat even ali hetzoo recht bevallig staat een meisje met hoog gehakte laarsjes waardoor zij natuurlijk op een Iwogcr standpunt komt te staan langs de stratente zien wandelen en al wordt haar voetje daardoor ook al pijnlijk aangedaan och I dat beteekent niets als zij maar eerst weet dat het de niod ia zal zij er niet over kikken maar er zich gewilligin schikken en daarin zijn zij in mijn oog dan ookveel meer te schatten dan de mannen die hel vaakuitsclireeuwen icanneer men hun toevallig op eeneksteroog trapt In berichten van de Kaapstad wordt meldinggemaakt van schokken van aardbeving die in denavond van 11 mei te Iliclimond hebben plaats gehad Zij hielden oonige seconden aan en deden daluiiz en op hunne gruiulaliigcn schudden liet ouileraarilsch godniisoh en do trilling schenen te komenuit noordwestelijke ricliting en plantten zich in de ziiiiloosiclijke voort Gedurende die aardbeving wa de lucht koud en helder men had maanlicht eneen pniohiigen steironhemel Voor zoo verre berichten uit de districten waren ingekomen scheen de iiarilboviu zich over eeene breedte van CO mijlente hoblioii niigestrekt Voor zoo veel men weet zijn geen ongelukken daarbij voorgevallen In het eng lagerhuis kwam dezer dagen eenezaak tor spr ike die thans algemeen belang inhoezcmt Niuu aanleiding van een voorstel vanten libeiiuü lid word gehandeld over de vcrmnigingcii v in handworkaliodon Kr zijn in Engelandvele khiehlon logen die vorconigingen opgognan omilat ZIJ geweld bor goii on sums door nioorddailigc niiililoleii aan de niet loclreilonde arboidalicdendw uiK opleggen Daiiroiitegen klagen die verecuigiiigin er over dat ii in liiur beslaan en aan haroverordeningen de wettelijke bckraoUtiging wordt I 1