Goudsche Courant, woensdag 14 juli 1869

r oiithoiulcii Oiulcracliciilcii Icilon van t huis ii imui naii de discussie ilool Sumuiigc l icblcn ongunstig over die vcroonigingen iloch de luccsten waren van oordcel dat hel beginsel van vrijheid vau vcrecniging ongelvrciikt luocst hlijveu dut zij recht hadden op ettelijke bescherming voor hare kas en fondsen maar dat zij builen staat moesten zijn om dwang jcgi iis werklieden of werkgevers uil te oefenen In dien geest werd ook door de ministers gesproken en een wetsontwerp voor het volgein e zittingjaar toegezegd Deze disoussie h id op de leiders der arbeidende standen een gunstigen indruk gemaakt Het Ixidsch Dagblad zegt ten aanzien van den zorgwckkeiiden toestand van Spanje o ni Do eenigen die hel op dit oogcnblik eerlijk met hun land meenen en eerlijk den strijd voortzetten dien zo reeds jaren lang gestreden hebben t zijn de republikeinen Orensc Figucras Castelar en andereu lij willen de republiek omdat ze geen reden hebben hel koningschap te verkiezen zo kunnen dien vorm vnii bestuur vau Spanje niet wensohcn daar ze Spanje daaronder tol den ondergang hebben zien gebraoii wel is reeds over den regeeringsvorm beslist maar t is niet zeker of die beslissing Spanje wol zooveel heil z ii brengen en de kans niet veeleer openen op een bnrgerourlog een strijd ilcr partijen waarvou de Bitie het slachtoircr zal zijn t is toch niet waarschijnlijk dat de republikeinen de bourbonsofac hielpen verdrijven zonder tevens aan haar Btcliel het absolute koningschap een einde te willen maken Spanje van den druk van dona Isabella en hareu aanhang bevrijdden om er den graaf van Beun en diens partijgcuooten vour iu de plaats te stelleu Den 2 juli jl had te Amsterdam da door den heer J W Slcepbergcn van s Ilage samengeroepen byeenkorast van rechtzinnig gcieformeerden plan s ter herdenking van bet J jdj irig bestaan der i aref leer zooals zij volgens de uitspraken der Dordsehe synode op 2 juli ICID was vastgcsleld Op deze bijeenkomst werden door den heer Steenbergen twee toespraken gehouden waarvan de laatste leidde tot het aannemen van een staande de vergadering door den heer Poesgen voii I loss die als secretaris fungeerde ontworpen adres aan den kootug tot handhaving der wet van 2 juli löl J en lot handhaving der geref kerk in hare rechten LAATSTE BERICHTEN Farys 12 Juli Do minister Kouher heeft heden in het wetgevend lich tim lezing gedaan van ene keizerlijke boodschap waarbij eer uitgebreide hervormingen worden nangekondi jd De funetien der ministers zullen verecnigbaar gemaakt wonlen met het mandaat van volksvertegenwoordiger het regt van interpellatie en het tociiicht van het wetgevend lichaam op de begrooting en op de handilsIraetatcs zullen worden uitgebreid een en nndcr zal eene wezenlijke ministerieele verantwoordelijkiMiJ loen ontstaan alles door middel van senatuscoDtulten eu niet van plebisciten De senaat zal eerstdaags worden bijeen geroepen Aan het slot der boodschap wordt gezegd dat de keizer reeds meermalen heeft getoond bereid te zijn om iu het algemeen belang van zekere prerogatieven af te zien en dat de wijzigingen die hij besloten heeft voor te stellen de natuurlijke ontwikkeling zijn van die welke achicrvolgens in het keizerrijk hebben plaats gehad Die wijzigingen moeten evenwel geen afbreuk doen nan de prerogatieven die hem door de natie nia stilzwijfjende voorwaarden zijn opgedragen en die tevens de wezenlijke voorwaarden der macht zijn tol handhaving der orde en bescherming der maatschappij De boodschap is gunctig ontvangen en begroet met den herhaalden kreet van Leve de keizer 1 De hoeren Bonnet Martel Dolfus lïeauchamp en Peyrusse allen leden van de meerderheid der kamer ïijn met groolo jnecrdorhuid van stemmen tot secretarissen benoemd De Public meldt bij wijze van gerucht dat de ministers voornemens zijn heden avond te St Clloud by den keizer hunne demissie in te dienen s Avonds waren de 3 rente vast op 71 70 ten gevolge der keizerlijke boodschap LinZ 1 Juli De rechtbank van gezworouon alhier heeft heden uitspraak gedaan in de zaak van den bisschop Hij is schuldig verklaard aan oangewende pogingen tot verstoring der openbare rust en daarop veroordeeld lot gevangenisstraf voor den tijd van veertien dagen De procureur generaal had eene gevangenisstraf van zes niaaiulpn geeischt Madrid is Juli Krachtens besluit der regeering zal er worden overgegaan lot unificatie van een derde gedeelte der opi nliare srlinld overeenkomstig do wetten van luSI ls 17 en KSÜS Loudon 12 Juli ij de voortzetting der bcrnadslngingen in het hoogerhuis over de ierschc kerkwet is het voorstel tot derde lezing aangenomen Graaf Derby en andere leden van het hoogerhuis zuUcu tegen de bill protest aanteekenen Belgrado 12 Jull De constitutie door het regentschap bekrachtigd is onder hot lossen van het geschut afgekondigd De Skuptschina iu in zeer opgewekte stemming uiteeugegaan Lissabon 11 Juli Er wordt eene verandering van minislciic verwacht tfciiieiiüidc Berichten De rottcrilamsche gcoïcciituraad liceft ƒ COOO toogcstaau als suljsidiu vuur d up te ncliteu ninbRclitasctiüol Keu purist of UulzuivL i iiir stelt voor apotheker te vcrvuiijitn door het uicer holUiidachc Gczoudhcidaberstclliugs luidildcuvcnneiigiiiijükuiidigc Sedert 1864 is hot ooderwijzcrspcrsonecl in Italic zeer vcrmmdcrd Tü Koi tatitiuopel ïb het burgerlijk netboek afgekondigd Ucu 1 J Hordt te Wccnca een spourweg eongrca geopend aal anll uok ofgevanidigdcu uit Nederland zulleu deelueiuci Jn Nevada zijii Cii zilverniijtieu uiildekt Uü wcrKbtcra van de xijdcspiuiicrijtii te Vajlerouze Gard hcbbtii diMi urbi id grstünkt eu weuseheu liooger loon I rini bu eert men guat naar Vich cii Kivcro zal h tu tijdelijk vervangen Dü üpaUiid op Cubu loopt tcu ciudc uu de verecu staten ch slipt uu ijdig hüudeu In het t ccdu Kwuctaal vnn dit janr hebben te Parijs 05 faillissementen meer pliiats gehad dan iu het eerste De sehiHuiatiekeu in het oustcu i ijn volstrekt ongezind om 2ieb iu te laten uiet het ueeuineuibch eoncilio Id den uiutrek vau Toledo vcrlDOiieu £ ieb gcwapeiidü carlistcn in Andaluzie bestaan republikeiuscho woelingeu Du tncedo dnitschc uoordpoul e tpeditie heeft huif juni do AVciei verlaten Zij zal l vecmaal iu dio strekou ü erwiutoreu maai de fundscn zijn nog slechts voor de helft bgceo iV iluniburg it een 23 jarig meisje 11 dageu scMjudood geucest De lloiigiiren bcdiscussiecr D de regtorlijkc organisatie staande up bnnkeu en stoelen cü razou tegefi elkander hchiiuiibekkentli miu woede met gebalde vuisten nildu gehüvm eu ufgrijzelijk Indiauen gehuil De öudert Czaar Teter buslaandi erfelijkheid der russisclie pri slersthap ib opgilieveu Die cabte werd te talryk eu telt iiagenuLg 70UÜUI persyneu Dtn 11 augustus zal de frieache maatsch ijipij vau landbouw te Sneek eene uitgebreide tentuoii teIiii i houdcu IK t tuikt che leger zul voortuau uit I jU UUU iubu bmtaao Het aetieve leger 15Ü ÜUÜ het rc ervel g i lüd UüO man het eerste zal het tuiksehc element h l luiidc het christelijke eleuu ni jjii Dat mng eer st wijsheid lueten Üp den 1 juli is aan Andrew Jül ntuu in Amerika ccno serruadü j tbiagt l e Touluii zijn 28 jonge Coehinehiiio LU aangekomen die te Marseille iianvoukelijk vour den gcesd lijkeu s aud zulleu Uüuhn ujigtleid De Hult iii iu Konatantinopcl wil zelf Je jdegtighcid preside reu der upening van lut Suez kanaal lilt mIi alg fvung nation ziudingnfu ht il plaatshebben up woeusilag 4 aug even alh ten vurigen jare op MidJ ieliUu lii Nervie ïijn do advocaten uitgesloten van de vertcgeu uordiging De onderkoning heeft aenc bestelling gedaan vnu 50000 Keiiiiniiigtoii geweren 1 JC internationale vtieeinging an weiklieden xal een uiciiw nui iiidHelinft uitgevcu giuitld bocinl Eeoiiumj en wd tr gelijk in 1 ngeland FranKi k Duitbciiland en de er Stateu Burgerlijko Stand Geuokkn 8 Juli N uolitas ouders L Ilruiiweren C aii Leeuwen 12 Teunis üud M T Huisman en tl Ünikkuibuig OvhitLhüLN 9 Juli J Sluijtcr ö w H C C an WriklioTon 21 j ADVÉRTÈNTïm Hevullou vim ceni Doclitür M J E VIKULY IjnniOBOEii Oouiu 13 Julij 18ÜÏX Voor do vele bowijzen van dpoliiuinin omlorvomlcn bij liot ovorlijdfii van lumncii f lioi den vader ilenlli orE ST ELENI liAJKl bctuijjon do oiidergeteekoudwi bij duzo hunnen iprejfk u dank Wed A DU1 PER Htoei i ni uaji u A UOMEIJN M E liO V EI TN HTOKi HNi iuji K Gouda 13 Juli 18 ii Voor du velo blijken van Iielaii r stclliiiif bij ons liuwelijk ondervonden lieliiijren wij bij dezo ook namens onze wedcrzijdHelie betrekkingen onzen hartelijken dank II J ItENKEN Ju 8 0 IIENKKN S iiouTJ N Amsteudaii 13 Juli l Sü De OPENHAHE PKMSUITnEEIJNr aan do LiiEiii TNOKN lor Latijn schb Hcnooi zal idaats hebben op Zulim iii e k den 17 Jiilij Ondergelcekendü uoodigt allo vrienden der Letterkunde uit die plogtighcid met hunno tegenwoordigheid te vereoren GouiM D TERPSTRA 18 July 18Ö9 Hector BURGER A70NDSGH0ÖL Vroeger STADS TEEKENSCHOOL Do inschrijving van leerlingen voor doBÜRQERAVONDSCHOOIj zal plaats hebben voor hen die de lessen reeds bijwoonden op VIUJDAU den 16 JULIJ Voor nienwe leerlingen op ZATÜKDAG deu 17 JULIJ telkens des avonds om acfit uur in Ahti Lkoi Het schoolgeld bedraagt voor lederen leerling drie jiihlen in het jaar voor meerdere leerlingen uil tól huisgeiin voor ieiler tmeu gulden Onvermogenden zijn van betaling vrygestcld Namens de Commissie vnn toezigi op het Middelbaar Onderwijs De SeerelarU V A L T II E R OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING van T W K E 1 E R C E E L E N by UIÏNEJVIENDIIEID iOlCD WEÏ of HOOILAIVD gelegen binnen de gemeenten Broek en Botkoop op DLNGSDAÜ 27 JULI 1869 des Voormiddags tea 10 URK ten huize vau H ük GROOT aan de Brug binnen Noord H ilJinxmvH Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van Notaris A N MOLliNAAR te Zuid lfaddinxveen Door de geheeie Aledicinnie Wetenschap is het AlALZ aanbevolen ab zijnde onovertreffelijk in het Bad tot versterking des lichaams alsmede ook tot verzachting der huid fflALZ KRUIDElS ZEEP Mji z Tollet Zecp en MalzBad Zccp VAN JOH ANN IIOP P entra illJc pót Smalle Blocmmnrkt hij de Knlslcc I V i te Amsterdam Ali ile i clit 10 vcrkiijgcn te Guuda ij 1 C v N Vi 1imim i n en te Wocrdui bij IIenm J VAN Dl N ÜKUdlI Z l AO K K Generaal I Gonvcrnenr Baron 1 liAliïl AZ III Weeni ii l ersuoiilijke uveriiiigiiiir vai lic Rrnccakr ii lit van de UOFF iCIlK MALZFAöaiKATEN en onnMmehjk vin de M I Z K lU IDlvNZKKl De elfde uicrluifjiiig v iii Z lC f den Miiiisterl resi ileiil iraaf min lilSJlARCK I lt yijn gai uiiicii zuo als e relileii worden geboden I ll U lairoin de M l Z T011iET iEEl tol ver aihliMg diT huid en de AlALZ liAD ZISEl lot viTsleikiiig der spieren beenderen en zeiiiiuen ten 8lerl ile aan Ie hevelen l njs der iillcifijiisle Toilet Zeep 1 stuk 17 ii iMiit btuks li i oj iri 0 51 c 70 e liad Zeep e cii 7 0 c per stuk ltU l M Nl ioiiiboi d1 l88EL Van Gouda Miinndmj rn IHnifsda s morgens fl uren de overige Hcr l igen s morgens 7 ureu Zoiidiig s niorgpiis li uur Van KottOrdam op gelijke dagen s namiddags 2 uri ii Zondag s avnnda ti uren I lil ïe I IJ k s Hftdiirk larlcit Ouvi Jhut van A Jlnidmim 1869 Nieuii De uitgave dezer i itj WOENSDAG 1 geschiedt do i itg DINSDAG D DAG De pqJ8 iJ franco per post l Da in mJ Toen jn het voale Spanje het Bchoon vluchtte voor de A des volks werd h bewonderd wogeni niigheid die liet c i zoo groote omkeei n ons evenwel dat et j makkeijjk ontslngqi stuur en eene ddir koningin niet on iiid uitroepen der repuiliel lokeur vi aaronder nct land rampzalrj wetd door de heerschapj jj vrijheden der nieuTlerej eenstemming met 03 o neen al de dagbladen strjjd in het beweren da Bande invoeringeeijer den werdengeprezei on gen naar een nieuwen j candidaten aanbov lei 1 1 weldra te zien begtnstj waaraan Griekealwd voorspoed is verst huil Spanje heeft tot r i ling beantwoord e i be het niet wilde wezin al der voorbarige dagdi dl Het is met rept oliel woord staat in ee k vj zich echter blinde ifT len van den tijdgej st 1 niet onlangs Vera 11 moeite willen geve tl e ie zuiveren van tJ mij gezindheden I let ze n zulke beschuldigiii eii Zjjn wjj dan niet in h kleedt ohm volk ee ie leden het was imnei voreenigili Nederlo idr ii n iii vil diit w ij u i M groote va lei eii on bil verhoogd wonieii i N mochten iilii ii on di dien onziniiiKeii al f