Goudsche Courant, woensdag 14 juli 1869

1869 Vrljdai 16 Juli N 763 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcnüeklad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Coumnt geschie lt ZONDAG WOENSOAU en VlfIJDAU In do Stad geschiedt de iiitgavo in don avond van DINSDAG DONDEllDAG eu ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave IV Toen in het voorleden jaar de koningin van Spanje het schoone rijk verliet eu naar Parijs vluchtte voor de algeiucene vcrontwardiging dos volks werd het spaauache volk algemeen liewondcrd wegens dd matiging on eeuateiumiglieid die het deed blijken te midden van zoo groote oinkeering Maar wij verbaasden ons evenwel dat hot spaausclio volk zoo gemalckeljjk ontslagen van eeii abomiuabol bestuur en eene door bijna niemand beminde koningin niet onmiddellijk overging tot het uitroepen der republiek ora do schandelijke willekeur wauronder het volk gebukt ging en het land rampzalig werd verdorven te vervungen door de heerschappij der wet rustende op de vryheden der nieuwere maatschappij in overeenstemming met de oude volkarechten Maar neen al do dagbladen beijverden zich als om str d in het beweren dat niemand in Spanje dacht aan de invoering eener republiek De Spanjaarden werden geprezen omdat zij reikhalzend uitzagen naar een nieuwen koning er werd tal van candidaten aanbevolen on wij ineonden Spanje weldra ti3 zien begunstigd met hot voorrecht waaraan Griekonland in onze dagen liloei en voorspoed is verschuldigd De uitkomst in Spanje hooft tot nu weinig nan de verwachting beantwoord en hot ia bijna golcomon waar het niet wilde wezen on vooral ter beschaming der voorbarige dagbladachrijvers Het is niet ropuliliok als met radicaal hot woord staat in een knadi n roidv Mooi mon zich echter blindelings iiderui r on riaii lojfi illen van don tijdgeest t S hijiit hijii lloolt niet onlangs Vercw in dit eigen blad zich de moeite willen geven don caiididaut dor IDioraloii te zuiveren van do smet viiii re iiil lil i niM ho gezindheden llot in mij sloilit hrxiüloii aii zulke beschuldigingen vrijg picit te uordeii Zijn wjj dan niet in bet vi ijc Noiioiiiiiiil Hcklecdt ons volk oouo oorvollo ll lllt in lii t m Vh doii het was immei s aK n MiMiiK iler zi M Ii voroonigde NodorlaiidoM Kii ijii wjj dun zmi ontaard dat wij ons sciiiiinon iiudcn ov i on i grooto vailoreii omdat zij in do l i 1ii i i cvold veiiioogd wi rili n iils e htc irpuhhlvrinon M mochten ullrii cinj idnld iMTcrn Icnnnm in dien onzinilini n al l i it hI i i lniii Ih Mcii l hnmni dit kan geen inbreuk maken op de eens voor good gevestigde overtuiging Br zijn verschillende regerings voimon en allen Kunnen onder gunstige omstandigheden een volk tot zekeren bloei vorlieifen maar als wij afzien van do werkelijkheid en als verklaarde anti revolutionuairen vasthouden aan het heginsol vmi volstrekt lijdelijke onderworping aan alle iugo telde macht dan zullen wij toch wel volkomen vrij blijven in onze overtuiging Duareiibovon zijn wij niet voor een goed deel de gewrochten van onzon tijd van onze omgeving van onze ontwikkeling Geboren onder de bataafticlie republiek zoog de redattuur met do m J dermelk do ropublikcinsi lu liegiiiscifu in goxoclilo niets voor don fraiischen Lodowijk kromile zicli mwilli onder hot juk van don tiran die Nederland vernietigde en heeft wol nooit begrepen wat so tx crcin en ioiwemnitelt boteckendo maar begrootte toch niet wolgcvalloii don oraujovorst die waarlijk liberaal do oude veote heelde Hij erkent met dankbaarheid het vele goede dat wij onder onze Eindelijk dio onverstandige en ondankbare ijveraars tegen do republiek doen hunne kinderen opvoeden in de vorgoding der republiek Zij moesten het onderwijs in de geschiedenis even sterk schuwen als de ultramontanen Deze laatsten weten hoeveel kwaad de geschiedenis zegt van bisschoppen pausen concilien en ran de hiërarchie overal en onder eiken vorm daarom willen zij de historie bannen van de school En zouden wij niet weten dat de geschiedenis do gulden logende is vau do misdaden ran koningen dwingelanden en tirannen en dat wat edei groot eu voortreffelijk is gelezen weidt uit do geschiedenis der republiek do roem vaiAthone en Sparta zal leven tot du laatstv nagoblaihton Rome s wereldheerschappij zal nooit vergoten worden ienua en Venetië Florence on hüovolo andere republieken wekken onze bewondering Nederland verrees en bloeide als republiek on de Vereenigde Staten zgn het uitatekendste volk door grootheid macht en volkswelvaart Duidt het dan uwen kinderen niet ton kwade als zij met bewondering op koningen mochten geuieteii l ij ziet geenszins zien tot het ideaal der republiek maar schaamt voorbij dat onze tegenwoordige burgerlijke vrij u veeleer als Nederlanders een roemi k ver lieid niet achterstaat bij die oniler do republiek Icdoii ondankbaar te verloochenen A12 ciihm ii Overzicht werd genoten toch blljtt bij getrouw aan zijne eerste luide en huldigt in liet gemeeuebest hot GoüOA 15 JuH De twee hoofdzaken do dwaze ovwraoed der eng Nelie aristrocrateu on de toegevende gedweeheid van don franschen autocraat wekken zoozeer do algemeene lielangstelling dat men bijna het overige zou over het hoofd zien zooiils do invoering eener niouwo aseer liberale grondwet in Servië Dit landje moge in omvang weinig boteekenend zijn maar het is hoogst merkwaardig door zijnen langdurige kaïnpstrijd tegen do turkscho overlieersohiug De heldeniuood der Serviërs is door deze uitkomst schitterend bekroond on mon mag met eeuigen grond verwachten dat liet herboren volk in de leerschool van die vreosolijke insiianiiing oiigewassen snol zal toenemen in vrije maatsehajipelijko ontwikkeling Spanje staat aan den drempel van hot tiJJI ei k der beproeving Men kondigt reeds een gewijzigd iniiiislcric aan de ri imblikoinon or i iiiiM cn u ziili de arlisleii wapenen zich doel het ideaal van den staat Hem is dit oen onschuldig genoegen liij verwacht dio toekomst van de regelmatige ontwikkeling der volken zonder te haasten zcnider te mor u onder de eon stitutioiineele UKUiarelno die zoozeer in de onbeiierktü heerst liappij lor wet genaderd is tot liet wezen an den republikeinscbeu regoe i iugsvorm OiibcgriJiiclijK is die ie e atkeerigheid en die liatolijk vijiimligiieid tegen een vorm iui regeeriiig die op zoo schitterende wijze de nuen verduurt Hoe uiziniiig toch is de ineeniie dat ieinaud die uit inuerlijke overtuij in Ie vodikeiir geeft aan zekeren be aaldeii Mirm van liestunr daanun ongelioorzaam iii uordeii iiaii de wel kwaiidgezind legi U de regeeriiig en u eMiiu lijli Mior de rust Dat mogen ij ijn die rcMihilioiiniui gezind hot geweld iiiildi cii Ills rei lil niaiu zal uinimer hen iiil icicii ilic ui iilcliiK i r ilielit aelilen der il 11 lioiu am jeslri li umi lltell Il rliicili fi ii