Goudsche Courant, vrijdag 16 juli 1869

ulokcii uunisti oil lii vuini i dm iimival Iiotsingcn kmmon iiii l iiitlilijvi u i u znllen niot hm op w li 1 wat hti ii Do uoaiuoiiili ordi icrselio kerkwet komt lieden in hel laj erlmiH Bij de derde leziiifr zijn nog twee der liatelijksle wiJ7 it ingen verzaclit De iin licaan8cho bisschoppen van Ierland zullen Imniio plaatsen vorlic on in het hnogerhuis en do verschillende godsdifjustige genootschappen 7 iillon gelijkelijk deelen in de geldelijke voordeelcn Maar de vertegenwoordigers van het engelsche volk kunnen zich niet tevreden stellen met dat half toegeven on zich buigen naar do grillen dor kortzichtige en bevooroordeelde pairs Maar het iu Frankrijk gebeurde is oneindig belangrijker Niet dat wij de concessien van don keizer overschatten niet omdat wiJ geleoven in zijne bekeering tot vrijgevige bcginsokn of verwachten dat hij willig zal voortgaan op het nu ingeslagen pad Maar omdat do wil van Napoleon zich buigt voor don wil dea volks omdat de porsoneele regeering opgegeven wordt on de willekeur ten einde is De grooto oont bekeerde zich toen het te laat was on waar zal do neef op het hollend vlak oen steunpunt vinden om niet af te dalen tot het niveau der gewone vorsten oen punt waarop Napoleon geen Napoleon meer is maar oene volstrekt onbekende grootheid Als do eerste verbazing voorbij en do eerste illusie geweken is zal de oude strijd eerst weder regt beginnen buitënlandT ENGELAND De Vnll Muil Gazette beweert dat het bedrag der dividenden en coupons hetwelk houders van vreemde fondsen ontvangen lopenivoordig oneindig meer invloed heeft op de engelschc geldmarkt dan ooit te voren Sinds het jaar ISfiO is dcbritsche slnalssflnild een weinig veriiiindevd doch met schier gecnc enkele uitzondering helibcn bijna alle andere staten groole leeniugcn gesloten Zeven jaren geleden hadden Kgyptc en Turkije betrekkelijk nog gecnc schuld en Italic en Mcxiro hadden betrekkelijk geringe lasten te dragen Ook Frankrijk llusland en de Vcreenigde Staten hebben in deze jaren hunnen schuldenlast ontzaggelijk vermeerderd Egypte is thans £ 30 milliocn schuldig aan buitenlanders Spanje heeft zijne schuld in die j iren met £ 30 miUioen vermeerderd Portugal heeft iu 1887 £ S a mil geleend en heeft weder i iulp noodig Turkije heeft zijne schuld met £ f 0 mil vermeerderd welke men indien de voorgf nomen spoorwegen worden aangelegd weldn verdubbeld zal zien llusland heeft in dien tijd £ 70 mil van vreemde kapitalisten geleend Brazilië £ 10 mill hili meer dan € 3 mill Hongarije £ h mill Denemarken bijna £ 8 mill Italië ongeveer £ 20 min Mexico £ 17 mill en Venezuela £ 3 mill Uit Nienw Zeeland luiden de beriglen nog niet zeer gunstig De correspondent van de t imos berigt dat de kolonisten ofschoon zij de opsiiindrlingen ongeveer viermaal in aantal overtrcll en niet in staat zijn een voorldurcndcn guerilla oorlog lo voeren en de hulp van het mopderl iiid dringend bcgeeren E gerucht dat het hoofd der Maorics te Koiti dood zou zijn was algemeen i i Wellington rspreiil Hij zou gesneuveld zijn in hel laalstc gevecht en vervolgens zou zijn lijk in zee zijn geworpen De correspondent gelooft dat er op het oogcnblik ecne soort van wapenstilstand lieerseht doch hij verlronwt deze oogensehijnlijke rust niet in bijna al de gevechten hebben de Miiovies gewonicn en z ijn de Kiigclsehen verslagen en het is te reezen dat zij deze reeks van kleine overwiunuigen liet zullen vergelen P R A N K R IJ K Do senaat is bij kei erlijk decreet dm 2den augi stus tot het houden cencr builengewone zitting bijeengeroepen De zitting van het wetgevend lichaam is geprorugccrd Du dag waiiriip het weer il bijeenkomen lil nader bepiialil orilLii l 1 n t f De ticr i p iïli H oveiceiigekonien dat m degegeven oinslandigheden ile aanvrage tot het honden der interpellatie niet zou worden ingediend Nadat maandag de keizerlijke boodschap in het wetgevend lichaam was voorgelezen is een kabinetsraad te St Cloud gehouden en bij die gelegenheid hebben de ministers hun ontslag ingediend dat door den keizer is aangenomen De ministers zullen hunne portefeuilles blijven waarnomen zoolang het nieuwe kabinet niet samengesteld is De beweegreden die er toe geleid heeft omde zitting van bet wetgevend lichaam tijdelijk teverdagen is ilat het gebleken is noodzakelijk tezijn ota bet ministerie te roconslitucercn en een senatus consult voor e bereiden nanr aanleiding van hetgeen maandag geschied is Aangezien men nietweet hoeveel tijd de senaat noodig zal hebben omte diseussiccrcn en te stemmen is het onmogelijkaan te geven wanneer de afgevaardigden op nieuwbijeen zullen komen De aftreding van Rouher heeft bepaald een definitief karakter Hij is naar Sercey vertrokken Men verzekert dat de hceren Lavalettc Daroche Grossier het ministerie eveneens zullen verlaten liet ministerie van het huis des keizers is opgeheven Onder hen die men als nieuwe tniuisters noemt komen voor Segris Louvet Talhouet Chevaudier en Drouyn de IJiuys Het journal officiel de l Empire Fran ai8 behelst het door de belgischc commissarissen onderteekende proccs verbail benevens twee bijbehoorendestukken de bepalingen bevattende volgens welke de compagnie de l Est voortaan tractatcn kan sluitenmet de administrntien van de lielgische spoorwegen ecnerzijds en met de Nederlandsohe Maatschappij Ier exploitatie van staatsspoorivegcn en de LuikLnxemburgsche baan anderzijds Het proces verbaal zegt de commissarissen waren doordrongen v in de gedachte dat het doel dat bereikt moest worden was om met het door de drie maatschappijen ontworpen tiactaat nieuwe combinatien iu het leven te roepen ten einde de ontwikkeling der aandcUbclrckkingcn tusschcn yr aikrijk België en de Nederlanden te vergemakkelijken De getroffen schikkingen slaan nu een rechtstreeks transitovc eer toe cenerzijds tusschen Antwerpen eu Bazel en anuerzijda tusschen de Nederlaudschc grenzen en B izel De laatste diensi kan overigens met toestemming van het Nederlandtoh gouvernement tot llotterdam eu Utrecht worden litge u ui DUIT5CHLAND Het bekende adres door een groot aantal leeken te Coblcnz onderlcekend en openbaar gemaakt waarin de zaak van het aansta inde concilie uitvoerig wordt behandehl vindt meer eu meer bijval In navolging daarvan hebben vele katholieke professoren der universiteit te Bonn een niet minder vrijmoedig adres openbaar gemaakt dit adres draagt ook de onderteekeningen van ele katholieke leden der rechterlijke magt der leeraren aan de inrichtingen van hüoger onderwijs enz Uit Karlsruhe wordt medegedeeld d it in het als bedcvaarlplaats bekende oorp Waldurn cenc gerechtelijke vervolging is ingesteld tegen den pastoor Dictz en vier kapellanen dewijl zij ich hebben veroorloofd den bedevaartgangers verschillende boeken af te nemen waarin ilcllingen voorkwamen naar het oordeel dier geestelijken niet strookende met lc voorschriften dier kerk Een correspondent Ie Karsiruhe schrijft daarover o i aan een rijnseh blad Men mag daaruit de gciolgtrekking niet maken dat de regcering het bedevaartloopcn als zoodanig beschermt Van hoogerh uul jn lierhuiildelijk maalrcgclen genomen om de envüudigc lie den Ie waarschuwen tegen de ovcrdrivcne of geheel ongegronde geruchten aangiaiide de woiiderdailigheld van eenige heiligcn lieeldcn te Waldurn in omloop gebragt dit sluit echter guens ins in dat men de irmeii van geest die zieh in weerwil daarvan tot zulke iniddeleeunsclie buiteubporigl cden l itcn verlokken zon overlaten aan de hecrsel zucht van geestelijken die zich een gezag a inmaligcii als alleen aan de wereldlijke niagt en dan nog onder zekere thans overschreden beperkingen toekemt Uit Sclnverin schrijft men het volgende De feiulale heereii drijven met ile hardnekkigheid welke hun eigen is het plan door om 4000 domanialc boerengoederen in crfpaelit uil te geven hoewel liet onomsloolelijk bewijs is geleverd dat deze maatregel wel eenige millioenen in de groolhertogelijke kas kan brengen maarden ondergang van het groniste deel der daarbij betrokken personen ten gevol je moet hebben en bovendien wettig verkregen rcgteii schendt Bijna 2000 boeren hebben zich tut den groothertog gewend en aangcloond dat zij aan de luin gestelde voorwaanlcn niet k inneii voldoen en daarentegen verzocht om hunne guedcien gelijk vriiegcr in Bruisen placht to geschieden onder billijke voorwaarden hun in vvijen eigendom a Ie staan Zij hebben echter evenmin een antwoord ontvangen als de lOÜO Mccklcnburgers die meer dan een jaar geleden den groothertog verzocht hebben den vroegcrcn eonstitutionncclci regeringsvoria weder in te voeren Om nu de mant vol te meten is onder bescherming van den nieuwen minister graaf von Bassewitz voor de ongelukkige 4000 boeren dio men op bovengenoemde wijze dwingen wil eeno nieuwe sneeessiewet openbaar gemaakt waarin bepaald wordt ilat bij gemis van een testament het recht van eerstgeboorte voor den overgang van vaste goederen gelden zal daarentegen kan de toekomstige erfpachter onder goedkeuring dor regcering de vervreemding van het vaste goed voor altijd verbieden en hel hypothekceren daarvan beperken Op deze wijze wil men blijkbaar een stand van kleine majoraatshecren in hel leven roepen aldus wordt door het mecklcnbnrgschc fcudahsme het paa tot stand gekomen GcHerbegesetz voor den noordduit scheu bond beantwoord j sosns OOSTENRIJK Het dinsdag verschenen Koode Boek maskt behalve een inleidend overzicht 48 stukken openbaar meestal betrekking hebbende op bet bijgelegde turkschgrieksche geschil de verhouding tot de Donau vorstendommen de betrekkingen met Italië de ijunestio van de i zuid diiitsohen bonil het geschil tusschen België en Frankrijk de belrekkingen met Home en het aanstaande concilie In het overzicht wordt gezegd dat hoewel het laatste Eoole Boek het voorwerp is gewcest van heftige aanvallen van een deel der buitcnlandsche pers de regeering niettemin de voordeelen dezer aan de openbaarheid gebrachte concessie waardeert De documenten die op bet turksch griekschc geschil betrekking hebben constalceren de goede gevolgen die de medewerking van Oostenrijk gehad heeft tot voorkoming van het dreigend conflict in het oosten In het overzicht wordt voorts gewezen op do toenadering tusschen Oostenrijk en Italië door do openbare meening begunstigd en uit een wcderzijdsch gevoel van behoefte aan vrede ontstaan In de duilsche aangelegenheden zijn de bckc de inzichten der keizerlijke regeering onveranilcrd gebleven In haar betrekkingen met Rome was de regccriug eenvoudig door het grondwettig recht geroepen du onafhankelijkheid der wetgeving van den staat te handhaven In de qunestie van het concilie bood hl voorstel der beiersche regcering de gelegenheid aan om met toestemming van den ministerraad van dit deel der monarchie en van hel hongaursohe minisleric zich te doen hooren SPANJE De minister van financiën heeft in de corles op eene interpellatie geantwoord dat hg op dit oogenblik het verdrag betreffende de laatste leening niet kun overleggen Hij zeide verder het volj ende De speculanten op daling zullen veel winnen maar zij zullen waarschijnlijk in deze en de volgende maand evenveel verlie en indien gcene onlusten mochten plaats hebben De mini er van binnenl zaken verklaarde dat elke gemecnleraad die weigert den eed op de constitutie af te leggen ontbonden zal worden Men verzekert dat de unionisten den generaal Brini cat e bl inche ziillcu geven tot wijziging van het ministerie Brim hoopt beden avoini de nieuwa ministerieele lijsi aan SeriMiio te kuMiicn mededcoli ii Men gelooft dat de ministers var binnenl z iken villi fii meien en van marine aan het bestuur zuilen blijven Het nieuvip ministerie is als volgt samengesteld president en oorlog Prim marine Topelc liiiinenl zaken Sag isia buitenl zaken Silvela justitie Zorillii fiiianeien Urdanaz openb werken Kehegary koloniën de lerra De uwe ministers zullen heden den eed alleggen Gouu v 15 Juli Gedurende dezen zomer werden do lessen aan de bnrgeiavondschool alhier voortgezet hoofdzakelijk met hel doel om te voorkomen dat het geleerde in den winter gedeeltelijk verloren gaat Daarenboven werd aan deze inrichting een cursus in het boekhouden geopend De siand der leerlingen deed vermoeden dat een gedeelte van dien zomercursus geen gebruik kon maken Wij verheugen ci ons evenwel in dat ruim iO leerlingen getrou v van do lossen heeft gebruik gemaakt Wij zien daarin een vernieuwd bewijs van de ontwakenile energie van onzen band ciksmiin Wekt rcclsl s winters vends voor hut grootste kost mocteli werkej nis Ie ver ijken ïomer w nt wiia g oolo zuc t naar werkuren ip de iic Van de essen iu beste zcggia de vsi dit ook ir het prol ijver wad mede i bewijst d t de l en dat da poginge te verheffm en m den gesl l Wij hojden on school all de belaiij zijde derircgeeriiij trotsch 0 mag zijl goeden g est dier i daargesteil Dring id nood den aanstmnden m il inrichting te makjf recteur Ml gaarne hcid opaistellen ei do voorhgenomen onweleinheid voor D cursus va werd wi lerom gcc dat Mafndag Dit plaats lid Wij scbgnseldat de b ter woijit wel lo toenemeh wel had ling vol ral bij ilu wachten toeh is h Zij dioidcn geest ei onilerwrs willen lei het pxajaea ruims v Woelsdagavonu woordi beid der l bcslissilg omtrent Uit I e laagste k vorder H K tie en li Lwast bovei van eei goed here vncanlf Uit Ue tweede kl vorder J F II Ut boven H Schoi Leer I M 1 Jli na ceuigoed hire a twee vikken AaD Ic leeriiiigmj Hoogeülijk J i Drooglever Forlu diploiqt voor t v Mink u V J vai giuseMi van het Bol vorige jaren dit diptJ wilde nen het in s de tijj had ontbtid zoodnJ de lcerlinp i i mocslln tevreden t Bijjde eerste iiibC cursu der School ij ingesonevei In l maal laarloe de g latinrii examen zal i houdjj en de cursus i W oensdag nio leerlij gen van de la plaalj Ook deze te wiirden Het voor latijnsche schü mcrktlijker dat di nnnt leerlingen nml velgelden cursus ut hebb n opgegeven gen anneer de opi il staailicn zaterdag dan iJet onlangs gtli J In hare zilti cersi kamer de o i orcd Men ten belio nan nomen De die j elegcnheid gc oj de fust van Guinea spraak gebracht geml zijn ontvangen In de zitting d is UI langdurige en ont erp bclreH ende Amlcrdnm aangcneiil r