Goudsche Courant, vrijdag 16 juli 1869

V3 Wekt het reeds onre bewonilcring wanneer wij s winlers uvonds zoovele jungcns en jongelingen die voor het grootste gedeelte over dag hard voor hun kost moeten werken wakker beiig zien om hun kennis te verrijken meer nog doet het dit in len ïomer wajt waarlijk er behoort geestkracht en groote zucht naar kennis toe om na s minsten l l werkuren op de schoolbanken plaats te nemen Van de le en in het boekhouden kunnen wij het beste zeggen de raad heeft een goede daad gedaan dit ook in het programma op te nemen Ecods de ijver waarmede aan dit vak deelgenomen wordt bewijst dat de handwerksman er behoefte aan heeft en dat de pogingen die aangewend worden om hem Ic verhefl cn en meer waard te maken op prijs worden gesteld Wij houden ons overtuigd dat de burgeravondBchool u de belangstelling waard is die zij van de zijde der regeering ondervindt en dat onze stad er trotsch op mag zijn dat zij voor den krachtigen en goeden geest dier inrigting een schoon lichaam heeft daargcsteld Dringend noodigeu wij belangstellenden uit in den aanstaanden winter van naderbij kennis met deze inrichting te maken Wij twijfelen niet of de directeur zal gaarne voor iedereen daartoe de gelegenheid openstellen en zoodoende medewerken om ook de vooringenomenheid van nog sommigen die uit üHwetendheid voortspruit weg te nemen De cursus van do Hoogere Burgerschool alhier werd wederom geëindigd met een openbaar examen dat Maandag Dinsdag en Woensdag jongstleden plaats had Wij achten het een verblijdend verschijnsel dat de belangstelling in dit examen grooter wordt wel kon t aantal bezoekers nog zeer toenemen wel had men recht meerdere belangstelling vooral bij de ouders der leerlingen te vcrvachlenj toch is hierin reeds verbetering merkbaar Zij die den geest en de strekking van iietmiddelbaar onderwijs willen leeren kennen worden daartoe bij het examen ruimschoots in de gelegenheid gesteld Woensdag avond werd don leerlingen in tegenwoordigheid der leeraren dooi den direotenr de beslissing omtrent den overgang medegedeeld Uit de laagste klnsse naar de tweede werden bevorderd H B de Breuk W F Jiger F Blok en B Kwast bovendien L II Luijlen na aflegging van een goed herexamen in twee vakken na de vacantie Uit de tweede klasse naar de hoogste werden bevorderd J F n Eoll M J de Gidts en R Wout bovendien H Schouten J A Neuwieller W van Leer W M C Jloogeudijk en W A Zicleman na een goed hcrexaroon na de vacantie in een of twee vakken Aan de leerlinjen der hoogste klasse C J C Hoogendijk J C C Xfortuijn Drooglecver ü C Droogleever Fortuijn en H Feelers werd het diploma voor t volledig onderwijs aan 1 J de Mink en V J van Vreumiugen dut voos de be giuselen van het Boekhouden toegezegd Werd io vorige jaren dit diploma eenvoudig gescli oven thans wilde men het in sierlijker vorm uitreiken doch de tijd had ontbroken om het te doen afwerken zoodat de leerlingen zich voorloopig met de belofte moesten tevreden s tcllen Bij de eerste insohiijving voor den aanstaanden cu susder Schooi zijn reeds dertien nieuwe leerlingen ingeschreven In t begin vim Seplemhcr is andermaal daartoe de gelegenheid opengesteld Het loc latingsexamcn zal den O dier maand worden gehouden en de cursus den volgenden dag aanvangen AVoonsdag morgen had ook hft examen der leerlingen van de latijnsohe school in het openbaarplaalB Ook deze inrichting verdiende meer gekendfe worden Het is tegenwoordig een slechte lijdvoor latijnsche scholen daarom is het des lu opmerkelijker dat deze zich in een betrekkelijk grootaantal leerlingen mag verheugen terwijl voor de volgenden cursus wi dernin een vijftal nieuwen zich hebben opgegeven We zouden ons zeer verheugen wanneer de openbare pror olie dezer school aanSi aandcn zaterdag Ie houden ruimer bezocht werddan het onlangs gehouden In hare zitting van Dinsdag 13 Juli heeft deeerste kamer de ontwerpen ter bekrachtiging van credieten ten behoeve der koloniale bcgrooliiigen aangenomen De minister van koloniën heeft bijdie gelegenheid gezegd dat sedert het gebeurde opde kust van Guinea in de tweede kiiraer werd terspiaak gebracht geene nadere berichten van de kustzijn ontvangen In de zitting der eerste knnicr van gisteren is na langdurige on belangrijke diai us si n het wetsontwerp betrcllenilc de spoorwegvcrbiiuling ZiiaiuiamAmstctdam aangenomen met H togen M slcninicn In de Dinsdag gehouden zitting der provinciale stalen van Zuid Holland is aangenomen 1 het rapport der commiisie in wier handen is gesteld het adres van de hoeren J A van Dijk c s te Leiden ora subsidie len behoeve van de kweekschool van bevv aarschoolhouderessen De conclnsie strekte om in overeenstemming met het advies van gcd stalen adressanten te kennen te geven dat er geen termen zijn om terug te komen op de afwijzende beschikking van het vorig jaar en dus andermaal aan het verzoek van adressanten niet kan worden voldann De heer Roest van Limburg die het vorig jaar dit verzoek verdedigd had verklaarde nu in het advirs der oommissie te zullen berusten Vervolgens werd behandeld de aanvragen der gemeenten Herkingen Kcthel en Spahiud Melissant Schelluinen en Sluipwijk om tegemoetkoming in do gewone kosten van het lager onderwijs De uitslag was dat de verzoeken van de gemeenten Herkingen en Schelluinen werden geweigerd en aan de gemeente Kethel en Spalaud een subsidie van ƒ 800 werd toegekend aan ie gemeente Me issanl een van ƒ 500 aan de gemecnti Sluipwyk een van 600 allen voor de helft doo het rijk en de provincie te dragen Op de aanvraag van de gemeente de Lier om tegemoetkoming in de kosten v ip den bouw of verbetering van scholen of oude wijzerswoningen werd besloten om in de kosten v n ƒ 15000 voor die behoeften vereischl ƒ 3000 bij te dragen de helft door het rijk en de helft door de prov Een voorstel tot het verlecneu van eene subsidie uit ue provinciale fondsen in de kosten van het begrinden van eenige wegen in de gemeente Oosten WestBiirendreciit werd goedgekeurd Aan de gemeente Woubrugge die een aanzoek doet tot het bekomen van een subsidie tot het aanleggen van een nieuwen grindweg werd oen subsidie van ten hoogste ƒ 11 000 verleend Ook uuu de gemeenten Pijnacker en Vrijenban die een gelijk aanzoek doen is de subsidie verleend Een voorstel tot het verleenen van een subsidie uit do prov i ondsen lot herstel der Gouwe Kade lot een niiiximum van ƒ ö3 G40 werd aangenomen Daarna is de vergadering gescheiden tot heden morgen te IL uren Wij ontieenen aan een parliculieren brief van een Nederlander uit Philadelphia dd 30 juni het volgende Het is zeer treurig hoe alle mijne vrienden hier wegsterven meestal in den bloei hunner jaren Nog geen maand geleden heb ik mijn dierbaren vriend Philip Kandolph of llo noke begraven Hij was de laaistc van zijn gcslaelit Een geslacht dat met eere in de engelsche pobchiedenis staal aangeteekend groot in den oorlog en groot gedurende den vrede Sedert tweehonderd jaren woinden zi i op het vorstelijk landgied lloanoke in Noord Cnolina Hier leefde en stierf John K indulph de trouwe Het vorstelijk verniogon is aan de Connors gekomen Het statige huis zal niet langer bewoond worden daar zij bun eigen familiezelel hebbon in Maryland Connorh ill j lcn zoekt thans een geschikt persoon oin hei huis in orde te houden en het opzicht te voeren over de türijkc farim die er bij bohooren l hilip Randolph wr een weck voor zijn dood nog bij mij geweest Hij schoen in goede gezondheid doch hij was melauchoiischcr dan ooit Drie dagen later word ik geroepen aan zijn ziekbed dat zijn sterfbed zuu zijn In Si M iro lieoben wij de laatste cp bewezen aan njn slolTelijk overschot Het gel ilsemde lijk is naar het familie mausoleum in do huiskapel van lloanoke gebracht Hij was ongeveer lü jaar oud en ongehuwd N iiiuolijks liaddeii wij hem zien verscheiden of dr lUiali btierf Dc e is l t jaar oud geworden De mceslon sterven hier omstreeks hun vcerligsle jaar doch zijn zij eenmaal de 50 gepasseerd dan leven zij langer dan ergens anders Dr Rush zoon van den gezant van dien naam in Parijs en later te Londen Hij lioelt oen vermogen van meer dan 10 millioen dolluis nugolalon en al zijne aanverwanten die zeer rijk zijlij onterfd en gclieel zijn vermogen vermaakt aan de l liiladelpliia library bibliotheek iloch onder zfoil inige voorwaarden dat men twijfelt of men liet zal aanvaarden 1 Hij il eene bibliotheek gebouwd hebben se iooiier en grooter dan eouigo in de erold waartoe 0011 derde van hot vermogen nuig gebezigd worden Maar dit gebouw met geslicht worden op coiie bepaalde plaats on nergens anders De c pl i ils is echter laii alle fashionable 4addoelen vervi ijdcril ooii vuiiilcrlingc plaats juist i ls of men in liüiida 011 pi achtgebouw wilde opriclilcn in hot alebakkertje aulljobakblcog 3 Do library moet zich verplichten gcenc andere dan soliede boeken aan te koopeii Boeken voor studie niet voor amusement Tegenwoordig wordt een derde van de inkomsten aan boeken van amusement twee derden aan studicboeken besteed Dit is inderdaad een dwaaa plan Negen tienden van zoogenaamde studicboeken zijn oieta anders dan samengelijmd tuig gemaakt even als de apotheker zijne drankjes bereidt Volgens den regel ran dr Rush zou Shakespeare gewis zijn uitgesloten Goethe s Faust niet aangekocht mogen worden ja iudiea hij geleefd had in de dagen van Aristophanes zou de beste commentaar tot den grooten krijg voor ons verloren zijn gegaon Ik ben thans een der directeuren van de bibliotheek en ben er voor om elk bosk aan te koopen en streng te claasiöceeren uitgenomen zulke geleerde boeken die recht grondig en diepzinnig slechts uit andere zijn samengeniapl Het is eigenlijk curieus dateene vermaking van 20 millioen guldens in plaats van gretig te worden aangenomen aanleiding geeft tot zware uiscussien Ook zijn er nog andere clausulen verbonden aan de making die het twijfelachtig doen zijn of zij zal aanvaard worden Wordt zij afgewezen dan moeten de executeurs eene Eidgwayli brary stichten Het meeste geld is afkomstig van zijne vrouw Anne Eidgway hiervan de naam Eidg waylibrary Er leeft te Parijs een onde heer Ridgway schoonbroeder van Rush die het gehcele testament aantast maar ook hij is zeer oud en ongehuwd Ik interesseer mij zeer voor dezo dingen omdat boeken eene levensvraag voor mij zijn en ik volstrekt niet alle boeken heb die mij noodig zijn Het is toch schande dat ecu arm professor als ik genoodzaakt ben geweest om Pertz Monuroenta Ucrraauiel historica zelf aan te koopeo Sedert jaren tracht ik een historisch seminarium te saohlen Allen Jackson en allen zijn er voor en ondersleuneu mij doch de noodzakelijkste boeken om de jonge lieden tot zdjicerkm aanleiding te geven ontbreken mij bijna geheel Dan is Ranke toch beter onder tcund geworden te Berlijn of Sybel ia Munchcn Voordragen en examineeren is niet genoeg om zulk eene historische school te stichten die al piedcstd van den staatsman kan gebezigd worden on daaraan ontbreekt het ons Wij hebben politici maar goen staatsmannen In Europa zijn natuurlijk ook vele politieke tinnegieters doch daar blijven zij dat hun leven lang en worden hoogstens leden van de Witte Sociëteit dat zeker heel aardig is Maar hier beproeven die ellendige onwetende praters liel land te rcgeeren en wij zuchten onder dio c Kpcrimenlen De slatuleii der liberale kiesvereeniging Burgurplkht te Sneek welke nu algemeen bekend gemaakt zijn geworden houden o a in de volgende beginselen de volksverlcgonwoordiging houde steeds controle op alle rogeeringshandelingen de census zij zoo ingericht dat geen gedeelte van den middelsland van hei iosdislrict zij uitgesloten de bevoegdhenl tot hetwelk zoodanig moet ingericht zijn dat ieder wiens maatschappelijke positie de daartoe vereischle kennis en onafhankelijkheid insluit het moge uitoefenen het rechtswezen zij eenvoudig en weinig koslbaar geheele vrijheiil van handel zonder belasting op dezen of op de nijverheid en afschaffing van alle in door en uitvoerrechten de belastingen moeten de ingezetenen naar evenredigheid van hunne inkomsten treffen volkomene scheiding van staal en krrk neutraal onderwijs van staatswege bereikbaar voor alle standen gratis voor behoeftigen bijin gratis voor minvermogenden geen subsidie voor bijzonder onderwijs ti ij het neutraal is len op ichle van godsdienstige en kerkelijke leerbegrippsn koloni ile regeling gegrond op de vvederkeerige belangen der volken Eergisteren bri ndde eene schuur behoorcude lol de pastorie voor de gemeente Streefkerk groo cndeols af doordien het vuur van eene zich daarin beviudonde stookplaals ligt brandiwte brandstoffen ill vlam zette Uok moeien de tuingoreedschappen van don predikant eene prooi der vlammen geworden zijn 011 eone korlbijilaande woning in oogeublikkelijk gevaar is geweest Door gepaste blusehmidilelon aan te wenden was al spoedig alle gevaar geweken eu naar men zegt is de schade door braiidassuraiilie gedekt LAATSTE BERICHTEN Belgrado H Juli in lie rede lot sluiting der Skiiptsohina zegt het rogeiilschap dat de vcrhingde zclfslandighoid van iServie thans tol stand is gekomen en dat hel zich zelf eene conslitutie hooft gegeven terwijl het zich zonder blocdvorgielen de vrijheid heeft verworven Wordt do ze vereenigil met orde dan zul Servië bloeien Parijs 1 Juli Het loutnal OIBciel deelt t