Goudsche Courant, vrijdag 16 juli 1869

mcJi dat di kfi er iiirfügcnsta iiidc de prorogatir villi het wetgevend iiclinani doiulcrd ig te St Cloud receptie zal Jioudcu Washington ia Juli De beer Fisch deelt mede dat eiinc gemengde commissie zich zal ver enigea om do inanoieele eischen van amerikaansoiie burgers teu opzichte van l exica gedaan Ie onderzoeken Belfast 14 J l l enc katholieke schjol alhier is aangevallen door ecne volksmcnigte en letterlijk yerwoest De politie is met een hagelbui van sleepen begroet doch in weerwil daaivan mocht zij er in slugeu de orde te herstellen Brunn H Juli Gisteren eu eergisteren hadflen hier ernstige ongeregeldheden onder de arbei dersbevolking plaats De tusschenkomst der militaire raacht was uoodig en daar er met ste neu naar haar geworpen werd maakte de laat to gebruik van hare wapens tengevolge waarvan 2 personen gedood en 12 gewond zijn Er yn vela maatregelen beraamd ten einJe eene ierhaliiig der onlusten te voorkomen GcflieiiKde Berichten Twsohen Chili en SiKinje is ouder bemiddeling der vcrcenixde staten een wa ieustilstnnd gesloten voor onbepaaldcn tijd Tfl Harderwijk ia uit Jura9ao aaugekomen ecu ouderofti icr die 80 dienstjaren telt Dq bockdrukki rS gezcUen te Ilecrenvccn hebben het werk iges taakt Ook te Delft wordt de oprichting voorgesteld eener hoo re buiperesseU Scbool Kew Foundlaud ia opgenomen in den etatcubond van JDn gclschAmerika i b chiüi e3che regecring heeft concessie verleend tot eene leK grafische verbinding met S Fraucisco Te Lima heeft eene demonstratie pluuts gehad ten gnustu ider cubaanachc ïnsurgentcn Dq Fenians in Noord Amerika beginnen weder samen te spunoeo De wetgeving te Zurich zal in overeenstemming met de nieaWQ grondwet hervormd worden in zuiver dcmocratiscb u geeat Op da noord westkust van westelijk Italië is een uitgestrekte jtaarlenoesterbank ontdekt In Frankrijk worden jaarlijks meer dan é millioen tonnen steenkolen tot cokes gevormd De mijnwerkers van Carmaux bij Alby hebben ten getale van 1200 den arbeid gestaakt De president van Bolivia heeft do dictatuur nedergelegd Ag constitatie is hersteld Turky ti ia nog eens geslaagd iu het plaatsen ecner 6 pet leeniög tegen 65 a 70 pet D vcrkieiingen in Mexico liju uitgcalien ten gunste Aer regcering In Nararra dragen de pastoors wapenen zelfs als zij naar de mis gaan Cum9ao wordt geteisterd door naiihoudunde droogte Te Pampelona verwacht men ecuo beweging teu gunste van don Carlos De em m ipatio der bucren is bijna voltooid in Kuslaud De goedu verstandhouding tussclien du vereen statun en Canada zal nog verbeterd worden door het sluiten cener faandelsoveree 11 ko nist Op Portorico is ccne revolutie uitgebroken tegen Spanje do stad Ponco is verbran Te Kiew 18 ceu Parijzennar gearriveerd op zijne vdocipède hij B ai do reis over Wcenen Kriikan Lcmbcrg on Z jtomer Te Yokuharaa hebben inlanders pogingen aangewend om het franscho consulaat in brand te steken In het liceum Louis Ie Grand te Parijs hebben ongeregeldheden plaats gehad Het S2ste bataljon der nationale garde te Dercy dut de stembus niet mocht bewaken cu dus een bewijs van wantrouwen heeft ontvangen is thans Olltv n cnd ïn beide legers op Cuba woedt cholera op schrikbarende wijze Maandag avond hebben te Cork bloedige ongercgeKlIicdcn plaats gehad Op 1e Turksch Perzischo grenzen heeft ccn gevecht plants gehad waorin de Turken do overhand beliieldeu M A E K T B E R I C II T E N Gouda 15 Juli Tarwe bnigt hoewel met moeite vorige prijzen op Tarwe Poolschc per ÏIOÜ kilo ƒ 335 Roode KI f 340 Zeeuwsche per mud ƒ ü a ƒ 10 85 l oldertarwe ƒ 9 75 ii 10 26 Itoggc onveranderd ƒ 8 a 9 30 ierst onveranderd ƒ 40 a 7 25 Haver onveranderd Lange 3 5 h 4 1 0 Korte 4 60 u 5 50 Boekweit de beste soorten ƒ 5 hooger minder onveranderd Noordbr ƒ 255 il 275 l a irdebooncn ƒ 7 60 a ƒ 8 Duivebooncn ƒ 8 70 aƒ9 S0 Hennepzaad ƒ 8 10 i ƒ 8 35 Witte en bruine booiicn iiider handel De aanvoer ter veemarkt was min aanzienlijken werd alles vlug verkocht tot lioogc prijzen Oukwaren vette schapen en lammeren zoowel als varkens en biggen zeer gezocht Kaas aangevoerd l 2 partijen 21 a ƒ 27 Goebotery 1 30 a ƒ 1 4ü VVcibotcr ƒ 1 10 ü ƒ 1 20 Burg orijjko Stand lKi u N H J li DiiK 1 1 1 Lolllun ca C v ia Italn 12 J l l uin Hll i li alHlli uJcis W U ï n noolon CU J M ilo Moor Pliilipiiinn oiijors P tcv licTk oa S Jca Hertog Pittüratlla ouders K van ilcr Hcij en A J vaa ilcr SraceJe l iwtjr oadcrs J 1 vaa lit Vater en A N do Koniag 3 Juli David oader3 M M Kij cr en G Mendels Helena Cornelia ouders T Viraly ca JE J E Lcdcboer 14 Juli Anna Maria oudera N C Wiuxer cu M vaa Vleuten OvuiLEDtN U Juli 13 Groeneudaal 11 w M van Beuren 7 w 13 C A J iiea ekamp U w Gmuwu 14 Juli L J Immerze en F Voordewiud J Oostcrwijk en C Tromport H C Keijsor an A van Aken ADVERTENTISN M HENDEIKUS CHKISTIANU3 KEIJSER Ijl van Eischeti i ANTJE VAN AKEN isl Qmda 14 Juli 1869 fcjSg nBj Eeniffe kennisijevinf Bevallen van eene Docliter M J E VIRULY Li DEBOEit GoLDA 13 Juli 1869 Heden overleed ons geliefd dochtertje RIJNHARDINA JOHANNA in den ouderdom vaii ruim een en een half jaar C J C PRINCE C J D PRINCEDE JoNO Gouda 15 Juli 1869 Het dochtertje ons den 24 April geschonken werd ons heden weder ontnomen H J BEUSEKAMP GoDDA J C BEUSEKAMP l Juli 1869 Gabeij De AFDEELING GOUDA der LIBERALE KIESVEREENIGING heeft in hare vergadering van 12 Juli j l besloten ter verkiezing voor den Gemeenteraad te stellen de volgende candidateu M A A VAN BERGEN IJZENDOORN D W WESTERBAAN J A liEMY M J H VAN GENNEP M P P P KIST aftredende leden Het Bestuur L M VAN KOOTEN Voorz C L WALTHBR Onder Voorz D LULIUS VAN GOOR Penuiugm P GOEDEWAAGEN D C A TEBBENHOFF K JONKER H W P BONTE Secr De OPENBARE PEIJSUITDEELING aan de Lekiilingen der Latijn so he School zal laats hebben oj Zalurdag e k den 17 Jiilij des middags ten 12 ure in het lokaal der hoogere Burgerschool ünLiergeteokende uoodigt alle vrienden der Letterkunde uit die plegtigheid met hunne tegenwoordigheid te vereeren GüUü v D TERPSTRA 18 Julij 1869 Rector TE HITJTJiEt Eene GESTOFFEERDE KAMER op een Ier bi ste standen Te bevragen met fram o brii M ii of in pef soon bij deii Uitgever de er uirant De Kiczersvereenigiiig KONINO en VADERLAND in het kiesdistrict Gouda heeft voor de verkiezing van vijf leden vau den Gemeenteraad welke zal plaats hebben op Dinsdag 20 Juli e k tot candidaten gesteld en beveelt als zoodanig aan de aftredende leden do Heeren J A REMY M J H VAN GENNEP M P P P KIST M A A VAN BERGEN IJZENDOORN en D W WESTERBAAN Latljnsck School te Gouda De ondergeteekende maakt bekend dat het examen van toelating zal plaats hebben op VRIJDAG 16 JULIJ e k des middags ten TWAALF ure iu het lokaal der School Er bestaat gelegenheid voor kostieerlingen bij den Heer J L TER WEN Docent iu de Wiskunde en N Talen Gouda D TERPSTBA 25 Junij 1869 Rector Echt Dantzinger verkrijgbaar in de NIEUWE ROTTERDAMSOHE WINKEL op het Veerstal wjjk B n 130 bij D DE KNIJP Slijm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als maagVOrSterkend gebruikt worden door hare werking spijsvertering zaer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zaoht laxerend i ijn zijn tegen 32Y3 cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar by de navolgende Heeren te Aarhindervecn J F Allart Amsterdam M CIt ban C Droogisten Heilige weg Dn 321 en Huidenstr KK 278 Bodegraven B Versloot Bommel Zall J v d Yegle Delfl E Wilscliut Delfshaven J Kooh Deventer Gebroed Timan Dirksland I de Vries Dordrecht II J Qiltay Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Hage Visser in de Spuislraal Harderwijk A ireidanus Haastrecht K Oosterling Leijden 1 T Terburgh Ilaaricmmerstr Moordieelil G H Post OiidcHalcr 11 J Knijper liollerdam v Santen Kolff korte Hoofdstccg Schiedam V d Hoeven en Numan Schoonhoven A WollT Ticl A J Faassen Utrecht F Allena op den Steenweg over de Donkerstraat n 872 Vlaardiiigen J M Lagerwcrff Zevenhuizen A Prins De SLIJM en M AGPILLEN bereid volgens liet echte recept zijn door mij te Gouda alleen en uihluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op de Hougstraal LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de handceekening van J J S ilUI UI ER apotheker welke handteekening zloh ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn cii zich te wachten voor het gebruik van een iiamaakscl lat men Iraclit in omloop Ie brengen 32 WAi l mk v i A lirndmini 1869 GOU Nieuwsfei De uitgave dezer Courant geschil WOENSDAG en VBIJDAG geschiedt dq tti iï in deJ IMN8DAG DONDÏJ IDAG I AG De prfls per d o ma franco per post 2 De ioaeiulii van Oe verkieziDicn n Gemeeii eraadl Vertalg slot De kosten van het ligar ondJ bedragen 21 183 78 t Aan sJ geheven 7700 35 zoodf t de kos Itsger onderwjjs waren cigeveer nog geen gulden per injvoner dit c fer als men zich wie somiii door vele steden in het jouitenlaud van het onderwas bestfedt Wij klagen over het dure oqlerw s al dat naar ik meen in New Yord meer dan 10 per hoojd bedragej aan onderwjjs besteed i goed op I en een verklaring dat de hulpml het onderwas wein gj of niets overlaten is vene vankvoldoende den uitmuntend te zgn Ongeveer 1 plichtige kinderen maftkten gebrd onderwijs op de dagsaiolen We ren zullen dus in deifc gemeen onderwijs vertoken zy groot is gens het verslag hel getal vonj vroeg de schooL verlag m ten gevj zucht der ouders on hen reed i hunne verdiensten in liibriok of de behoeften des gezi s te doen plaatselijke schoolconmissie hotiilj bezig met het nemqi van allo welke binnen haar bereik liggen bestaande schoolverzum tegen te verzuim is de algemene klacht worden in het verslaj vermeld ken kunnen door een autoritj weggenomen Geen 1 herstel van indien niet de burgei i beprjjpen plicht is daartegen r et kracht t Konden alle werjbazen alle besluiten om niemand in hnn fabriek op te nemen üo liot voii onderwjjs had genq en dan zimi naamste oorzaak weggenome ui duur het schoolverzuim moeten o De bezwaren om idit doel te gering in evenredigloid van lui dat men daardoor zos bewerken Gil fabrieken waar het werkvolk beli MMmiMIMWiHPgMM