Goudsche Courant, zondag 18 juli 1869

loor eeu buinstiug cilnikt veol is Jiiarovor reeds getegJ en geschreven hot verkeerde is herhMMelflk aangetoond tegenover alle bestrijding bewaart de gemeenteraad het stilzwjjgon en behoudt de belasting Wanneer de gelden volstrekt niet gemist konden worden men Jioude dan in die belasting moeten berusten maar is dit zoo zeker Konde men door bezuinigingen de uitgaven niet verminderen Hoo wordt het gevonden in andere gemeenten die geen gemaalbelasting innen Men moge daar geen scholen bouwen voor f 20 000 maar men behoeft ook de schande niet te dragen om onder de hulpbehoevende gemeenten gerekend te worden Door de afdeeling Gouda der kiezersverecnigiflg zjja de aftredende leden van den gemeenteraad weder kandidaat gesteld en het is te verwachten dut allen met overgroote meerderheid tot leden van den gemeenteraad zullen herkozen worden de discussion op die vergadering gehouden bewijzen echter dat de burgery niet met die gemaalbelasting is ingenomen n men daarvan zoo spoedig mogelgk ontslagen wmscht te worden Stelde do kiezersvergadering de aftredende leden van den gemeenteraad als kandidaten zg besloot tevens om op het belastiugèitelsel der stad nader terug te komen en pogingen aan te wenden om verandering te Terkrygen Beamen do kiezers het gevoelen van de kiezoTsvergadering dan stemmen zy op aanstaanden dinsdag de hecien mr A A van Bergen Uzendoom J Remy mr J H t Gennep mr P P P Kist en D W Westerbaan maar ondersteunen tevens krachtig de pogingen die aangewend zullen worden om ons belastingstebel te verbeteren Mogen die pogingen met een goeden uitslag bekroond worden Algemeen Overzicht Gouda 17 Juli Nog altjjd is te Parjjs geen ministerie benoemd eengeheel nieuw ware wellicht gemnkkel ke zamen te stellen dan een gewjjzigd zoo als men wil beproeven Een nieuw stelsel eischt nieuwe menschen De plotselinge prorogatie terwvjl een aantal ledaa nog toegelaten moest worden is eene vreemde en ongewone wjjze van handelen toch was het ongeraden om daartegen zoo hevig op te komen Is door Jules Favre geschiedde Men moet het vorkregene niet in de waagschaal stellen om eenig gebrek aan vorm Napoleon is nu zoovele jaren gewoon als oppennachtig en onfeilbaar geëerbiedigd te worden dat hjj zich nog dikwflls vergissen zal in de toepassing derv rmen De overwinnaars zullen ernst en volharding hehoevim om zich te handhaven in het bezat van het verkregene en op het nieuwe pad verder te gaan Het ontbreekt niet aan gerncltten betref nde de personen die als ministers zullen optreden maar zeldzaam worden die voorspellingen bevestigd de keizer is raadselachtig en houdt van verrassingen Gladstone heeft terstond open verklaard dat hy bijna al de amendementen zoude liestrijden in het hoogerhuis op do ierscho korkbill aangenomen Het lagerhuis heeft dan ook reeds de twee voornaamste wiJziginRon verworpen Ijetreffende het nfnlnmi van gronden en het vrrloouen van dutatieii aan katlioliolcon en Presbyterianen Het roode boek geeft bljjk van den helderen zin van den minif ter van Beust hjj erkent do onmogelijkheid der instandhouding van het concordaat en wil Oostenrijk vrij maken van do roomsche Curie en het verzet der bisschoppen in de eerste plaats krachteloos maken De strijd zal hevig zijn maar de volksgeest ontwaakt en bfl vasten wil zal de zetlelflke kracht vooroordeel en bijgeloof doen zwichten voor het aanbrekend licht De opstand op Cuba zal wel overwonnen worden nu de president Grant alles wil inspannen om do burgers van de republiek tegen te staan in hun flver om krjjgstuig en manschappen over te brengen naar dat eiland waar de strgdende partyen gedecimeerd worden door de cholera ENGELAND In het huis der gemeenten heeft de heer Gladstone aangekondigd dat hy al de amendementen door de lords in het wetsontwerp tot opheffing der iersch staatskerk gebracht afkeurt en de verwerping van bijna allen zal voorstellen met inbegrip van die op lie schenkingen aan protestanten ea katholieken In liet huis der gemeenten is het amendement oor het huis der loriü gebragt in het wetsontwerp op de iersche staatskerk strekkende om de commissarissen te magtigen asn de katholieke en presbyleriaansche geestelgken gronden af te staan verworpen met 326 tegen 237 stemmen het amendement om bet overschot van de opbrengst van den verkoop der kerkelijke goederen te besteden aan dotatien voor de katholieke en presbyteriaansche cerediensten is mede verworpen met 846 tegen 222 stemmen FBANKRUE Eene opmerkelijke byzonderheid zal uit de beloofde hervormingen i oortvloeien Oe kamer zal namelijk voortaan iJAfe haar bureau benoemen Dienteitgevolge zal als zg weer bycenkomt de afgevaardigde die de oudste in jaren is tijdelyk het voorzitterschap waarnemen Weet ge wie die persoon is Niemand anders dan Raspail een der onverzoeiilykeu De linkerzyde heeft gisteren op voorstel van den heer Jules Simon besloten hare dagslijksche bijeenkomsten voort tr zetion Die leden welke Parijs verialen zullen hun adr 3 behooren op te geven ten einde men hun zoo noodig onvcrwyld mededcclingen kan doen De l atrie verleent eene plaats aan de volgende msdedeeling uit s Uage De nederlandsclic regeering heeft zich gehaast voor zooveel haar aangaat hare goedkeuring te verkenen ann de schikking tnsschen de frauscho en belgische regeering getrolt cn ter zake der spoorwegen Aan die overeenkomst hechtte zij groot gewicht uit het oogpunt van han lcl en vooral uil een staatkundig oogpunt Ten gevolge toch van de vergrooting van Pruisen heeft het kabinet van den Haag gemeend een nieuw stelsel van verdediging te moeien aannemen ten gevolge waarvan de steden Uotterdam Utrecht en Amsterdam bevestigd zijn geworden en Nederlands leger en vloot zijn gereorganiseerd Desniettemin liep Nederland gevaar door zijn nabuur te worden overvallen alvorens tijdige hulp kon worden verleend ïhans is dit gevaar verdwenen Indien zich omstandigheden opdeden welke in den tegenwoordigen slaat van zaken in Europa niet behoeven te worden gevreesd dan zonden treinen uit Frankrijk rechtstreeks Nederland kunnen bereiken de bedreigde punten kunnen dekken en de plannen der vijanden verijdelen Men mng wel aannemen dat deze mededeeling in het bureau van de Fatrie is gefabriceerd en het uitvloeisel is van de daar hcerschende phantajiecn DÜITSCHLAND De berichten aangnande den stand der granen en andere veldvruchten uit Oost Pruisen ontvangen luiden zeer gunstig De bevolking der provincie en vooral de landeigenaren en plattelandsbewoners verkeeren nog meerendeels in nadeelige omstandigheden Een groot gedeelte der grondbezitters heeft ïich genoodzaakt gezien boerderijen enz te gelde Ic maken De regecring l ccft der provincie onder steuning verleend men horde tich evenwel daaraan eene rnirae bctcekcuis te geven De voorraad specie in de pruisischc schatkist als gereserveerd staatsfouds thans voorhanden bediaagt 23 millioen th Hierbij zal spoedig nog een milliocn komen en daa mede zal het maximum der som zijn bereikt welke do schatkist mag bezitten Deze wettelijke bepaling is een doorn in de oogen der regeering Zij verlangt de handen even vrg te hebben als vóór hot uitbarsten van den jongsten oorlog Ten aanzien van het bedrag dier gelden enz enz geeft de regeering van tyd tot t d inlichtingen aan cenige leden van den landdiig en van het huis der heeren die na gehouden inzage verklaren dat i alles in de gewensohte ordo hebben bevonden Oe stenden van het groothertogdom Hessen hebben hunne beraadslagingen over de begrooting voor 1870 ten einde gebragt De inkomsten zgngeraamd op 10 353 922 flor en ten gevolge vande wijzigingen in vele posten van uitgaaf gemaakt is er een vermoedelijk batig slot van 866 606 flor de raming door de regering ingediend liet eenbedrag van 236 861 flor ongedekt OOSTENRIJK Sedert kort ia een staatsgerechtshof van eaMstla opgericht dat Reichsgericht wordt genoemd l eze rechtbank samengesteld uit de aanzienlijkste mannen van het land zal voortaan te bcsliuen hebben in conflicten van oonsiitntionneelen aard tusscben de regeeringen en het volk Haar eerste plicht zal dus zijn het handhaven der constitutie en daardoor de rechten van den burger Bg den hongoarschen rijksdag zal worden ingediend een wets ontwerp over de vrijheid der geloofsbelijdenissen Daarin worden alle sekten ia hare plichten en rechten voor de wet gelgk gesteld De eedsaflegging zal worden vereenvoudigd al de verouderde uitdrukkingen van een naar onze tegenwoordige opvatting barbaarschen tgd wordenafgeschaft en door de eenvoudige formule ik zweer vervangen Het huwelgk wordt in het bedoelde wetsontwerp voor eeue burgcrlyke overeenkooMt gehouden SPANJE Van eenige zyden wordt er op aangedrongen dat de koningskeuze worde bespoedigd de ongeduldigea moet men onder de minst l berale partyen zoeken Oe Epoca dringt er bg de constitueerendc eortes op aan oia zich in eene gewone tweede kamer te herscheppen den senaat bijeen te roepi en over te gaan tot de keuze van een monarch De reactionnaire unionist Canovas del Castillo is voornemens deze kwestie vóór de verdaging der eortes op nieuw ter sprake te brengen Oe vijanden van Montpensier hebben intussohen een nieuwen spotnaam voor hem uitgevonden zij noemen hem Kaïn II omdat hij middellijk er toe heeft bijgedragen om zijne behuwdzuster Isabella uit het land te verdryveu en haar als koningin in zekeren zin dood te slaan Uit Madrid wordt gemeld dat de paus aan de geestelijkheid nog niet heeft toegestaan den eed op de constitutie af te leggen die toeslemming is nog niet ontvangen De eortes hebben de reorganisatie van de marine gelijk die door den minister Topete is voorgesteld goedgekeurd zonder dat hiertegen bezwaren zijn ingebracht Volgens dat voorstel zal de zeemacht beslaan uit 7 gepantserde schepen van 6 tot 40 kanonnen van 600 tot 1000 paardekrachten 6 groote schroefstoombootcn van 32 tot 48 kanonnen n van 360 tot 8U0 paardenkrachten 9 kleinere sohroefstoombtiolcn vun 2 tot 30 kanonnen en van 80 tot 200 puardckraehten 2 transportschepcn 8 raderstoombo Dten van 2 tot 16 kanonnen 2 zeilschepen en 2 iuslructievanrtnigen Tot bescherming der binnenwateren zullen drie kanonneerbooten en 84 groote en kleine zeilschepen dienen Het personeel zal bestaan uit 7500 matrozen 8600 zeesoldaten 4774 kuusttvachters BINNENLAND Gouda 17 Jüii Wij vernemen dat ter gelegenheid der aanstaande kermis alhier in het lokaal Nut en Vermaak eenige tooneelvoorsIcUiogen zullen gegeven worden door het geselschap van den heer Eloy Lemaire waarbjj MejuFvr Becrsmans ook zal optreden In de zitting van de eerste kamer van Donderdag was aan de orde het wets ontwerp regelende het onderwijs bij de kon militaire academie Oe heer van Bylandl verklaarde niet geheel voldaan to zijn hem kwam een tweejarig verblijf aan de academie niet voldoende voor In weerwil van dat bezwaar zon hij stemmen voor do zag De heer Sjhimmelr mi tegen de wet hy had m t wachten tot het volgend do gelegenheid te zijn de zJ stelde groot vertrouwen ii J in hetgeen hy door een s iJ ken Ook de heer Messcl r wikkelde eenige bezwarer door deze wet zou krijgen digheden versierd die e el zonder die kundigheden te noodig hebben Door d i werd het wets ontwerp bi tJ daarna werd het oangenon men die van de hh Sc i Oye en Messchert van Vol t kamer tot nadere bijeenroe i In de vergadering de Holland die woensdag g subsidie ten behoeve van i i stommenonderwgs te Uott meerderd en alzoo op 85 gtel van ged staten tot he voor bet veranderen van i Dirklandsche Sas en Herkir j Nieuw Knutijer en Kraagentt De prav begrooting voor rijks bestuur is werd dosrn gaf de voorzitter naar aanlï der afdeelingen gedane opm hg ti i gevolge van een onl nister van biunenl zaken kr Ëxc een plan heeft om tot cl wing van het Sinnenhof o de begrooting voor enkel p delijke inkomsten en uitgaven y art 3 kosten voor het in de dagbladen werden gedl om in de najaarszitting een tot het geven van meerdere handeliogen der staten By hoofdst VIII subsidie ten t dienit had eene uitvoerige aanleiding van een voorstel vJ Limburg om de beide posti ƒ 18000 tot de helllt e verj voorstel door den heer PiJ beide posten voor memorie ui nrt der onvoorziens uilgnvJ verhoogen Beide deze voorst pen en de post goedgekeurd men Oe vergadering werd Door Z M zyn beno de protest gemeente in Ned I Vaber DJz pred te OssenJ dersma pred te Britsnm Nieuwe Niedorp S H A L Ankeveen en W P U Mou oord Drenthe Ooor den minister van bi gende circulaire gericht aan konings in de provinciën financiën deelt my mede datl gebleken is door de gemeentelT met den post stukken op denl worden toegezonden die geenei tot de ambts oorrespondentie van briefport is toegestaan geconstateerd dat door een gciL sollicitanten naar eene vacanl overgelegde bewijsstukken hu ui het gemeentebestuur hunner wl ruggezonden en er bestaat geJ veelal de terugzending van sti eyengemeld geval door byzonj eigen belang aan de gemeente gelegd op die wijze geschied l dingen van de bepalingen opl vrgdommen zyn voor de pol moeielijk te constateeren Ovfl langen van mijn amblegenool G de gemeentebesturen te herl drukkelgke bepalingen der lual 3 van het kon besluit van 5 dat de verleende port vrijdom staan voor de briefwisseling vi zaken waarin het algemeen bul In de donderdag gohoudJ dering vnn het nijverheids ooif tot nieuwe direotouren do hecr Rotterdam A A G van Itcrl A T Delprat te s Gravenhu gemecne vergadering zal te Tilf den Vier honoraire leden zij landsch Oost Iudie waaronder MMtaMMU v aa