Goudsche Courant, zondag 18 juli 1869

zon hij stommen voor de wet waarin hij veel goeds zag De heer Schimmelpcnmnck vnn der üijc sprak tegen de wet b j had met de regeling nog willen wachten tot het volgende üiltingjnar om meer in de gelegenheid te zijn de zaak te beoordcelen Hij stelde groot vertrouwen in den minister maar niet in hetgeen hij door een schoolmeester deed uitwerken Ook de heer Messcbert van VoUenhovun ontwikkelde eenige bezwaren liij vreesde dat men door deze wet zou krijgen militairen met vele kundigheden versierd die niet bepaald noodig zijn üonder die kundigheden te bezitten die zij juist wel naodig hebben Door den Minister van oorlog werd het wets ontwerp breedvoerig verdedigd en daarna werd het aangenomen met 2 i tegen 2 stemmen die van de hh Schimmelperininck van der Oye en Messohert van Vollenhoven Daarna is de kamer tot nadere bijeenroeping gescheiden In de vergadering der prov staten van ZuidHolland die woensdag gehouden ia is het prov subsidie ten behoeve van de inrichting voor doof stommenonderwas te Botterdam met ƒ 1000 vermeerderd en alzoo op ƒ 8500 gebracht Het voorstel van ged staten tot het verleenen van subsidie voor bet veranderen van de wegen tussohen het Dirklaudsche Sas en Herkingen en tusichen de polNieuw Kraaijer en Kraajjenisse werd aangcnomeu De prov begrooting voor 1870 voor zooveel het rijks bestuur is werd daarna vastgesteld Hierby gaf de voorzitter naar aanleiding van de in eene der afdeelingen gedane opmerking te kennen dat hjj t gevolge van een onderhoud met den minister van biunenl zaken kon medcdeelen dat Z Ëxo een plan heeft om tot de trapsgewijze verbouwing van het Binnenhof over te gaan Ëvenzoo de begrooting voor enkel provinciale en huishoudedelijke inkomsten en uitgaven voor 1670 Bij hoofdst V art 3 kosten voor het plaatsen van stukken ia de dagbladen werden ged stoten uitgcnoodigd om in de najaarszitting een nieuw voorstel te doen tot het geven van meerdere openbaarheid aan de handelingen der staten Bij de behandeling van lioofdst VIII subsidie ten behoeve van den eeredienst had eene uitvoerige discussie plaats naar aanleiding van een voorstel van den heer Bocst van Limburg om de beide posten ten bedrage van iSOOO tot de helft te verminderen en van ceu voorstel door den heer VincotTs gedaan om de beide posten voor memorie uit te trekken en het nrt der onvoorziene uitgaven met geiyke som te verhoogen Beide deze voorstellen werden verworpen en de post goedgekeurd ra 32 tegen 28 stemmen De vergadering werd daarop gesloten Door Z M zy benoemd tot predikant bij de jiroteat gemeente in Ned Oost Indië de heeren I Faber DJz pred te Ossendrecbt c a Y Badersma pred te Britsnm J de Joug pred teNieuwe Niedorp S H A Begemann pred teAnkeveen en W P II Moulijn pred te Schoonoord Drenthe Door den minister van binncni zaken is de volgende circulaire gericht aan de commissarissen des konin s in de provinciën Myn ambtgenoot v in financiën deelt my mede dat gelijk herhaaldelijkgebleken is door de gemeentebesturen aan elkandermet den post stukken op don voet van dienstzaken worden toegezonden diu geenerlei betrekking hebben tot de ambts correspondentie waorvoor vrijstelling van briefport is toegestaan Nog zeer onlangs is geconstateerd dat door een gemeentebestuur de doorsollicitanten naar eene vacante onderwijzersplaats overgelegde bewijsstukken hun onder couvert vnn het gemeentebestuur hunner woonplaats werden teruggezonden en er bestaat gegrond vermoeden dat veelal de terugzending van stukken die gelijk in evengemeld geval door bijzondere personen in huneigen belang aan de gemeentebesturen waren overgelegd op die wijze geschiedt Dergelijke overtredingen van de bepalingen op het stuk der portvrijdommen zijn voor de post ambtenaren uiterstmoeielijk te constateeren Overeenkomstig het verlangen van mijn ambtegenoot verzoek ik U H E G de gemeentebesturen te herinneren aan de uitdrukkelijke bepalingen der laatste alinea van art 3 van bet kon besluit van 5 juli 1850 houdende dat de verleende port vrijdom uitsluitend is toegestaan voor de briefwisseling van nmbts of dienstzaken waarin het algemeen belang betrokken is In de donderdag gehouden algemeeue vergadering van het nijverheids congres zijn benoemd tot nieuwe directeuren do heeren A C rnmer te Kottordam A A G van Iterson te Gouda F A ï Dclprut te s Gravenhage De volgende algemecnc vergadering zal te Tilburg worden gcliüuden Vier honoraire leden zijn benoemd in ncderlandsch OostIudic waaronder twee icgcnteu De provinciale staten van Friesland licbbcn krachtens de bekende pp vinciale verordening weder onderscheidene bedragen uit de provinciale fondsen verleend lot eeno verhooging der bezoldiging van de onderwijzers aan openbare lagere scholen toteen gezamenlijk bedrag van ƒ 455 Door de betrokken gemeente besturen zal gelijke som als alteram tantum worden verstrekt In Franekerndeel zullen 3 in Itauwerderhem 6 in Weststellingwcrf en in Wonscradeel 2 onderwijzers door dit besluit worden gebaat De provinciale staten van Utrecht hebben ƒ COO subsidie toegestaan voor de kosten van het bezoeken der werklieden voor de tentoonstelling te Amsterdam Het voorstel der oommissie om ƒ 1000 te subsidieeren werd niet aangenomen Bg besluit van grdep staten van Zuid Holland van 6 Juli 1869 ia bepaald dat de afzonderlijke jachten op waterwild voor dit jaar zijn geopend op Maandag den 2den Augustus aanstaande en dat mitsdien van af dat tydstip de uitoefening der jacbtbedrgven vermeld in Brtt 15 litt d eah der wet op de jacht en visscherij is geoorloofd wordende tevens herinnerd aan de bepaling van art 1 van het reglement op de uitoefening der jacht en visscherg in deze provincie knobtaos welke diejachten niet anders mogen plaats hebben dan op het water langs cle stranden oevers van de meren plassen rivieren mitsgaders op moerassige landen £ r is te Delft een request aan den gemeenteraad in omloop om het voorstel van den hterHartogb Heys betreffende de school van middelbaar onderwijs voor meisjes te ondersteunen waarop vele invloedrijke ingezetenen reeds geteekeud hebben Ook de directeur der hoogere burgerschool de heer de Veer eenige professoren aan de polyiecbuische school worden onder de onderteekeuaren gevonden De plaatselgke schoolcommissie is mede voor het voorstel eu de inspecteur vanhet middelbaar onderwijs de heer Stegn Parvéevenzeer Donderdag werd de internationale tentoonstelling van voorwerj v n voorde huishoudingen hetbedrijf van den handwerksman in bet paleis voor volksvlgt op plegtige wgze geopend Ten 12 ure werd Z K H prins Hendrik vertegenwoordigendeZ M den koning het gebouw binnengeleid alwaar hg plaats nam te midden der aldaar bgcengekomen autoriteiten commissien eu tfe oodigden Onderscheidene ministers waren mede tegenwoordig De algemeeue voorzitter mr D J baron Mackay richtte het woord tot le aanwezigen eu daarna hield Z K H prins Hendrik ter opening der tentoonstelling eene toespraak Nadat nog de burgemeester der gemeente Z K H een woord ter verwelkoming had toegesproken werden verschillende personen aan Z K H voorgesteld Vervolgens begaf zich het gezelschap naar de groote zaal om de tentoonstelling te bezichtigen Het orchest van het Paleis voor Volksvlijt voerde gedurende dat bezoek verschillende muziekstukken uit Nadat bet geheel in oogeuschouw was genomen werd Z K H in de arbeiderswoning op bet voorplein een lunch aangeboden Ten zes ure had een dinu plaats in het park Z K H prins Hendrik werd echter verhinderd daaraan deel te nemen De tentooustelling mag hoewel zij nog niet geheel geordend is belangrijk genoemd war Jen Echter maakt men reeds de opmerk ug dat vele inzenders den aard der tentoonstelling niet juist hebben begrepen blijkbaar uit de vele ingezonden voorwerpen met in betrekking staande met het bedrijf en de huishouding van den werkman De werkstaking der typografen zoo meldt de Arnh Ct uit Amsterdam beeft nu geheel opgehouden Zetters en drukkers ziju weder allen aan den arbeid met uitzondering iran hen die de patroons zelven minder gaarne in dienst badden en die deze slechts behielden uit meuscblievendheid De loonen ziju weder voor het overgi ootste gedeelte tot den vroegeren stand teruggekeerd de tijdelgke vorhooging tot 12 uit nooddwaug ingewilligd was slechts van korten duur Zoo sommige patroons dit olTer hebben moeten brengen en alzoo schadehebben geleden de schade vour de gezellen die aan de wer staking deel namen is nog veel grooter geweest De uitkeering aan de werkstakers door vrijwillige bgdragen van hen dif aan het werk bleven bijeengebMcht bedroeg voor de gehuwde ƒ 2 voor de vrijgezellen ƒ 1 5U per week De bond heeft niet uitgekeerd daar de werkstaking vrijwillig was Met zulk cenc luttele som als uitkeeniig kou uitden aard der aak de grove niet lang duren maarhet gevolg er van is tevens dat zeer vele typogr ifm hun lidmaatschap van den boud hebben opge zegd zoadat voor eene herhaling gecno groote vreet behoeft te bestaan Men beri jt ons uit Schoonhoven dat er geene eensgezindheid bestaat bij het stellen der uandidadaten voor de aftredende leden van den raad Twee leden de bli C J F van den Braak eu P Santman zijn aan de beurt van aftreding De eerstgenoemde is weder candidnat gesteld de tweede wenscht niet weder in aanmerking te komen om voortdurends ongesteldheid die hem verhinderde in den laatstea tijd de vergaderingen bg te wonen De schoonhovensche ifdeeling der lib kiesvereeniging heeft kOt candidaat gesteld den beer Q Lazonder terwijl de hr burgemeester J J Groeneveld ofschoon lid der afdeeliog ook als candidaat optreedt waardoor verbrokkeling moet plaats vinden daar geen van beiden overwegende populariteit bezit en deze verdeeldheid der liberalen de kansen vermeerdert van den tcgcn candidaat den hr O van £ wgk oudlid van den raad Te New York is uit de Ocean Bank een belangrijk bedrag aan geldwaardig papier ontvreemd De dieven hadden een vertrek gebuurd io d be nedenverdieping van bet gebouw waarin de bank gevestigd is en zij hebben zich van daar to Jt wegens den Zondag de bank geheel verlaten was door de zoldering een toegang daartoe gwbaand Zij hebben tot een bedrag van 250 000 dollars aa door particulieren gedeponeerde waarde papieren medegenomen en de bank zelve omstreeks 30 000 dollars ontstolen doch eene waarde van ongoveer 380 000 doliars achtergelaten De politiedoet onderzoek maar waarschijnlijk zal de bank om het vsrlorene terug te krggen in eene schikking moeten treden met de dieven gelijk zulks meermalen gebeurt Beeds is 4000 doll uitgeloofd voor bet teruggeven der papieren I I 1 I I I I I I I sssmmms LAATSTE BERICHTE N Londen 17 Juli in de zitting van bet Lagerhuis heeft de heer Otway geconstateerd dat Turkije stappen doet om aan de Christenen op Creta civiele en godsdienstige rechten te verleenen Vervolgens ziju de discnssien over de amendementen hervat Parijs 16 Juli Het kabinet is niet geconstitueerd de pourparlers worden voortgezet Gisteren avond heeft de keizer op Suint Cloud tegenover afgevaardigden Wier geloofsbrieven nog niet waren onderzocht verklaard dat het nieuwe kabinet de quaeslio zou onderzoeken of de kamer moet bijeengeroepen worden Lissabon is Juli Uit Bio Janeiro wordt van 25 Juni bericht dat aldaar ddpSches zijn ontvangen waarin melding wordt gemaakt van twee overwinningen op de Paraguyanen en van de vestiging van een voorloopig gouvernement tu Paraguay Gemengde Berichten Do uitzichten op den oogst zijn in Spanje zeer berredU gend men vernacht dut de uitvoer aauzieolijk zal kunuen zijn De werkstaking der metselaaragczeUen duurt te Stokholm voort De rcgecring van Augsburg heeft besloten Tcortaan all cOiTporatie geenc kerkelijke feteten meer bij te wonea Tc Boticn hebben lOOüO peraouen eeno proceuie gehoQden om den wijnstok te zuiveren van een schadelijk ioKot Voor de vier te Parijs nog openstaande plaatsen in het wetgevend lichaam wil bet revolutionnaire comité vier republikeioicbc uitgcvtekenen stcUon F at Ledru RoUin Vie tw Hugo en Barbcs De itnliaansche regeering wil de oprichting van middelbare scholen voor meisjes ondersteunen Men meldt uit Drontbeim dat in de omstreken van Andon rijke kopcrhoudendc en stceukoollagea zgn onidekt Prim heeft het nieuwe uiinisterio gepresenteerd aan de cortcs Keizer Napoleon lieeft van St Pierre bet feltcitatietelff gram outvaitgen over het leggen van den trausatlautiwhen kabel De londenschc bank heeft donderdag htt disconto verlaagd op 3 pet Nabij Schetüc ld hübbcu dezer dagen ernstige ongeregeldheden plaata gehad tusschen mijnwerkers dte lid waran vin haridwerksverefiiigiiigcn en hen die weigerden daarvan lid te worden Kr zijn bg die botsingen ettelijke dooden gevallen In du Zwarte zeo is thans ecu telegraaf kabel ter lengte an 2U00 engelsche inijlcn geUgd Hij is bestemd voor dd gemeeiischRp tusacben ludie eu bet westen vaa £ uropa Ciilcutta IS op 8 juni door een zwaren orkaan geteisterd Boomun werden omvergeworpen huizen beschadigd im alle aau den wind blootgestelde hutten geheel vernield Het dak van een hospitaal stortto in teu gevolge waarvan twee vrouwen omkwamen eu negen andere gewond werden Buiten de glad bleef geen cukclc pisang booin staande Burgerlijke Stand ihitoKKN li Juli bijna ouders l Bezem eu C Hlok 15 Conidis Nicolaua ouders 11 Spruit eu M Vtrbij 16 Jühnmics oudcrn J G van ieut en W J E Ikgeer Ovuti HifcN U J ili P C M Steovcna U w 16 Z uidvuüit 6 m It J Priuu 10 m Iti D liUnkcn 0j