Goudsche Courant, zondag 18 juli 1869

ADVERTENTIEN Ondertrouwd MARTINUS SPRUIJT JBANNETTE MARIE BüCHNER Gouda 16 Juli 18C9 RECEPTIE 25 Juli Ondertrouwd L KbLOSI en J H ROMEIJN Gouda 10 Juli 1869 Eeniije kennisgeving RECEITIE 25 JULI Heden overleed ons geliefd dochtertje ftlJNHARDINA JOHANNA in den ouderdom van ruim een en een half jaar C J C PRINCE C J D PRINCE r E Jont Qouda 15 Juli 1860 Heden qverleed in den ouderdoii van 50 Jaren onze geliefde Zuster Mejufvrouw ülONISIA BLANKEN J DROOGLEEVER FORTÜIJN N C DROOGLEEVER FORTUIJNGouda 16 Juli 1869 Blanken Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bjj het overlijden van hunnen geliefden vader den Heer E STOELENDRAJER betuigen de ondorgetcckendeu bjj deze hunnen opregten dank Wod A DUPPER STOELENDRAJER A ROMEIJN M E ROMEIJN Stoelendkajeu GoiTijA 13 Jnli 1869 De AFDEELING GOUDA der LIBERALE KIESVEREENIGING heeft in hare vergadering van 12 Juli j l besloten ter verkiezing voor den Gemeenteraad te stellen de volgende ctindidaten M A A VAN BERGEN IJZENDOORN D W WESTERBAAN J A REMY M J II VAN GENNEP M P P P KIST aftredende leden Het Bestuur L M VAN KOOTEN Voorz C L WALTHER Onder Voorz D LULIUS VAN GOOR Penningm P GOEDEWAAGEN D C A TEBBENHOFF K JONKER H W F BONTE Secr DEPOT VA N FIJNE OLUF SALADE OLIE uit NIZZA in ITALIË Bovenstaande olie welke zich door hare uitmuntende eigenschappen bijzonder aanbeveelt als zjjndo zjj zacht zoet van smaak zonder reuk blank en helder is ii 75 cents or flesch verkr i 5baav gesteld lijj Uebr KAMPHUIZEN KlEZKl SVKI KKNI ilN i tr t ® 1 Tot Kandidaten voor den Gemeenteraad togen Dinsdag a s 20 JuH worden oanbevolen de aftredende Leden Mr A A VAN BERGEN IJZENDOORN D W WESTERBAAN J A REMY Mr J II VAN GENNEP Mr P P P KIST W E K E L IJ K S C H E TOLKS LEERREDENEN vnn Ned Hervormde Predikanten die als het eenige fondament ter zaligheid predilten Jezus Christus en dien gcltruisigd 5 Cents per Leerrede De Prospccius en Proefnflevering van den vierden jaargang met Naamlijst van 63 H H Medewerkers zijn ter inzage in alle Boekwinkels en bij den uitgever J A Mulder ie Delft GOUDSCHE WEERBAARHEID 99 Ilcoron leden die verlangen deel te nemen aiuiden NATIONALEN SCHIETWEDSTRIJD nabij Utkecht worden verzocht zich uiterljjk MAANDAG den 19 dezer op te geven by H J STEENBERGEN Secr op de GROBNTMARKT wegens verhuizing naar de Hoogstraat GROOTfi OPRUmmiG togeu ongekend lage prjjzen Mede voorhanden eene aanzienlijke partij LAKENS TRICOT S CÜIRE en SATIN DE LAINE waaronder eenige stukken superfjjn MATLAKEN fransche en engelsche BUKSKIN GS zijn die ook beneden fabrieksprijzen zullen van de hand gedaan worden DI SDAG LAPPENHAG Openbare Vrijwillige VERKOOPING ton overstaan vnn den Notaris G J SPRUIJT residerende te Ouderkerk a d TJscl bij veiling en verhooging op VRIJDAG den 6 Augustus 1809 en bj afslag en combinatie op VRIJDAG den i Augustus 1869 beide dagen des voorniiddags ten 10 ure ten huize van den Heer e V VAN DEN BERGH logementhouder aan Slolwijkersluin bij Gouda van Eene kapitale BOUWMANSWONING met ruim 32 bunders itmuntend WEI HOOI BOUW en GRIENDLAND benevens nog circa 5 bunders extra best WEILAND alles staande en gelegen in de gemeente Bergambacht in Bovenberg hi biljetten breeder omschreven Verhuurd als volgt De Bouwmanswoning tot den 1 Mei en do daarbjj behoorende Landerijen tot den 1 lanuari beide des jaars 1871 tegen 1420 in het jaar en de 5 bunders Weiland tot den 22 Februari 1870 tegen 400 iu het jaar Betaling der kooppenningen 1 Novemlier 1809 Nadere informaticm zjjn te liokomcn ten kari lore van genoemden Notari Mrievcu friimv OPENBARE VERKOOPM G op MAANDAG 19 JULI 1809 dos voormiddags 10 ure zal aan het Veerstal en op eeu plein der Sociëteit Réunie in de Molenwerf te Gouda publiek worden verkocht AAN HET vekbstal Eene partij nieuw tMMERHOUT van verschillende lengte breedte en dikte bestaande in sljjpen vlotdeelen groenen dennen en vuren doelen ribben en latten achterdeelen schalen scheepshout e i eenig brandhout IN DE molenwerf Boomstammen Comediebanken blinden drie koperen GasOruamenten met kappen 1 zonkleed deuren ramen 3600 stuks oudo steen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Alles t bezichtigen in den morgen van den verkoopdag Nadere inlichtingen zgn te oekomen b den deurwaarder B H van de W RVE Sociëteit ONS GENOEGEN ZONDAG 18 JULI 1869 des avonds ten 7 ure bg gunstig weder door het corps der dd SCHUTTERIJ alhier Op een DORP in de nabijheid van Gouda vraagt men zoo spoedig mogelgk of met Augustus in een burger gezin EENE Protestantsche Godsdienst van goode getuigschriften voorzien bjj voorkeur die met het vak van Manufacturen eenigzins bekend is Adres met franco brieven onder letter X bij A BRINKMAN Boekhandelaar te Gouda Uit de hand te koop Een HECHT en STERK HUIS met PAKHUIS daarneven GBOOTETÜINen EEF met een Schuur gelegen aan de Wachtcrttraat bijzonder geschikt voor eene fabriek Te bevragen bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Aan den Heer ür J G POPP Prakt Tandarts Weeneii BognerstraatSi WelEd Gcb Heer Daar ik weet dat m j uw ANATHERIN MONDWATER reeds dikwerf heeft geholpen tegen Bloeding van het Tandvlccsch zoo verzoek ik UWel Ed icb Ulij per omgaande tegen Poslnissel eene flesch toe te 7cn len Met achting tecken ik ARNOLD HOTTINGER I lrtcalliT nm Althof Pod Krumpack ulier ff r Neustadt To verkrijgen Ic Gouda bij L Schenk winkelier op de Hongstra ir wijk A 123 te llollerdam bij F E van S inten Kolft apolh en A Sohippcreijn C bliiaHwe joreelciii vinkcl te s H ige bij J L F C Siiahllii apoth Ic Lcydcn hij E Noordijk j te Utrecht bij F Alteiia apolh te Amsterdam bij F van Windheim C verküophuis Ic Oudcwnter hij T J van Vrenmingen te Schoonhoveu bij A Wolft CÖRR ES PO M D E N T I R Voor cooigoD tijd reeds wi rd in dit blad eene aanprijzing ingc oiidni uit Iii t unburigo Alphen betreffende den heer Visker die dnar sich had doen kennen ali improviBatoif DcKcr dagm is hij hior ter utcdo twecmanl opgetreden Vier zijner hooulers z ndrn een stukje in dut zijne vnordiahcid cu kennis den hoogsleu lof toebrengt lutusaeheu blijkt het dat zijne soines sleehtfl spnarzonm worden bezocht Wat 10 daarvan de oorzaak bet onguustigo Beizocn de min gcschikto plaa 3 of de onbckendhtid on don persoon Gewoonlijk worden de ijcrsonen die ons bezoeken aanbefolon uit grootci e steden maar wij durven oua hocgonaaind geen oordeel aanuintigen rn zouden wenscben dat eenig bevoegd bcoordecIn n In nzich vciledifrin wildo irt publiek beter ni te Iichien dooi o n gemülivteid en uaouwkeurig viihl ig iiovVK Jhtd ttffi J ïinnknum 1869 GO De uitgave dezer Oourant WOENSDAG en VRIJ geschiedt de ütgave il DINSDAG lONDElif DAG De prgi per drie franco per pos ƒ 2 De Imendlng Kenftisg TEE Tan i belaoghebb lies Konin sn 6 Jul ij het patenti en N ihiereo ter den Heer verpligt i laalden voe mija vaa ehoorea tol De BUBGEMEE Ier kenois van da Heer Gommisearis i ZuidHolland op d verklaard De Kohieren vani jaar 1869 70 N Dat voormelde K steld in banden vaq daarop voorkomend den bij de Wet be bedeu ingaat de te welke de reclames Gouda len 19 Jii D Burgemei DE m i V In den laatstenl tijd was zeer op den voorgrond getre doling van dit olfismeen belJ medegewerkt tot e uitkomsl kiezingen De kd oniale qui onder de beoordeling van daartoe zon die neer uit li del jkheid moeten be8chou suit dat van zelfzucht De het meeste voordeel zal afw gemoederen meer dan die ui Daartoe behoeven de mtesto ten op een hoogcj trap vaa ontwikkeling te f aan Mas gaat ons allen o imiddelli ü kennen wg de geïiengde on hechten wjj veel iian die in den die steeds erheffen vreemdeling als 1 3t schooml land En nu wii men ons roeven wjj haddiu lang su zwjjgend toegezien dat de bemoeiingen weró ondermi nl ker geschud dooB den plothol aanval van de oofden dof overmoedig het v mnis der spraken over del school iii duizenden en tif iduizendi i laudgeuooteu gewtardeerd iv die do verbroedering des vol vorderde Die c iverhoedi rustte en outstejiJo mom protestant met e iuachtin 1ll HK ll lUW W iUl ir