Goudsche Courant, zondag 18 juli 1869

i mm rmkr r am ïmri glMHMp fpp Mli Wuensdai 31 Juli 1869 N 765 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advcrlcnticblad voor Gouda en Omslreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave IRKOOPING 1809 des voormidVeerstal en op eeu II in de Molen werf rkocht ESTAt ierhout van veren dikte bestaande en dennen en vuren li literdeeleu schalen iliout VËRV laiiken blinden drie rii t kappen 1 zonstuks oude steen Ferkoop zal worden jleu morgen van deu te bekomen b den WERVE lENOEGEN B69 des avonds ten lüTTERU alhier ibijheid van Gouda gel k of met 4 EENE van goede getuigbikeur die met hot ligzins bekend is onder letter X bfl laar te Gouba te koop nriS met PAKHUIS KEF met een Sohuur kt b zonder geschikt fta bij den Boekhan G POPP l Boffnerstraat i INATHERIN MONDieliolpeii legen Bloeding v oek ik U Wel Ed p ostwissel eene flesch nchting leeken ik IfiLD HOTTINGER tJ ost Krumpnch l i a lt 11 Solienk H inkclicr te llollerdam bij F A St liippcrcijn C 9 Huge bij J L F C Noordijk Ie Ulroclil r liim bij F vnn Winil Ouilcwatcr bij T J loveu bij A Wolff DENTIÊ iit blad eeuc aanprijzing hiu bctrefTcnde den heer all improvisatoif Itcxcr riü üpgctredan Vierzyncr yiic vaardigheid cu kenIn isachcu ii iVl het dat v orden bezocht Wat is seizoen de min gcschikto lu n persoon Cenuüolijk Iktn aanhoTi cn uit groo liiii oiiaaind geen oordcellx cenig bi vopgd beotirdro iii k l cter iti te lirhtm lii it L Ihtitkntiin De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Do pr s per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De BUEGEMEESTEB van Gouda brengt bij deze er kennis van de belanghebbenden dat door deu Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zttid llollaud op den 6 Julij 1869 z a exeoatoir verklaard De Kohieren van het patentregt over het dienstjaar 1869 70 N 1 en N 2 Dat voormelde Kohieren Ier invordering z n gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voel te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welke de reclames bcbooren te worden ingediend Gouda den 19 Julij 1869 De Burgemeester voornoemd DE GRAVE W 1 B V In den laatsten tijd was do schoolquaestio zeer op den voorgrond getreden en de behandeling van dit algemeen belang heeft gunstig medegewerkt tot de uitkomst der laatste verkiezingen De koloniale quaestie valt minder onder de beoordeeling van het gros des volks daartoe zou die meer uit het oogpunt van zedelijkheid moeten beschouwd worden en niet uit dat van zelizucht De vraag welk stelsel het meeste voordeel zal afwerpen beweegt de gemoederen meer dan die naar recht en plicht Daartoe behoeven de moeste onzer landgenooten op gen hooger trap van echt menschelijke ontwikkeling te staan Maar het schoolwezen gaat ons allen onmiddellijk ter harte Allen kennen wg de gemengde onzijdige school allen hechten wfl veel aan die instelling wij hoorden die steeds verheffen door inwoner en vreemdeling als het schoonste sieraad van ons land En nu wil men ons dit kleinood ontrooven wjj hadden lang stil gezeten en bijna zwflgond toegezien dat de school in duistere bemoeiingen werd ondermijnd wjj werden wakker geschud door den plotseliiigen en dricston aanval van de hoofden der katholieken die overmoedig het vonnis der veroordeeling uitspraken over de school die jaren lang door duizenden en tienduizenden onzer Itatliolicke laudgouooten gewaardeerd was als een weldaad die de verbroedering des volks gruotclijks bevorderde Die oiiverbocdscbe aanval verontrustte en ontstomdo menig weiiii f ijverit eii neder 11 protestant met miuaciitii Je onbeduidende pogingen van afgescheidenen en confossionneelen die kinderachtige en voorgewende gemoedsbezwaren waren machteloos tegenover het meerder en beter deel des volks dat de volksschuol lief had en wel zou weten te handhaven Maar nu men vreezen moest dat do gehoele katholieke partij zich vereenigen zoude om den orthodoxen de hand te bieden in den strjjd ontwaakten de onverschilligen en keerden zich althans gedeeltelijk tegen de nieuwe bestrijders De volksmaatschappij wa iraan de school haar ontstaan te dankeu bad herleefde tot nieuwe kracht om haar bedreigd erk te steunen en een goetle ijver vereenigde alwat nog eeuigzins vasthield aan vrijgevige beginselen Ouder het bestuur der voormalige republiek was de school gelijk toen algemeen bjj de verschillende volken gewoonte was vertrouwd aan de leiding en zorg van de staatskerk maar voor dat deze ten gevolge der omwenteling in 1795 bezweek was men begonnen in te zien hoezeer de scholen verwaarloosd waren en hoe uiterst weinig gedaan werd voor do opvoeding des Tolks Weldra vatte de Maatschappij tot nut van t algemeen die taak op en het is hare onschatbare verdienste dat zij de stichting der volksschool hoeft voorbereid bevorderd en voor een goed deel tot stand gebracht Na twee gebrekkige pogingen in 1801 en 1803 kwam onder deu Raad ensioiiaris do wet van 180 5 tot stand die tot in 1857 aan Nederland ten roem en zegen was Willem I haastte ioh zijne resrcering aan to vangen luet de vurige behartiging van dit v ilksbelang De nieuwe wet van 1857 bracht het beginsel der wet van 180G tot volledige toepassing verordende de algomeeuheid van het openbaar uidorwijs en verzekerde volledige vrijheid aan allen die de aangebodene golej enlieid zouden versmaden Maar nu corsi ontbrandde de h vigste strijd In 1800 was de partjzuehtige ijver bijna tot niet gedaabl m na 1813 was bet vrede vrede en gee i gevaar la igzaiuerhaiid Kwam er eiMiig verzet eu teriie t eer tot bet omle de eiiKelrii lie ii li ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN overmoedig krachteloos en slaperig de orthodoxen hebben daaruit moed gevat en geholpen door halfslagtige modderaars zjjn zg onbemerkt eene macht geworden De katholieken bestoken uit warme dankbaarheid de liberalen di hen in 1853 ten schild verstrekten en hoewel de gezamenlijke aanval van ultramontuMin orthodoxen en hardnekkige conservatieven schitterend is afgeslagen het gevaar is niet voorbg de kanker vreet iii stilte voort en de vrienden des lichts moeten voortdurend waken en strijden tegen do macht der duisternis De vrienden der volksschool zijn niet eenstemmig in het gene geschieden moet en w j willen in een volgend vertoog overwegen hoe de gemengde school beveiligd moet worden in den voortdurend n strijd Algemeen Overzicht Gouda 20 Juli liet cngelsche lagerhuis heeft niet toegegeven aan de eischen van het bevooroordeelde hoogerhuis De lords zullen nu andermaal uitspraak moeten doen en het is zeer te vreezen dat zg nog niet zullen bukken Dan kan men eene grooto agitatie en hevige tooneelen te gemoei zien die eindigen zullen in de vernedering van den trots der aristocraten die maar niet willen begrijpen hoe hun reeds zeer gedaalde in vloed govaar loopt geheel te warden ver nietigd De fransche keizer heeft een ministerie he roemd dal zeer weinigen bevalt vijf oudeministers blijven vier nieuwe van geriuge be teekonis zijn er bijgevoegd hot beste is de verwijdering van Rouher overigens zoM het eene teleurstelling zijn indien men niet zi h verzekerd hield dat het slechts ecu ministerie is van overgang om de zaken gaande te houden wij nieeiien niet dat de k izcr gezind is zooveel to © te staan maar wij vertrouwen dat de meerderlicid vfm hot wetgevend lioliaam standvastig zal voortgaan op den ingeslagen weg en zich niet tevreden zal laten HtcUea met mooie woorden Napoleon heeft opgehouden de staat te ijn l Tst is zijn buitenlandsche iuvL ge KiiiiKi nu verliest Inj ijn jivestigc in Krank rijt dat eens verloren nimmer terngkoert de par lemenlaire vormen znllen torugkeeren dan zien wij ileu kleinen neef worden wat de grooteQOU