Goudsche Courant, woensdag 21 juli 1869

I i I ji H uulu I M mcHl mii u maar nulu ii liij tu Jiiirdttukkig zii li xmKi logon iloii siroom los Ijjds 7 al liij jiuiimorlijk ie groiulo gaan Do koizer van Ooateurijk hoeft do delcgatieu harbiijk ontvangen en roept beider Hamenwerking in ter bevestiging der monarchie des vredes en van het crediet Dat üostenrijksch crediet is een reconvales jent die eonigzina aan de betere hand is maar zotj zwak dat nion alt d instorting vreest De republikeinen in Spanje organiseeren zich tot een geduchte macht die echter vreedzaam op de ontknooping wacht Eerst zal don Corlos een kans beproeven hy is naar men beweert uit Frankrjjk geweken n zal nu optreden aan hel hoofd van allen 4ie de tirannjj en de hiërarchie liever hebben dan de heerschappij van recht en wet BOTTENLAND ENGELAND Donderdag besprak le hr Gladstone de voonmnmste der aangenomen wijzigingen en schetste met oenige woorden welke houding het gouvernement ïou aannemen De heer Disraeli gaf in zyu antwoord zijn leedwezen te kennen over het besluit kr regeering om zich legen de amendementen Ic verzetten n gaf zich alle moeite om aan te tooiien l t de lofda nieta hebben gedaan om uïn beginsel Van de bill te vernietigen Ilct huis nam daaiop het amendement betreffende de beschikking over het surplus In overweging In een doorwrochte rede die meermalen werd afgebroken door luide toqjuivhiD en van leden der ministerieele partij betoogde de beer Gladstone dat het amendement behoorde e worden verworpen De heer Disrneli toonde de naoilzakclykhcid van bet tegendeel nan Nadat vervolgens nog eeuige tedon zoo voor als tegeu het amendement het woord baclden gevoerd werd het verworpen met ecne meerderheid van 124 slemmen 508 leden waren tegenwoordig Voorts werd door het lagerhuis boslolcn dat de invoering der wet met 1871 zal plaats hebben in stede van een jaar later zooals bij amendement van het hoogcrhiiis was uitgemaakt Vervolgens werd het gewichtige amendemeut krachtens hetwelk protestantsehe godsdienst leeraars nadat de staatskerk zal zijn afgeschaft kosteloos van woningen worden voorzien met 326 tegen 237 stcniinen verworpen In het lagerhuis heeft zich reeds ecne stemdoen hooren voor de volledige scheiding van kerken staat in Schotland De schotschc bladen zijnmet dat streven niet ingenomen De heer Stapleton heeft aan het huis kennis gegeven van zijn voornemen om de zaak van het oecumenisch concilie ter sprake te brengen hg zul tot de regeering de vraag richten of zij schrifielijke of andere mededeelingen kan doen betrekkelijk die zaak In het lagerhuis ia meermalen geklaagd dat de aanvoer van arbeidslieden uit eilanden der Stille Zuidzee naar de Australische koloniën in slavenhandel ontaardde Thans is er bericht uit Melbourne ontvangen dat in de maand Mei jl een Engelsoh handelsvaartuig hetwelk 100 zoodanige arbeidslieden tegen hunnen wil aanvoerde door een Britsch oorlogsschip aangehouden en opgebracht is De beriehten o atreiit de uitkomsten van den oogst luiden algemeen gunstig Men verwacht een overvloedigeu oogst vun granen en veevoeder en diensvolgons groote vcrmiiulering in de prij en van boter kaas en vicesch Onder i e beursbeschouwingen van de Times vindt men omtrent den handelop Nederland gunstige bfricbten Daar wordt gezegd dat gedurende het afgeloopen jaar de handel steeds in een gezonden toestand verkeerde De voornaamste invoerartikelen gingen grif van de hand de markt was nooit overvoerd en de orders wcnlcn gercgtld uitgevoerd De Times verdedigt het beginsel dat Cubaaan Amerika behoort te worden verkocht en meentdat de Spaansohc regeering de bewoners van Cuba moet toestaan door ecne stemming over de quaeslie uitspraak te doen Do zitting van het lagerhuis v m liet Kuuvciiifiiioiii biloogdc iir gniaala di nooilzakclijkhei dit rr cni linde behoorde te worilcii gemaakt aan de dolatl n Hij noodigdevoorls de oppositie uit om zoo mogelijk een beter voorstel in te dienen dan dat van de regeeriug Nadat mon tot stemming was overgegaan werd het amendement der lords met eene meerderheid van 72 slemmen verworpen Er waren 5Ü8 leden tegenwoordig Nadat ook de overige amendementen waren verworpen werd het voorstel gedaan om de wet op nieuw naar het hoogerhuis te verzenden Hierop nam de heer Disraeli het woord en betuigde zijn leedwezen over den uitslag van het debat Ily meende zelfs dut het gouvernement minder oprecht was geweest toen graaf Granville namens de regeering beloofde dat de amendementen der lords deugdelyk zouden worden getoetst eene belofte dieer ontegenzeggelyk veel toe had bijgedragen dat de tweede lezing iu bet hoogerhuis werd goedgekeurd Voorts nam de leider d r oppositie het den heer Bright hoogst euvel dat hij het huis had durven bedreigen met ontbinding indien de wenscb van de regeering niet werd nageleefd Waarop de heer Bright door een hoofdsehuddeo te kennen gaf dat de heer Disraeli hem verkeerd had verstaan De premier verdedigde nogmaals de zienswijze van het gouvernement Ilieiop nam de heer Hardy het woord en herhaalde dat de lieer Bright wel degelijk gedreigd had met ontbinding Deze werd daarop blijkbaar knorrig en verklaarde dat welke gebreken hem ook mochten aankleven hij niet zoo dom was om in de gegeven omstandigheden met ecne ontbinding te dreigen Hij geraakte daarop in vuur en verweet den heeren Disraeli en Hardy da zij den parlementairen strijd onbehoorlijk streden en dat die wijze van strijden door hen was uitgevonden Deze beschuldiging ontstak de woode van lord J Manners hij deed een zoo hevipen uitval tegen den heer ISright dat de heer Chailoy het dienstig oordeelde tusschen beiden te komen en een einde aan het debat te maken dat in eene persoonlijke quaeslie scheen te zullen ontaarden Een commissie werd daarop benoemd om ceu rapport op te maken houdende de redenen waarom het lagerhuis zich niet met de amendementen van het hoogerhuis kou vereenigen Dit werd vervolgens naar de lords verzonden die er reeds een uur of drie op gowacht hadden F R A N K R IJ K De keiicr heeft bij besluit van zaterdag benoemd tot minister van justitie den heer Duvcrgicr lot minister van buitenlandsohe zaken den prins de la Tour d Auvergne Lairagais tot minister van binneuiundsuhe zaken den beer de Forcade la Roquette tot ministervan financiën den heer Magncj tot mii isicr van oorlog den maarschalk Niel tot minister van marine den admiraal liigault de Genouilly tot minister van ontlcrwijs den heer Bourbeau tot minister van openbare werken den heer Grcssicr tot minister van landbouw den beer A Lcroux tot president van den raad van steile d n markies de Ghasseloi p Laubat De leden der linkerzijde zullen in vereenigingmet het liberaalste deel van bet linker centrum een antwoord gereed maken op het programma hetwelk van het n euwe ministerie tal uitgaan In dat antwoord zulhii onbewimpeld de volgende hervormingen als noodzakelijk geformuleerd worden Ministerieele verintwoordelijkheid het recht vaninitiatief voor jet wetgevend lichaam verkiezing der maires dorr do gemeenteraden wijziging der drukperswet ophüfling der wet op de algemeene veiligheid de cnlwapeuing en reorganisatie van de nationale mo jie j garde afschaffing van het rechtdes keizers rm onder zijn eigen verantwoordelijkheid oorlog ie verklaren eene aanzienlgke vermindering van lasten door eene reductie van het leger Dat programma zoa een beroep op het volk door middel van een plebiscit noodzakelijk maken want het tast de constitutie ia hare voornaamste bepalingen aan In de bijeenkomst die de liukerzijde Zaterdag avond tjn huize van den heer Thiers heeft gehouden zou bovendien een manifest aan het linker centrum PU aan de meerderheid vastgesteld zijn waarin het vülgunde voorkomt Daar het inconstilulionneel is dat het decreit tot verdaging der zitting van de Katncr in bet lournal Officiel is verschenen vóórdat de Kamer er kennis van had gekregen zoonoodigcn de Ic lcn dor oppositie hunne mcile afgevaariligden uit om dit decreet te l P8chouv en als non avenucn dienicngevolgc om zich weer te vercenigen in de gewone vergiiilcrzaal onder het voorzitterschap van di ii oudste in jaren ten einde hut onderzoek dor jjcloofsbrieven voort te zetten overeenkomstig het bijeenrocpingsdccreet van 9 Juni Uit het Journal Olliciel blijkt dat de iiikomslengedurende do eerste drie muiiiilcii van dit jaar bedragen hcbbi u ruim 3US iiilliüoii frs tegen ruim l i inilliocn godiiruiidc hd i lfilc lijilpcik van lii l vprigf j i ir ii lmi lc liet tv ofilc trimester van dit j iar bedroegen de inkomsten iiS millioen tegen Ml 8 millioen in dezelfde periode van 1808 Do half jaarlijkscho balans toont dus ecue vermeerdering aan van 23 millioen DÜITSCHLAND Do Wiener l icsse bevat in haar jongste nommer een particulier berigt betreffende bet enorme deficit bij de militaire bonds administratie dat gedurende de laatst verloopen jaren ia ontstaan door de onverantwoorde uitgaven door den minister von Hoon gedaan Deze toestand is des te onaangenamer voor de regeering dewijl zij in der tijd zoowel in den pruisiselicn landdag als in den bonsrijksdag herhaaldelijk heeft verklaard dut de aangevraagde sommen voldoende waren voor de be loeften Hoedanig dit deficit gedekt zal kunnen vorden is voor velen een raadsel Men onderstelt dat de regeering door middel van verloven op groote schaal bij het bandsleger toe te staan zeer aanzienlijke sommen zal trachten te bespareii alvorens zij de begrooting voor 1871 moet indienen Uit Ratzeburg de hoofdstad van het hertogdom Laaenburg meldt men dat onder de wclsont werpcn dezer dagen door de regeering by de stenden ingediend enkele zijn die de strekking hebben om de wetgeving in het hertogdom langzamerhand op gelijken voet te brengen met die in Noord Duilschland Eene vergadering van atudeotcn te Leipzig heeft dezer dagen een navolgenswaardig besluit genomen Door de oprichting van een Ehrengerichtwil zij de toenemende dnel manie tegengaan of tenminste regelen Dat zulk eene rechtbank werd noodig bevonden is wel een bewijs hoezeer bet tweegevecht als mode arlikel in de duitsche studentenwereld is doorgedrongen Te Dusseldorf is uitspraak gedaan in hel proces tegen 29 personen die beschuldigd zijn van pogingen tot oproer te Gladbaeh Een hunner de heer Mende afgevaardigde bij den Noord Duitschen rijksdag is tot v6a jaar gevangenisstraf en drie arbeidslieden zijn tot opsluiting gedurende ééne maand veroordeeld De overige beschuldigden zijn vrijgesproken Men zal zich berinneren dat den bisschop van Regensburg onlangs ten lasle gelegd is dat hij to Schwandorf ecne rede gehouilen beeft waarin hij allerhevigst tegen den modernen geest te velde troken onder anderen de volgende woorden bezigde Ik zal de eerste zijn om de tronen te helpen omverstooten als de vorsten en koningen niet langervorsten en koningen bij de gratie Gods willen zijn Men zul zich ook herinneren dat de bisschop openlijkde verklaring heeft afgelegd dat hij die woordenniet gesproken had Daartoe heeft men zich echter van die zijde niet bepaald want het StrabingerTagesblatt waarin men bet eerst de rede van denbisschop had teruggevonden met de hierboven geciteerde woorden is defiwcge vervolgd geworden Doch de bisschop en zijne partij zullen van ditproces weinig genoegen hebben want zes getuigen hebben onder eede verklaard dat de prelaat bedoelde woorden wel degelijk heeft gebezigd en alzoo wordt bevestigd wat de officier van justitie dadelijk inhet midden hesft gebracht onder verklaring dat ivaren de wooiden in t openbaar en niet intra muros gesproken hijambtshalve onmiddellijk eene vervolging tegen den bisschop zou ingesteld hebben b O S T E N R JkT De keizer heeft Zaterdag de delegatien ten gehoore ontvangen De beide presidenten hebben uit naam der delegatien den keizer hunne trouw en gehechtheid betuigd Z M heeft den president der Hongaarsche delegatie die tot een gelijken invloed als Oostenrijk op de gemeenschappelijke aangelegenheden geroepen is den wensch te kennen gegeven dat de kracht der Monarchie zoowel als de bevordering van vrede en openbaar vertrouwen door eendrachtige samenwerking practisch tot goede gevolgen mogen leiden Aan den president der delegatie uit den ilijksraad graaf Aueisperg antwoordde Z M dat het hem tot ecre bijzondere voldoening zal strekken wanneer die delegatie zich gemeenschappeiyic met de Hongaarsohe vereenigt in bet streven naar bevordering van het aanzien des lands alsook na ir die welvaart en tevredenheid bij de verjohilleiide volkon des rijks waardnor de zekerste waarborg wordt verkregen to handhaving van den vrede in het binnenen met bet builenlaud De wets ontwerpen betreffende de hervorming der r ïchtcrlijke inaoht den west hongairschen spoorweg en den hüiigaarsch gallicisohen spoorweg heblien de koninklijke goedkeuring verworven en zijndus tot wellen verheven De zittingen van denrijksdag zijn vcrdoagd DcM r dagen werdeu te Triest aan de hoeken d r stralen in hot geheim aangeplakt lallooze exemphrou van coiie bukcndmaking van hel revolulion nnire comité wnarli om den ISden van treurige gobcurtouissJ vallen zich te begel martelaren ten ein l verschuldige hulde eeuwigen baat tegKu Deze opwekking heef Volgens eene het cenig opzien ver den bisschop van Lil wel zonder dal dczq aanvankelijk een ger bad afgewezen doq paaldelijk tegengespn schop dit gedaan dl toch niet dwingen doen brengen Toen de generaal stelling van het verzekerde hij de autoriteiten voortdiir vervolgen die aan dat die autoriteiten 1 hoeveelheid wapens l beslag genomen hebtt In de provincij tischc beweging te f een wapendepot in 1 opstandelingen bestel gueuze heeft men hel comités welke ten gl waren Een groot a daarby betrokken J bevel heeft gegeven l de v apenen in de hl wordt gevat BINN Op Zaterdag 17 jaailijksche prijsuitded leerlingen van de latl gelegenheid ontvingd A T J Kleppert val diploma om naar de hol terwijl ook al de and schrift ontvingen en bevorderd werden Dj eene oratie fe Alexandti D Terpstra in sierlijk trekkende leerlingen all zorg der heeren curatd van allen aanbeval die I belangstellen Tot ontvanger i Katw k c a is benl Poli thans in die bel Overzicht van de opl en opcenten over del Directe belastingen ƒ f rechten 2 463 460 19 gouden en zilveren belastingen ƒ 7 699 5 U poslerijen l 316 778 staatslolery 137 4C2 loodsgelden 361 81 T tegen ƒ 33 534 604 351 1868 De raming vï Z M heeft bJ Rijkshoogere burgcrJ L J van der Harst school tet leeraren len te Leeuwarden deq te Zwolle den heer aan de Ryks hoogere Groningen den heer de Bijks hoogere bur den heer H W Sanf de heeren Mr W Jan Scholten te Zutphed E Sohett er te Oudi 1 gemeente Heerlen m toegelaten den heer vereen staten van Ad op den voet van via tol deurwaarder bij htL land II Bloembergi il wnardor bij do arroiid warden IBMMI mB r